Skip to main content

Full text of "Sigillografía catalana : inventari, descripcío i estudi dels segells de Catalunya"

See other formats


INVENTARI, DESCRIPCIÓ I ESTUDI 

DELS SEGELLS DE CATALUNYA 


PEU 


FERRAN DE SAGARRA 

de l’Institüt d’Fstüdis Catalans, de la R Acadèmia de Bones Lletres de B rcelona, 
Corresponent de la R. Acadèmia de la Història i de la R. Societat Arqueològica Tarraconense, 

Llicenciat en Dret Çivil i Canònic 


Obra premiada en el concurs MARTORELL de 1912 
I PUBLICADA PER L* EXCELLENTÍ88IM AJUNTAMENT DE BARCELONA, PEB ACORD DE 13 D’ACKMT Lu. W14. 


VOLUM II 

(TEXT) 


BARCELONA 

ESTAMPA D’HENRICH I Cf 


1922 


Digitized by the Internet Archive 
in 2016 with funding from 
Getty Research Institute 


https://archive.org/details/sigillografiacat02saga 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


SMLLOGKAFÍA CATALANA 


INVENTARI, DESCRIPCIÓ I ESTUDI 

DELS SEGELLS DE CATALUNYA 

PER 

FERRAN DE SAGARRA 

de l’Institut d’Estudis Catalans, de la R. Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
Corresponent de la R. Acadèmia de la Història i de la R. Societat Arqueològica Tarraconense, 

Llicenciat en Dret Civil i Canònic 


OliP.A PREMIADA EN EL CONCURS MARTORELL DE 1912 
I PUBLICADA PER L ’ EXCELLENTÍSSIM AJUNTAMENT DE BARCELONA, PER ACORD DE 13 D’AGOST DE 1911. 


VOLUM II 

(TEXT) 


BARCELONA 

ESTAMPA D’HENRICH I Cf 
1922 


RÍGTl 3G4- 


THE GE7TY RESEARCH 


l·M·VTiTi irr i m - 


NOTES PRELIMINARS 


t 


En aquest segon volum de la Sigillografia Catalana, com ja consignàrem 
en el pròleg del primer, i seguint el pla que ens havem proposat, es continua l’in- 
ventari dels segells laics, descrivint-se’n els que fins al present coneixem, del comtat 
d’Empúries, del de Pallars, dels de Rosselló i Cerdanya, del d’Urgell, de la Pro- 
curació reial i Govern general de Catalunya, de les Procuracions feudals, dels 
Lloctinents i Capitans generals, del Mestre racional i escrivans de ració, de la 
Batllia general, dels Batlles reials i feudals, de les Cúries, Cancelleria i Reial Au- 
diència de Catalunya; de les Vegueries, Corregiments i Prefectures; de les Corts, 
Parlaments i Diputació del General de Catalunya, diputats locals i taules del 
dret del General; de les ciutats, viles i llocs; dels Estudis generals, universitats, 
acadèmies i escoles; dels Gremis, Consolat de Mar, consolats de catalans, etc.; dels 
jueus i aljames de moros; i, finalment, la sèrie, ben nombrosa per cert, dels par- 
ticulars (cavallers, jurisperits, notaris, artesans, etc.). 

Era difícil establir amb tota justesa un ordre de prioritat entre les diverses 
entitats i corporacions de caràcter polític i social que han integrat la vida civil 
catalana, des de l’època en què apareixen els segells; per això hem procurat 
agrupar aquests en sèries, sota un mètode de classificació que facilités la llur re- 
cerca i estudi. 

Com a notes preliminars, abans de procedir a inventariar-los i descriure’ls, 
farem esment d’algunes dades i particularitats característiques d’aqueixes sèries, 
i també dels fons d’investigació principals de què ens havem servit. 

Comtat d’Empúries . — Demés del comtat de Barcelona, dels segells 
del qual ens havem ocupat en el volum primer, existiren en terres catalanes els 
comtats d’Empúries, Pallars, Rosselló, Cerdanya, Urgell i altres. Malauradament 
són escassos els segells que ens en resten, no sols per haver desaparegut les em- 
premtes per causa de la llur fragilitat, sinó, i principalment, perquè els seus comtes 
primitius pertanyen a segles com els xè, xiè i xnè, dels quals quasi no es coneixen 
segells a Catalunya, i en els xmè i xivè, que és quan es generalitza l’ús de segell 
en la nostra nació, diversos d’aquests comtats estaven ja units, i altres s’anaven 
refonent, a la casa comtal de Barcelona. 


Volum II 


II 


VI 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


No coneixem cap segell dels comtes d’Empúries dels segles xè i xiè, Gausbert, 
Guifret o Gausfret, Hug I, Pons, Hug II, Pons-Hug I i Hug III 1. El més antic 
que fins ara havem trobat és el del successor d’aquest darrer, En Pons-Hug II, 
del qual es diu que governà el comtat des de 1173 a 1200 (?). Aquest segell 
(n.° 251 de l’Inventari) ofereix la raresa d’ésser una bolla de plom, i porta per 
senyal, en el revers, una espasa. 

Dels altres comtes d’Empúries corresponents al segle xinè, Hug IV, Pons- 
Hug III i Hug V, bé que creiem que n’usaren, no en coneixem cap segell. 

Dels de llur successor Pons-Hug IV (1277-1313) n’existeixen dos exemplars, 
empremtats l’un amb cera vermella i l’altre amb cera natural o bruna, a l’Arxiu 
Ducal de Medinaceli, a Madrid, i corresponen als anys 1300 i 1309, respectivament 
(vegi’s n.° 252 de l’Inventari). En aquest segell, de tipus eqüestre, no es distingeix 
la divisa o senyal de l’escut que porta el comte, però la gualdrapa del cavall 
apareix barrada. 

A En Pons-Hug IV li succeí en el govern del comtat En Malgaulí (1313-1322), 
del qual sols sabem que usà segell per haver-ne vist algunes traces de l’empremta 
en cera vermella, en una carta de la collecció de les pertanyents a) regnat de 
Jaume II, en l’Arxiu de la Corona d’ Aragó. 

La filla del comte Malgaulí, Na Marquesa, qui devia succeir-lo, morí en edat 
infantil, -i aleshores aparegueren diversos pretendents al comtat, essent un dels 
principals i que sembla hi tenia més dret N’Hug de Cardona, el qual, després d’ha- 
ver-lo governat algun temps, el cedí en 1325, a canvi d’altres possessions, a l’Infant 
En Pere, comte de Ribagorça, fill del rei En Jaume II. 

D’aquest Infant, com a comte d’Empúries, en coneixem un segell que vàrem 
publicar amb el n.° 194 en el volum primer de la present obra, entre els dels 
Infants de la casa comtal de Barcelona, a la qual, en certa manera, vingué a 
refondre’s el comtat d’Empúries 2, esdevenint més tard un dels estats de la casa 
de Medinaceli. 

Comtat de Pallars. — Ço que havem dit referent al comtat d’Em- 
púries podem dir-ho també del de Pallars; cap segell no coneixem dels seus comtes 
primitius 3. 

El n.° 253 de l’Inventari (que és el segell més antic que coneixem d’aquest 
comtat) pertany a la comtessa Guilleuma (any 1228). Es un petit fragment, en 
cera bruna, que penjava del pergamí n.° 343 de la collecció de Jaume I, de l’Arxiu 
de la Corona d’ Aragó, i per ésser tan migrat sols ens fou possible determinar que 

1. Seguim l’ordre cronològic amb què els esmenta En Botet i Sisó, Les Monedes Catalanes, I, 136. 

2. L’Infant En Pere va permutar el comtat d’Empúries pel de Prades; amb son germà l’Infant 
En Ramon-Berenguer. 

3. Convé rectificar la nova del suposat segell del segle ix, atribuït pel P. Villanueva a un comte 
Fridelo o Fredol, de la qual férem esment en el primer volum, per tal com, segons investigació d’En Valls 
i Taberner ( Els orígens dels comtats de Pallars i Rïbagorça, I part, p. 5 i següents), el document que portava 
dit segell no fou atorgat per un comte de Pallars anomenat Fredol, sinó per un comte-marquès de Tolosa, 
del mateix nom. 


NOTES PRELIMINARS 


vn 


la comtessa hi era representada a cavall, sense poder reconèixer les altres par- 
ticularitats ni la llegenda de l’empremta. 

Comtats de Rosselló i Cerdanya. — Tampoc coneixem segells 
dels comtes de Rosselló i Cerdanya que corresponguin al període anterior a la 
primera incorporació d’aquests comtats a la corona aragonesa. El de Cerdanya 
s’uní al de Barcelona a principis del segle xn, i el de Rosselló, havent esdevingut 
la mort del comte Gerard II en 1172 sense deixar successió, fou llegat al comte-rei 
Alfons I. Després de Jaume I, ambdós comtats, juntament amb el senyoriu de 
Montpeller, s’uniren al regne de Mallorca, que el Conqueridor deixà a son fill segon. 
En Jaume. Els segells que coneixem dels comtes de Rosselló i Cerdanya corres- 
ponen a aquest període, ço és, des de la mort de Jaume I, en 1276, fins que el 
regne de Mallorca, amb els susdits comtats, foren novament incorporats al casal 
d’ Aragó en temps de Pere III, en 1342. 

L’Infant En Jaume, ja en vida de son pare, el rei Conqueridor, es titulava: 
heres Maioricarum et Montispessulani, Rossilionis, Ceritanie ac Confluentis. (Vegi’s 
el seu segell de l’any 1264, en el vol. I, n.° 184). Esdevingut rei de Mallorca i 
comte de Rosselló i Cerdanya, amb el nom de Jaume II, va usar segells de cera 
i bolles de plom (núms. 260 a 265 de l’Inventari). 

Aquests segells i els dels seus successors Sanç i Jaume III són molt semblants 
als dels reis d’ Aragó de la mateixa època, diferenciant-se particularment en la 
color de la cera que, en lloc d’ésser vermella com en aquests darrers, fou sempre 
groga o natural més o menys bruna pel transcurs del temps. 

Els mòduls tenen de diàmetre entre 50 i 98 millímetres. En l’anvers sol re- 
presentar-se la figura majestàtica del príncep amb el títol de rei de Mallorca; 
en el revers apareix el comte a cavall en parament de lluita, amb els títols dels 
comtats de Rosselló i Cerdanya. Algun exemplar porta contra-segell amb el senyal 
de les barres. Demés dels segells dels tres comtes esmentats, publiquem en aquesta 
sèrie el de Maria d’Anjou, filla de Carles II, rei de Nàpols, i muller del comte 
Sanç, el qual exemplar per excepció està empremtat amb cera vermella; el de Felip, 
fill del comte Jaume II, i tresorer de l’església de Sant Martí de Tours; i, final- 
ment, el d’Isabel, filla del comte Jaume III. 

Comtat d’Urgell. — En altre treball nostre 1 vàrem publicar algunes 
dades històriques referents als segells d’aquest comtat, que creiem oportú re- 
produir aquí. 

Abans de tot convé fer constar que tampoc són coneguts segells dels primitius 
comtes urgellitans, essent el més antic, fins al present, i encara dubtós 2, el que 
s’atribueix a N’Ermengol VII (1154-1184). 

1. F. de Sagarra, Sigilografía dels comtes d' Urgell. Barcelona, 1908. 

2. No podem afirmar-ho d’una manera absoluta perquè el document de què penja no porta data. Bé 
que aquest segell és de factura més arcaica que el del seu successor Ermengol VIII i a l’ensems té certa 
semblança amb el del seu coetani el comte Ramon Berenguer IV, alguna lletra de la llegenda i la forma 
del casc, arrodonit en sa part superior, ens fan sospitar si pogué pertànyer al comte Ermengol VIII, 
usant-lo en els primers anys del seu govern. 


VIII 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


Segons Monfar 1, a l’extingir-se la descendència masculina dels esmentats 
comtes, amb la mort de N’Ermengol VIII, restà hereva la seva única filla Dona 
Aurenbiax, i aleshores En Guerau de Cabrera, fill d’En Pons, vescomte de Cabrera» 
i de Dona Marquesa, filla del comte Ermengol VII, anomenat el de València, 
creient-se amb millor dret a la successió del comtat, entrà en terres d’aquest, 
s’apoderà de viles i llocs, i prenent el títol de comte d’Urgell, labró dos sellos, el 
uno era de las armas de Urgel y el otro de las de Cabrera, que eran una cabra 
negra en campo de oro, con orlas de pedazos, que en Cataluna Uamaban borde ó 
componea. 

El mateix autor 2 descriu el segell del comte N’Ermengol X que, segons diu, 
penjava de la concòrdia atorgada entre el rei En Jaume II d’ Aragó i el comte, 
a 4 dels idus de març de l’any de l’Encarnació 1307, amb els següents termes: 
es de cera colorada con su -figura à caballo, armado de todas piezas, con un escudo 
en la una mano de sus armas, y espada desnuda en la otra, silla y estribos de armar 
d la antigua, encubertado el caballo de paramentos jaquelados, y con unas letras por 
la orla que dicen : Sigillum E r mengaudi , comitis U rgellensis , y los 
listones do pende el sello son de seda amarilla y negra, tejidos à jaqueles, como son 
las armas de Urgel, y el senal 6 signum del conde es el que los condes de Urgel han 
usado siempre como d senal propio y particular de ellos. 

Ermengol X atorgà testament als 10 de juliol de 1314, ordenant, entre altres 
disposicions, que, no deixant successió, fossin venuts al rei En Jaume II el comtat 
d’Urgell i el vescomtat d’Ager, i que el rei hagués de casar el seu fill segon, N’ Alfons, 
amb Dona Teresa d’Entença i posar el senyal d’Urgell, sense cap barreja, en els 
seus segells (insígnia comitatus Urgelli, in armis, si g il lo et vexillo... sine 
aliquibus aliis insignis ibi mixtis). 

El propi Monfar 3 publica l’acte en què el rei, havent adquirit ja el comtat, 
ne fa donació al seu fill l’Infant N’ Alfons, a 4 dels idus de novembre del mateix 
any 1314. 

Finalment, l’esmentat autor, consigna referent a l’Infant En Jaume, qui 
succeí en el comtat d’Urgell a son pare Alfons, que tomó las armas del condado 
solas y sin mezcla alguna, según parece en algunos sellos suyos, que aun se conservan 
en el Archivo Real; y después juntó aquellas armas con las de Aragón, y de "las dos 
formó un escudo dividido en cuatro cuarteles ; en el primero y tercero dos palos, en 
el cuarto los jaqueles de oro y negro, que eran las armas del conde de Urgel 4. 

En els segells dels comtes d’Urgell que descrivim en l’Inventari, cal distin- 
gir dues èpoques. En la primera, que comprèn des de N’Ermengol VII (?) fins 
a N’Ermengol X, les empremtes són fetes en cera verge o natural; la represen- 

1. Monfar, Historia de los condes de Urgel (publicada en els vols. IX i X de la Colección de Docu- 
menlos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón), 1, 439. 

2. Monfar, op. cit., II, 44. 

3. Monfar, op. cit., II, 72. 

4. Monfar, op. cit., II, 126. 


NOTES PRELIMINARS 


ix 


tació, en tots ells, és eqüestre, i ensems, en alguns heràldica. N’Ermengol VII (?) 
en l’anvers porta com arma de combat l’espasa, i en el revers la llança. Llances 
amb senyera porten també els seus successors N’Ermengol VIII, Guerau, Pons 
i N’Alvar de Cabrera i N’Ermengol X. 

Respecte al capell o elm, se’ns presenta arrodonit i amb nassal en els segells 
d’Ermengol VII, Ermengol VIII, Guerau i Pons de Cabrera, apareixent amb 
llambrequins des d’Ermengol VIII. El comte N’Alvar de Cabrera el porta de 
forma enterament plana en sa part superior. 

Els cavalls dels segells generalment no van encara guarnits durant el se- 
gle xnè, però al començar el xmè se’ls representa encobertats i amb senyals he- 
ràldics. Així, en el segell que atribuïm a Ermengol VII, el cavall va sense 
aquests arreus, pero apareix encobertat en els dels comtes que li succeïren. 

Ermengol VIII mostra en el revers del seu segell un quadrat amb senyal 
d’escacs, i el mateix s’observa en el de Pons de Cabrera; en canvi, el comte En 
Guerau hi té la cabra, senyal heràldic del llinatge Cabrera. 

En les llegendes d’aquests segells hi ha una barreja de lletres romanes i gò- 
tiques, predominant encara les primeres com a període de transició. 

Els lligams que unien els segells al pergamí del qual penjaven, són en aquest 
primer període generalment corretges de luda o bé cintes de seda teixides amb 
fils de les colors blanca, groga, vermella i bruna. 

En la sèrie dels segells dels comtes de la casa reial d’ Aragó, ço és, des de 
l’Infant N’ Alfons, fill del rei En Jaume II, fins al darrer comte En Jaume II el 
Dissortat, la cera de les empremtes és vermella; mereix esmentar-se que les cintes 
que mantenen unit al pergamí els segells dels comtes En Pere I i En Jaume II 
són teixides amb fils de seda de les colors heràldiques d’ Aragó i d’Urgell, com 
són les barres grogues i vermelles i els escacs negres i grocs, respectivament. 

La representació, en tots ells, és també eqüestre, i el comte empunya l’espasa 
com arma de combat. Els escuts i les gualdrapes dels cavalls porten combinats 
els senyals d’Aragó i d’Urgell. Les lletres de les llegendes són gòtiques. 

Altres interessants i curiosos segells formen part d’aquesta sèrie, com són 
els de la comtessa Dona Elvira, muller del comte Ermengol VIII, de Dona Auren- 
biax, de Dona Constança de Montcada i Dona Cecília de Foix, mullers del comte 
N’Alvar de Cabrera, i de Dona Cecília de Comenge (?), muller del comte Jaume I. 
Alguns d’aquests segells representen la comtessa a cavall que marxa al pas cap 
a la dreta, i portant una flor de llir o ramell a la mà. 

Al final de la sèrie es descriu el segell de N’Alvar, vescomte d’Ager i germà 
del comte d’Urgell, Ermengol X. 

Sobre el llinatge d’Ager havem trobat aquesta dada: el P. Pascual, canonge 
de Bellpuig de les Avellanes, en una carta al marquès de Capmany, publicada 
amb notes i observacions en 1837 per D. J. R. V. (D. Jaume Ripoll Vilamajor), 
parla d’un segell de Bernat d’Ager, que sólo presenta en el campo, el escudo de 
armas de la casa serenísima de Urgel, ó de los condes de Urgel, limpio, entero y sin 


X 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


mezcla de empresa ó distintivo de otra familia, con la inscripcion en el contorno de 
S. sigillum Bernat de Ager 1. 

Procuració reial i Govern general de Catalunya. 
Procuracions feudals. — El segell de la Procuració reial de Catalunya 
fou creat en 1302. Jaume II, amb data de Saragossa a 4 de maig del dit any, es 
dirigeix a son conseller i lloctinent En Bernat de Fonoyllar i li diu que volent 
i havent ordenat que tots els oficials exercint jurisdicció reial deguessin segellar 
en avant, no amb segells privats en els quals hi hagi el seu nom o senyal, com 
fins aleshores ho havien fet, sinó amb segells que continguin el nom de l’ofici 
o jurisdicció i el del rei, li mana que faci fer un segell per raó del dit son ofici 
sota la forma i lletres que adjuntes li trametia. D’aquesta ordinació en declara 
exceptuat s els fills del rei que exercissin jurisdicció, els quals podien usar els 
seus segells propis. 

En el volum I vàrem publicar aquest manament i la reproducció en foto- 
típia del document tal com es troba en un dels registres de F Arxiu de la Corona 
d’ Aragó 2. 

En el mateix registre hi ha dibuixada la forma del segell i les lletres que 
havia de contenir la llegenda, fent-ho constar així: Est sciendum quod fuit missa 
interclusa talis forma (dibuix del segell); item littere sequentes: S. officii pro- 
cur acionis C athalonie pro domino Rege Aragonum Comitè Bar- 
chinone. 

Efectivament, així degué fer-se per tal com en el mateix any 1302, a 16 d’oc- 
tubre, el susdit Bernat de Fonoyllar en una concòrdia atorgada entre ell i el 
bisbe de Girona, Bernat de Vilamarí, ja usa aquest segell (n.° 294 de l’Inventari). 

En 1395 i en 1406 encara estava en ús, amb algunes petites variants en la 
llegenda, com es pot veure en l’exemplar del document atorgat per En Ramon 
Alemany de Cervelló, conseller i camarlenc del rei En Joan I, i per aquest, son 
Governador general de Catalunya en 1395, i en el de 1406 pel Governador En 
Guerau Alemany (n.° 295 de l’Inventari). 

En el segle xvi, i potser abans, apareix el segell del Portant-veus de general 
governador de Catalunya, que representa un escut amb el senyal reial, i la llegenda: 
Sigillum Gubernacionis generalis Catalonie, segell que, amb algunes variants en 
sa llegenda i dibuix, trobem encara en 1713. 

A l’iniciar-se la guerra de la Independència, de 1808 a 1814, es constituïren de 
bell antuvi, a Catalunya, diverses Juntes corregimentals per a organitzar i pro- 
moure la defensa de la pàtria. Aquestes Juntes originaren la Junta Suprema de 
Catalunya, que formada amb els delegats de les corregimentals quedà installada 
a Lleyda el 18 de juny de 1808. Posteriorment, al crear-se la Junta Suprema central 
gubernativa del Reino que en novembre de 1809 trobem establerta en el Reial 

1. Carta del P. D. Jaime Pascual, canónigo premonstratense de Bellpuig de las Avellanas al M. I. se- 
nor Marqués de Capmany. Barcelona, 1837. 

2. SIGILLOGRAFÍA CATALANA, I, 148 i làm. I. 


NOTES PRELIMINARS 


xi 


Alcàsser de Sevilla, segurament per a no confondre’s, degué canviar de títol la de 
Catalunya, anomenant-se «Superior» en lloc de «Suprema». 

La Junta Superior va cessar en el seu funcionament per ordre del Capità 
general de Catalunya el 30 de novembre de 1812, celebrant la darrera sessió el dia 
següent 1 de desembre. 

Aquestes Juntes compostes de bons patricis i membres de gran representació, 
constituïren una entitat important que en el període de més de quatre anys assumí 
tot el poder governamental del Principat, contribuint en gran manera a enlairar 
i mantenir l’esperit públic per a la millor defensa contra l’exèrcit invasor. 

Els segells que varen usar ambdues Juntes els descrivim en l’Inventari (núme- 
ros 301 a 304); tots ells són semblants, no diferenciant-se més que el 303, el qual 
sols porta un escut a senyal de les barres, mentre que els altres, demés d’aquest 
escut, n’hi tenen un altre amb els castells i lleons i les flors de llir. Quasi tots els 
exemplars que publiquem són trets de les corresponents matrius que es guarden 
en l’Arxiu de la Corona d’ Aragó amb la documentació de les Juntes. 

Ultra aquestes Juntes que exercien el govern en la part del Principat que no 
estava ocupada per l’exèrcit francès, en les ciutats, viles i territoris on aquest domi- 
nava, s’establí, per decret de l’Emperador Napoleó de 8 de febrer de 1810, el Govern 
de Catalunya, creant-se, per a representar-lo, diversos segells amb l’àguila imperial, 
i amb la particularitat de tenir, molts d’ells, la llegenda en català, i en un, l’àguila 
portar al pit un escut amb el senyal de les barres; mostra de respecte a la llengua i 
personalitat d’un poble vençut, que no sol veure’s practicada pels dominadors 
i governs centralistes. 

Entre els segells d’aquesta sèrie, demés dels de caràcter general, per referir-se 
a tot el Principat, hi vénen compresos els especials de la Governació dels comtats 
de Rosselló i Cerdanya, de la Procuració reial de la ciutat i camp de Tarragona, 
etcètera, i altres de Procuracions feudals, com la de les Baronies de Montcada i 
Castellvell, del Marquesat de Pallars i Vescomtat de Vilamur, del Marquesat d’Ay- 
tona, etc. 

Lloctinents i Capitans generals de Catalunya i com- 
tats de Rosselló i Cerdanya. — Aquesta sèrie comprèn des del nú- 
mero 335 al 410 de l’Inventari, i correspon als anys de 1502 a 1718, incloent-hi 
també els Lloctinents que exerciren el càrrec des de 1640 a 1652, en nom dels reis 
Lluís XIII i Lluís XIV de França, època en què Catalunya estigué sota el pro- 
tectorat d’aquesta nació. 

Els segells dels Lloctinents solen portar l’escut amb el senyal heràldic de 
cadascun, i alguns els seus nom i cognom propis. Tenen la forma oval o rodona, 
essent divers el mòdul, i van empremtats amb cera o hòstia vermelles. Demés del 
segell particular de cada Lloctinent, hi havia el del Protonotariat de la Lloctinèn- 
cia general de Catalunya, que portava un escut amb el senyal reial de les barres, 
sense llegenda. 

Mestre Racional. Escrivans de Ració. — L’ofici de Mestre 


XII 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


Racional de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, diu En Bosch l, «es dels que estan 
en lo tercer orde de preheminencia, auctoritat y assiento despres dels Presidents 
de la Provincià qui son los Governadors». 

A ell pertanyia oir, examinar i rebre els comptes de les rendes, proveniments 
i drets de béns patrimonials reials, ço és, del Batlle general de Catalunya, del 
Procurador reial dels comtats de Rosselló i Cerdanya, del Tresorer general, dels 
regents de la tresoreria dels dits comtats, dels Veguers, Batlles, Escrivans de ració 
i els altres oficials reials... Auxiliaven al Mestre Racional en l’exercici del seu 
càrrec els escrivans de ració. 

Els segells dels Mestres Racionals els trobem des del segle xiv. El més antic 
que coneixem és el del «Mestre Racional de la Cort del senyor Rei», datat en 1323. 
Tots ells porten un escudet amb el senyal de les barres i la llegenda, ocupant tot 
el camp del segell, que diu: Racionalis o Magister Racionalis, i ja en el segle xvn 
Magister Rationalis. 

La forma del segell és molt especial, o sia d’un escut molt convex en sa part 
superior; les dimensions són entre 20 per 13 mm. i 55 per 32 mm., i la cera de les 
empremtes és negra o verda, comunament, i poques vegades vermella. 

Els segells dels escrivans de ració porten un escudet amb les barres i la llegenda: 
Scriptor porcionis, i són empremtats en cera negra o verda. La forma és rodona 
o d’un quadrilobat i les dimensions entre 16 i 27 mm. de diàmetre. Un d’aquests 
segells és el d’En Pere des Bosch (n.° 427 de l’Inventari) que exercia el càrrec 
d’escrivà de ració a mitjan segle xiv i referent al qual havem trobat algunes 
dades en l’Arx. de la Corona d’ Aragó i en el del Reial Patrimoni 2. 

1. Andreu Bosch, Títols de honor de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya. Perpinyà, 1628, p. 286. 

2. El rei En Pere III amb data de Daroca, 14 de desembre de 1356, es dirigeix a En P. des Bosch, 
escrivà de ració, queixant-se de certes irregularitats per aquest comeses en el servei de son ofici, per no 
estar present en el lloc que li corresponia, i afegeix: «Per queus deim e espressament manam que vistes 
les presents proveescats en tal manera en vostre offici, que vos. aqui, e vostre lochtinent aci puxats fer 
comptes e albarans, e altres coses necessàries a vostre offici. Manants encara a vos que trametats lo sagell 
del vostre offici al vostre lochtinent, e vos sagellats los albarans que farets aqui ab vostre sagell propri, 
faent mentio del sagell de vostre offici, lo qual no es poder vostre per tal com no erets present en la cort» 
(Arx. Cor. Aragó, reg. 1.151, f. 46). Referent al mateix escrivà de ració en el XIIR llibre de Notaments 
comuns, f. 159 v. de l’Arxiu del Reial Patrimoni, hi ha el següent: «Notaments del compte XVIII de miçer 
Bernat de Olzinelles, tresorer (Janer-Juny 1358). — Pere dez Bosch escrivà de racio. — ítem appar per 
.i. albara del dit en Pere dez Bosch cobra en .cxlv. cartes del dit compte que per lo dit tresorer foren 
donats e pagats a diverses persones en lo dit albara contengudes .dccxxxix. solidos .x. diners barchino- 
nesos per raho de .iios. segells de argent que havia fets fer la .i. per tenir en la frontera de València el altre 
en la frontera d Arago a ops del dit offici, item per .ii. parells de cofres encuyrats e launats, item per .ii. draps 
a ops del dit ofici: los quals segells draps e cofres lo dit Pere dez Bosch atorga haver hauts e reebuts segons 
que en lo dit albara es contengut e assi, a memorial, es ne fet lo present notament que deu conservar a la 
cort totes les coses dessus dites.» 

En el compte .XXXI. de Bernat d’Olzinelles, tresorer general — f. 154 v. del mateix Arxiu — hi ha 
una dada del mes de desembre de 1364, sobre un segell d’escrivà de ració, que diu així: «Item pos en data 
los quals meren deguts e los quals done an Bernat Porta, de casa del senyor rey, ab albara de scriva de 
racio per ço com feu fer .i. segell ab cadena d’argent que feu en la ciutat de Barchinona en lo mes de de- 
embre a ops de tenir aquell en offici de scriva de racio en les fronteres, segons que en lo dit albara se 
conte que cobre... .xxxviiii. solidos barchinonesos. » 


NOTES PRELIMINARS 


xm 


Batllia general de Catalunya. — L’ofici de Batlle general de 
Catalunya sembla que fou creat abans de 1313. 

A 24 de maig de 1339, Pere III va nomenar En Bonanat de Pedra per a exercir 
dit ofici Baiulie Gener olis Cathalonie, amb aquests termes: Ita quod vos sitis baiu- 
lus generalis Cathalonie, et possitis aliis baiulis universis et singulis in Catalonie 
tam in civitatibus quam lociis aliis constitutis vel constituendis, et ab eis omnibus et 
singulis et etiam et subbaiulis possitis petere, audire et recipere compota, non obstante 
quod ipsi vel eorum aliqui cum magistro rationali curie nostre consueverint computaré... 
Tenia facultat de nomenar batlles i remoure’ls; curava del reial patrimoni, establir 
a cens, cobrar lluïsmes etc. 1. 

Pel Decret de Nova Planta, després de la pèrdua dels drets i llibertats de Cata- 
lunya, anorreats per Felip de Borbó, aquest càrrec sofrí la mateixa sort que quasi 
tots els demés, essent ses facultats i prerrogatives agregades a les dels Intendents. 

Els segells més antics que coneixem de la Batllia general, són els de núm. 442 
i 443 de l’Inventari, ambdós usats a mitjan segle xiv. Segurament a principis del 
segle xv s’en degué fer un nou segell, per tal com en el registre del Mestre Racio- 
nal, núm. 798, f. 238 v., any 1429 (Arx. del Reial Patrimoni) s’hi troba la següent 
nota: «Hereus de micer Pere Baçet 2 — ítem appar per lo dit compte en .eix. carta. 
Que per los dits hereus son posats en data .ccxxxi. solidos a la dona na Johana 
muller qui fou de mestre Ans quondam, per faedures de dos segells dargent de 
pes abdues de .ix. onzes, a ops del offici de la batlia general, ço es, lo .i. ques 
apellat maior de la batlia general, e laltre apellat de la lochtinencia, per ques fet 
lo present notament als dits hereus que liuren e restituesgen los dits segells al 
batle general qui succeheix al offici de la batlia general de Cathalunya. » 

Aquest «mestre Ans» del qual es fa esment en la nota, degué ésser, probable- 
ment, el mateix mestre Hans Tramcr, argenter, resident a Barcelona i natural 
de Constança, de l’imperi d’Alemanya, el qual én 1417 s’encarregà de fer tres 
segells per a la escrivania de la Diputació del General de Catalunya 3. 

La nota si, com és versemblant, es refereix a mestre Tramer, indicaria que 
aquest ja era mort en 1429, i que sa muller s’anomenava Joana; ensems que fa 
constar que els segells el qual obratge se li encomanà, per a la Batllia general, 
foren dos, el major i el de la lloctinència; que ambdós eren d’argent, de pes nou 
onces i que per «faedures» costaren 231 sous. 

Bé que no consti documentalment, creiem que un d’aquests dos segells, 
és el senyalat amb els núms. 459 i 459a de l’Inventari, o sia el de la lloctinència. 
No coneixem el «major de la Batllia» al qual fa referència la nota, però el núm. 444 
és un de menor, que és molt possible construís també En Tramer. Ho creiem així 
perque ambdós segells són del mateix estil i semblança dels tres de la Generalitat 

1. Arx. Cor. Aragó, reg. 950, f. 312. 

2. Aquest Pere Bacet o Becet, era doctor en Dret i Batlle general de Catalunya, encara en 28 d’abril 
de 1428 (vegi’s segell n.° 460 del present Inventari). 

3. Vegi’s els segells núms. 763, 764 i 765 del present Inventari i les p. 192 i 195 del vol. I. 


Volom II 


III 


XIV 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


obrats per l’argenter alemany, sobretot quant als caràcters gòtics minúsculs 
de les llegendes, que aleshores es generalitzaren i que potser introduïren aqueixos 
argenters alemanys, gravadors de matrius sigillars, per tal com els havem observat 
en les llegendes dels segells dels emperadors d’Alemanya i reis de Romans, de 
darrers del xiven segle i principis del xvè, particularment en els de Robert de Ba- 
viera i Segimon de Luxemburg 1. 

A darrers del segle xvi pertanyen els segells núms. 449 i 451, d’estil renaixe- 
ment tan en la forma de l’escut com en les lletres de la llegenda. El primer degué 
usar-se com a menor; el segon, com s’indica en el document on va empremtat, 
era el «sagell maior y comu del offiei de dita Ballia general». 

Demés d’aquests segells major i menor hi havia, com hem vist, el del Lloctinent 
general del Batlle, i ultra aquests els dels lloctinents del Batlle general en diverses 
ciutats i vegueries. Coneixem el del Lloctinent de Batlle general en la ciutat i vegue- 
ria de Tortosa i arquebisbat i vegueria de Tarragona, de l’any 1428 (núm. 460 de 
l’Inventari) i el del lloctinent de Batlle general, en la ciutat, batllia i vegueria 
de Girona de l’any 1676 (núm. 461). Tots porten l’escut amb el senyal reial. Van 
inclosos en aquesta sèrie alguns segells dels collidors dels drets del Batlle en di- 
verses viles i llocs. 

Com suara hem dit, després del Decret de Nova Planta, les facultats i prerro- 
gatives de la Batllia general de Catalunya foren agregades a l’Intendència general 
de l’exèrcit i Principat de Catalunya, i per bé que en 1750 i àdhuc en 1803 encara 
s’usa en documents d’aquestes dates un antic segell de Baiulice generalis Cathalonice 
(núm. 454), en 1815 i posteriorment trobem ja els de la Real Intendència y Baylia 
general de Gataluna i altres títols consemblants (núms. 455 a 458), respectant-se 
en tots ells el senyal reial de Catalunya o sia les barres. 

Batllies reials. — Generalment en totes les ciutats, viles i llocs de Ca- 
talunya hi havia el seu respectiu batlle, el qual exercia la jurisdicció civil i també la 
criminal, si aquestes corresponien a la persona o corporació que el nomenava. Els 
batlles reials eren els delegats del rei i quasi sempre tenien ambdues jurisdiccions, 
exercint el seu ofici, amb sa corresponent cúria o cort en aquelles ciutats i viles que 
pertanyien a la jurisdicció reial. 

Llurs segells porten, comunament, el senyal reial, ço és, les barres, i algunes 
vegades hi agreguen el senyal particular de la ciutat o vila. Així, per exemple, 
podem esmentar els del Batlle de Barcelona 2 que ultra les barres, porta en primer 

1. Otto Posse, Die Siegel der deutschen Kàiser und Kònige. Dresden, 1910, vol. II, làms. 10 a 18. 

2. Aquest segell, com diem en son lloc corresponent (vegi’s n.° 467 de l’Inventari), fou creat per 
ordinació de Jaume II a 4 de maig de 1302. En aqueix document, del qual ja hem fet menció al parlar 
del segell de la Procuració reial, es diu: Sed sciendum est quod talis fuit forma sigilli baiuli Barchinone (hi 
ha un dibuix del segell) « S . baiuli in Barchinona pro domino Rege Aragonum comitè Barchinone ». La re- 
presentació del segell és transcripció fidel del dibuix; sols en la llegenda es va suprimir el mot Aragonum, 
segurament per manca d’espai. 

Com a dada curiosa referent als batlles de Barcelona, consignarem que Pere III, amb data de 13 de 
gener de 1339, va nomenar batlle de dita ciutat En Romeu Çarovira, assenyalant-li de pensió anyal, per 
raó de son ofici, mil sous barcelonesos. (Arx. Cor. Aragó, reg. 950, f. 268 v.) 


NOTES PRELIMINARS 


xv 


terme la creu grega o de Sant Jordi, que era senyal de la ciutat; els de Cervera, 
amb el cérvol; Colliure, amb els castells i les ones; Girona, amb els vairs; Granollers, 
amb un ocell, gralla (?); Igualada, amb les barres i el bàcul, senyals representatius 
dels dos batlles que hi exercien jurisdicció, el reial i el del monestir de Sant Cugat 
del Vallès; Manresa, amb la creu, senyal primitiu de la ciutat; els de Tortosa i 
Vilafranca del Penedès, amb el castell; i el de Vich, flanquejat amb les creus. 

Quasi bé tots aquests segells són empremtats amb cera vermella, i els pen- 
jants van adherits al document mitjançant cintes de les colors heràldiques groga 
i vermella, que corresponen al senyal reial. 

Batllies feudals. — Els segells d’aquestes batllies porten per senyal 
el del llinatge nobiliari, ciutat, corporació o dignitat civil o eclesiàstica que exercia 
la jurisdicció i nomenava el batlle. Així veiem la tau o creu de Santa Tecla en els 
segells dels batlles d’ Alcover, La Selva del Camp i Reus, les quals jurisdiccions per- 
tanyien a l’Arquebisbe o Capítol de la Seu de Tarragona. Porta la creu capitular 
de Barcelona el batlle de Sitges. Un bàcul o les claus encreuades, les batllies d’ Artés, 
Sant Boy de Llussanès i Voltregà, com a senyal representatiu del bisbe de Vich o 
del Capítol o pavorde de la Seu d’aquesta ciutat, la qual tenia Sant Pere per patró. 
Els dels batlles de Guissona i de Sanahuja tenen els senyals del bisbe d’Urgell, llur 
senyor jurisdiccional. La cabra, símbol heràldic del vescomtat de Cabrera, apareix 
en els segells dels batlles de Blanes, Montclús, Mohtpalau i Sant Celoni. Els cards 
dels Cardona els veiem en els de Cardona i Torroja. La pinya dels Pinós, en el del 
batlle de Bagà. L’escut de la ciutat de Barcelona o sia la creu i les barres, com- 
binades en quatre quarters, apareix en d eamper dels segells de les batllies de 
Castelló d’Empúries, Elix, Montbuy, Sabadell i Tàrrega, que pertanyeren a la juris- 
dicció de dita ciutat. Olot i la Quadra de Borredà, que estaven sota la jurisdicció 
del monestir de Ripoll, ostenten com a senyal del batlle un bàcul i un poll. El batlle 
de Blancafort, l’àguila, senjnd de la vila de Sant Joan de les Abadesses al qual 
monestir pertanyia la jurisdicció. Un segell de la batllia de Castelló de Farfanya, 
del segle xv, porta les barres i els bous, senyal de Foix, perque el seu comte tenia, 
aleshores, la jurisdicció de la vila. El del batlle del Catllar porta per senyal el lleó 
rampant, que ho era dels Queralt, comtes de Santa Coloma. El de la vila d’Espar- 
raguera, l’escut del monestir de Montserrat, que era son senyor jurisdiccional. 
Gandesa i Ginestar porten en el segell del batlle la creu de l’Orde de Sant Joan de 
Jerusalem, per estar sota la comanda d’aquella vila i la Castellania d’ Amposta, 
respectivament. El batlle de Piera tenia en el segell de la batllia els besants dels 
Montcada, per correspondre la jurisdicció al monestir de Pedralbes. A Valls hi 
exercien jurisdicció dos batlles, el reial i el de l’arquebisbe de Tarragona, i per això 
veiem en el segell de la seva batllia els senyals representatius d’ambdues potestats, 
les barres i el bàcul. 

Consell reial. Cúries reials i feudals. Reial Audièn- 
cia de Catalunya. — El segell núm. 638 de l’Inventari, és un bell exemplar, 
malauradament separat del pergamí d’on penjava; això i el tenir destruïda gran 


XVI 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


part de sa llegenda, fa molt difícil de classificar-lo degudament. Una nota de l’Arxiu 
de la Corona d’ Aragó, on es guarda, diu que pertanyia al Consell reial, i corresponia 
a l’any 1354. Apar confirmar-ho certa analogia que s’observa entre aquest exemplar 
i el següent (núm. 639). D’aquest sí que sabem positivament que era del dit Consell, 
per tal com va unit a un document datat a 22 de juliol de 1393, i en el qual es fa 
constar la presència del segell, consignant-se que és el del Consilium Regium resi- 
dens Barchinone. 

Les Cúries o Corts reials i feudals tenien, també, son segell propi. Entre les 
primeres cal fer esment del de la Cort reial de Besalú, de l’any 1499; els de la ciutat 
de Girona, corresponents als anys de 1473 a 1777; de Lleyda, de 1406; d’Olot, 
de l’any 1711; de Puigcerdà, de 1505; de Tarragona, de 1544; i de Vich, de 1597 
a 1766. 

Els núms. 650 i 654, corresponen a dues matrius dels segells de les Corts reials 
ordinàries de Granollers i de Mataró, respectivament. Ambdós segells són ben 
interessants i gravats acuradament; el primer podria ésser del segle xvii; del segon 
sabem que fou esculpit en 1725, usant-se, encara, a principis del segle xix. 

Entre els segells de les cúries feudals farem esment del de la Cort ducal de 
Cardona, de l’any 1734 (núm. 643), que porta un gran escut amb els senyals heràl- 
dics de la casa i ducat de Medinaceli i a ambdós costats els cards dels Cardona. 

Les llegendes d’aquests segells són, generalment, en llatí; els de les Corts 
reials de Vich la porten en català, tan el major com el menor (núms. 660 i 661 
de l’Inventari). 

L’Audiència de Catalunya usava el segell reial. Els de Felip II i Felip III de 
Castella tenen un gran escut amb el segell de les barres, i la llegenda porta el nom 
del monarca amb els títols de rei de Castella, Aragó, de les dues Sicílies i de Jeru- 
salem. En temps de la guerra de separació (1640 a 1652), a 18 de maig de 1647, 
el segell de la Reial Audiència porta el mateix escut a senyal de les barres, amb el 
nom de Lluís XIV, afegint-hi als títols de rei de França i de Navarra, el de comte 
de Barcelona. Felip IV i Carles II seguiren l’exemple del rei francès i, ultra 
l’escut amb el senyal de les barres, consignaren el títol de comte de Barcelona en 
la llegenda. Fou en la època de Felip V quan en el segell reial de la Audiència l’escut 
de les barres fou substituït pel dels castells i lleons, no consignant-se en la llegenda 
més que aquest títol: Philipus V, Hispaniarum Rex. 

Vegueries. Cor regiments. Prefectures. — Després dels 
comtats, les Vegueries constitueixen la divisió de major antiguitat que coneixem 
a Catalunya. El Veguer era un magistrat representant del rei, que administrava 
justícia, així en lo civil com en lo criminal, sobre els habitants del seu districte 
jurisdiccional, gaudint de diversos privilegis que honoraven el seu càrrec i enaltien 
sa dignitat. Aquest districte era anomenat «Vegueria», i en ell hi venien compresos 
tan els pobles de jurisdicció reial, com els de barons o feudals. Tenia el seu tribunal 
o cúria, conegut per «Cort del Veguer». 

Demés dels Veguers hi havia els Sots-Veguers, i conseqüentment, districtes 


NOTES PRELIMINARS 


XVII 


més petits que formaven part de la Vegueria i s’anomenaven Sots-Vegueries. La 
Vegueria de Barcelona comprenia les Sots-Vegueries d’Igualada i de Moyà. 

Els segells de les Vegueries, ensems que els de la Procuració reial i Govern 
de Catalunya, els del Mestre Racional i els de les Batllies, i Consell reial, com hem 
vist, porten el senyal de les barres com a signe representatiu de l’autoritat del 
monarca de qui eren delegats. Ultra d’aquest senyal, en quasi tots els de les Ve- 
gueries, hi apareix també el propi i particular de la ciutat o vila que era cap de la 
Vegueria. 

El més antic que coneixem és el del Veguer de la Cort de Barcelona, que corres- 
pon a l’any 1261. Aquest interessant i curiosíssim exemplar pertany a l’Arxiu 
municipal de Montpeller i consta en el nostre Inventari amb el núm. 681. En 
aquest segell, com a més antic, hi trobem la representació gràfica de la creu com 
a senyal de la ciutat; el castell pot ésser un signe emblemàtic de poder, fortalesa, 
autoritat, i també altra representació gràfica de la Cort o tribunal del Veguer. 

L’ordinació de Jaume II, de 4 de maig de 1302, sobre els segells de la Procu- 
ració reial i del Batlle de Barcelona, de la qual ja havem fet esment, comprenia, 
també, el del Veguer d’aquesta ciutat. Abans d’aquesta ordinació, com es diu en 
ella, els oficials que exercien jurisdicció reial segellaven els documents amb segells 
propis i particulars en els quals solia haver llur nom i senyal heràldic. Així 
trobem que a darrers del segle xmè, En Romeu de Marimon l, Veguer de Bar- 
celona i Vallès, amb data de 21 de desembre de 1299 autoritza, com a tal Veguer, 
el trasllat d’una escriptura de concòrdia atorgada entre el rei de Mallorca i Jaume II 
d’ Aragó, i el segell que usa és el seu propi, on hi ha son nom afegint -hi el títol 
vicarii Barchinone et Vallencis, i el senyal heràldic del llinatge Marimon o sia el 
lleó rampant. 

En l’abans dita ordinació s’estatuí, referent al segell que s’havia de construir 
per al Veguer, lo següent: sed sciendum est quod talis fuit forma sigilli Vicarii Bar- 
chinone (hi ha un dibuix del segell i la llegenda:) S. Vicarii Barchinone pro 
domino Rege Aragonum Comitè Barchinone. Aquest segell l’hem trobat, construït 
tal com s’indica en el dibuix i llegenda de l’ordinació, penjant d’un pergamí atorgat 
pel Veguer, En Bernat de Tous, a 8 de juny de 1340 (núm. 682). 

Es versemblant que la necessitat de posseir el Veguer dos segells, el major 
i el menor, originà el canvi per altre de mòdul major (núm. 683) bé que conser- 
vant els mateixos senyals i llegenda amb petites variants en el dibuix. Aquest 
canvi degué esdevenir abans de 1373, per tal com en aquesta data ja trobem el 
nou tipus que perdura encara en 1661 i probablement fins a l’abolició de les Ve- 
gueries en temps de Felip V. El menor és del mateix dibuix i ve descrit amb el 
núm. 684 de l’Inventari. 

Demés d’aquests segells, que eren pròpiament els del Veguer, hi havia el de 
la Cort de la Vegueria, la representació del qual era molt semblant als precedents. 


1. Vegi’s el segell n.° 2.478 d,e l’Inventari. 


xvm 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


diferenciant-se en la llegenda que, en aquest, deia: Sicjillum regium curie Vicarie 
Barchinone. En tots ells, dintre d’un cercle format per lòbuls, hi ha les barres, 
les quals apareixen tallades per un escut en cairó o losange, amb el senyal de la 
ciutat, que és la creu grega, amb un punt o besant en cadascú dels quatre 
angles que forma. 

El segell de la Vegueria de Balaguer té un escut flanquejat amb els senyals 
de les barres i escacs; el de Besalú, les barres i la creu; el de Cervera, demés del 
senyal reial, un cérvol 1; el de Girona, les barres i els vairs en ratlles horitzontals; 
el de Lleyda, el senyal de les barres i els llirs; el de Montblanch, les barres i el mont 
amb la flor de llir, que era senyal de la vila; el de Pallars, les barres i les flors de 
llir 2; la Cort comuna dels dos Veguers de Tarragona, que representaven, respecti- 
vament, el rei i l’arquebisbe, tenia en son segell un bàcul, símbol de la potestat 
eclesiàstica, i una espasa, que ho era de la potestat reial; la Cort del Veguer de 
Tàrrega, les barres i tres ratlles de losanges posats verticalment; la del Veguer 
de Tortosa i ribera de l’Ebre, un escut amb el senyal reial i a ambdós costats una 
torre, senyal de la ciutat; la Cort de la Vegueria d’ Ausona ( Vich), un escut amb les 
barres i en altres una cabra; el Veguer de Vilafranca del Penedès, un escut amb 
el senyal reial i un castell com a senyal de la vila. 

S’observa que quasi tots els segells de les Vegueries són empremtats amb 
hòstia o cera vermelles, i les colors de les cintes, en els penjants, són les heràldiques 
del reialme, groga i vermella; amb tot, n’hi ha també de cera verda o bruna com 
alguns dels Veguers de Barcelona, Cervera, Montblanch, etc. 

Pel decret de Nova Planta de 16 de gener de 1716 foren suprimides les Vegue- 
ries, essent substituïdes pels Corregiments. Coneixem el segell del Corregiment de 
Barcelona dels anys 1762 a 1794, la representació del qual és molt semblant a la del 
segell del Veguer, però no porta llegenda; el de Figueres, de 1810, que porta un 
escut amb els senyals de Castella, Lleó, Aragó, Navarra, etc. i en el centre un 
escudet, de forma ovalada amb una àguila; el d’Igualada, de 1828, amb el senyal 
de la ciutat de Barcelona, de la qual havia sigut carrer; i el de Tarragona, de 1818 a 
1834, amb el senyal de les barres. La Cort reial del Corregidor de Vilafranca del 
Penedès, anys 1753 a 1814, tenia en son segell el senyal reial de les barres. 

En temps de la guerra de la Independència (1808-1814), es crearen diverses 
Juntes Corregimentals, en els caps dels corregiments, els delegats de les quals vin- 

1. Referent al segell del Veguer de Cervera havem trobat el següent document: Petrus &. ffideli 
de domo nostra Anthonio Tolrani regenti scribaniam vicarii Cervarie. Saluteni et gratiam. Quia ut pro parte 
vestri fuit nobis expositum reverenter, sigillum oficii dicti vicarii intantum sit vetustate corruptum etcorrosum 
quod vix littere et signurn ipsius sigilli agnosci possunt, propterea volumus vobisque dicimus et mandamus 
quatenus sigillum predictum fragantis et aliud novum argenteum fieri faciatis, in cuius medio sit quedam losenga. 
intus quam sit sculptus cervus, et campus dicti sigilli, extra dictam losengam, sit sculptus ad signum nostrum 
Regale, cuius sigilli littere sint tales: Sigillum vicarii Cervarie pro domino Rege. Data Bar - 
chinone .xxviii. die Madii, anno a Nativitate Domini .m°ccc°l°. nono. Visa Rege. — Dominus Rex mandavii 
mihi Petro de Gostemps .» (Arx. Cor. Aragó, reg. 1.071, f. 23.) 

2. Pere III, amb data de Barcelona, a 28 de juliol de 1368, va ordenar que es fes un nou segell per 
al sots-veguer de Pallars. (Vegi’s Sigillografia Catai.ANA, I, 173, apèndix LIX.) 


NOTES PRELIMINARS 


XIX 


gueren a constituir la Junta Suprema de Catalunya, com en son lloc diguérem. 
Eixes Juntes tingueren, també, llurs propis segells, dels quals vénen inclosos en 
aquesta sèrie els següents dels quals tenim esment: Junta Corregimental de Cervera, 
any 1812, amb el senyal de les barres i en primer terme un cérvol; de Girona, anys 
1810 a 1812, amb el senyal de la ciutat; de Lleyda, any 1811, les barres i tres llirs ; 
de Manresa, anys 1808 a 1810, el senyal de la ciutat; de Vich, any 1811, escut en 
losange amb el senyal de la ciutat. 

Finalment, incloem també en aquesta sèrie, els segells que coneixem de les 
Prefectures i Sots-Prefectures que establiren els francesos en els territoris on domi- 
naren; són els següents: Prefectura del Montserrat, Prefectura del Segre, Prefec- 
tura del Ter i Sots-Prefectura de Figueres; tots ells pertanyen als anys 1812 i 1813, 
i porten per senyal una àguila. 

Corts, Parlaments i Generalitat de Catalunya. — Ja 
és sabut que les Corts generals eren a Catalunya, sobretot en els bons temps dels 
reis de la dinastia catalana, sin.o l’únic, el principal instrument de govern. 

Pere II, el Gran, fou, com diu En Pi i Arimon: «el qui donà als catalans una 
palesa mostra de sa magnanimitat, compartint amb el poble la potestat legisla- 
tiva. En les Corts de Barcelona de 1283 aquest monarca volgué restringir la seva 
alta autoritat, determinant solemnialment que en avant al pretendre ell o llurs suc- 
cessors, fer constitucions o estatuts per a Catalunya, necessitessin l’aprovació dels 
prelats, barons, cavallers i ciutadans, convocats tots, d’entre la major i més sana 
part dels seus braços o estaments respectius, i declarant ensems que a Catalunya 
s’havien de celebrar Corts tots els anys i assistir-hi, també, els homes de les viles. 


Demés de les Corts generals, tenien lloc a Catalunya, algunes vegades, 
altres assemblees, també generals, que s’anomenaven Parlaments, i es distingien 
d’aquelles, no per llur organització i forma, sinó pel motiu que les convocava. 
Les Corts tenien per objecte fer lleis i endegar tots els afers de la Província, els 
Parlaments es congregaven per a tractar d’un sol afer urgent, com una guerra 
imprevista, un aconteixement insòlit. Les Corts eren una reunió ordinària, els 
Parlaments una junta accidental; aquelles poden considerar-se com la regla, 
aquests com la excepció.» 1 

«En l’interval d’unes a altres Corts de Catalunya, diu també En Pi i Arimon, 
la Diputació General exercia les funcions de cos representatiu de la Província, 
esdevenint el magistrat suprem al qual estaven confiades la unió i llibertat pú- 
bliques. 

Constava al principi de vuit membres, el qual nombre va ésser reduït després 
a sis i a quatre, i en les Corts de Cervera de 1359 a tres, ordinació que fou confir- 
mada per les que celebrà l’any 1413, en el refetor del convent de PP. Predicadors 
de la ciutat de Barcelona, el rei En Ferran I i clogué son primogènit N’ Alfons; en les 


1. Pi i Arimon: Barcelona antigua y moderna, I, 67 i 77. 


XX 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


quals es decretà com a llei inviolable i constitucional, que la Diputació s’hagués de 
compondre de tres individus als quals s’hi agregaven altres tants Oïdors de comp- 
tes. El càrrec de Diputat no tingué en son origen duració fixa, per tal com elegit 
per unes Corts, era revocat i substituït o reelegit per altres; mes, a comptar des de 
les de Barcelona esmentades, fou triennal i corresponia a un individu de cada braç, 
de manera que tots aquests tenien verdadera representació en aquella Junta. Dels 
tres Diputats, el primer, pertanyent al braç eclesiàstic, devia ésser un abat mitrat 
o una dignitat d’alguna Seu; el segon, delegat pel braç militar, cavaller, i el tercer, 
corresponent al braç reial, ciutadà honrat de Barcelona o d’altra ciutat.)) 


«La Diputació General de Catalunya no sols governava en la ciutat supe- 
riorment, sinó que s’estenia a tota la terra catalana, i era l’executora de les lleis i 
disposicions acordades en les Corts. Encarregada de l’observància de les primeres, 
i del compliment de les segones, era la millor garantia de la llibertat, i per això 
exigia i rebia dels oficials i ministres reials el jurament de complir i fer complir 
els usatges, constitucions i immunitats de Catalunya. Caidava, també, deLreparti- 
ment i exacció dels tributs, amb els quals devia atendre’s a la defensa, manteni- 
ment de la pau i les altres atencions de l’Estat, tributs que s’anomenaren «genera- 
litats», de la universitat de Catalunya, dita «General» o «Generalitat.» 


«La Diputació devia residir constantment a Barcelona, o en alguna ciutat 
o vila reial del Principat, si son trasllat era cregut de necessitat urgent pels seus 
tres membres o diputats. Ses atribucions i facultats cessaven, o millor, restaven 
sospeses, al reunir-se les Corts generals, en el moment en què aquestes acabaven 
de fer els nomenaments dels seus oficis: aleshores el Regent de comptes de la casa 
de la Diputació general trametia a cada President dels Braços una de les tres 
maces d’argent de l’esmentada casa, i aquest acte indicava com una temporal 
cessació d’aquell cos.» 1 

Demés del càrrec d’Oïdor de comptes, que com havem dit eren tres i corres- 
ponia cadascun d’ells a un dels tres braços que integraven les Corts, tenia també 
la Generalitat o Diputació del General diversos auxiliars per a l’exercici de les 
funcions que li eren encomanades, com assessors, advocat fiscal, escrivà major, 
el regent els comptes, racional, etc. Ultra aquests i altres que residien a Barce- 
lona, hi havia els Diputats locals, assessors, advocats i procuradors fiscals, recep- 
tors, taulers i altres molts oficials del General i bolla, de les ciutats, viles i llocs de 
Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya. 2 

1. Pi i Arimon, op. cit., I, 79 i 80. 

2. Hem cregut convenient donar aquestes referències sobre les Corts, Parlaments i Diputació del 
General de Catalunya per a la millor intelligència i ordenació dels segells que es descriuen en l’Inventari 
pertanyents a aquests importantíssims cossos representatius de la nació catalana. En Bosch (Títols de honor 
de Cathalunya, Rosselló y Cerdanya, p. 372), tractant de l’origen d’aqueixa Diputació de la Generalitat 
diu: «Per los actes de les celebracions de dites Corts, y per los gastos, y affers convenients de elles, per les 
demes causes referides fonch necessari tractar las Corts de imposar imposicions, y altres drets, y de aqui 


NOTES PRELIMINARS 


xxr 


Vegem ara, la relació que té la Sigillografia amb aquestes Corts i Parlaments 
i amb la Diputació de la Generalitat de Catalunya. 

En 1430, les Corts generals reunides a Tortosa acordaren fer dos segells: «a 
ops e per servey de la dita Cort e per segellar, com fets seran, d’aqui avant en Corts 
o Parlaments de Cathalunya, cauteles e letres, axi acloses com patents, fahents e 
trametadores per la present e altre qualsevol sdevenidores Corts e Parlaments 
de Cathalunya». 1 

Es molt versemblant que aquests dos segells siguin els que descrivim en l’In- 
ventari amb els núms. 755 i 756, com hi fem constar per nota. Ambdós, bé que 
usats encara en 1602 el mitjà, i en 1542 el menor, creiem que són molt més, an- 
tics, puix l’estil llur és del segle xv i estudiats detingudament convenen del tot 
amb les indicacions que consten en l’acord de les Corts de Tortosa. En aquest acord 
es diu que els segells havien de tenir esculpides les armes del General de Catalunya: 
«ço es en lo miya sent Jordi a cavall qui mata o onciu lo drach, e en lo menor es 
esculpida la creu del dit mossèn sent Jordi e en les circunferencíes de cascun dels 
dits senyals son sculpides les letres o mots següents: Curiarum et parlamentoruw 
generalium principatus Cathalonie. 

Aquestes mateixes representacions apareixen en ambdós segells, i la llegenda 
en el mitjà és exactament igual a la que ve indicada en el susdit acord; en la del 
menor es suprimeixen els mots: generalium i principatus , segurament per manca 
d’espai en el lloc de la gràfila, i no diu més que: Curiarum et parlamentorum 
Cathalonie. El dibuix, com hem dit suara, és ben bé del xvèn segle; i per totes 
aqueixes raons ens afirmem més i més en la creença que els tals segells són els 
que manaren obrar les Corts de Tortosa. 

En l’inventari de diversos ornaments i joiells del palau de la Generalitat, 
de 1498, es troben esmentats uns segells que potser siguin aquests. Diu així: 

«ítem un segell gran dargent ab sa cadena ab la ymage de Sant Jordi cavada 
lo qual servex a ops de les Corts, pesa .vi. onses scassetes. ítem un altre segell 
petit dargent blanch ab les armes del General cavades, ab sa cadaneta, lo qual 
servex per fer les cauteles de les Corts, los quals dits dos segells stan quiscu en 
sa bossa, .i. onsa .vii. argents». 2 


fer Erari, y elegir persones tant per la exacció, com guarda, administració, y execució dels actes, y de- 
terminacions feyen en dites Corts tingueren de deputar y senyalar certes persones que del sobredit tingues- 
sen carrech, de aqui anomenats Deputats, com a persones destinades, y deputades per dits effectes a les 
quals les mateixes Corts los anaren nomenant ab propri titol de Procuradors, Administradors del General, 
Deputats per la Cort.« 

El mateix autor (p. 378) parla dels drets dits de «Bolla» que rebia el General, sobre diverses mer- 
caderies i dels qui els devien pagar, que eren «totes y qualsevol persones de qualsevol estat, grau, y con- 
dició sien, fins lo mateix Rey, Reyna, Primogènit se son servits acontentarse, y obligar a les demes per- 
sones, ministres y officials Reyals». Sols en restava exceptuat el Sant Pare. 

Per a la recaptació d’aquests drets hi havia en les ciutats, viles i llocs les Taules del General, els ad- 
ministradors de les quals rebien el nom de taulers. 

1. Vegi’s Sigillografia Catalana, I, 196, apèndix XCVII. 

2. J. Puig i Cadafalch i J. Miret i Sans, El Palau de la Diputació General de Catalunya. (Anuari 
de V Institut d’Estudis Catalans, MCMIX-X, p. 431, nota.) 


VOLÜM II 


IV 


XXII 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


Fins ara havem vist en tots els segells d’oficials reials, com Procurador reial 
i Governador general de Catalunya, Lloctinents, Mestre racional i escrivans de 
ració. Batlle general i Batlles reials, Yeguers &c., és a dir, en tots aquells càrrecs en 
que hi ha delegació o representació del rei, l’ús del senyal de les barres, que com 
havem dit, era considerat el senyal heràldic dels comtes-reis del casal de Bar- 
celona. 

Ara apareix un nou senyal, que és la creu vermella en camp blanc o d’argent, 
coneguda per creu de Sant Jordi, i aquest senyal el veiem en la representació de la 
nacionalitat catalana, ço és, en les Corts i Parlaments i en la Diputació del General, 
que venia a ésser la delegació d’aquestes Corts i Parlaments. El veiem, també, 
com diguérem al tractar dels segells dels veguers, en el de Barcelona, considerada 
com a cap i casal de Catalunya. 1 

Aquests segells de les Corts i Parlaments s’usaven encara, com hem dit, en 
1546 i 1602; és possible que més avant, en els esdeveniments de la guerra dels Se- 
gadors, de 1640 a 1652, s’extra viesshi les matrius, per tal com en les Corts de Bar- 
celona de 1701, «per no haverse trobat lo segell destinat pera dites Corts, ni saberse 
qual se usave en les Corts antecedents», a proposta del braç eclesiàstic, s’acordà per 

1. Diu En Bosch (op. cit., p. 566): «La Generalitat, y Diputació de Cathalunya, Rossello y Cer- 
danya en especial usa y se serveix (per insígnies y armes) de la Creu de Sant Jordi, que son ab figura qua- 
drada camp blanch, y Creu vermella, travessada de punta a punta; lo origen de estes armes es de la invocacio 
y patrocini prengueren de Sant Jordi, lo qual en ses guerres que tots los Chronichs escriuhen, aparegue 
en ajuda dels Christians contra los Moros en Arago, y Cathalunya, ab cavall blanch, llança en la ma, y 
un escut blanch ab Creu vermella, de la manera que ordinàriament lo pintan, y de aqui son escut se prengue 
per divises, y armes de tota la Generalitat.» 

En 15 d’octubre de 1499 els Diputats del General atorgaren pagament de 5 10 •§> a En Gaspar Bonet, 

pintor de la ciutat de Barcelona, per pintar «una mostra an pergami en que es la ciutat de València e de 
la batalla que hague lo serenissim senyor Rey en Jacme de bona memòria en lo Puig prop la dita Ciutat 
ab los moros quan miraculosament foren los xrisptians aiudats per lo benaventurat Sant Jordi e fou presa 
la sua invocacio ab la creu vermella en lo present principat e en lo restant del regne de Arago e València» 
(El Palau de la Diputació General de Catalunya, p. 416, nota). 

En les Corts catalanes reunides a Barcelona en 1432 s’acordà la construcció de la capella de Sant Jordi 
en dit Palau de la Generalitat. 

La devoció a aquest sant, com a patró de Catalunya, era ja molt antiga en els reis del casal d’ Aragó. 
Pere III, amb data de Santes Creus a 15 d’octubre de 1356, escriu a son cosí el comte de Dénia: «Com 
nos havent esperança en lo benauyrat e victorios senyor Sant Jordi hajam ordonat e vullarn que les en- 
trades e altres fets d armes que sesde vendran per la guerra de Castella sien portades per aquells de la nostra 
part senyeres de sent Jordi. Per ço us dehim eus manam que tota vegada que sesdevenga vos anar en 
fer entrades o en esser en altres fets darmes per raho de la dita guerra, portets senyeres de sent Jordi c 
encara façats anar los homens a cavall e a peu de la part nostra a senyal de sent Jordi axi com per nos 
es ordonat segons que dessus se conte.» (Arx. Cor. Aragó, reg. 1.136, f. 117.) 

En el mateix Arxiu (reg. 1.162, f. 136) s’hi troba la següent carta, també d’En Pere III, dirigida a 
son germà l’Infant En Ferran: 

«Lo Rey Darago. 

Car frare: Sapiats que nos per gran devocio que havem en lo baro sent Jordi, havem ordenat que 
totes les companyes de cavall tinguen el dia de la batalla sobresenyals a senyal de sent Jordi. E axi manam 
vos eus pregam que façats fer per a vos matex e semblantment fets fer a cascu dels vostres los dits sobre- 
senyals que sien blanchs de tot ab la creu vermella e be ampla axi de la part davant com de la part de- 
tras de guisa quels dits sobresenyals semblen e sien conformes al senyal del baro sent Jordi. Dada en 
Calataiud sots nostre segell secret a .vi. dies de febrer. En 1 any de la nativitat de nostre Senyor .m. ccc. 
1. ix. Vidit Jacobus. — Dominus Rex mandavit mihi Jacobus Conesa. = Similis littera fuit missa Comit 
Ausone. » 


NOTES PRELIMINARS 


xxm 


tots els braços o estaments, fer esculpir en els segells major i menor que s’havien 
de fer per a segellar els documents de dites Corts, l’escut de les quatre barres i 
corona reial, amb la inscripció següent en la circumferència: Sigillum Curice, Gene- 
ralis Cathalonice. 1 

Així degué fer-se per tal com en les Corts de 1706 ja s’usà aquest segell, que 
creiem és el de núm. 757 de l’Inventari. Es interessant perquè marca un canvi 
en el senyal de l’escut, substituint la creu de Sant Jordi, per les barres, i esdevenint 
aquestes el símbol representatiu de les Corts catalanes, que malauradament, que- 
daren anorreades, aleshores, per l’absolutisme de Felip V. 

En la sèrie dels segells de les Corts i Parlaments de Catalunya vénen com- 
presos els del Braç militar que formava part de dites assemblees. Joan I, amb data 
de Montçó a 1 de novembre de 1389, va aprovar l’organització cbl braç o estament 
dels cavallers generosos i homes de paratge del Principat de Catalunya i els 
concedí el privilegi de tenir segell propi, amb el senyal reial. 2 Bé que cap dels 
tres tipus (núms. 758, 759 i 760 de l’Inventari) que publiquem, sigui el que degué 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Procés de les Corts generals de 1701 a 1702) consta detallada- 
ment aquest acord, que, transcrit literalment, diu així: «Sobre las armas se han de posar al cello de la 
Cort. — Acerca del reparo ha fet lo llim. Stament Ecclesiastich sobre las armas e inscripció se deu fer 
posar en los sellos major y menor que se han de fer pera segellar los despaixs de las presents Corts generals 
convocadas y obertas per Sa Magt (que Deu gde.) en la present Ciutat de Barcelona, per no haverse trobat 
lo segell destinat pera ditas Corts, ni 'saberse qual se usa ve en les Corts antecedents, encara que aparexia 
poderse esculpir en dits sellos la imatge del glorios Sant Jordi portant lo escut ab laCreu, y trobarse així 
esculpit en lo sello major de la Escrivania Major del General, que se ha entregat per lo Regent los Comptes, 
trobantse tambe dita Creu en los principis dels tomos de las ultirpas Constitucions y en altres llibres dels 
Capítols de Corts ques troban modernament impressas, emperò com se regonega que dit sello Major de 
dita escrivania es peculiar per dit General, y que lo haverse posat sols dita Creu en los principis de ditas 
Constitucions y Capítols de Corts, es estat per haverse novament imprimit, per quant en las que se irn- 
primiren en lo mateix any 1599 se troba lo escut de las quatre barras ab la Corona Real, si y conforme 
se troba tambe en lo principi del volum en major de las Constitucions Generals; y per altre part, attes que 
lo Serenissim Senor Rey D. Joan primer en lo privilegi concedit al Estament Militar, collocat en lo Tit. 16 
del llibre primer de las Pragmaticas y altres drets de Cathalunya, entre altres prerogativas y facultats con- 
cedidas, fonch atorgada la de tenir y gosar lo segell en que estiguessen esculpidas las armas reals, conti- 
nuant en la circunferencia la inscripció següent, Sigillum Brachii Militari Principatus Cathalonice, haventse 
formalment imprimit en lo cos de dit privilegi la forma de dit sello, que ve a consistir en lo escut ab ditas 
quatre barras y sobre de ell la corona real, conciderantse tambe que ab diferents representacions impressas 
que se han fetas a Sa Magt. y singularment en la ques feu en lo any 1622 per part del Principat de Catt.a 
en forma de Braços se troba tambe imprès lo mateix escut de las quatre barras ab la Corona Rl., y final- 
ment conciderant tambe que segons es publich y notori los Embaxadors del present Principat que se han 
conferits en la Cort de Sa Magt., usant lo posar armas en los portals de las casas de sa habitació, con- 
forme los demes Embaxadors, han estilat lo posar per armes lo dit escut ab quatre barras y Corona Rl. 
Avista del sobre referit, apar qire sera mes proporsionat per los despaixs de las presents Corts Generals, lo 
fer esculpir dit sello ab lo Escut de ditas quatre barras y Corona Real, ab la inscripció següent en la cir- 
cunferencia de aquell dient Sigillum Curice Generalis Cathalonice .» Als ff. 31, 31 v. i 32.— Deliberació del 
19 d’octobre de 1701 (consta l’adhesió del Braç reial als acords de les Corts). Al f. 32 v. diu: «Y respecte 
al paper que lo Senor Promovedor del Bras Ecclesiastich ha entregat al Promovedor del present bras (el 
reial) acerca las armas apar se han de esculpir en lo sello de las presents Corts. Que aderintse tots los 
demes Braços al contengut y expressat en dit paper, de esculpir en dit sello las armas y escriptura ex- 
presia dit paper, y no altrament, convinga, y se ajuste, com lo present bras con.ve y se ajusta en que 
se esculpesca en dit sello ditas armas y escriptura en dit paper expressat.» En la deliberació del dia 20 dels 
dits mes i any (ff. 36 v. i 37) consta l’adhesió del Braç militar. 

2. Vegi’s Sigillografia Catalana, I, 180, apèndix LXXV. 


XXIV 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


construir-se amb motiu del susdit privilegi, amb tot i ésser de dates molt poste- 
riors, conserven els mateixos senyal i llegenda. 

Dels segells de la Diputació del General de Catalunya, els més antics que co- 
neixem (núms. 761 i 762) corresponen als anys 1409 i 1410; creiem, però, que 
pertanyen al segle xiv, i segtirament foren els primers que usà dita corporació. El 
menor porta la següent llegenda: Segell secret dels diputats , i per senyal la creu 
de Sant Jordi. Malauradament, el major és un exemplar molt borrós, però s’hi 
endevina la imatge del Sant, que cavalca, posada dintre d’un cercle lobulat. 

Els tres següents (núms. 763, 764 i 765) foren obrats, probablement, per l’ar- 
genter alemany, Hans Tramer, com ja s’indica en les notes corresponents a cascun 
d’ells. A 2 d’abril de 1417, els diputats de la Generalitat de Catalunya, residents a 
Barcelona, li encarregaren la confecció de tres segells (major, mitjà i menor) per a la 
escrivania de la Diputació, atorgant-li vint florins d’or, d’ Aragó, «en paga prorata 
del salari que li seria tatxat per fer e obrar los dits segells» i a 10 de desembre del 
mateix any, havent «sculpits e entayllats» ja, els dits tres segells, li varen taxar 
setanta florins, en paga i salari del seu treball, ultra els vint que s’havien de sa- 
tisfer a En Erancesc Costa, argenter «nadiu de Caules», ço és, catorze, que en 
pesava l’argent i cadenes dels tres segells, i els restants sis florins, pel treball de 
donar-los forma i fer-los «tots plans» i «fer les cadenes» 1. 

En aquests documents es diu que en el major «es sculpida la imatge de sent 
Jordi a cavall qui mate lo drach, ab lletres entorn del dit segell qui dien, segell 
del offici de la deputacio del general de Cathalunya ,» i aquest segell servia «a segellar 
totes letres patents quis dressen a qualsevol persones de part dels dits deputats, 
e totes letres closes quis dressen a Papa e Cardenals e al senyor Rey e a altres 
persones reyals qui sien fora lo principat de Cathalunya e encara fora la senyoria 
del senyor rey d’ Aragó»; en el mitjà «es sculptit un angell qui té un scut ab la eren 
de Sent Jordi ab letres entorn del dit segell qui dien, segell de la deputacio del 
general de Cathalunya » i aquest segell havia de servir per a segellar «totes letres 
closes quis dressaran de part dels dits deputats a qualsevol arrendadors de les 
generalitats de Cathalunya e encara a tots e qualsevol officials e persones consti- 
tuides dins lo dit principat»; i en el menor «es sculptit un escut ab la creu de Sent 
Jordi ab letres entorn del dit segell qui dien, segell de la deputacio del general de 
Cathalunya » i servia aquest segell per a ésser segellats «tots alberans debitoris de 
cauteles faeents per lo dit general e quis cobraran per los oydors dels comptes del 
dit general». 

Tan les representacions com les llegendes dels tres segells que descrivim en 
l’Inventari, concorden perfectament amb les que havem transcrit suara; tots tres, 
particularment el major, són molt artístics i de bon gust dintre l’estil gòtic. Es de 
creure que estigueren en ús fins a darrers del segle xvi, per tal com els hem trobats 
encara en documents de 1578. 


1. Vegi’s Sigillogbafia Catalana, I, 192 i 195, apèndixs XCII i XCV. 


NOTES PRELIMINARS 


xxv 


En el mateix segle xvi aparegué un nou tipus, com a segell de 1’ «ofici de la 
Diputació del General de Catalunya», també amb la imatge de Sant Jordi en el 
major, i l’escut amb la creu, en el menor, amb la variant que les lletres de les 
llegendes són capitals romanes en lloc d’ésser gòtiques minúscules. 

Al xvn pertanyen els segells núms. 768, 769, 770 i 771. Els dos primers, que 
trobem usats en els anys de 1641 a 1650, tenen la particularitat que el cordó 
que rodeja la" llegenda està format amb flors de llir, senyal del reialme de França 
sota el protectorat del qual estava aleshores Catalunya. Les llegendes en tots 
quatre són diverses de les dels segells precedents, per tal com, demés d’ésser escri- 
tes en llatí, diuen: Sigillum maius (o parvum) scribaniae maioris generalis Catha- 
lonie. 

Els darrers segells, major i menor, que usà la Diputació del General de Cata- 
lunya, fins a la seva extinció, són els que corresponen als núms. 772 i 773. 

Completen aquesta sèrie els dels Oïdors de comptes, del Racional, dels Dipu- 
tats locals, nomenats per a exercir el càrrec, en les ciutats i viles de Berga, Girona, 
Lleyda, Perpinyà, Tarragona, Tortosa i Tremp, i finalment els de les Taules que 
recaptaven els drets del General, establertes en molts llocs de Catalunya i comtats 
de Rosselló i Cerdanya, com les d’ Alcover, Alguayre, Arbeca, Bagà, Banyoles, 
Barcelona, Cervera, Figueres, Granollers, Guissona, Illa, Lleyda, Llívia, Manresa, 
Mataró, Oliana, Olot, Perpinyà, Piera, Puigcerdà, Reus, Ribes, Salses, Sant Feliu 
de Guíxols, Sant Feliu Sasserra, Sitges, Solsona, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, 
Tortosa, Tremp, Valls, Vich, Vilafranca del Conflent, Vilafranca del Penedès i altres. 

Ciutats, viles i llocs. — En aquesta sèrie són compresos 
861 segells, quasi tots anteriors al segle xixè, empremtats en relleu. 1 

Els segells municipals catalans, més antics, dels quals tenim notícia, corres- 
ponen a darrers del segle xiii, i encara són ben pocs els que se’n coneixen. 

Des del xiv ja foren més generals, i successivament anaren canviant de forma, 
de dibuix o representació gràfica, i fins de llegenda. Quant a la primera, comuna- 
ment és ovalada o rodona, i per excepció n’hi ha alguns d’octogonals, en losange, 
lobulats, en escut, quadrilaterals, etc. Llur diàmetre més corrent sol ésser entre 
25 i 50 mm., bé que se’n troben alguns de 50 a 60 i de 12 a 25 mm. 

La representació és molt diversa. Argentera, Arnes, Celma, Margalef i altres, 

1 No hem volgut descriure ni reproduir aquells exemplars que procedents d’una matriu construïda 
per a fer empremtes en una matèria tova, com la cera, hòstia, etc., des del segle xvill, segurament per 
estalviar feina i temps, començaren a ésser empremtats en tinta o sutge (fumant la matriu), del qual 
procediment resulta una empremta molt defectuosa, per tal com no hi poden aparèixer els detalls del relleu 
que resten en la concavitat de dita matriu. Així els hem vist reproduïts tan imperfectament en algunes 
obres modernes. Tampoc s’hi inclouen aquells segells municipals que porten la llegenda: Alcaldia o Ayuri- 
tamiento Constitucional de (el nom del poble), per considerar-los ja molt allunyats del camp de la Sigillo- 
grafia. Tots daten de mitjan segle xixè, que és quan es féu el canvi dels segells antics per aquests, creats 
a conseqüència de la implantació del règim constitucional i que podem classificar de moderns. No negarem 
que puguin tenir cert interès local i de curiositat, per més que hi ha hagut èpoques en què, com en la pro- 
víncia de Girona durant bon nombre d’anys, quasi tots els pobles portaven en son segell, com únic signe 
representatiu, l’escut reial dels castells i lleons; i molts de la de Lleyda tenien tan sols, dintre d’un òvul 
i ocupant tot el camper del segell, la llegenda: Distrito municipal de (el nom del poble). 


XXVI 


SIGILLOGR AFXA CATALANA 


porten la creu de l’orde de Sant Joan per haver-hi pertangut. Altres porten el 
senyal de les barres, per haver estat de jurisdicció reial o per privilegi d’algun 
dels comtes-reis del casal d’ Aragó, com Barcelona, Caldes de Montbuy, Cam- 
prodon, Ceret, Figueres, Granollers, Manresa, Perpinyà, Prades, Prats de Rey, 
Talarn, Vilafranca del Conflent, Vilanova, etc. Són en bon nombre els qui tenen 
un castell, la creu o la imatge d’un sant. Perelada porta un roc, senyal dels Reque- 
sens; Balaguer, els escacs dels comtes d’Urgell; Cardona, el card dels Cardona, i 
Blanes, la cabra, del vescomtat de Cabrera. 

En diversos s’observa que llur representació és el senyal parlant de son propi 
nom: així, Mora d’Ebre porta un morer; Lloret, un llorer; Llissà de Vall i Mollet, 
un peix; una mà: Mafet, Maldà, Manlleu, Mayals, Massanet de Cabrenys i altres; 
un cà: Calaf, Canet, Calella, etc.; Tordera, un tord; Corbera, un corb; Cervià i Cer- 
vera, un cérvol; Llagostera, una llagosta. 

Referent a les llegendes, com diguérem en altra part d’aquesta obra 1 els 
segells de les ciutats i viles catalanes mostren una gran varietat, essent escrites 
unes en llatí i altres en català. No repetirem aquí les dades curioses sobre elles que 
ja vàrem consignar aleshores i que poden veure’s en el present volum a l’estudiar 
cada segell. 

Com a demostració dels elements valiosos que integren aquesta sèrie, per a 
fer l’estudi sigillogràfic de les ciutats, viles i llocs de Catalunya, farem constar 
que Agramunt hi és representat amb 4 segells, el més antic, de l’any 1595; Bala- 
guer, n’hi te 5, des de 1501; Barcelona, 36, que corresponen als anys de 1289 a 1861; 
Berga, 6, des dels segles xiii o xiv; Besalú, 3, de 1447 a 1803; Blanes, 8, de 1564 
a 1831; Caldes de Montbuy, 5; Camprodon, 10; Cardona, 5, des de 1649; Castelló 
d’Empúries, 4; Cervera, 8, el més antic de 1288; Figueres 7; Girona, 12, des de 
1289 a 1830; Granollers, 5, de 1447 a 1729; Lleyda, 12, des de 1288 a 1809; Man- 
resa, 11; Mataró, 9, des de 1449; Montblanch, 4, de 1288 a 1737; Olot, 6; Perpinyà, 
7; Puigcerdà, 7; Reus, 4; Ripoll, 7; Roses, 3; Sabadell, 4; Sant Feliu de Guíxols, 4; 
Santpedor, 3; Seu d’Urgell, 3; Sitges, 2; Talarn, 3; Tarragona, 9, des del segle xiv? 
a 1830; Tàrrega, 5, de 1405 a 1827; Terrassa, 4, des de 1593; Torroella de Montgrí, 
3; Tortosa, 8, des del segle xiii ? a 1826; Tremp, 2; Valls, 9; Vich, 7, des del segle 
xiv a 1809; Vilafranca del Conflent, 2; Vilafranca del Penedès, 10, i Vilanova i 
Geltrú, 9, des de 1592. 

El segell municipal de Barcelona que fins ara coneixem com a més antic, 
correspon a l’any 1289 (n.° 916 de l’Inventari). Porta per senyal la creu i en cadas- 
cun dels quatre angles que forma, un escudet amb les barres, ço és, el senyal 
reial; la llegenda diu: Sigillum universitatis Barchinone. La creu, com hem vist 
al parlar dels segells de les vegueries, era el senyal propi i peculiar de la ciutat, i 
son dibuix molt semblant al de la creu dels segells de la seva Catedral o església pri- 
mitiva, dedicada a la Santa Creu. 


1. Vegi’s SlGIL·LOGRAFIA Cataxana, I, 69 i 70. 


NOTES PRELIMINARS 


xxvn 


Pere III, amb data de Perpinyà, a 4 de juliol de 1345, atorgà als Consellers 
i Prohoms de Barcelona el privilegi que llurs ambaixadors i missatgers pogues- 
sin portar virgam seu baculum cum virolis argenti, signo nostro et signo dicte civi- 
tatis signatis, o sigui, el senyal reial, les barres, i el senyal de la ciutat, la creu. 1 

En un quadern referent a les milícies gremials de la ciutat, de l’any 1393, 
hi va consignada la següent ordinació: «Primerament que per los Concellers sie 
fet un pano larch ab senyal de sent Jordi, ço es, la creu vermella e lo camp blanch, 
qui es senyal de la ciutat». 2 

En el procés del Parlament celebrat a Barcelona en 1396, per la reina Dona 
Maria, muller i Lloctinent del rei En Martí YHumà, consta que a 27 de juny fou 
deliberat trametre ambaixadors al rei, que es trobava a Sicília, per a suplicar-li 
tornés al seu regne d’ Aragó, per ço com era molt convenient la seva presència. 
Dits missatgers devien partir en dues galeres, ordonant-se que aquestes «no porten 
banderes cendals, ne panyos de senyal alcu, sino de Comtat de Barchinona, ço es, 
barres grogues e vermelles tan solament». 3 

Aqueixes dades demostren que el senyal de la ciutat era la creu, que després 
es digué de Sant Jordi, i es representà vermella en camp blanc o d’argent, i que el 
dels reis d’ Aragó com a comtes de Barcelona eren les barres grogues i vermelles. 

En el primitiu segell del Consell barceloní apareix, com suara hem dit, la creu 
amb els quatre escudets a senyal reial, en cadascun dels quatre angles de dita creu. 
Aquesta forma de combinar la creu amb els escudets complementaris l’hem notat 
en alguns segells d’aquella època. 

En el segell de la ciutat, que trobem després i que correspon ja al segle xiv 
(núm. 917 de l’Inventari), ja s’hi veu l’escut dividit en quarters, portant els senyals 
de les barres i la creu, combinats en dits quarters, i posant en lloc preferent, 
ço és, en el primer, el senyal reial. Aquest és l’únic tipus dels segells de la ciutat 
en què les barres estan posades en el primer quarter; en tots els posteriors s’hi 
troba sempre la creu. 

Entre aquests són dignes d’especial menció el senyalat amb el núm. 922, per 
haver estat en ús des de principis del segle xv fins a la segona meitat del xvn; 
una bolla de plom del xv, per sa raresa; i el nou segell que usà la ciutat després 
de 1652, i a conseqüència d’haver caigut en poder de l’exèrcit de Felip IV, perdent 
alguns dels seus privilegis. Aquest nou segell té la particularitat d’ ésser-hi substi- 
tuïda la llegenda tradicional que indicava pertànyer al Consell barceloní, per 
aquesta altra: Philipus Dei gratia Rex Castelle, Aragonum, Comes Barchinone. 
Amb tot, aquest tipus que apar indicar subjecció i domini, fou substituït a darrers 
del mateix segle pel de núm. 931 en el qual s’hi restableix la llegenda pròpia de la 
ciutat. 

Dintre de l’estil barroc no estan mancats d’elegància i art aquest segell i els 

1. Arxiu Municipal, Barcelona, Llibre verd, I, f. 370. 

2. Arxiu Municipal, Barcelona, Ordinació de la host veynal. 

3. Cortes de Aragón y de València y Principado de Catalana, IV, 282. 


XXVIII 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


que li succeïren durant el segle xvm i principis del xix. Encara en 1861, com 
s’indica en la nota del segell n.° 940, fou novament gravada una d’aqueixes matrius 
antigues, les quals sens dubte són més interessants i de més valor artístic que els 
migrats segells municipals moderns que porten per llegenda els mots de Alcaldia 
i Ayuntamiento i fins castellanitzen els noms dels pobles. 

Estudis generals, Universitats, Acadèmies, Es- 
coles, etc. — En aquesta sèrie es publiquen alguns segells de l’Estudi general 
de Lleyda, de l’Estudi general de Barcelona, i de la Universitat de Cervera. Ultra 
aquests hi vénen, també, inclosos els de les Acadèmies, Collegis Notarials i Arxius 
de la Corona d’ Aragó i del Reial Patrimoni, ete. No precisa fer notar cap particula- 
ritat referent a tots aquests segells, perquè ja són indicades al descriure’ls en 
l’Inventari. 

Gremis, Consolat de mar, Consolats de catalans, 
Tribunal de Comerç, Seques, etc. — Malgrat haver fet moltes 
recerques, principalment en el nostre Arxiu municipal, on es guarda bon aplec 
de documentació gremial, són ben escassos els segells de gremis i confraries que 
havem pogut trobar, i encara tots corresponen a època relativament moderna. 

Entre els segells de les seques o cases de la moneda, és notable un del segle xv 
la llegenda del qual diu: Segell dels lnóbres e monedes de Barcelona. Són també dignes 
d’esment els del Consolat de la mar establert en aquesta ciutat, i particularment 
els dels Consolats de catalans, de l’Alguer, Bruges, Càller, Catània, Constantinoble, 
Domàs, Gènova, Girgenti, Messina, Nàpols, Palerm, Siracusa i Trapena. 

L’antic Consell Municipal de Barcelona, que tant grans prerrogatives, pri- 
vilegis i prestigi assolí, tenia, entre altres, el de nomenar cònsols en les ciutats i 
viles que eren ports de mar 1. Els segells que publiquem d’aquests consolats són 
una mostra ben palesa del poder marítim dels nostres honorables Consellers, per tal 
com tots porten per senyal el de la ciutat, ço és, la creu i les barres, i sota aquesta 
senyera el cònsol havia de protegir i vetllar pels catalans que navegaven i exercien 
llur comerç en aquells paratges. Encara en 1625 el cònsol de catalans a Messina 
s’intitulava Consul nationis Cathalanorum Messane degentium, i en el segell del 
Consolat (núm. 1802 de l’Inventari), ultra l’escut amb el senyal de la ciutat de 
Barcelona, s’hi llegeix: Sigillum Magnificce nationis Catalanorum. 

Jueus i aljames de. moros. — Pocs són els segells que conté aquesta 
sèrie: el de l’aljama dels jueus de Tàrrega, altres dos que corresponen probable- 
ment a uns jueus d’ Agramunt i d’Albà, i, finalment, els de les aljames dels moros 
d’Eix, vila que pertanyia aleshores a la ciutat de Barcelona. 

Particulars. — Els segells d’aquesta sèrie, encara que per llur caràcter 
particular no ho sembli, són força interessants, sobre tot els dels segles xiii, xiv 
i xv; fins al present, no en coneixem d’anteriors al xiii. 

1. Segons En Pi i Arimon (op. cit., II, 68) Jaume I, amb data de 17 de les kalendes de setembre 
de 1266, concedí al dit Consell barceloní la facultat de nomenar, anyalment, cònsols a Síria i Egipte. 


NOTES PRELIMINARS 


XXIX 


En el segle xiv era costum que els albarans, cauteles i tota mena de rebuts i 
cartes de pagament de quantitats no fossin sotascrits per l’atorgant, sinó que 
aquest, amb tot i saber d’escriure i fer constar en el document que l’havia escrit 
de «sa pròpia mà», consignava que en testimoni de veritat hi posava son segell, 
en lloc de sotascriure’l 1. Fou aleshores que es generalitzà entre els individus 
d’ambdós sexes el tenir segell propi, alguns d’ells anulars, i per això els trobem 
nombrosos, empremtats en ceres de diverses colors, en lletres, albarans i altres 
documents anàlegs; i com que en aquells segles el sentiment de l’art es traslluïà 
arreu, vingué a palesar-se també en aqueixes petites empremtes sigillars, moltes 
de les quals mostren les belleses de l’estil gòtic, aleshores dominant amb tota 
sa esplendor i puresa. 

Demés d’aquest aspecte artístic i d’altres similars, com el paleogràfic, l’indu- 
mentari, el genealògic, etc., que contribueixen a fer interessant l’estudi dels segells 
particulars medievals, n’hi ha un que considerem de gran vàlua, i és l’heràldic o 
armorial. L’origen dels senyals i divises dels escuts, que tantes fantasies i llegendes 
fabuloses va engendrar, sobre tot en els segles xvii i xvm, en els expedients de 
noblesa que forjaven i autoritzaven els anomenats, emfàticament, reyes de armas, 
enlloc es veu tan clar, ensems que senzill, com en aquests segells. L’examen 
detingut de cascun confirmarà la nostra opinió i palesarà que, a l’estudiar l’heràl- 
dica, cal comptar, sobre tot, amb els valuosos elements que li proporciona la 
sigillografia. Una inspecció ràpida i de conjunt dels exemplars que integren aquesta 
sèrie, ho farà més evident i servirà per orientar al qui es proposi empendre aqueix 
estudi. 

Dels 1,150 segells de particulars que conté el present Inventari, 56 pertanyen 
al segle xiii, 364 al xiv, 258 al xv, 285 al xvi, 158 al xvii, 26 al xvm i 3 al xix; 
ço és, més de la meitat de la xifra total corresponen als segles xm, xiv i xv, de- 
duint-se d’això llur importància com elements originaris per a l’estudi de l’he- 
ràldica. 

Malauradament, no són molts els segells que coneixem del segle xm, però 
tenen capdal interès, perquè hi apareixen, potser com a documents més antics, 
els senyals dels escuts de diversos llinatges catalans. En els d’En Guillem de 
Cervera, any 1220, i d’En Guillem de Cervelló, any 1253, el cérvol; de Na Esclar- 
monda de Pinós i d’En Galceran de Pinós, anys 1227 i 1244, respectivament, 

1. A ço que diguérem en altre lloc d’aquesta obra (vol. I, p. 33) sobre les fórmules d’indicació de la 
presència del segell en els documents, podem ara afegir que és freqüent trobar en els albarans dels segles 
xiv i XV les següents fórmules: «scrit de la mia ma e segellat ab mon segell»; «escrit v segellat de la mia 
ma»; «segelat ab mon segel»; manu mea scriptum et sigillo proprio sigillatum. Era tan essencial, aleshores, 
que hi hagués el segell en el document, que en defecte del propi s’hi posava el d’altri, fent-ho constar; i fins 
s’inventava, dibuixant-lo amb tinta al peu de l’albarà, com a darrer recurs. D’aquest cas n’hem trobat 
dos exemples a l’Arxiu del Capítol de la Seu de Barcelona, entre els albarans del segle xiv. Amb data dè 
18 de febrer de 1389, En Roig, procurador del monestir de Valldonzella, atorgà un aíbarà a favor de 
Francesc Loral «escrit de ma mie e senyalat ab mon senyal de tinta», i a 12 de desembre de 1393, Francesc 
Rufes, prevere, beneficiat de la capella d’En Marcús, atorgà també albarà a favor d’En Pere Feliu «escrit 
de ma mia segelat ab mon segel de tinta negra». En ambdós albarans hi ha dibuixat amb tinta un segell. 


VOLÜM II 


V 


XXX 


SIGILLOGRAFlA1 CATALANA 


la pinya; d’En Ramon, vescomte de Cardona, 1258, el card; d’En Maimó de 
Castellolí, 1291, i d’En Jasoert, vescomte de Castellnou, 1296, un castell; d’En 
Ramon d’Alemany, 1296, una ala; de N’Artal de Llor, 1296, branques de llorer?. 
En tots aquests senyals s’hi nota una relació directa amb el cognom del perso- 
natge, esdeveDint armes o senyals parlants, segons es pot veure en nombrosos 
exemplars dels segles xiv o xv, la qual cosa corrobora el que suara dèiem, ço és, 
que en molts casos l’explicació d’un senyal de l’escut per mitjà del segell és clara 
i senzilla i rebutja tota mena de fantasies llegendàries, no essent més que un ob- 
jecte o símbol anàleg al nom o cognom propis de l’individu al qual pertany dit 
escut. Altres vegades, de primer antuvi no s’hi veu aqueixa relació o analogia; 
però pot derivar-se d’algun avantpassat, com per exemple en el segell d’En Bernat 
de Sarrià, de l’any 1296, que porta per senyal cinc petxines, i en el llinatge del 
qual hi hagué, abans, un Romeu de Sarrià, que podria haver adoptat aquest 
senyal com a significatiu i emblema de son nom. 

En el mateix segle xm trobem el lleó rampant, com a senyal, en els segells 
d’En Pere de Queralt, any 1235; d’En Ponç de Ribelles, 1296; d’En Jaume Fiveller, 
1298; de N’ Arnau de Bastida, 1298, i d’En Romeu de Marimon, 1299; un 
brau (?) en el d’En Ramon Escorna, 1289; un quadrúpede, en el d’En Guillem 
Galvany, 1295; un griu, en el d’En Pere de Costa, 1295; losanges, en el d’En 
Guillem Durfort, 1295; faixes, en els d’En Galceran d’ Anglesola, 1296 i d’En 
Bertran de Canelles, 1300; besants, en el d’En Guillem de Montcada, 1258; 
un bust, en el d’En Bernat d’Esplugues, 1300; una campana, en el d’En P. de 
Sentcliment, 1291; una creu grega, en el de N’ Arnau Aymerich, 1289, i una 
flor de llir, en el d’En Nadal Rayners, de 1300. 

El segell de la sèrie de particulars més antic que coneixem, amb l’escut dividit 
en quatre quarters, a senyals: 1 i 4 un castell i 2 i 3 un bou, és el d’En Pere 
Buyl, de 1300. 

Tots aqueixos senyals i altres de consemblants que apareixen en els segells 
del segle xm i que veiem també en els dels xiv i xv, vénen representats, ocupant 
bona part de l’espai del segell, o bé en el camper d’un escut. Es versemblant que 
dels escuts que portaven al braç els prínceps i cavallers, en els segells de tipus 
eqüestre i en els quals figurava llur senyal, n’esdevingué el costum d’anar 
posant en els escuts d’armes els senyals que a la primeria veiem aparèixer sense 
aquesta forma en els segells dels particulars. Així' degueren anar-se generalitzant 
els escuts fins a esdevenir partits per meitat o dividits en quarters, com en el 
cas que havem citat suara. 

En la Introducció d’aquesta obra 1 vàrem consignar que els segells dels 
cavallers, jurisperits i burgesos catalans, durant el segle xm s’empremtaren 
en cera natural o bruna, i des de les darreries d’aquest mateix segle i en els 
dos següents, ho foren comunament en cera vermella, veient-se alguns exem- 


1. Sigellografia Catalana, I, 9. 


NOTES PRELIMINARS 


XXXI 


plars en altres colors. En efecte, des del segell d’En Guillem de Cervera, de 
l’any 1220, fins al d’En Berenguer de Montbuy, de 1298, se’n descriuen 
vint-i-sis, tots empremtats en cera bruna o natural; un de 1289, d’En Ramon 
Escorna, ho és en cera vermella, i d’aquesta mateixa color n’hi ha divuit, corres- 
ponents als anys des de 1295 a 1300; ultra aquests se’n troben dos en cera ne- 
gra, d’En Gastó de Montcada i d’En Guillem d’Entença, i nou en cera verda: 
dos exemplars distints d’En Berenguer de Puigvert i un d’En Maimó de Cas- 
tellolí, d’En Jaume Fiveller, d’En Bertran de Canelles, d’En Bernat de Líbia, d’En 
Bernat d’Esplugues, d’En Romeu de Marimon i d’En Pere Buyl. 

Aquestes colors de les ceres no foren sempre indiferents. La vermella, en el 
segle xiv, la usaren els nostres comtes-reis en llurs segells, com així va estatuir-ho 
Pere III. La verda la veiem usada en alguns segells del Mestre racional, dels Es- 
crivans de ració, dels Veguers, etc., i en general en alguns de càrrecs i oficis que 
depenien de la potestat reial. Així entre aquests que havem citat del segle xm. 
En Maimó de Castellolí fou Veguer i batlle de Lleyda; En Bertran de Canelles, 
Veguer de Montblanch; En Bernat de Líbia, Batlle de València; En Pere Buyl, 
Tresorer i Mestre racional de Jaume II, i En Romeu de Marimon, Veguer de Bar- 
celona i Vallès. Del segle xiv recordem empremtats en cera verda els segells d’En 
Pere de Vallseca, «de casa del senyor Rey» i d’En Ramon de Vilanova, conseller 
i tresorer reial. 

En el segle xiv segueixen els segells dels particulars portant per senyals 
objectes representatius dels diversos cognoms, i ja és més comú veure aquests 
objectes posats com a senyal d’un escut. Així, per exemple, la pinya, que, com 
havem dit, apareix sola en els segells d’En Galceran i de Na Esclarmonda de Pinós, 
del segle xni, en el d’En P. Galceran de Pinós, de 1344, ja figura com a senyal 
de l’escut d’aquest. 

D’aqueixos senyals parlants, d’alguns dels quals ja vàrem fer-ne esment en 
altre lloc *, citarem aquí els dels cognoms següents, que havem observat en llurs 
respectius segells: Albareda, un àlber; Aguilar, una àguila; Alegre, una ala; Amorós, 
un ós; Baucels, un bou; Boschà, tres arbres i un ca; Bou, un bou; Boxó, un boix; 
Cabrera, una cabra; Calaf, un ca i una estrella; Canet, un ca petit; Casanova, una 
casa; Cascayls, tres cascalls; Cafer, un ca en actitud fera; Claver, una clau; Canya- 
dell, una canya; Ciprés, un xiprer; Costa, un ca pujant una costa; Colom, un colom; 
Colteller, coltells; Delmàs, un mas; Despuig, un mont amb una flor de llir; Descoll, 
dos monticles formant un coll; Desnoguer, un arbre (noguer?); Despont, un pont; 
Desvern, un arbre (vern?); Ferran i Ferrer, una ferradura; Figuera, una fulla de 
figuera; Gallart i Galí, un gall; Llobet, un llop; Llagostera, una llagosta; Mataró 
i Mates, una mata; March i Marquès, un marc; Mulner, una mola; Oliver, una 
olivera; Olzinelles, dues alzines; Pastor, una cabra; Poda, un podall; Porcell, un 
porcell; Rossell, una rosa i un ocell; Roca, un roc d’escacs; Roure, un roure; Romeu, 


1. SlGIL·LOGRAFIA CATALANA, 1, 66 i 67. 


XXXII 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


una petxina; Sesgleya, una església amb son cloquer; Segrera, una església; Sesca- 
selles, una casa; Tarascó, una tarasca (?); Vaquer, una vaca. Molts més podríem 
citar-ne, no sols d’aquest segle xiv, sinó dels següents, com pot veure’s en 
l’Inventari. 

Quant a senyals heràldics, apareixen les barres en els segells d’En G. de Sobi- 
rats, 1301; d’En Jaume de Besora, 1343, i de N’ Agnès de Besora, 1348; faixes, 
en els d’En Galceran de Canelles, 1301; d’En Bernat Aderro, 1339; d’En Pere 
Sacoma, 1385, i d’En Bernat de Fortià, segle xiv; la flor de llir, en els d’En 
A. Messeguer, 1302; d’En Francesc Ferriol, 1316; d’En Bernat Sellent, Veguer 
d’ Ausona, 1338; d’En Berenguer de Serchs, mercader de la vila de Ripoll, 1347; 
d’En G. Zalort, 1359; d’En Pere de Floreats, 1366; d’En Jaume Gil, 1368, i 
d’En R. Deshorts, segle xiv?; el lleó rampant, en els segells d’En Ramon Desplà, 
1349; d’En Berenguer de Bas, 1349; d’En Honorat Jaubert, 1362; d’En G. de 
Ribelles, 1365; d’En Marc Laurador, 1367; d’En Pere Benet, 1374; d’En P. Serrió, 
1393, i d’En P. Sevage, segle xiv; el griu, en els d’En Francesc Grony, 1344; 
d’En Jaume de Maçons, 1344; d’En Julià Garrius, 1394. i d’En Ramon de Màr- 
gens, segle xiv. 

Alguns segells porten com a senyal les lletres inicials del nom o cognom de 
l’individu; per exemple: Guillem Andreu, 1399, una A; porten una B els segells 
d’En Pere Balaguer, 1368; Berenguer Barot, segle xiv; Ramon Bertran, 1373; 
Bernat Bianya, segle xiv i Joan Bonet, 1352; una B i M cimades d’una estrella, 
el d’En Bernat de Mirambell, 1351; una G i una creu, el d’En G. Agost, 1349; 
una C i una flor de llir, el d’En Francesc Cisa, i una P i R, el d’En Domènec 
Pastor, 1372. 

En altres s’hi veuen busts o figures de camafeus o pedres engastades en anells, 
com pot veure’s en els d’En Joan Abri, Pere de Berga, Perpinyà Blan, Bernat de 
Cabrera, Nicolau Çafàbrega, Simó de Forest, G. d’Orta, Mino de la Seda, Bernat 
Muntanyola, P. Rovira, i Francesc Vilardell, tots del segle xiv. 

En aquest segle no sols es generalitzà el costum de posar com a senyal d’un 
escut en els segells la representació gràfica d’un objecte anàleg al nom o cognom 
del particular, sinó que, demés, aquests escuts es dividiren ja més sovint en quarters. 
En aital forma apareixen, entre altres, els d’En Josbert i d’En Bertran de Castellet, 
dels anys 1301 i 1312, respectivament; d’En Bernat de Castellvaquier, 1316; 
d’En G. Desmolins, 1379; d’En Bernat Major, 1308; d’En Pere Marrades, any 
1389; d’En Jaume Pertusa, 1387; d’En Berenguer de Requesens, 1356?, i d’En 
Berenguer de Vilar agut, any 1312. 

Quant a la forma, del segell, comunament és rodona; però des de la segona 
meitat del mateix segle xiv se’n troben de vuitavats o octogonals, la qual forma es 
generalitza encara més en el xv. Poden citar-se els de N’ Arnau Guillem Pastor, 
1359; Bernat Cases, 1376; Francesc Romeu, 1389; Macià Castelló, 1393; P. de Vila- 
rasa, 1394; Jaume Rossell, 1394; Antoni de Caldes, 1398, i Jaume Pastor, any 1400. 

Una particularitat es nota a les darreries del segle xiv en aqueixos segells. 


NOTES PRELIMINARS 


XXXIII 


i és F aparició de l’escut decantat cap a la dreta i timbrat d’un elm amb cimera. 
Així es pot veure en el de N’Hug, vescomte de Cardona, 1372; i en els d’En Joan 
Pere Despuig, 1392, i de N’ Antoni de Caldes, 1398, que porten l’escut amb un 
casc que té per cimera un griu. 

Dels segells particulars de dones, coneixem pertanyents al segle xin, els d’Es- 
clarmonda de Pinós, 1227; Amata de Matas> muller d’En Gastó de Montcada, 
1264, i Sança, vescomtessa de Cabrera, 1300. Del xiv són els següents: Gui- 
lleuma de Montcada, 1301; Maria, vescomtessa de Cardona, 1307; Francesca de 
Ribes, 1323; Constança, vescomtessa de Castellbò, 1344; Agnès de Besora, 1348; 
Catarina Savall, 1348; Andrea de Camprodó, 1353; Clara Turell, 1373; Margarida 
Bertran, 1377; i Gueralda de Sentmartí, segle xiv. Ultra aquests, coneixem els 
de Sor Alamanda de Cervelló, 1333 i de Sor Blanca de Jardí, 1347?, menoretes 
del convent de Santa Clara, de Vilafranca del Penedès, dels quals segells ens ocu- 
parem en el volum III d’aquesta obra, per ço com corresponen a les sèries dels 
eclesiàstics. 

En el segle xv els segells dels particulars són molt semblants als del xiv; hi 
veiem també en alguns la forma octogonal, els senyals parlants, escuts partits 
en dues meitats, quartejats, etc. Des del darrer terç del segle és molt comú posar 
el senyal en el camper d’un escut. 

En els xvi, xvn i xviii es generalitza la forma ovalada i quasi sempre el senyal 
va dintre l’escut. En aquests segles és una raresa trobar segells de particulars amb 
llegendes, com es veu en els segles xiii i xiv. 

Quan en 1911 vàrem trametre aquesta obra al Concurs Martorell, les sèries 
compreses en el present volum constaven de 1,278 segells; avui les mateixes 
sèries ne contenen 2,716, ço és, més del doble. Aquest augment és degut a noves 
investigacions, per tal com, ultra les dels arxius, biblioteques, museus i col·leccions 
particulars dels quals es fa esment en el primer volum, havem prosseguit nostres 
recerques en els mateixos i altres fons no menys importants. 

A l’Arxiu de la Corona d’ Aragó, demés de bon nombre de documents de 
la Generalitat, i de la Junta Suprema de Catalunya del temps de la guerra de la 
Independència, hem examinat detingudament el fons del Consell d’ Aragó, on hi 
hem trobat molts segells municipals i de particulars corresponents als segles xvi 
i XVII. 

En l’Arxiu del Reial Patrimoni tinguérem ocasió d’estudiar la collecció 
sigillogràfica iniciada i ordenada amb mètode pel seu malaurat arxiver senyor 
Gonzàlez Hurtebise i continuada per l’actual, senyor Pallejà. 

Alguns mesos vàrem esmerçar treballant a l’Arxiu provincial d’Hisenda, on, 
autoritzats per Reial Ordre i mercès a la complaença del qui en fou arxiver D. Joa- 
quim Deleito, poguérem examinar gran nombre de lligalls de documentació pro- 
cedent de monestirs i convents de religiosos, i altres del temps de la dominació 
francesa, i treure’n empremtes i curioses dades dels segells que contenen. 


XXXIV 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


Una investigació profitosa fou la que realitzàrem a Madricl en 1917, o sigui 
un any aprés d’haver-se publicat el primer volum de l’obra, no sols perquè tor- 
nàrem a fer recerques a l’Arxiu Històric Nacional, trobant-hi tota mena de faci- 
litats i atencions de part del seu director D. Joaquim Gonzàlez i dels oficials de 
les seccions Sigillogràfica i de Clergues, senyors D. Benet Fuentes, D. Tomàs Na- 
varro i D. Marc Asanza, a tots els quals regraciem coralment, sinó perquè demés 
i mercès a l’amabilitat de D. Cast M.a del Rivero i de D. Ignasi Calvo poguérem 
veure algunes matrius sigillars en la secció de Numismàtica del Museu Arqueo- 
lògic; visitàrem també la interessant collecció del senyor Marquès de Valverde 
de la Sierra, essent amablement atesos per dit senyor; i, finalment, ens fou permès 
fer recerques en l’important Arxiu de l’Excm. Sr. Duc de Medinaceli, riquíssim 
en dades per a la història de Catalunya, contingudes en aquell fons de documen- 
tació de tanta vàlua, sota els títols de Cardona, Montcada, Prades, Aytona, Em- 
púries, Pallars, etc. Plau-nos fer constar aquí el nostre més pregon agraïment 
envers el senyor Duc, qui ens atorgà el permís, el seu administrador D. Francesc 
Gutiérrez, pel bon aculliment que ens féu, i molt particularment a l’arxiver 'de la 
casa Ducal, D. Antoni Paz i Mèlia, qui ens facilità amb la major complaença 
la nostra tasca. 

Aqueixes investigacions, practicades amb el fi d’augmentar el nostre cabal 
sigillogràfic no sols per ço que es refereix al present volum sinó també per a les 
sèries que contindrà el tercer, han sigut completades per altres efectuades a Girona, 
Manresa, Seu d’Urgell 1, etc. 

En el pròleg del primer volum manifestàrem que a l’inventariar els segells de 
Catalunya hi incloíem el Rosselló i la Cerdanya francesa fins a les darreries del 
segle xvn, en què dissortadament, amb tot i ésser terra ben catalana, políticament 
foren separats de la nostra nació i agregats a la de França pel tractat dels Pireneus. 

Pel mateix motiu havem fet recerques en els arxius de Perpinyà, i, mercès al 
bon acolliment i gentilesa del Sr. Marcel Robin, en els Arxius Departamentals i en 
el del Consell Municipal; del Sr. Pere Vidal, en la Biblioteca pública d’aquella ciu- 
tat, i de mossèn Benoní Colomer, en l’Arxiu de l’Hospital de Sant Joan, havem 
pogut aplegar nombroses empremtes de segells rossellonesos, civils i eclesiàstics, 
algunes de les quals es publiquen en aquest volum i les restants seran publicades 
en el tercer 2. 

1. En aquesta ciutat on havíem practicat recerques en son Arxiu Capitular, més de vint-i-cinc anys 
enrera, tinguérem la sorpresa desagradable de no trobar-hi alguns documents que hi havíem vist ales- 
hores; per aquest motiu no poguérem comprovar algunes cartes que citem de dit Arxiu, i per manca de 
tal comprovació podria donar-se el cas que algun dels individus que figuren en l’Inventari com a laics, 
fos eclesiàstic. 

2. Al parlar dels segells rossellonesos considerem un deure de justícia fer remembrança d’un malaurat 
i docte sigillògraf, el Sr. De Fouchier, el qual en 1862, ço és, seixanta anys enrera, va publicar en el Bul- 
letin de la Sociélé Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, sota el títol de Sphragistique 
Roussillonnaise, una molt erudita i curiosa monografia dels segells usats antigament en els comtats de Ros- 
selló i de Cerdanya. D’aquest treball benemèrit, del qual parlarem més extensament en el volum III, a 
l’estudiar els segells dels bisbes d’Eina, sols direm de present que està fet amb molta cura i nodrit de dades 


NOTES PRELIMINARS 


XXXV 


Abans de cloure aquestes notes preliminars, plau-nos reiterar el nostre home- 
natge de gratitud envers l’Excm. Ajuntament de Barcelona, per haver acordat 
la publicació d’aquesta obra a ses despeses, palesant així, una vegada més, el seu 
interès en pro de la cultura de la nació catalana. 

Ferran de Sagarra. 


històriques força interessants, havent practicat, el seu autor, nombroses recerques, particularment a l’Arxiu 
dels notaris de Perpinyà (avui formant part dels Arxius Departamentals), i acompanyant-lo de set là- 
mines on es reprodueixen més de cinquanta segells, amb la perfecció que era possible atènyer en aquell 
temps en què les arts gràfiques no havien assolit els avenços d’ara. 

Aquest treball ens ha servit de guia per a les nostres recerques, i molts cops, mitjançant les indicacions 
en ell contingudes, havem pogut retrobar més fàcilment diversos segells. 

Quan ens fou possible anar a Perpinyà per a fer-hi llarga estada i empendre eixes recerques, teníem 
ja començada la impressió d’aquest volum; és per aital motiu que alguns dels segells aplegats aleshores, 
particularment de les primeres sèries, com, per exemple, la de la Governació dels comtats de Rosselló i Cer- 
danya, no pogueren ésser-hi inclosos, reservant-los per a l’ Apèndix general, que contindrà el volum terç. 
Altres dos segells, el senyalat amb el núm. 2419 de l’Inventari, pertanyent a En Rafel Joli, i el de núm. 2590, 
que pertany a En Joan Oller, bé que prenguérem totes les dades per a fer-ne la descripció, no ens fou pos- 
sible, per manca de temps o per oblit involuntari, treure’n les empremtes. Es per aquesta causa que no es 
reprodueixen en les làmines corresponents. Ho farem, si a Déu plau, en l’esmentat Apèndix, puix encara 
no havem acabat la nostra tasca i pensem tornar al Rosselló per continuar les nostres recerques. 


INVENTARI 


DELS 

SEGELLS CATALANS SEGELLS LAICS 


SEGONA SÈRIE - COMTATS D’EMPÚRIES, PALLARS, 
ROSSELLÓ I CERDANYA, URGELL 


COMTAT D’EMPÚRIES 


PONS-HU& II 
251 120o 

Bolla de plom, 45 mm. — Girona, Arx. del Capítol de la Sèu 

Anv. — Representació del comte a cavall, amb 
llança i escut. 

+ S1GILL ! P VGO COMIT VRIAR ’ 

( + Sigillum Poncii Vgonis comil[is Inp\uriarum.) 

Rev. — Una espasa. 


252 


PONS-HU& IY 

1300 i 1309 


Rodó, 50 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. del Duc de Medinaceli; 
Messina, perg. n.° 230. 


Representació del comte a cavall que galopa 
cap a la dreta del segell; porta casc i manté la 
espasa alçada en actitud de combatre. Va prece 
dit d’una estrella. No’s distingeix la divisa de l’es- 
cut, però la gualdrapa del cavall apareix barrada. 

+ 8. PONCII VGONIS DEI. GRA. 

IMPVRIARVM COMIT IS 


+ SIG1LL P. V... COMIT IS MPVRIARVM. 

Penja, per una corretja de luda, d’un pergamí que'conté 
el testament atorgat pel comte a 1 de juliol de 1200 i. 

1. Un exemplar, sinó el mateix, molt semblant a aquesta bolla, 
íou publicat en gravat (tret d’un dibuix fet per l’erudit metge gironí 
En Francesc Vinas), per En Celestí Pujol i Camps en la Revista de 
Gerona (any III, febrer de 1878, p. 62), atribuint-lo al comte Pons- 
Hug I. En Monsalvatje reprodueix el susdit gravat (Los Condcs de 
Ampurias vindicados, p. 87 ), creient també que pertany a Pons-Huc I 
(1116-1154). Amb tot, no pod^m conformar-nos amb aquesta opinió, 
perquè a més d’altres raons, de caràcter arqueològic, que no perme- 
ten concedir-li aital antigüetat, recordem perfectament que en el 
transcurs de les investigacions i estudis que en maig de 1895 vàrem 
practicar en l’Arxiu del Capítol de la Sèu de Girona, trobàrem la 
bolla que liavem descrit, com ja indiquem en el text, penjant, per 
corretges de luda, d’un pergamí que contenia el testament del comte 
Pons-Hug II, atorgat a 1 de juliol de 1200. 


Penja, mitjançant cintes de color granat, d’un pergamí 
en què Pons Hug, comte d’Empúries i vescomte de Ca- 
brera, i Ramón Folch, vescomte de Cardona, atorguen 
conveni de mutu auxili i valiment , exceptuant anar 
contra el Rei d’ Aragó, el comte d’Urgell i En Pere de Fo- 
noyllet. Datat en la vila de Celrà (Cilrano), a 20 de juliol 
do 1309 i. 

1. En el mateix Arxiu (caixa 102, n.° 21), veiérem un altre exem- 
plar d’aquest segell, empremtat en cera vermella, coberta de paper, 
al dors d’una carta del comte, assignant a Pere de Bell-lloc, jurispe- 
rit, ciutadà de Barcelona, 2,200 sous que li restava a deure d’aquells 
13,000 que li havia deixats quan va anar amb dues galeres armades a 
Nàpols, en servei del rei, i els lli assigna d’aquells 30,000 que aquest 
regonegué deure-li amb albarà datat a Nàpols a 10 de juny de 1299, 
el qual albarà tenia en son poder el mateix Pere de Bell-lloc; datada 
aquesta carta a Barcelona, a 5 de febrer de 1300, estil modern (nones 


Volúm II 


1 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


PERE I 

(Infant d’Aragó. — Fill de Jaume II) 
1332 

(Vegi’s segell n.° 194 del volum I.) 


COMTAT DE PALLARS 


258 


GTJILLEUMA 

1228 


Rodó, 55 mm. Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó; 
pergs. de Jaume I, n.° 343. 


Representació de la comtessa a cavall. 

Lo reduit del fragment no permet distingir el 
dibuix ni la llegenda. 

Penjava, per cintes de seda verda, d’un pergamí en 
què Dona Guilleuma concedeix privilegi de franquesa de 
lleuda al monestir de Labaix i a son abad G, en les 
terres que aquests tenien en el comtat de Pallars. Datat 
a 11 de febrer de 1228, estil modern (3 idus de febrer 
de l’any de l’Encarnació, 1227.) 


ROGER DE COMENGE 

1247 

Rodó, 37 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 

V. 45-19, pergs. de Valldaura. 

Representació del comte a cavall que marxa 
galopant cap a la dreta. Porta casc pla en sa part 
superior, llança i escut. La divisa apareix borrosa. 

+ S ROGER C. .. NAR. COM. ..S DE PALHARS 

( + Sigillurn Roger C[onve]nar[um] com[iiï]s de Pàlhars ) 1 

Penja, per fils teixits de seda rossa, d’una donació ator- 
gada per Rotger dei gratia comes palleriensis et convena- 
rum, a favor del monestir de Santa Maria de Valldaura 
i de la seva abadessa Blanca, de cent sous melgoresos, 
censals i anyals, sobre’ls rèdits i profits que’l comte tenia 
en el mercat del seu castell de Perameya. Datada a 23 
març de 1247, estil modern (lOkalendes d’abril de 1240.) 


de febrer do 1 299). Aquest exemplar està reproduit en la pàg. 310 de 
la monumental obra de D. Antoni Paz i Melia, Archivo y Biblioteca , 
de la casa de Medinaceli. La data que s’indica de 1299, correspon a 
1300 (estil modern.) 


ROGER 

255 

Rodó, 50 mm. Cera natural. — Barcelona, Arx. Cor. Aragó; collecció 
sigillogràfica. 


El comte a cavall que marxa al galop cap a 
la clreta. Porta llança i escut. 

. ROGERII 8 DE PA 

No podem precisar la data d’aquest, segell per estar 
separat del document en pergamí del qual penjava per 
corretges de luda. 


256 


ARNAU ROGER 

Segle xin (?) 


Rodó, 45 mm. Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó; collecció sigillogràfica. 


Imatge del comte a cavall, en actitud de com- 
batre amb espasa i escut. Rodejen el comte, col- 
locats entre dos cercles concèntrics i alternats, sis 
escudets i sis mitges llunes. 

+ S' I A : ROTGER P L A DE DEV 

COMTE D’PAYLARS 

( + Segell Arnau Rotger ver l[a gmci]a de Deu comte de Paylars ) 

No és possible precisar la data d’aquest segell perquè 
no va unit al document del qual penjava. 


257 


ARNAU ROGER 

1330 


Rodó, 58 mm. Cera vermella. — Madrid, Arx. del Duc de Medinaceli; 
Prades. L·lig. 1. 


Representació del comte a cavall galopant cap 
a la dreta. 

+ Dl PAYLARS 


Penja, per cintes de seda de les colors groga i vermella, 
d’un pergamí en què l’Infant En Pere, fill de Jaume II 
i comte de Ribagorça i Empúries d’una part, i d’altre 
Arnau- Roger, comte de Pallais, atorguen pacte d’amis- 
tat i concordia. Datat a València, a 17 de març de 1330, 
estil modern (16 de les kalendes d’abril de 1329.) 


INVENTARI 


3 


ARNAU ROGER 

(CONESTABLE D’ARAGÓ) 

1448 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1448. 

Eseut amb una àguila de dos caps. 

Empremtat sobre paper i cera vermella, al dors d’una 
carta-credencial dirigida als Consellers i datada en el cas- 
tell de València, a 11 de setembre de 1448. 


259 


1448 


Octogonal, 17 X 17 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1448. 


Una àguila amb dos caps. 
No porta llegenda. 


Empremtat sobre paper i cera vermella, en una carta 
dirigida als Consellers de Barcelona sobre certs afers seus. 
Scrita en per penya e no a paris a v dies de noembre ]. 


COMTATS DE ROSSELLÓ 
I CERDANYA 


JAUME II 

(Rei de Mallorca, Comte de Rosselló i Cerdanya) 

260 ,277 

Bolla de plom, 38 mm. — Montpeller, Arx. de la Municipalitat; 
perg. 4238, n.° 2. 

Anv. — Imatge del comte-rei assegut en un banc 
amb coixí; empunya amb la mà dreta l’espasa que 
descansa sobre les cuixes, i amb l’esquerra sosté un 
pom que termena en una creu. 

+ s : iacobi : dei : gracia : regís : 

MAIORICARVM 

Rev. — El comte-rei a cavall que galopa cap a 
la dreta. Porta corona reial i va armat amb una 
llança. L’escut i la gualdrapa del cavall ostenten 
el senyal de les barres. 

1. Encara que no porta l’any de la data, creiem que és el de 1448, 
perquè en el dors de la carta s’hi consigua que íou rebuda en 12 de 
novembre del dit any. 


+ COMITIS : ROSS1L \ Z CERITANIE ' Z \ 
DNI : MONTPLI : 

(+ Comitis Ro88ilioni8 et Ceritanie et domini Montispeasulaní ) 

Penja per fils de seda groga i vermella, d’un pergamí 
que conté una concessió o privilegi a la vila de Montpe- 
ller. Datat apud Sanctum Tiberium, Agathensis diocessis, 
a 22 de març de 1277, estil modern (11 de les kalendes 
d’abril de 1276) 

261 1287-1298 

Rodó, 78 mm. Cera bruna. — París, Arxs. Nacionals; J. 588, n.° 21. 

Anv. — Imatge del comte, assegut en un banc 
esculpturat. Té l’espasa descansant sobre les cuixes 
i sosté amb la mà esquerra un pom amb la creu. 

+ i S i IA i DEI i GRA l REG i M 

. . . IT \ ROSSI L • ET \ CERITAN i ET i 
DOMI i MONTISP. . 

( + Sigillum Iacobi Dei gracia regis M[aioricarum, corrúilis Rossilio- 
nis et Ceritanie el domini Montisp[essulani\) 

Contra-segcll. — Rodó, 32 mm. 

Escut amb tres barres, sense corona ni llegenda. 
Penja d’un acte datat a 29 de juny de 1298 2. 


262 


1288 i 1294 


Rodó, 50 mm. Cera bruna. — Montpeller, Arxa. de la Municipalitat; 
pergs. 4234 i 4252, n.° 2. 


Representació del comte a cavall; porta el cap 
coronat i empunya la llança. L’escut i la gual- 
drapa del cavall amb el senyal de les barres. 

+ : s : ia : dei : gra : reg : ma : com : 

ROSSIL : ET : SERT ! ET DOMI \ MOTISP 

( + Sigillum Iacobi Dei gracia regis Maioricarum, comilis Rossilio- 
nis et Serilanie el domini I.Ioniispessulani ) 


1. Als Arxius Nacionals de París veiérem un altre exemplar d’a- 
questa bolla, assenyalada amb el n.° 2018 del Suplement d’En DouSt 
d’Arcq, l’empremta de la qual procedeix d’un exemplar, solt. del Mu- 
seu de Brusselles. 

2. Altra exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arxiu de la 
Municipalitat de Montpeller (pergamí 4264, n.° 1), penjant, per beta 
de seda carmesina, d’una donació atorgada a la vila, amb data de 
Montpeller, 18 de juny de 1287; amb aquest exemplar hem pogut 
completar la llegenda. En l’Arxiu Municipal de Puigcerdà n’existeix 
un altre, penjant, per cintes de seda groga i vermella, d’un docu- 
ment atorgat pel comte, sobre imposició de sises per acabar les mu- 
ralles de la vila, datat a Perpinyà a 20 de novembre de 1291. La pre- 
sència del segell s’hi consigna així: In cuius rei testimonium presentes 
sigillo nosiro pendenii jussimus comuniri. Un fragment d’un altre 
exemplar l’hem vist en l’Arxiu de la Corona d’ Aragó (collecció sigil - 
logràfica). 


4 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


Penja, per cintes de seda groga i vermella, d’uns per- 
gamins concedint diversos privilegis als Cònsols de Mont- 
peller, entre altres, que poguessin imposar dos diners mel- 
goresos a cada sexter de blat que es cogués en els forns 
públics i privats de la vila. Datats a Perpinyà, a 13 
d’abril de 1294 1 2 3. 

263 1303-1307 

Rodó, 63 mm. Cera natural, bruna. — Paris, Arxs. Nacionals; J. 879. 

El comte a cavall que marxa galopant cap a 
la dreta; porta casc amb corona i empunya l’es- 
pasa amb la destra. L’escut i la gualdrapa del 
cavall, amb el senyal de les barres. 

IACOBVS : DEI : GRACIA REX 
MAIORICARVM 

Penja d’un vidimus d’un homenatge de Roger, comte 
de Foix, de l’any 1245, tret de l’Arxiu de Barcelona, ex 
archivo publico Barclúnonensi, 31 d’octubre de 1303 2. 


1303 

Bolia de plom, 42 mm. — Barcelona, en poder del Sr. Egozcue 
del Pozo. 

Anv. — Imatge del comte, assegut en un banc; 
porta corona i els cabells molt llargs en forma de 
rinxos. Amb la mà dreta sosté el ceptre i amb 
l’esquerra un pom amb una creu. 

IACOBUS '. DEI : GRA \ REX ! MAIORICARVM 

o 

Rev. — El comte a cavall, empunyant l’espasa. 
Escut i gualdrapa amb el senyal de les barres. 

COMES : ROSSIL ’. Z CERITANIE \ DNS ! 

MONTPLI 

La nota del paper que embolcalla aquesta bolla, diu 
que penjava d’una concessió del dret de bovatge a Puig- 
cerdà, datada en 1303 s. 

1. En l’Arxiu Municipal de Puigcerdà havem vist un altre exem- 
plar d’aquest segell, penjant, per cintes de seda groga i vermella, 
d’una concessió atorgada per Jaume als prohoms i universitat de 
Puigcerdà, d’un cens de 14 diners. Datada a Perpinyà, a 31 de gener 
de 1288, estil modern (el dia abans deleskalendes de íebrer de 1287), 
presentem cartam sigillo nosiro pendenti fecimus comuniri. 

2. Un segon exemplar d’aquest segell l’havcm vist en l’Arxiu Mu- 
nicipal de Puigcerdà, penjant d’un pergamí en què el comte Don 
Jaume fixa la taxa dels salaris que en la vegueria de Cerdanya i 
batllia de Puigcerdà s’havien de percebre per decrets judicials, sen- 
tències, trasllats de documents, etc. Datat a Perpinyà, a 11 de de- 
sembre de 1304. Un íragment de dit segell l’havem trobat en l’Arxiu 
particular de casa Montoliu, al Morell, penjant d’un pergamí datat 
a Perpinyà, a 9 de novembre de 1307. 

3. Havem respectat la indicació referent a la data d’aquesta bo- 
lla, bé que la seva semblança amb la del n.° 271 fa sospitar què cor- 


1306 

Rodó, 90 mm. Cera natural. — Perpinyà, Arxs. Departamentals; 

Llibre ï0r dels actes de l’Hospital den Bernat d’Enveig. 

Anv. — Representació del comte-rei, assegut, 
portant ceptre i pom amb la creu. 

IACOBUS : DEI \ GRACIA \ * \ REX l 
M AUORIC A]RU M 

Rev. — Representació eqüestre molt semblant 
al segell n.° 263. 

comes :• lrossuv : z : ceritan : z dns : 

MONTPLI 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un perga- 
mí en què D. Jaume aprova i ratifica al Consellers i uni- 
versitat de la vila de Puigcerdà i als marmessors d’En 
Pere de Prats, la compra que havien feta d’un pati, i l’es- 
tabliment d’aquest en eníiteusi, a cens de 9 lliures, tot a 
favor de l'almoina comuna, v ulgarment anomenada d’En- 
veig. Datat als Banys d' Arles, a 7 de maig de 1306. 


266 


SANÇ 

1311 


Rodó, 65 mm. Cera bruna. — París, Arxs. Nacionals; J. 598, n.° 14. 


Imatge del comte a cavall que marxa al galop 
cap a la dreta; porta casc amb corona i empunya 
l’espasa en actitud de combatre. Senyal de les 
barres a l’escut i a la gualdrapa del cavall. 

+ SANCIÜS i DEI . GRACIA REX \ 
MAIORICARUM \ 


Penja d’un acte d'homenatge atorgat pel comte Don 
Sanç al rei de França, Felip YHermós, per la vila de 
Montpeller, any 1311. 


267 


1318 


Rodó, 90 mm. Cera natural bruna. — Puigcerdà, Arx. Municipal. 


Anv. — Representació magestàtica. El comte 
assegut, portant ceptre i pom amb la creu. 

+ • SAN Cl R : ...ORICARUM ! 

( + Sanci[us Dei gracia ] R[cx Mai]oricarum ) 

Rev. — El comte a cavall, amb casc i corona, 
i empunyant l’espasa amb la destra. 


respon a Jaume III. Amb tot, entre ambdues hi ha la diferència 
que en aquesta del n.° 264 no hi ha cap estrella ni en l’anvers ni en 
el revers, com es veuen en la bolla del n.° 271. 


INVENTARI 


5 


COM ET \ CER1T PLl '. 

(Com[es Rossilionis ] et Ceril[anlc cl dominus Monlis]yessulani) 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d'un pri- 
vilegi atorgat pel comte als cònsols i universitat de Puig- 
cerdà. Datat a Figueres, 24 d’abril de 1318 h 


UACOÏBÜS 

No podem precisar la data d’aquest segell, perquè està 
abstret del document d’on penjava per cintes de les co- 
lors groga i vermella. 


MARIÀ D’ANJOU 

(Filla de Carles II, Rei de Nàpols. — Mulleu de Sanxo) 

268 1320 

Lobulat, 68 mm. (?) Cera vermolla. — Arx. Cor. Aragó; Cartes reials 
de Jaume II, n.° 6,074. 


Dintre d’un doble cercle format per lòbuls, 
apareix un escut en losange, el senyal del qual 
no pot precisar-se per ésser molt borrós, però 
hi deuria baver les barres. Rodegen l’escut cen- 
tral sis escudets, en algun dels quals arriben a 
distingir-se les flors de llir d’Anjou i en altres 
l’àguila de Sicília. 

+ 8. . . .LVM ■ DOMINE 31... E \ DEI GR ... . 

ARV3I \ REGINE 


A i V 1337 

Rodó, 80 mm. (?). — París, Arxs. Nacionals; J. 880. 

Anv. — Representació magestàtica, molt sem- 
blant a la del segell del comte Don Sanxo, 
n.° 267. 

Rev. — Representació eqüestre, també semblant 
al revers del n.° 267. 

Penja d’un pergamí que conté una lliga entre Don 
J aume III, el comte de Foix i el vescomte de Castellbò. 
Datada l’any 1337. 


271 


1339 i 1341 


Bollade plom, 42 mm. — Puigcerdà; Arx. Municipal. 


([+ S[igil]lum domine M[ari]e Dei gr[acia Maioric]arum regine) 

Empremtat al dors d’una carta d’aquesta princesa a 
Jaume II, parlant-li del propòsit que, segons aquest li 
havia comunicat, tenia l’Infant En Jaume, primogènit 
del dit Jaume II, de renunciar la corona i entrar en re- 
ligió. En aquesta carta procura aconortar-lo, i ensems li 
diu: Placeat eidem altissimo per quem Beges regnant et 
principes dominantium, quod ipse dignetur ex quo sit et 
Inclitum Infantem Alfonsum, vestrum secundo genitum, 
amabilem nepotem nostrum, custodire incolumem et diri- 
■gere in agendis faciatque eundem apud ipsum dominum 
omnipotentem, et apud homines virtutibus crescere et gra- 

ciis abundaré Datada a Avinyó, a 14 de gener de 

1320, estil modern (any de l’Encarnació 1319.) 


Anv. — Representació del comte, assegut en un 
banc amb coixí. Porta el ceptre a la mà dreta i 
el pom amb la creu a l’esquerra. Al costat esquer- 
ra té una estrella i una de més petita al dret. 

IACOBÜS i DEI I GRA \ REX ! 

3IAI0RICARUM 

Rev. — El comte a cavall, portant casc i co- 
rona, i espasa enlairada. L’escut i la gualdrapa 
amb el senyal de les barres. Va precedit d’una 
estrella. 


JAUME III 
269 

Rodó, 64 mm. (?). Greda y cera. — Arx. Cor. Aragó; collecció 
sigillogràfica. 

Representació del comte a cavall, molt sem- 
blant a la del segell del comte Don Sanç son 
oncle, n.° 266. 

1. En el mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar, penjant 
d’un pergamí que conté una ordinació del comte disposant que els 
■cònsols de Puigcerdà, novament elegits cada any, rebin comptes 
de l’administració als que cessin en el càrrec. Datat a Puigcerdà, a 
15 de juliol de 1318. 


COMES : ROSSIL ’ Z ; CERITANIE '. I \ 
DNS : 3IONTPL 

( Comes Rossilionis et Ceritanie et dominum Montisvcssulani ) 

Penja, per fils de seda groga i vermella, d'un pergamí 
que conté una ordinació del comte, de que les causes 
que no excedissin de cent sous se tractessin sumària- 
ment. Datada a Perpinyà, a 6 de setembre de 1339 i. 

1. Altre exemplar d’aquesta bolla existeix als Arxius Nacionals 
de París, penjant d’una credencial atorgada pel comte, nombrant 
emissaris, enviats per ell al rei de França, planyent-se de que els 
agents d’aquest s’havien emparat del senyoriu de Montpeller. Da- 
tada a 4 de juliol ds 1341 (n.° 11,241 de l’Inventari de Douèt 
d’Arcq.) 


6 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


272 


1342 


Rodó, 98 mm. Cera natural bruna — París, Arxs. Nacionals; 
J. 598, n.» 17, 


dor seu En Bernat de Podio aulucho, son tresorer i conse- 
ller, per a rebre i recobrar nou mil lliures que li devien els 
Cònsols de Montpeller. Datat a 7 de desembre de 1346 i. 


Anv. — El comte assegut sobre un setial for- 
mat per dos homes selvatges, que s’apoien sobre 
la testa de dos lleons; en l’esquena d’aquests 
descansa els peus el comte. Aquest porta el cep- 
tre a la mà dreta i sosté una verga o bastó molt 
perllongat, amb l’esquerra. 

+ IACOBVS : DEI : GRA \ REX \ 

( + Iacobus Dei grada rex [ Matoricarum ] ) 

Rev. — Representació del comte a cavall que 
marxa al galop cap a l’esquerra del segell. 

COMES ON IS : ET '. CERITANIE J 

AC : DNS : MONTISPESS ÜLANI 

( Comes [Rossili]onis et Ceritanie ac dominus Montúpessulani) 

Penja d’un acte d’homenatge atorgat pel comte al rei 
de França, per la vila de Montpeller. Datat a París en 
maig de 1342 h 

273 1338 i 1346 

Rodó, 86 mm. Cera natural bruna. — Montpeller, Arx. de la Muni- 
cipalitat; perg. 4,266, n.° 3. 

Anv. — Representació magestàtica. El setial on 
s’asseu el comte, està format per dos lleons co- 
berts per un tapiç. Porta corona reial, com a 
rei de Mallorca, ceptre a la mà dreta i verga o 
bastó a l’esquerra. 

IACOBUS DEI GRA REX COMES 

R LI ON IS : ET : CERITANIE 

MOTISPESS ULL ANÍ 

( Iacobus Dei grada rex f Maioricarum ] comes R[ossi]líonis et Ceritanie 
[ac dominus] Montispessulani ) 

Contra-segell. — Rodó, 30 mm. 


Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona. 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí en què Don Jaume anomena i constitueix procura - 

1. Al transcriure la llegenda d’aquest segell, Douet d’Arcq se va 
descuidar la partícula AC que hi ha despré3 de Ceritanie. Un frag- 
ment d’aquest segell l’hcm vist en l’Arxiu Municipal de Puigcerdà, 
penjant d’un pergamí de Perpinyà, 5 setembre del mateix any. 


274 


1349 


Rodó, 86 mm. Cera natural bruna. — París, Arxs. Nacionals; 
J. 340, n.° 41. 


Anv. — Enterament igual al del precedent 
n.° 273. Les faccions del rostre apareixen molt 
marcades. 

IACOBVS DEI GRA REX M AI ORI C Ai 
COMITATVVM ROSSI LI OIS PS DNS 


( Iacobus Dei grada rex Maioricarum ccmilatuum Rossilionis 
[et Ceritanie , Montü]pessulani dominus) 

Contra-segell. — Rodó, 30 mm. 

Representació igual al del n.° 273. 

Penja d’un pergamí que conté una àpoca atorgada per 
Don Jaume a favor del rei de França, de 40,000 escuts 
d’or, primera paga del preu de la vila de Montpeller, 
que aquell li havia venut. Avinyó, 20 juliol 1349. 


ISABEL 


(Pilla de Jaume III, rei de Mallorca i comte de Rosselló 
i Cerdanya) 


275 


1395 


Rodó, 38 mm. — París, Arxs. Nacionals; J. 598, n.° 23. 


Dintre d’un lobulat, un àngel representat de 
mig cos, nimbat i alat, sosté un escut amb el 
senyal de les barres. 

ABELLIS AIORICAR . . 

( S[igillum I.,]abdlis [regine M]aioricar[urn] ) 

Penja d’un acte en què Dona Isabel aprova el senya- 
lament de 1,200 lliures de renda que li ha fet el rei de 
França. Datat a Nimes, a 19 de febrer de 1395 2. 

1. En l’Arx. Municipal do Puigcerdà n’havem vist un altre exem- 
plar, menys complert, penjant d’un pergamí en què Don Jaume 
concedeix a dita vila el poder elegir notari cada any. Datat a Per- 
pinyà, a 13 de març de l’any 1338, estil modern (3 idus de març de 
1337) sub nostro sigitlo pendenti. 

2. Aquesta princesa, filla de Jaume III i de Constança d’Aragó i 
germana del qui s’anomenava Jaume IV de Mallorca, com a succes- 
sor d’aquell, després de la mort de son germà, en febrer de 1375, s’in. 
titolà també reina de Mallorca i ensems marquesa de Montferrat, per 
son matrimoni amb En Joan Paleòleg, marquès de Montferrat. 


INVENTARI 


7 


FELIP 


(TRESORER DE L’ESGLESIA DE SANT MARTI DE TOURS. FILL 

Jaume II, comte de Rosselló i Cerdanya) 


276 


1306 


DE 


Rodó, 40 mm. Cera groga. — València, Arx. del Capítol de la Sèu; 

0. 427. 


Anv. — Escut dividit en quatre quarters: 1, flors 
de llir; 2 i 3, les barres; 4, tres claus. 


+ S’ PH .FILI I REGÍS M[AI]0R 
TESAV TVRON 


Contra-segell. — Rodó, 24 mm. 

Escudet amb les barres. 

+ S’ : riu : pilli ; regís : maioricarvm 

Penja, per fils de seda roja, d’un pergamí que conté la. 
llicència perquè el bisbe i capítol de València poguessin 
anomenar i donar collació en certs benifets. Datada a 16 
d’agost de 1306. 


comte, rebent sots sa protecció el monestir de Poblet. 
No porta data. 


278 


ERMENGOL VIII 

1208 


Rodó, 83 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
fons Poblet. V. 45-3. 


Anv. — Imatge del comte a cavall galopant 
cap a la dreta. Porta un elm arrodonit en sa part 
superior, amb nassal i llambrequins molt llargs i 
en forma de cintes. Amb la mà dreta empunya una 
llança amb senyera i al braç esquerre porta un 
escut molt perllongat. El cavall té la gualdrapa 
curta, que el mateix que la senyera de la llança, 
ostenta el senyal dels comtes d’Urgell. 

+ S \ ERMENGAVDI GRA. . . DEI VRGELNSI 
COMITIS 

( + Sigiüum Ermengaudi gra[cia\ Dei Vraelensi comitis. ) 


COMTAT D’URGELL 

ERMENGOL VII (?) 

277 1154-1184 

Rodó, 80 mm. (?). Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
fons Poblet. V. 45-28. 

/- 

Anv. — El comte a cavall passant cap a l’es- 
querra del segell. Porta elm arrodonit i empunya 
una espasa, que manté alçada, i es defensa amb 
l’escut que sosté amb el braç esquerre. Apar que 
porta el cos cobert amb la lloriga. 

+ ERM NSIS COMES 

(+ ICrm[engaudus gruciu. Dei Vrgelle\nsis comes) (?) 

Rev. — La mateixa imatge del comte a cavall 
però caminant cap a la dreta. Porta una llança 
amb senyera i al braç esquerre l’escut. No’s dis- 
tingeix el senyal. 

+ ERMENGA 

Penja, per corretges de luda, d’un pergamí atorgat pel 


Rev. — Un quadrat formant escacs, uns de lli- 
sos i altres amb escacs més petits alternats amb 
creus. 

. SI GILL V M — DEI \ GRACI — A COMITS — 
VRGELL1 : 

( Sigilhim Dei grada comilis Vrgelli.) 

Penja, per corretges de luda, d’un pergamí atorgat pel 
comte Ermengol VIII, posant sots sa protecció i salva- 
guarda, les cases, granjes i cabanes que tenien en son 
comtat l’abat Pere i el monestir de Poblet. Datat a 
13 de febrer de 1208, estil modern (idus de febrer de 
l’any de l’Encarnació 1207). La presència del segell ve 
indicada amb aquesta fórmula: qui hoc laudo et firmo et 
cwn sigillo meo corroboro b 

1. Aquest, segell fou publicat i reproduït en fototipia, en la Re- 
vista de A rchivos, Bibliotecas V Museos, (tercera òpoca, any VIII, 
n.° 5, maig de 1903), acompanyada d’una, breu ressenya i descripció 
sots el títol de «Sello del eonde de Urgel, Armengol VIII», amb la 
firma de J. M. P. La justesa de la descripció demostra la competència 
de son autor D. Joan Menéndez Pidal. Sols és de doldre que incorre- 
gués en una petita errada referent a l’inscripció o llegenda del segell. 
En l’anvers posa la paraula VRGELENSI, en lloc de VRGELNSI, 
afegint-hi una E entre la L i la N, que no hi és a l’original; i en el 
revers posa GRATIA en lloc de GRACIA, com diu el segell. 

En el mateix Arxiu Històric Nacional (V. 45-4), hem vist un 
altre exemplar d’aquest segell, en estat fragmentari, penjant, també 
amb corretges de luda, d’una donació que atorga el comte a l’abat 
Pere i a tot el monestir de Poblet, de la dècima part del delme que 
rebia a" Agramunt i altres drets d’aquesta vila, i quatre caflcis de 
blat en els delmes de Linyola (Linezole). Datat en abril de 1208. 


8 


SIGILLOGR AFÏA CATALANA 


ELVIRA 

(Muller del comte Ermengol VIII) 

279 

1220 

Rodó, cera natural groga. — Madrid, Arx. Històric Nacional. 

Anv. — Representació de la comtessa a cavall. 

Rev. — Un quadrat amb el senyal dels escacs, 
rodejat de calderes. 

Lo reduit del fragment dóna molt poca idea del 
dibuix i no conté cap lletra de la llegenda. 


281 

Rodó, 49 mm. — Autun (Saóne et Loire); Museu de la Société 
Éduenne; matriu de segell, de bronze. 

En el centre apareix el senyal dels escacs, ro- 
dejat d’un cercle on s’apoien, collocades en 
forma circular, vuit calderes, tancades per un se- 
gon cercle que conté la llegenda. 

+ oq :■ AVR i ENBIAX \ COMITlwE \ 
VRGELENSIS 1 

( Sioülum Aureribiax comitise V rgelensis.) 


Penja, mitjançant corretges de luda, d’un pergamí 
on la comtessa fa donació a Fr. Ramon, abat de Santes 
Creus, i a tot el monestir, de Ramon Bru i sa muller Cal- 
veta, veïns de Cervera, amb llurs bens mobles i immobles, 
pel qual motiu els fan francs i lliures de tots els drets i 
servituds que sobre d’ells i llurs bens, honors i posessions 
tenien. Datat a 14 de març de 1220, estil modern (dos 
idus març de l’any de l’Encarnació 1219). 


280 


AURENBIAX 

1228 


Rodó, 75 mm. (?). Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó; 
pergs. de Jaume I. n.° 357. 


282 


GUERAU DE CABRERA 

1223 


Rodó, 85 mm. Cera bruna. — Sèu d’Urgell, Arx. Capitular de la Sèu; 
armari n.° 1. 


Anv. — Imatge del comte a cavall que galopa 
cap a la dreta. Li cobreix el cap i la cara un 
capell amb nassal i llambrequins o ínfules. A la 
mà dreta porta llança amb senyera. Aquesta, l’es- 
cut i la gualdrapa del cavall, ostenten la divisa 
dels escacs. 


Anv. — Imatge de la comtessa a cavall que 
marxa al pas cap a la dreta. Porta un trajo molt 
cenyit. Amb la destra, que té alsada, aguanta 
amb dos dits una flor de llir, ensems que amb 
l’esquerra porta les rendes del cavall. 

Llegenda destruïda. 

Rev. — En el centre i ocupant tot el camp del 
segell, un quadrat amb escacs; al seu voltant, 
formant cercle, una sèrie de calderes. 

Penja, per corretges de luda, d’un pergamí que conté 
una concordia o tractat entre el rei d’Ai agó, en Jaume I 
i la comtesa d’Urgell. Datat a Lleida, a 1 d’agost 
de 1228 i. 

1. Mon Tar, Historia de los condes de Urgel, p. 501, diu que dels 
capítols matrimonials, concertats a la vila d’Espluniga a 11 de juliol 
de 1229, entre Dona Aurenbiax i l’Infant En Pere de Portugal, 
penjaven los sellos del infante y de la condesa, y son de cera: el del in- 
lante liene en la una parle su figura, armado, a cabullo, y un escudo 
embrazado con las armus del reino de Portugal, y ú la mano derecha 
una lanza con una banderilla, y ú la otra parle una figura de león ó 
lobo, que por estar algún poco desfigurada por su antigüedad, no se di- 
visa; y como estún las letras del rededor muy gastadas, sólo se pueden 
leer éslas: ú la una parle, Petri, y d la otra, Filii Sancii. El sello de 
la condesa (Dona Aurenbiax), d la una parle tiene las armas de Urgel 
y en la otra no se puede bien atinar. 


+ S G1RALDI : DEI \ GRACIA i 
U RGELLENSIS . . . UTIS \ 

( + Sigillum Giraldi Dei gracia Vrgellensis [ com]itis .) 

Rev. — Una cabra selvatge. 

+ I ET \ P.. . . NDEM : VICECOM1TIS \ 
DE CAPRARIA 

( Aet p[er eajndem vicecomitis de Capraria.) 

Penja, per corretges de luda, d’un pergamí en que’l 
comte concedeix al bisbe i església d’Urgell, el delme de 
la moneda d’ Agramunt. Datat a 19 de novembre de 1223. 

Salazar i Castro, Historia Genealògica de la Casa de Lara (vo- 
lum IV, fol. 13) publica una donació atorgada per Dona Aurenbiax, 
comtesa d’Urgell, a Nufio Pérez de Lara, son cosí, amb data del mes 
de juliol de l’any 1228, i al peu del document hi ha un gravat repro- 
duint el segell de la comtesa. Encara que’l dibuix es molt conven- 
cional, amb tot, dona una idea del vertader segell, com havem tin- 
gut ocasió de comprovar-ho comparant-lo amb el que havem descrit, 
particularment quant al revers, aon hi ha el quadrat amb els escacs, 
rodejat per les calderes. El vàrem reproduir en el nostre treball Si- 
gilografia dels Comtes d’Urgell (Barcelona, 1908, p. 7). 

1. Sobre aquesta matriu vàrem publicar un estudi al Bolelín de 
la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona. Ano IX. Núm. 33. 
Enero à Marzo de 1909», mercès a haver-nos-la comunicada el nostre 
bon amic Mr. August Coulon, qui la descriu, també, amb el n.° 138, 
de son Inventaire des Sceaux de la Bourgogne. — París, 1912. 


INVENTARÍ 


9 


PONÇ DE CABRERA 

283 1235 

Rodó, 85 mm. Cera bruna. — Tarragona, Museu Arqueològic; 
n.° 3,294 del Catàleg. 

Any. — Representació eqüestre, molt semblant 
a la de l’anvers del segell precedent o sia d’En 
Guerau de Cabrera. 

+ S i PONCII i DEI \ GRACIA 
VRGELLENSIS \ COMITIS 

(+ Sigillum Poncii Dei grada Vrgellensis comitis.) 

Rev. — Un quadrat amb el senyal dels escacs. 
La llegenda és repetició de la de l’anvers. 


Encara que no podem precisar la data d’aquest segell 
per no anar unit al document del qual penjava, n’havem 
trobat un altre exemplar, en fragment, a l’Arxiu Histò- 
ric Nacional (V. 45, 1), penjant, per corretges de luda, 
d’un pergamí en què el comte confirma la donació ator- 
gada per son avi el comte Ermengol, a Santa Maria de 
Gissona i a son prior Arnau, d’una torra anomenada 
Penal i son terme. Datat a 10 de juliol de 1235. 


ALYAR DE CABRERA 

284 1264 

Rodó, 53 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
fons Poblet. V. 45-7. 

\ 

Representació del comte a cavall. Cobreix son 
cap un elm enterament aplanat en sa part supe- 
rior, i empunya la llança amb la destra. L’escut 
i la gualdrapa del cavall porten la divisa dels 
escacs. 

+ LVARO ! D7 GRA COMITIS VRGLLN 

(+ [Sigillum A]lvaro (?) Dei grada comitis Vrgellensis) (?) 


Penja, mitjançant cintes teixides amb fils de les co- 
lors blanca i bruna, d’una escriptura en pergamí, que 
conté una àpoca atorgada r>el comte i sa muller la com- 
tes a Dona Cecília, a favor de A, abat de Poblet i son mo- 
nestir, de la quantitat de 10,000 sous jaqueses i 1,000 mas- 
modines d’or, d’aquells 30,000 sous que per ells tenia en 
comanda. Datada a 23 de desembre de 1264; la fórmula 
amb que ve indicada la presencia del segell es com se- 
gueix: Et ad maiorem caulelam et liuius rei firmitateni hoc 
instrumentum fecimus sigillis nostris munimine roborari. 


C0NSTANÇA DE MONTCADA 

(Comtessa d’Urgell. — Muller del comte Alvar de Cabrera) 

285 

Rodó, 40 mm. Cera groga. — Sèu d’Urgell, Arx. Capitular; 
lletres antigues. 

Dibuix desconegut per estar destruït. 

+ S : GO. TAN SA COM .... D’ . RGELL 

(+ Segell Go[s]tansa com[lesa ] de [ U]rgell ) 

Empremtat al dors d’una carta de la comtessa dirigida 
al bisbe d’Urgell, Abril; datada a Castelló a 2 de juny. 
No s’hi expressa l’any. El bisbe Abril ocupà la Sèu d’Ur- 
gell de 1257 a 1269. 


CECÍLIA DE FOIX 

(Comtessa d’Urgell. — Segona muller de N’Alvar de Cabrera 

286 1264 

Rodó, 53 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
fons Poblet. V. 45-7. 


Representació de la comtessa a cavall que marxa 
al pas, cap a la dreta. Amb una mà sosté un 
llir o ram i amb l’esquerra aguanta les rendes del 
cavall. A sa dreta hi ha un escudet amb el senyal 
dels escacs, i a son costat esquerre dos escudets, el 
superior amb tres barres; quant a l’inferior el seu 
senyal no pot precisar-se per aparèixer borrós. 

+ S DNE CECILIE COMITISE VRGLN 

(+ Sigillum domine Gecilie comilisse Vrgellensis.) 

Penja, per cintes teixides amb fils de seda blanca, 
groga, vermella i bruna, del mateix pergami d’on penja 
el segell de N’Alvar de Cabrera (n.° 284 de l’Inventaii). 


287 


ERMENGOL X 

1282 


Rodó, 45 mm. Cera bruna. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
fons Poblet. V. 45-5. 


Representació del comte a cavall. Porta llança 
amb senyera i escut amb el senyal dels escacs. 

+ y ARMEN GAV Dl DEI GRACIA COMITIS 
1 RGELLENSIS 

(+ Sigillum Armengaudi Dei gracia comitis Vrgellensis.) 

Penja, d’un cordó te'xit amb fils de seda blanca i 
groga que termena amb unes borles de seda negra, roja 
i blanca, d’un pergamí, pel qual el comte elegeix sa se- 


Volúm ±1 


10 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


pultura en el monestir de Santa Maria de Poblet. Datat 
a 26 d’abril de 1282. El segell ve indicat amb aquesta 
fórmula: sigilli nostri impresione fecimus corroborari, co- 
muniri et etiam confirviari. 


288 


1286 i 1289 


Rodó, 52 mm. Cera bruna. — Balaguer, Arx. Municipal; pergamins. 


Representació del comte a cavall molt sem- 
blant al precedent, sols que en lloc de llança porta 
espasa. 

+ S ! DOMINI ERMENGAVDI COM1TIS 
VRGELLN 

(+ Sigillum domini Ermengaudi comitis Vrgellensis.) 

Penja d’un pergamí que conté la confirmació de privi- 
legis al monestir de Bellpuig de les Avellanes, datat a 16 
de juliol de 1286 i. 


ALFONS 

(Infant. — Fill de Jaume II i comte d’Urgell) 
1315 

(Vegi’s n.° 193 de l’Inventari.) 


JAUME I 

(Infant. — Fill d 'Alfons III i comte d’Urgell) 

1339 

(Vegi’s n.° 207 de Flnventari.) 

1340 

(Vegi’s n.° 208 de l’Inventari.) 

CECÍLIA. DE COMENGE (?) 

(Muller del comte en Jaume I) 

289 

Rodó, 64 mm. Cera negre o verd molt fosc. — Madrid, Arx. Històric 
Nacional; collecció sigillogràflca. 

Tot el camp del segell apareix florejat i dividit 
per una creu d’aspa, sobressortint quatre escuts; 


1. En el mateix Arxiu de Balaguer n’hem vist un altre exemplar, 
penjant d’una escriptura en pergamí, per la qual el comte fa absolu- 
ció i definició a Pere Cortit de l’administraeió de rendes. 15 de març 
de 1289, estil modern (idus de març, any de l’Encarnació 1288.) 


dos amb el senyal del comte d’Urgell, en Jaume I, 
i altres dos amb un que podria esser la creu 
patada dels comtes de Cominges, per be que el 
gravat resulta invertit. 

+ SEGILLVM E COMITISE AGERIS 

( + Segillum [ Cecilie Dei gracia comilise Vrgelli et vic]ecomitise 
Agerensis.) (?) 

Per estar separat del document del qual penjava, per 
fils de seda verda, no pot precisar-se la data d’aquest 
segell, però el séu estil i els tipus de la llegenda con- 
venen amb l’època del comte en Jaume I (1328-1317). Al 
dors del segell hi ha marcada l’impresió del dit h 


PERE I 

1367 

Rodó, 64 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Imatge del comte a cavall que galopa cap a 
la dreta. Porta elm o casc molt punxagut i espasa 
que manté alçada. L’escut i la gualdrapa amb el 
senyal dels escacs. Tot el camp del segell, florejat. 

Llegenda destruïda. 

Penja, per cintes de seda de les colors heràldiques 
d’Aragó i d’Urgell, d’un pergamí en què el comte con- 
cedeix a la vila d’ Agramunt que no pugui introduir-se 
verema ni vi foraster en dita vila, sos termes i quadres, 
exceptuant el que el comte tenia a Puigvert com a pro- 
ducte dels seus fruits i rendes; declara, ensems, rebre dels 
paers i prohomens de la vila, la quantitat de 600 sous 
agramuntesos per aital concessió. Datat in castro civitatis 
Balagarii, a 20 d’octubre de 1367. 


291 


1383 


Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Balaguer, Arx. Municipal. 


Escut decantat cap a la dreta i partit, amb els 
senyals d’Aragó i d’Urgell (les barres i els escacs). 
Timbrat d’un casc amb la cimera del griu o drac 
alat. A ambdós costats de l’escut un elefant petit 
i una figureta que sosté una cinta. 

Llegenda borrosa i en part destruïda. 

% 

1. Si en la divisa dels dos escuts que alternen amb els del comte 
d’Urgell fos ben manifesta la creu patada, no dubtaríem un sol mo- 
ment en atribuir aquest segell a la comtessa Dona Cecília de Comen- 
ge, mes com no apareix prou clar, per això ho posem amb interro- 
gant. Els comtes de Comenge tenen per divisa en els seus escuts 
aquesta creu, i així mateix la porta també la familia Comenge, de 
Pallars, segons indica Garma (Adarga Catalana, II, 237.) 


INVENTARI 


11 


Penja, per cintes de seda amb les colors heràldiques 
del comtat i d’ Aragó, d’un pergamí en què el comte en 
Pere, ob favorem vestris aliame judcorum civitatis balague- 
rii, concedeix que en dita ciutat pugui celebrar-se mercat 
el dimecres de cada setmana, a més del que s’hi celebrava 
el dissabte. Datat a Barcelona, a 19 de març de 1383. 

JAUME II 

292 1409 

Rodó, 80 mm. (?) Cera vermella. — Balaguer, Arx. Municipal. 

An,v. — Representació del comte a cavall que 
marxa al galop cap a l’esquerra del segell. Porta 
una lloriga molt cenyida i és notable la cimera 
del casc, composta d’un griu que sosté una des- 
tral. Com arma de combat empunya l’espasa i 
es defensa amb l’escut, partit, a senyals d’Aragó 
i d’Urgell. El cavall va tot cobert amb una gual- 
drapa que té marcades les barres i els escacs. 
Tot el camp del segell està format per petits qua- 
drats que contenen un elefant amb una figureta 
que porta una cinta amb lletres illegibles. 

Llegenda destruïda, no conservant-se més que 
les dues o tres primeres i darreres lletres. 

Contra-segell. — Rodó, 29 mm. 

Dintre d’un cercle, dos lleons drets sostenen un 
escut, partit amb les barres i els escacs, que apar 
lligat a un arbre. 

Penja, per cintes de seda de les colors heràldiques 
d’Aragó i d’Urgell, d’un pergamí que conté uns capítols 
de concòrdia entre el comte i els paers i consell de Ba- 


laguer sobre les imposicions atorgades a la ciutat, dura- 
dores per temps de setze anys. Datat a 23 d’abril de 1409 1. 


ALVAR 

(Vescomte d’Ager. —Germà d’Ermengol X) 

293 1298 

Rodó, 54 mm. Cera bruna. — Collecció de l’autor. 

Imatge del vescomte a cavall. Porta l’espasa 
alçada i en actitud de combatre. L’escut i la gual- 
drapa del cavall, amb escacs. Entre la llegenda 
hi ha quatre escudets, en els quatre punts car- 
dinals, amb divisa borrosa. 

S : DNI : AL VARI VICE COMITIS AGE...SIS 

C Sigillum domini Alvari vice comitis Age[reri]sis.) 

Penja, per una cordeta de cànem, d’un pergamí en què 
el vescomte Alvar confirma els privilegis i concedeix fran- 
quesa de bovatge i monedatge a la vila d’Ager, el dia 29 
de maig de 1298 2. 

1. Mr. Paul Raymond, Sceaux des Archives du Département des 
Basses Pyrénées (Pau, 1874) amb el n.° 93, pàg. 38, descriu un altre 
segell del comte Jaume II, el qual no hem pogut veure, amb aquests 
termes: 

JAYME D’ARAGON 
Comte d’Urgel et vicomte d’Ager 
(1409. — E. 424) 

Sceau rond, 40 millim., cire rouge, plaqué sur une charte en pa- 
pier, contenant alliance avec le comte de Foix, datée de Barcelone, 
, 10 novembre 1409. 

+ SIGILM PR URGELL 

La légende à demi couverte d’un bourrelet de papier est peu li- 
sible. 

Dans un quadrilobe gothique, écu droitparti. 1, d’Aragon; 2, échi- 
queté; supporté de trois anges. 

2. Encara que aquest segell no pertany pròpiament a la sèrie dels 
dels comtes d’Urgel], l’incloem aquí per esser d’un germà del comte 
Ermengol X. 


12 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


TERCERA SÈRIE - PROCURACIÓ REIAL I GOVERN 
GENERAL DE CATALUNYA. PROCURACIONS PEUDALS 


PROCURACIO REIAL DE CATALUNYA 
294 


1302 


Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol de la 
Sèu; Diversorum, segle xiv. 

En el fons, ocupant tot el camp del segell, cinc 
barres, i en primer terme un quadrilobat que en- 
clou un escudet a senyal reial d’ Aragó, i en ca- 
dascun dels quatre arcs que formen els lòbuls, 
una petita rosa o estela. 

+ S’ OFICIÍ RACIONIS CATALON P 

D COMITÈ BARCHN. 

(+ Sigülum oficiï [procülracionis Catalonie pro d[omino rege Arago- 
nurrii comitè Barchinone.) 

Penja, per beta blanca, d’un pergamí que conté un con- 
veni entre’l bisbe de Girona Bernat de Vilamarí i En Ber- 
nat de Fonoyllar, lloctinent i governador de Catalunya, 
sobre certs atropellaments que s’havien comès en la 
Bisbal, Corçà i altres llocs del bisbat. Datat a 16 d’octu- 
bre de 1302. 


295 


1395 


Rodó, 55 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; collecció 
sigillogràfica. 

Dins d’un cercle format per lòbuls, les barres, 
i en el centre d’aquestes, rodejat de motius or- 
namentals, un escut amb igual senyal. 

+ :s : o . . . .i : pcuraciois : cataloie : p : 

DNO : REGE : AÏAG \ l \ COMITÈ BAÏCH \ 

(+ Sigülum o\ficüi procuracionis Catalonie pro domino 
rege Aragonum et comitè Barchinone) 

Empremtat al dors d’un document en paper, atorgat 
per En Ramón Alemany de Cervelló, cavaller, conseller i 


camarlenc del rei, i per aquest, Governador general de 
Catalunya, manant als Veguer, Batlle i Jutge ordinari 
de Camprodon, o a llurs lloctinents, li remetin copia de 
les enquestes i requeriments que feien contra Bernat Co- 
nilar i Francesc Masona. Datat a Barcelona, a 12 de no- 
vembre de 1395 i. 


CORT DEL PORTANT-VEUS 
DE GENERAL GOVERNADOR 
DE CATALUNYA 


296 


1554 i 1590 


Rodó, 78 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol de la 
Sèu; estància IV, Garraf. 


Sis barres rodejades per un cercle format per 
lòbuls. En el centre i en primer terme un escut 
a senyal reial d’Àragó o sigui quatre barres, cir- 
cuit per un quadrilobat. 

+ SIGILLVM GVBERNACIONIS GENER ALIS 
CATALONIE 

Penja, per fils de seda groga i vermella, d’un pergamí 
que conté una sentencia referent a Garraf, de 7 desembre 
de 1590 2. 


1. En el mateix Arxiu n’havem vist altre exemplar, la data del 
qual no’s pot precisar per estar separat del document d’on penjava. 
A l’Arxiu Municipal de Manresa en veiérem un altre, penjant, per 
cintes de seda groga i vermella, d’un pergamí que conté l’absolució i 
remisió atorgada per En Guerau Alemany, Governador general de 
Catalunya, als Jurats, prohomens i singulars de dita ciutat, en 29 
d’octubre de 1406. 

2. Podem citar-ne un altre exemplar que posseeix En Ramón 
d’Alós, i està empremtat sobre paper i cera vermella, al dors d’un 
document en què En Pere de Cardona, Portant-veus de General Go- 
vernador de Catalunya, designa per a determinada comissió unum 
militem sive hominem de paraiico. En Pere Antoni de Rocacrespa; 
unum civem, En Jaume Joan Çapila; et unum jurisperitum, En Nadal 
Ciurana. Datat a Barcelona, a 1 de febrer de 1554. 


INVENTARI 


13 


CORT DEL GOVERNADOR 
DE CATALUNYA 

297 1508-1603 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Collecció particular de l’autor. 

El mateix dibuix que’l precedent, per bé que les 
proporcions són menors i corresponents a la gran- 
dària del mòdol. 

+ SIGILLVM ■ CVRIE ■ GVBERN ATORIS • 
CATALONIE 

Empremtat sobre paper i cera vermella en diversos 
documents dels anys 1508, 1564 i 1603. 

298 

Segle xvii 1 

Rodó, 80 mm. Cera vermella. — Barcelona, Collecció de D. Juli Vintró 

Representació molt semblant a la del n.° 294, 
però més correcte en el dibuix. 

+ SIGILLVM x CVRIE x GVBERN ATION IS 
x CATALONIE 

Sobre paper i cera vermella. No’s pot fixar la data 
d’aquest segell perquè està separat del document; amb 
tot creiem que correspon al segle xvii. 


GOVERNACIÓ GENERAL 
DE CATALUNYA 


299 


(Segell menor) 
1662 


Rodó, 36 mm. — Arx. Cor. Aragó; documents del Consell d’Aragó. 
Llig. 320 i 521. 


Escut amb quatre barres, rodejat d’un quadri- 
lobat. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació lliurada per l’escrivà de la Governació, amb 
data de 22 de setembre de 1 662 i. 


1. Altre exemplar l’havem vist en el mateix Arxiu (Llig. 320), al 
peu d’una legalització de la firma i signe de Pere Trelles, notari de 
Barcelona, íeta per Francesc Leonart, notari públic i escrivà major 
de la Generalis Gubemationis Cataloniae, a 12 de juny de 1662, indi- 
cant-se el segell amb aquesta fórmula: et Regió sigillo parvo Genera- 
lis Gubemationis. 


GOVERN 

DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 
I COMTAT DE CERDANYA (?) 


800 


1713 


Rodó, 48 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, a. 1713. 


Escut d’estil barroc, amb quatre barres i tim- 
brat d’una corona. A la dreta de l’escut una D 
i a l’esquerra una G. 

No hi ha llegenda. 

Empremtat sobre paper i hòstia, en un edicte de Don 
Pere de Torrellas i Sentmenat, del Consell real i Portant- 
veus de General Governador en el Principat de Catalu- 
nya i comtat de Cerdanya, dirigit als Con-ellers de Bar- 
celona, comunicant- els-hi la Butlla de la Santa Creuada, 
concedida per sis anys, perquè quan se prediqui en aquesta 
ciutat hi assisteixin i la favoreixin. Datat a Barcelona, 
a 24 de desembre de 1713 i. 


JUNTA SUPREMA DE CATALUNYA 
801 1809 

Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó; documents de la Junta Suprema 
de Catalunya. Llig. «Gracia y Justícia». Propostes n.° 3. 

Dos escuts de forma ovalada, units; el de la 
dreta amb castells i lleons i tres flors de llir; el 


1. En l’obra del Sr. Sampere i Miquel, Fin de la Nación Catala- 
na (1905, pàg. 690), es publica un altre exemplar d’aquest segell, 
consignant-s’hi, equivocadament, que és dels Dipuiados del General 
de Cataluna. La equivocació del Sr. Sampere i Miquel s’explica, per 
haver interpretat malament les inicials D i G que porta el segell, 
creient, sens dubte, que corresponien a Del General o bé Diputació 
General; però a més de que l’escut no és el de la Generalitat, opinem 
que tal volta aquelles inicials corresponen als mots Dret de Gue- 
rra, per la següent raó: Amb data de 4 de novembre de 1662, D. An- 
tón Reart, Lloctinent de Protonotari en la Lloctinència General de 
Catalunya, se dirigí a l’IIm. Sr. D. Cristòfol Crispin de Valldaura, del 
Consell d’Aragó, a Madrid, manifestant-li, perque ho posés en co- 
neixement del Rei, que de parte de la junta del drecho de guerra que 
corre agora por quenta de su Magestad, se me dió un recaudo, que pres- 
tarà el sello pequenyo para hacer otro semejante a effelo de sellar con el 
las letras se of resen assi por ocasion de los fraudes como por otros qua- 
lesquier despachos consernientes a la cobransa deste drecho El lloc- 

tinent se negà a la demanda, per no poder sortir de sa mà el segell 
que, com a lloctinent, li havia confiat el Protonotari, a cuyo cargo 
està por su magestad. Amb tot, se prescindí dels escrúpols del llocti- 
nent, i com diu aquest, se dió orden de hazcrle como en cffclo lo està 
con las barras de Aragón, y dos letras D y G que quieren dccir drecho 
de guerra, i amb ell se despatxaren alguns documents. El rei, amb 
data de Madrid, a 17 del mateix més i any, encarrega al Governador 
de Catalunya que se suspenda el uso del dicho sello mientras yo no 
mandare oira cosa. (Arx. Cor. Aragó. Consell d’Aragó. Llig. 414.) 
Ara be, j el segell que segurament reculliria el Governador en 1662 
a conseqüència de l’ordre de Sa Magcstat, és el mateix que havem 
descrit i que veiem usat pel Portantveus de Governador en 1713? 
Si així fós, quedaria perfectament explicada la particularitat d’apa- 
rèixer-bi les susdites inicials. 


14 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


de l’esquerra amb quatre barres; timbrats d’una 
corona reial. 

JUNTA SUPREMA DE CATALUÏÏA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
document lliurat per D. Nicolau de Solanell i de Sicart, 
Vocal de dita Junta i son primer Secretari d’Estat i del 
despaig universal, certificant haver sigut anomenat per la 
Junta, batlle de la vila de Sant Genis de Taradell, En 
Francesc Gurri. Datat a Tarragona, a 23 de gener de 1809. 


corona imperial i portant en el pit l’escut de les 
barres. 

GOVERN DE CATALUNYA 

Empremtat, amb tinta negra, en un full de paper se- 
llat que diu: «Interino — Quaranta Maravedissos — Sello 
Quart, quaranta maravedissos, any de mil vuyt cents deu. 
Valga per lo Govern de Catalunya.» 


JUNTA SUPERIOR DE CATALUNYA 
302 

Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó; matriu de bronze. 


306 


1811 


Rodó, 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 
Llig. Documents de la guerra de la Independència. 


Dibuix enterament igual al precedent 1. 
JUNTA SUPERIOR DE CATALÜNA 


Un escut amb l’àguila, cobricelat pel mantell, 
corona i insígnies imperials. 

GOVERN DE CATALUNYA 


303 


1810 i 1811 


Oval, 36 X 27 mm. — Arx. Cor. Aragó; matriu de plata. 


Empremtat, en sec o relleu, en un full de paper sellat, 
que conté un recurs datat a Barcelona, a 12 de setembre 

de 1811. 


Escut amb les quatre barres, timbrat d’una 
corona reial. 

La mateixa llegenda que el segell del n.° 302 2. 

304 

Oval, 30 X 27 mm. — Arx. Cor. Aragó; matriu de boix. 

Dibuix molt semblant al del segell n.° 301. 
JUNTA SUPERIOR D CATALÜNA 


307 


1811 


Oval, 30 X 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
documents de la guerra de la Independència. 


Una àguila amb les ales esteses, coronada i 
portant l’escut amb el senyal de les barres al pit. 


GOÜVERNEMENT DE CATALOGNE 


GOVERN DE CATALUNYA 

( Dominació francesa ) 

305 1810 

Exagonal, 37 X 30 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda; 

Llig. Documents de la guerra de la Independència. 

Una àguila amb les ales esteses, coronada amb 

1. Creiem que aquesta matriu pertany a la mateixa Junta Su- 
prema que degué canviar de nom. La Junta s’extingí o disolgué 
en 1812. 

2. En el mateix Arxiu, entre’ls documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. 11 i llig. «Congreso provincial de Tarragona», 
n.° 2, havem vist dos exemplars d’aquest segell: el primer, emprem- 
tat, amb hòstia i paper, al peu d’un acord del Congrés provincial, co- 
missionant a D. Manuel Franch i de Cusín perquè, valent-se de tots 
els mitjans, faci que la capitació i altres contribucions tinguin exacte 
compliment en el Corregiment de Lleida, datat a 10 de novembre 
de 1810; i el segon, cn un contracte atorgat entre la Junta i en Vi- 
cens Pichs, per a explotar una mina d’argent i fer moneda per a les 
necessitats de la guerra; datat a Berga, a 14 de setembre de 1811. 


En tinta negre, al peu d’un document datat a Barce- 
lona el 19 de juny de 1811 i signat pel General de Di- 
visió governador, Maurici Mathieu. Pour Expédition. 
Uarchiviste du gouvernement général, 


308 1812 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
documents de la guerra de la Independència. 

En el camp del segell, partit, en la primera 
meitat una àguila, en la segona, quatre barres. 

GOV. DE CATALUNYA 

f 

En tinta negre, en un full de paper sellat de 1808, ha- 
bilitat per a 1809, i amb un escrit de 1812. 


INVENTARI 


15 


309 


1813 


Rodó, 35 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
llig. Documents de la guerra de la Independència. 


312 


140G i 1407 


Rodó, 58 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni 


collecció sigillogràfica. 


Una àguila amb les ales esteses, coronada amb 
corona imperial. 

GOBERN DE CATALUNYA 

Empremtat en relleu, en un full de paper sellat que 
diu; «Sello Quart — vuytanta maravedissos — Any de mil 
vuytcents y tretze — Valga per lo Gobern de Catalunya.» 


Representació molt semblant al precedent. S’hi 
noten algunes diferències, com, per exemple, l’es- 
cut que sosté Sant Joan, que en aquest és molt 
més petit. 

SIG1LLUM : OFICIÍ ’. GUBERNACI ON IS '. 
COMITATUU I ROSSILIONIS \ ET CERlTANl 


310 


1814 


Rodó, 28 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
llig. 333. Dominació francesa. 


Una àguila amb mantell i corona imperial, ro- 
dejada del toisó. 


Empremtat, amb cera i paper, al dors d’un document 
amb què En Ramon de Palau, alias de Çà Garriga, Go- 
vernador dels comtats de Rosselló i Cerdanya, anomena 
En Jaume Pinoll, jurisperit de Perpinyà, jutge de la Cort 
del Veguer de Rosselló i de Cerdanya, el qual ofici va- 
gava per mort d’En Guillem de Vite. Datat a Perpinyà, 
a 2 d’agost de 1417 C 


GOUVERNEMENT GENAL DE LA CATALOGNE 


Empremtat en relleu, en un full de paper sellat, que 
contè una instancia del Batlle de Vilamarí (cantó de Bàs- 
cara), dirigida al Prefecte del Departament del Ter, a 
Girona. Datada en aquesta ciutat, a 4 de gener de 1814. 


PROCURACIÓ REIAL DELS COMTATS 

DE ROSSELLÓ I CERDANYA 

313 1392-1436 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


GOVERN DELS COMTATS 
DE ROSSELLÓ I CERDANYA 

3H 1381 

Rodó, 62 mm. Cera bruna, quasi negre. — Puigcerdà, Arx. Municipal; 
pergamins. 

Imatge de Sant Joan, sostenint un escut de 
cairó o losange, amb el senyal de les barres. Ro- 
deja la imatge un cercle format per sis lòbuls, i 
tot el camp florejat. 


Escut amb quatre barres, timbrat d’una co- 
rona. A dreta i esquerra de l’escut un lleó geient. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat, amb paper i cera vermella, al dors d’una 
certificació lliurada per Pere Vidal, notari de Perpinyà, 
abans escrivà de dita Procuració i després Procurador 
reial i dels feus en dits comtats, referent a composicions 
fetes amb vassalls i jurisdiccions que tenien els reis de 
Mallorca com a comtes de Rosselló i Cerdanya. Datada 
a Perpinyà, a 15 de desembre de 1392 2. 


SIGIL.. . .F1CII ! GUBER 

ATUUM : ROSSILIONIS : ET CERITA.. . 

(Sigil[lum o]ficii guber[nacionis comiüatuum Rossüionis et Cerita[nie\.) 

Penja, per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gami que conté la remissió o perdó general atorgat per 
En Ramón de Perellons, Governador dels comtats de Ros- 
selló i Cerdanya, als habitants de Puigcerdà i del comtat 
de Cerdanya, de certes quantitats que havien de pagar. 
Datat a Puigcerdà, a 6 de setembre de 1381. 


1. El segell s’indica en el document amb aquesta fórmula; sigülo 
officii dicle Gubernaiionis. 

N’hem vist un altre exemplar, tamhé en cera vermella, a l’Arxiu 
municipal de Puigcerdà, penjant, per cintes de seda groga i verme- 
lla, d’un pergamí, que conté un edicte del mateix Governador. Datat 
a 7 d’octubre de 1406. 

2. La presència del segell és indicada amb aquesta fórmula: «se- 
gellada ab lo segell del offici de la procuració reyal». Altre exemplar 
d’aquest segell l’havem vist en el mateix arxiu, empremtat al dors 
d’un manament d’En Bernat Albert, cavaller, Procurador reial i feu- 
dal dels dits comtats, dirigit als consols de la vila de Colliure, per- 
què entreguin 400 lliures, de les leudes de dit lloc, en adjutori de les 
despeses que devien fer els homes d’armes que havien d’anar en auxili 
del rei. Datat a Perpinyà, 4 de maig de 1436. 


16 


SÍGÍLLOGÈAEÍÀ CATALANA 


OA^1: 1404 i 1405 

Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó. «Proceso original 
de la causa entre el Sindico de Barcelona y los lezdatarios de Coli- 
bre,» pàg. 227. 

Escut amb la divisa de les barres, timbrat 
d’una corona. 

+ REX i MART IN 9 S ! PROCURACIONIS I 
REGIE 

Empremtat, amb paper i cera, al dors d’una lletra 
endreçada «Al molt honorable e molt savi senyer micer 
Johan Dezpla doctor en leys, Tresorer del senyor Rey» 
per En Ramon Ferrer, notari públic de la vila de Perpi- 
nyà i escrivà de la Procnració reial dels comtats de Ros- 
selló i Cerdanya, contenint la certificació de les lleudes de 
Colliure. Datada de Perpinyà, a 19 de març de 1405 1. 


1422 

Rodó, 19 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 

Escut amb les barres, timbrat d’una corona. 
Llegenda borrosa. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
lletra d’En Pere Roure, notari de Perpinyà, lloctinent 
d’En Bartomeu Miralles, Procurador reial i dels feus en 
els comtats de Rosselló i Cerdanya, dirigida a n’En 
Joàn Bonet, mercader i síndic de la vila de Colliure. 
Datada a 2 de març de 1422. 


CORT DEL PORTANT-VEUS DE GENE- 
RAL GOVERNADOR EN ELS COMTATS 
DE ROSSELLÓ I CERDANYA 

1615-1622 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; 

Concell d’ Aragó. Llig. 357. 

Escut en forma de losange o cairó, amb cinc 
barres. En el centre, tallant dites barres, un qua- 
drat amb la imatge de Sant Joan. 

No porta llegenda. 


1. El segell ve indicat en el document amb aquesta fórmula: «la 

present eertifficacio segellada ab lo segell maior del offici de la dita 
procuracio reyal». 

En l’Arxiu del Reial Patrimoni n’havem vist un altre exemplar, I 
al dors d’una certificació autoritzada per En Pere Torroll, lloc-tinent 
d’En Dalmau de Biert, donzell, «Procurador reyal e feudal en els 
comtats de Rosselló e de Cerdanya,» de qué En Guillem Rainés, del j 
lloc de Colliure, ha descarregat al Cap de Canet les robes i mercade- 
ries que ha portades ab un llaüt seu. Datada a Perpinyà, a 14 de 
maig de 1404. 


Empremtat, amb cera vermella i paper, en un certifi- 
cat referent a lo que devien pagar al Procurador fiscal, 
els \ eguer i Batlle de Vilafranca de Conflent, el Veguer 
i de Rosselló i Vallespir i el Batlle de Perpinyà. No porta 
data, però va acompanyat d’una lletra del marquès d’Al- 
mazàn, datada a 23 de juliol de 1615 i. 


1606-1620 

Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 494. 

Escut amb la divisa de les barres, timbrat 
d’una corona. 

No porta llegenda. 

Empremtat, amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
certificació i legalització de la firma de Joàn Andreu Coi- 
xos, notari públic de Perpinyà, lliurada per En Gabriel 
de Llupià, Procurador reial i dels feus en els comtats de 
Rosselló i Cerdanya, amb data de 18 de juliol de 1615 1 2. 


318 


1616 


Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 377. 


Escut amb les barres, com el del segell prece- 
dent n.° 317. Sols se diferencia en els motius 
ornamentals que rodejen l’escut. 


Empremtat, amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
document en què En Gabriel de Llupià, Procurador reial 
i dels feus, en els comtats de Rosselló i Cerdanya, le- 
galitza la firma del notari de Perpinyà Guillem Domè- 
nech, amb data- de dita vila, a 14 d’abril de 1616 3. 


1. N’havem vist un altre exemplar en l’Arx. del Reial Patrimo- 
ni (collecció sigillogràfica), al peu d’un manament de D. Cristòfol 
Gallart i de Treginer, Portant-veus de General Governador en dits 
comtats, endreçat al receptor dels drets, rendes i emoluments del 
Reial Patrimoni, i datat a Perpinyà, a 5 d’agost de 1619. Altre exem- 
plar el veiérem a l’Arxiu de la Comunitat de preveres de Sant Pere 
de Ripoll, empremtat en paper i cera vermella, al dors d’un edicte 
referent a diligències en la causa entre Jaume Barrera, de Ripoll, i 
Joan Ros Tubau, de Pardines; datat a Puigcerdà, a 14 de juliol de 
1622. Finalment, n’havem vist un altre que posseeix D. Ernest Mo- 
liné Brasés, en un manament de D. Rafel Gallart i de Treginer, Por- 
tant-veus de General Governador. Datat a Puigcerdà, a 21 de juny 
del mateix any 1622. 

2. La fórmula d’indicació del segell diu així: et sigillo regio Curie 
nostre Eegii Patrimonii, comuni munitum. En el mateix Arxiu n’hem 
vist altres exemplars en documents de 1606-1610 i 1620. 

3. El segell s’indica amb aquesta fórmula: sigillum curie nostre 
dicti Eegii Patrimonii dictorum comitaluum in hòstia rubea est im- 
pressum. 


INVENTARI 


17 


PROCURACIO REIAL DE LA CIUTAT 
I CAMP DE TARRAGONA 

1404 


319 


Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 

Escut de cairó o losange, amb tres barres. En 
la part inferior del camp del segell, tres faixes 
horitzontals de vairs. 

+ S PROCU RACIONIS REOIE CIVITATIS 
ET CAMPI TERACON 

Empremtat on un albarà atorgat per En Guillem de 
Ferrera, Procurador reial de Tarragona i son Camp, a favor 
de Domingo Texidor, patró de nau, de vint quintars de 
figues, que va descarregar en el port de Tarragona. Datat 
a 11 de febrer de 1404 i. 


320 


1430 i 1434 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 

Representació molt semblant a la del precedent 
n.° 319. 

No porta llegenda. 

Empremtat, amb cera vermella, al dors d’una certifi> 
cació donada per En Joan de Lobets, donzell, Procurador 
reial en la ciutat de Tarragona i son Camp, de què feia 
dos anys, poc més o menys, que En Berenguer Simon, 
ciutadà de dita ciutat, feu carregar en la platja del mar, 
de Barcelona, una esclava negra, anomenada Benedicta, 
de nació sarraïna, que havia comprat a Bernat Urgell i 
va descarregar en el port de Tarragona, la qual tingué 
en sa casa fins ara, en què per efecte de les epidemies cor- 
rents ha mort. La certificació va dirigida al Batlle ge- 
neral de Catalunya o a son lloctinent, amb data de 
Tarragona, 10 d’abril de 1430 2. 


321 


1437 

Rodó, 45 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut en losange, amb quatre barres. 

1. En l’Arxiu municipal de Tarragona, penjant d’un pergamí, pel 
qual el mateix Guillem de Ferrera estableix a N 'Antoni Roca, 
apotecari, un alberg que fou de N’Arnau Jover, acium in castro regio 
Terracona, als 15 de febrer de 141 1 hi havem vist un segell semblant 
a aquest, empremtat en cera vermella sobre cera natural, que no 
podem assegurar si és enterament igual, per tal com el que havem 
descrit ha estat deformat per la pressió de la matriu. 

2. En el mateix Arxfu hem vist un altre exemplar d’aquest segell, 
en una certificació donada pel dit En Joan de Lobets, com a llocti- 
nent d’En Lluis de Requesens, Procurador reial de la ciutat i Camp 
de Tarragona, amb data de 20 d’abril de 1434. 


Dessota de l’escut dos rengles horitzontals de 
vairs. 

Sense llegenda. 


Empremtat, amb paper i cera vermella., en urv docu- 
ment de l’any 1437. 


CORT DE LA PROCURACIO REIAL 
DE TARRAGONA 

1619 i 1626 


322 


Rodó, 42 mm. Cera vermella. — Selva del Camp, 
Arxiu de la Cúria comuna. 


Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona. 
CVRIE • PROCVRATIONIS REGIE TARACONE 

Empremtat al dors d’un edicte de N’Onofre Rossell 
Homedes i de Gassol, Alcaid del Castell reial i Procura- 
dor reial de la ciutat, Camp i vegueria de Tarragona. Da- 
tat a 6 d’agost de 1626 I. 


323 


1737-1807 

Rodó, 35 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni. 


Escut amb quatre barres, timbrat d’una co- 
rona. 

CVRIE ■ PROCVRTIONIS ■ REGIE ■ 
TARACONE ■ 


Empremtat, amb paper i hòstia, al peu d’un mana- 
ment donat per D. Anton de Sala i Torres de Bages, 
alcalde major de la ciutat de Tarragona, amb data de 27 
d’agost de 1781 2. 


1. En l’Arx. Cor. Arag. (Consell d’Aragó, Llig. 363), n’havcm vist 
un altre exemplar, empremtat, també, amb cera vermella i paper 
al peu d’una certificació del mateix Onofre Rossell Homedes i de 
Gassol, alcaidus castri Rcgii et procuralor regius civitalis. Campi et 
Vicarie Tarracone pro S. C. et R. M., legalitzant les firmes dels nota- 
ris de Tarragona, Tomas Riber, Tomas Balaguer i Joan Mora, amb 
data de 27 de juliol de 1619. 

2. Altre exemplar l’havem vist en l’Arxiu de la Cúria comuna de 
la Selva del Camp, en un ediete donat per la mateixa autoritat 
a 9 de setembre de 1793, i altres exemplars en documents de 1737 
i 1807. 


VOLÜM II 


3 


18 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


PROCURADOR REIAL 
DE LA YILA I RARONIA 
DE TORROELLA DE MONTGRÍ 


324 


1477 


Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Escut partit verticalment. 1, 
torre (?) i un lleó rampant. 
Llegenda borrosa. 


les barres; 2, una 


En cera vermella i paper, al dors d’una certificació 
lliurada pel dit Procurador. Datada a Torroella de Mont- 
gri, 26 de juliol de 1477. 


PROCURADOR REIAL DE LA YILA 

I TERME DE SARADELL 

1608 


825 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Provincial 
d’Hisenda. 


Empremtat, amb cera i paper, al peu de la legalitza- 
ció de firma del notari i escrivà de dita Cort, En Joan 
Graner, feta i atorgada per D. Manuel de Sant Dionís, ca- 
valler de la ciutat de Girona, domiciliat, president i gene- 
ral governador de la vila de Castelló i del comtat d’Em- 
púries, per l’Excm. Sr. D. Enric Ramon Folch de Car- 
dona, i abans d’Aragó i Córdoba, Duc de Cardona i 
Segorb, marquès de Comares i de Pallars, gran conestable 
d’Aragó, comte d’Empúries i de Prades, etc. Datada en 
dita vila de Castelló, a 31 de maig de 1617. 


SÍNDICS DEL COMTAT DE CERDANYA 


328 


1591 


Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 342. 

Escut partit verticalment en tres parts: 1 i 3, 
un lleó rampant: 2, les barres. 

+ LOS • SÍNDICS • D ■ LA TERRA ■ D 
SERDAA 


Escut amb el senyal de les barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat, amb cera i paper, al peu d’una certifica- 
ció lliurada per D. Joan Baptista Folch, pro S. C. et 
P. M. Regius Procurator ville et termini Sabadelli, Castri 
de Rahona i Quadra de Sti Poli de Rivo sicco. Datada a 
Sabadell, a 3 de desembre de 1608. 


Empremtat en una carta dels esmentats síndics al Rei, 
fent-li avinent lo molt oprimits que’s troben els naturals 
del comtat per « la mala gent aixi de la part de França 
que’ns entren a fer correries de bestiars y preses de per- 
sones per los passos de la vall de Querol y altres de quis- 
cun die uns quants lluterans francesos los quals residei- 
xen en lo lloc de Merenes y de Acs » Datada a Puig- 

cerdà, a 12 de juny de 1591. 


CORT DEL GOYERNADOR 
DE LA YILA DE CASTELLÓ I COMTAT 
D’EMPÚRIES 

326 Segle xvi (?) 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut amb els senyals d’Aragó, Castella, Lleó 
i Sicília, timbrat d’una corona. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en la coberta 
d’una plica de recepció de testimonis. No porta data, 
però l’istil de la lletra apar del segle xvi. 


PROCURACIÓ DE LES RARONIES 

DE MONTCADA I CASTELLYELL 

329 1329 

Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut amb una creu grega. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una carta 
del procurador de les susdites baronies, En Ramon de 
Lordac, dirigida al Veguer de Vich i datada a Martorell, 
29 d’abril de 1329. 


327 


1617 


Rodó, 60 mm. Cera rossa. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. 
Llig. 490. 


Escut amb els mateixos senyals del segell pre- 
cedent n.° 326; sense corona. 


330 


1345 


Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 


Escut partit verticalment en dues meitats: 
l.a meitat, vuit besants; 2.a, un castell amb tres 
torres. 


INVENTARI 


19 


+ 8 P ROC V RACIONI 8 MONTZ ET 
CASTRI V ETERI 8 


d’Aragó i de Prades, o sia les barres i les flors 
de llir. 


(+ Sigülum Procuracionis Montiscatani et Castriv eteris.) 

Empremtat, amb cera vermella, al dors d’una carta 
d’En Guillem Bernat d’Oló, Procurador general d’En 
Roger Bernat de Foix, vescomte de Castellbò i de les ba- 
ronies de Montcada i Castellvell, a En Berenguer d’Arca, 
jurisperit de Vich. Datada en aquesta ciutat, a9 de maig 
de 1345 i. 


CORT 

DEL GOVERNADOR JURISDICCIONAL 
DEL MARQUESAT DE PALLARS 

I VESCOMTAT DE VILAMUR 

>31 1729 

Rodó, 18 mm. — Colleeció de l’autor 


+ • 8 • P ROC V RACIONIS COITAT9 
MONTANEAR D PRADES 

(+ Sigillum Procuracionis comitatus Montancarum dc Prades.) 

Penja, per beles de cànem, blaves, d’un pergamí que 
conté una sentencia donada per En Berenguer Gallart, 
lloctinent de Procurador general del comtat de Prades, 
condemnant En Francesc de Sentcliment, sa muller Scla- 
ramunda i llim fill major Ramon, i les universitats de 
Lardecans, Ça Roca, Alcarraç i Montagut, a haver de pa- 
gar, cada any en la festa de Santa Llúcia, a P. Aycarf, 
cinc cents sous barcelonesos censals. Datada a 20 de de- 
sembre de 1373 !. 


333 


Segle xivé? 


Rodó, 33 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó; collecció sigillogràfica 


Una àguila amb dos caps i amb les ales esteses. 
Sense llegenda. 


Empremtat, amb hòstia i paper, al peu d’un requiri- 
ment fet per D. Josep de Cugul, governador jurisdiccio- 
nal dels dits marquesat i vescomtat a tots els oficials, 
ministres, jutges i justícies, així reials com baronals, als 
quals les presents lletres seran presentades, perquè rebin 
les informacions testificals corresponents, en el plet que 
sostenia el marquès de Pallars i vescomte de Vilamur, 
amb la universitat i particulars de la vila de Sant Sal- 
vador de Toló. Datat en la vila de Sort, a 30 de juny 
de 1729. 


PROCURACIÓ GENERAL DEL COMTAT 
DE PRADES 


BB2 


1373 


Rodó, 43 mm. Cera natural bruna. — Arx. Cor. Aragó; pergamins. 


Escut a senyal d’Aragó i de Prades. 

+ 8 : DE LA PROCURACIO DEL COMTE 
DE PRADES 

Per estar abstret del document del qual penjava no 
podem precisar la data d’aquest segell, si bé creiem que 
pertany al mateix segle que’l precedent o sigui al xiv.è 


GOVERNADOR DEL MARQUESAT 
D’AYTONA 


BB4 


1591 


Oval, 20 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1591, fol. 69. 


Un castell amb dues torres i en sa part supe- 
rior un sol. 


Dintre d’un trilobulat, un escut amb els senyals 

1. Altre exemplar l’havem vist en el mateix Museu, empremtat 
també, amb cera vermella, al dors d’unes lletres dirigides pel susdit 
Guillem Bernat d’Olò, procurador de «Munchada e de Castellviy 
per lo molt noble senyor en Roger Bernat de Foix, vescomte de 
Bearn y senyor de les baronies de Montcada y Castellví, a en P. de 
Pruneres batlle y a en Bertran Medi (?) saig del dit senyor en la 
ciutat de Vich». Datades a Martorell a 13 d’agost de 1347. 


Empremtat amb paper i hòstia, al dors d’una carta 
dirigida als Consellers de Barcelona demanant llicència 
per al lliure trànsit de blats a Flix. Datada a 20 setem- 
bre 1591. 

1. El segell ve indicat amb aquesta íórmula: Et pro maiori securi- 
tate et cautela omnium premissorum, sigillum appendicium dicti nostri 
officii in presenti processu et sentencia apponi jecimus per notarium 
infrascriptum. 


20 


SIGILLOGRAEÍ A CATALANA 


QUARTA SÈRIE - LLOCTINENTS I CAPITANS GENERALS 
DE CATALUNYA I COMTATS DE ROSSELLÓ I CERDANYA 


JOAN D’ARAGO 

(Comte de Ribagorça i gran castellà d 'Amposta ) 

885 1502 

Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. del Reial 
Patrimoni; colleoeió sigillogràfica. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4. a se- 
nyal d’ Aragó; 2, Castella; 3, Lleó. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
a En Jaume de Santàngel, escrivà de ració del senyor 
Rei, certificant que En Bernat Joan de Merlès, agutzil, 
ha prestat servei de son ofici tot l’any 1501. Barceloua» 
7 de març de 1502. 


els senyals dels 2 i 3, que són una caldera i una 
àguila, respectivament. 

DON IVAN FERNANDEZ MARIQ • 
MARQES ■ D AGVIL ■ 

En paper i cera vermella, al peu d’un manament a 
Guillem Guirzes, regent la tresoreria de Catalunya, per- 
què pagui a N’Anton Joan Ferràn, correu major de Sa 
Magestat, sis ducats d’or, en remuneració de serveis. 
Datat a Barcelona, a 18 de setembre de 1548 i. 


FREDERIC DE PORTUGAL 

( Bisbe de Sigüenza ) 

886 1530 

Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol 
de la Seu. 

Escut a senyal de Portugal. 

Al fons la creu de Sant Andreu i les insígnies 
episcopals. 

Sense llegenda. 


PERE AFAN DE RIRERA 

(Marquès de Tarifa) 

888 1554 

Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Madrid, Arx. Històric Nacional; 
Poblet, documents en paper, anys 1441 a 1663. 

Escut timbrat d’una corona, a senyal de tres 
faixes. 

No té llegenda. 


Empremtat sobre paper i cera vermella, al dors d’una 
carta dirigida als Jurats i Prohomens de Sitges, avi sant - 
los la vinguda de pirates moros. Datada a Barcelona, a 5 
de març de 1530. 

JOAN FERNANDEZ MANRIQUE . 

(Marquès d 'Aguilar ) 

1545 i 1551 

Oval, 32 x 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràfica, 

Escut dividit en quatre quarters, distingint-se 


Empremtat en paper i cera vermella, en una lletra a 
l’abat de Poblet, encomanant-li que la justícia s’admi- 
nistri amb igualtat en son dictricte, i que’ls teus oficials 
tinguin bona correspondència amb els Veguers, Agutzils 
i Comissaris reials. Datada a Barcelona, a 19 de maig 
de 1554. 

1. En l’Arxiu Municipal de Tarragona (Liber Consüiorum) n’hem 
vist un altre exemplar, en una carta dirigida per dit Lloctinent Ge- 
neral als Cònsols de dita ciutat. Datada a Barcelona, a 23 de novem- 
bre de 1545; i en el de la Corona d’Aragó un altre, en carta datada 
a Torroella de Montgrí, el darrer de novembre de 1551. 


INVENTAKI 


21 


GARCIA DE TOLEDO 


339 


(Marquès de Villafranca) 
1558 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Seu d’Urgell, Arx. Capitular; 
papers solts. 


Escut borrós, amb la creu de Calatrava en 
segón terme i rodejat de penons. 

No té llegenda. 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una carta 
del Lloctinent. Figueres, 29 de novembre de 1558. 


342 


FERRAN DE TOLEDO 

1575 


Oval, 30 X 21 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1570 a 1575, fol. 122. 


Escut heràldic de la casa de Toledo. 
Sense llegenda. 


Empremtat sobre paper i cera vermella, cn una carta 
dirigida als Consellers, manifestant-los-hi haver rebuda 
llur lletra i haver escrit al Rei referent a la llicència que 
pretenien. Perpinyà, 30 de maig de 1575. 


DÍDAC HURTADO DE MENDOZA 

( PrIncep de Melito, Duc de Franca villa ) 


340 


1567 


Oval, 34 X 25 mm. Cera vermella. — Tarragona, Arx. Capitular 
de la Seu; cartes, vol. 35. 


843 


CARLES D’ARAGÓ 

(Duc de Terranova) 

1581 


Oval, 19 X 15 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’Aragó. Llig. 261. 


Escut dividit verticalment en dues meitats. La 
primera amb senyal de Mendoza o sigui faixes en 
forma de franja i el lema ave mar. repetits a 
dreta i esquerra. En la segona meitat dos quar- 
ters amb lleons i flor de llir. 

DIDACVS··· PRÍNCEPS- ■■ ME LITI D. F. 


Escut a senyal de Sicília. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
al Rei, en mans de son secretari Gassol, referent a la ser- 
vitud que havien de fer a Nàpols alguns malfactors i in- 
culpats. Datada a Barcelona, a 9 setembre de 1581. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
al Capítol de dita Seu, pregant tinguin a bé que’l ser- 
veixi Mencior de Robledo, amb ocasió de trobar-se amb 
ell i de detenelle en mi servicio por mi maestro de Capilla. 
Datada a Barcelona, a 10 de novembre de 1567 i. 


341 


1569 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. 
Llig. 213. 


Els mateixos senyals de l’anterior, n.° 340. 
DIDACVS DVX FRANCAVILLE 


344 


1582 


Rodó, 24 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó 
Llig. 261. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 
palmera; 2 i 3, les barres tallades per una creu 
grega formada per cinc àguiles. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
al Rei, trametent els noms de persones aptes per a l’ofici 
d’Assessor del Governador. Datada a Barcelona, a 30 
d’abril de 1582. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
del Lloctinent al Rei, recomanant micer Camps, advocat 
fiscal del patrimoni reial. Datada a Barcelona, a 4 de 
febrer de 1569. 


345 


1582 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. 
Llig. 343. 


1. Altre exemplar en l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Consell d’Ara- 
gó, llig. 213), en una carta de D. Bernat de Bolea, vice -canceller 
d’Aragó, referent a negocis de la Inquisició, en el Principat de Ca- 
talunya. 5 d’agost de 1568. 


El mateix escut que’l precedent n.° 344, però 
de tamany quelcom major. 

No té llegenda. 


22 


SIGILLOGRAEÏA CATALANA 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
al Rei donant-li avís d’haver pres, el sometent general, 
alguns malfactors. Barcelona, 16 de desembre de 1582. 


PERE LLUIS DE BORJA 


349 


(Marquès de Navarrés, Mestre de Montesa) 
1591 


JOAN FERRAN DE ZUNIOA 

(Comte de Miranda) 

346 1583 

Oval, 23 X 17 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’ Aragó. Llig. 261. 

Escut amb diversos senyals. 

No té llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
de dit Lloctinent General de Catalunya al Rei, enviant 
els noms de persones aptes per a omplir la vagant de 
micer Ros. Datada a Barcelona, el 14 d’octubre de 1583. 


Rodó. 21 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Deliberacions, 
1590 a 1593 

Escut partit. l.a meitat, un bou (?); 2.a mei- 
tat, tres faixes. 

Empremtat, amb hòstia vermella i paper, en una carta 
del dit Lloctinent als Diputats del General de Catalunya, 
demanant-los-hi una treva en la embaixada que havien 
resolt enviar a Sa Magestat, per haver-se tret del Prin- 
cipat En Guillem Flamenco, « perquè aquest estarà no- 
vament a aquí dintre breus dies». Datada a Tarragona, 
30 de setembre de 1591. 


347 


1584 


Oval, 29 x 23 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’Aragó. Llig. 343. 


Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 346, però de major tamany. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb cera i paper, en una carta al Rei, 
enviant-li copia de la declaració del Canceller a favor de 
la Cort secular i referent a la contenció que s’havia mo- 
gut amb el bisbe d’Eina. Datada a Barcelona, a 5 de 
juliol de 1584. 


350 


RERNARDÍ DE CARDENAS 

(Duc DE MAQUEDA) 

1593 


Oval, 33 X 26 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’Aragó. Llig. 264. 


Tres escuts, posats simètricament, amb diver- 
sos senyals. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb cera i paper, en una carta al vice-can- 
celler d’Aragó, referent a les abadies de Catalunya, que’l 
Rei havia concedit a diverses persones, manifestant si 
havien acceptat o no. 18 d’octubre de 1593. 


MANRIC DE LARA 


(Duc de Nàjera, Comte de València i de Trevino) 


348 


1588 


Oval, 36 X 29 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó. Llig. 264. 


Escut amb dues calderes amb quatre serpents 
en cada nansa; la bordura de Castella i Lleó. 


351 


1593 


Rodó, 45 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Deliberacions. 
1590-1593. 


Escut que porta per senyal dos llops passants, 
un sobre l’altre, i una bordura de conquilles. 


D • MANRIQVE • DE • LARA ■ PRIMOGENITO ■ 
DE • LA ■ CASA • DE ■ N AI ARA • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lletra 
al Rei referent a processos. Datada a Barcelona el 13 de 
gener de 1588 1. 

1. La llegenda del segell ens aclareix i precisa el nom d’aquest 
Lloctinpnt, puix tant En Capmany ( Memorias históricas, II, 126 
de l’Apèndix) com en Pi i Arimón ( Barcelona antigua y moderna , 1, 
59), l’anomenen D. Juan Manrique de Lara, essent així que en 


el segell es diu D. Manrique de Lara, d’acord amb En Bruniquer 
{Rubrica de ceremonial, II, 18), que parla de la «entrada del Vi- 
rrey D. Manrique de Lara, comte de València,» i d’acord, també, 
amb En Salazar i Castro (Historia genealògica de la casa de Lara, 
Madrid, 1697, II, 194), on s’ocupa extensament d’aquest perso- 
natge, anomenant-lo D. Manrique de Lara, duque de Nàjera, conde 
de València y de Trevino. Per cert que En Salazar i Castro, si bé 
consigna que el Rei Felip II, amb data de 2 de juliol de 1578, l’ano- 
menà. Virrei de València, i que exercia el càrrec encara en 1579 
i 1580, no diu que ho fou també de Catalunya, havent-lo nomenat 
Felip II per aquest càrrec, com així consta en la carta del Rei als 
Consellers de Barcelona, datada a 16 de juliol de 1586, en que’ls hi 
notifica. (Arx. Municipal de Barcelona. Lletres i provisions reials 
vol. II, fol. 144 v. i 145.) 


INVENTARI 


23 


Empremtat, amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificatòria que fa el Lloctinent als Diputats del General 
de Catalunya, dels caps d’esquadres i soldats que havia 
manat expedir. Datada a Barcelona, a 31 de maig 
de 1593. 


LLORENÇ SUÀREZ DE FIGUEROÀ 
I CÓRDOBA 


352 


(Duo DE FÈRIA I COMTE DE VILLALBA) 
1597 


Rodó, 45 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1597, fol. 117. 


Escut timbrat d’una corona amb el senyal de 
les barres. 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una carta 
dirigida als Consellers de Barcelona, referent a l’embar- 
gament d’una nau que conduia peix. Datada a Girona, 
a 6 de setembre de 1597. 


353 


1600 


Rodó, 65 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 478. 


Una àguila coronada i amb les ales esteses 
sosté un escut partit verticalment en dues mei- 
tats. En la de la dreta, cinc fulles de figuera i 
en la de la esquerra, tres faixes. 

LAVRENT • SVAREZ ■ FIO VE ROA ■ ET • 
CORDVBA ■ DVX • I ■ I COM • VI • 


Empremtat amb hòstia i paper, en un acte d’arma- 
ment de cavaller a favor de N’Hug Montaner, de Cerve- 
ra, que atorga el Lloctinent per comissió del Rei. Datat 
a Barcelona, a 26 de febrer de 1600. 


354 


1601 


Oval, 45 X 35 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 372. 


La mateixa representació que’l precedent, 
n.° 353. 

Llegenda també igual. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un mana- 
ment del Lloctinent a Huguet Verdet, sots-batlle de Bar- 


celona, perquè posi pres el batlle Jcan Desperes. 30 d’oc- 
tubre de 1601 i. 


Oval, 43 x 33 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 346. 

Dibuix molt semblant al precedent, n.° 354. 

LAVRENTIVS ■ S • FIGVEROA ■ ET 
CORDVBA • DVX ■ Z • COMES ■ 6 ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un mana- 
ment declarant absolts En Galceran d’ Armengol, alcaid 
del castell de Salses i son lloctinent En Joan de Llupià, 
que havien sigut destituïts per desobediència a En Carles 
Coloma i processats, i resultant absolts i innoscents, se’ls 
restitueix en els dits càrrecs, disposant que se’ls hi aboni 
la paga de tot el temps que han estat presos. Datat a 
Barcelona, a 16 d’abril de 1602. 


1597-1602 

Oval, 30 x 25 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 347. 

Els mateixos senyals i representació que’ls pre- 
cedents, n.os 353, 354 i 355. 

LAVRENT • SVAREZ • FIGVEROA ■ ET ■ 
CORDVBA • DVX ■ II COM ■ VI 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
del Lloctinent al Rei, referent a divergències entre la 
Lloctinència i els Consellers de la ciutat. Barcelona, 26 de 
març de 1602 2. 


HÈCTOR PIGNATELI 


357 


(Duc DE Monteleon) 
1603 


Oval, 30 x 24 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 345. 


Escut dividit en quatre quarters i timbrat d’una 
corona. En el 1, tres tupins; en el 2, un lleó ram- 


1. En l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Generalitat, vol. 163) hem 
vist un altre exemplar d’aquest segell, empremtat en una declara- 
ció que fa el Lloctinent, del manament de Sa Magestat perquè En 
Geròni Marqui, mestre major de les fortificacions que’s feien en el 
Principat de Catalunya i ses fronteres i particularment en el Castell 
major de Perpinyà, sigui pagat per son salari, del diner que la Dipu- 
tació del General de Catalunya assignà per a aquest objecte. Datada 
a 6 de novembre de 1598. 

2. Aquest mateix segell l’hem vist usat en documents de la Lloc- 
tinència, dels anys 1597 i 1598. (Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. 
Lligs. 225, 242, 265 i 344.) 


24 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


pant; en el 3, una columna coronada, i en el 4, 
a senyal de Mendoza (vegis n.° 340). 

D ■ HECTOR ■ PINATELI ■ DVX ■ MONT IS 
LEONIS • L O 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lletra 
del Lloctinent al Rei, donant-li compte de sa arribada 
(quan vingué a encarregar-se de la Lloctinència) i de 
l’estat en què es trobava el Principat. Datada a Barce- 
lona, a 13 d’agost de 1603 h 


358 1603 

Oval, 18 x 14 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 345. 

Escut amb les mateixes armes que’l precedent, 
n.° 357. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
al Rei, datada a Praga a 19 de juliol de 1603, quan 
anava a pendre possessió de la Lloctinència de Catalu- 
nya. Diu que espera avís de que ja estiguin a Lleida les 
persones devant les quals ha de prestar jurament, i s’ha 
detingut a Fraga, per ser el lloc més veí de la ratlla de 
Catalunya. 


359 


1603 


Oval, 33 X 27 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell cl’Aragó. Llig. 345. 


Escut amb els mateixos senyals que’l n.° 357. 
D ■ HECTOR PIGNATEL DVX MON 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
al Rei, enviant-li els noms d’algunes persones aptes per 
a la vagant d’una plaça de Jutge de Cort, que vagava 
per mort de miçer Sescases. Datada a Barcelona, a 7 de 
setembre de 1603. 


d’una plaça en la 3.a Sala de la Reial Audiència, per 
mort del Dr. miçer Josep Benach. Datada a Barcelona, el 
2 de febrer de 1608. 


361 


1608 


Quadrat, 11x9 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. 
Llig. 260. 


Els mateixos senyals del segell n.° 357. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en carta al 
Rei, dolent-se de que no se li hagi respost sobre ço que 
proposava referent a les galeres de Catalunya. Datada a 
Barcelona, a 2 de març de 1608. 


CARLES COLOMA 


( Lloctinent de Capità General per S. M. en els comtats 
de Rosselló i de Cerdanya) 


362 


1606 


Oval, 35 X 28 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 371. 


Escut amb diversos senyals, timbrat d’una co- 
rona i amb la creu de Santiago detràs de l’escut. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat de coneixença de mossèn Jaume Llanes, el qual 
ha servit de capellà en la companyia del capità Fran- 
cesc de Cardona. Datat a Perpinyà, a 6 de setembre 
de 1606. 


FRANCISCO HURTADO DE MENDOZA 


363 


(Marqués de Almazan, Comte de Monteagudo) 
(Lloctinència de) 

1609 


Rodó, 43 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Diversorum. 4; fol. 151 


360 1608 

Oval, 20 X 17 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 350. 

Escut amb els mateixos senyals que’l n.° 357. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
al Rei, recomanant el Dr. Joan Magarola per a la vagant 

1 . Tambó n’hem vist en el mateix Arxiu altres exemplars, en do- 
cuments del mateix any 1603 i en un de 6 d’octubre de 1608. (Con- 
sell d’Aragó. Lligs. 242, 260 i 378). 


Escut timbrat d’una corona reial i portant per 
senyal quatre barres. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’un do- 
cument de salvaguarda reial a la ciutat de Barcelona. 
Sense data. i 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’hem vist al peu de la legalit- 
zació de la firma del notari Joan Jeroni Talavera, feta dita legalitza- 
ció i certificació per Miquel Joan Amat, cavaller, regent del Protono- 
tariat en 1a, Lloctinència del Principat de Catalunya. Datada a Bar- 
celona, a 4 de juliol de 1609. (Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda). 


INVENTARI 


25 


FRANCISCO FERNANDEZ 
DE LA CUEYA 

(Duo d 'Alburquerque, Marquès de Cuéllar, Comte de 
Ledesma i Huelma, etc.) 

364 1G17 

Oval, 32 x 26 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 499. 


367 


1622 


Oval, 23 X 18 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 371. 

Escut amb els mateixos senyals que’l segell 
n.° 365. 

No porta llegenda. 


Escut amb quatre barres i un griu. 

No té llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
concessió de llicència per a portar pedrenyal, atorgada a 
Joan Pere Morat. Datada a Barcelona, a 7 de novembre 
de 1617 i. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
del Lloctinent al Rei, enviant-li proposta de vàries per- 
sones, entre altres el Dr. Pere Magarola, Prior de Santa 
Anna, de Barcelona, per al bisbat d’Eina, que vagava, 
per haver passat el seu bisbe Dr. Francesc Senjust al 
bisbat de Girona. Datada a Barcelona, a 13 de març 
de 1622. 


FERRAN AFÀN DE RIRERA 
I ENRÍQUEZ 


(Duc d’Alcalà, Marquès de Tarifa i Comte de los Molares) 


365 


1620 


Oval, 30 x 25 mm. — Arx. Cor. Aragó* Consell d’Aragó. Llig. 364. 


Escut que porta tres faixes horitzontals per 
senyal. 

No té llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment referent a una pretensió de Vilafranca del Penedès. 
Barcelona, 15 de juliol de 1620. 


u ' ’ 1621 i 1622 

Rodó, 55 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 496. 

Escut amb els mateixos senyals que’l precedent, 
n,° 365. 

+ FERNANDVS BAETICAE PRAEFECTVS 
MAIOR • IX ■ ET ALCALAN ORVM • DVX 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació d’haver armat cavaller a Guillem Montagut, 
veí de Lleida, en virtut de les lletres de comissió de Sa 
Magestat. Datada a Barcelona, a 4 d’agost de 1621 1 2. 


1. Hem vist un altre exemplar d’aquest segell en l’Arxiu Munici- 
pal de Barcelona (Diversorum, 4, fol. 117), empremtat al peu d’un 
edicte donant llicència als Consellers per a fabricar terços de trentins. 
Datat a 2 de març de 1618. 

2. Altre exemplar d’aquest segell se troba en e mateix Arxiu 
(Consell d’Aragó. Llig. 368), empremtat amb hòstia vermella i paper, 
en una certificació d’haver armat cavaller al Dr. Joan Bta. Monjo, 
de la ciutat de Lleida. Barcelona, 16 de juny de 1622. En ambdós 
documents el Lloctinent, a més dels títols que havem consignat, se 
titula també Prefecíus maior Vandalucia, notari major d’Andalusia 
i agutzil major de Sevilla. 


368 1622 

Rodó, 57 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 371. 

Escut amb senyals iguals al segell n.° 366. Es 
quelcom diferent la corona i les lletres de la lle- 
genda són més petites. 

Empremtat en una certificació d’haver armat cavaller 
al Dr. Onofre Morell, de la ciutat de Tarragona. Datada 
a Barcelona, a 28 de juny de 1622. 


369 


1622 


Rodó, 38 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 500. 


Escut amb els mateixos senyals que’l prece- 
dent n.° 365. 


[. FERNAN]DVS BAETICAE PRAEFECTVS 
MAIOR ■ IX ■ ET ALCALANORV ■ DVX 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de serveis de l’agutzil Miquel Joan Monredon. Da- 
tada a Barcelona, a 6 de setembre de 1622. 


PROTONOTARIAT 
DE LA LLOCTINÈNCIA GENERAL 
DE CATALUNYA 

370 1619 i 1625 

Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó: Consell d’Aragó. Llig. 362. 

Escut amb el sen}ral de les barres, timbrat 
d’una corona. 

No porta llegenda. 


VOLÚM II 


4 


26 SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, ai peu d’una 
certificació atorgada per Josep Olzina, escrivà de mana- 

DALMAU DE QUERALT 

mont, notari i regent de dita Protonotaria, legalitzant 
la firma de Gaspar Amat, arxiver reial i escrivà de ma- 

(Comte de Santa Coloma) 

374 

” * ^ 1638 

nament. 4 de maig de 1619 L 

Oval, 39 x 30 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Correspondència. 
Vol. 6. 

ENRIC D’ARAGON 
FOLCH DE CARDONA I CÓRDORA 

Escut que porta per senyal les armes dels 
Queralt o sigui un lleó rampant. 

(Duc DE SEGORB I DE CARDONA, GRAN CONESTABLE D’ARAGÓ 

E D.. . . COLOMA DE QVERALT 

Marquès de Comares, etc.) 

371 1632 

Oval, 32 X 24 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’ Aragó. Llig. 382. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
manament del dit Lloctinent. 22 de març de 1638. 

Escut amb els senyals d’ Aragó, Castella, Lleó, 
Sicília, etc., rodejat de penons i timbrat d’una 
corona. 

375 1640 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació de dit Lloctinent i Capità General en el Prin- 

Oval, 30 X 24 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Correspondència. 
Vol. 27. 

cipat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, 
certificant que Bernat Olzina i de Vilallonga fou nome- 
nat pel Duc de Fèria (son antecessor en la Lloctinència), 
advocat dels pobres del Principat i comtats, i que havia 
exercit el càrrec a complerta satisfacció. Barcelona, 
4 d’abril de 1632. 

Escut amb el mateix senyal que’l precedent 
n.° 374. Per cimera porta sobre la corona un 
altre lleó. 

No hi ha llegenda. 

372 163G 

Rodó. 40 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
llicència concedida pel Lloctinent a Josep Barrera, per a 
treure vàries mercaderies del regne de França. Datada 
a Perpinyà, a 23 de gener de 1640 i. 

Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 371. 

PROTONOTARIAT 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 

DE LA LLOCTINÈNCIA GENERAL 

edicte del Lloctinent, pel nomenament de capitans de les 
companyies per a la defensa dels comtats de Rosselló i 
Cerdanya. Datat a Perpinyà, 26 d’agost de 1636. 

DE CATALUNYA 

3^6 1627-1640 

373 1638 

Rodó, 42 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni 
collecció sigillogràfica. 

Oval, 33 X 30 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Correspondència. 
Vol. 3. 

Escut que porta per senyal quatre barres, tim- 
brat d’una corona. 

Escut amb els mateixos senyals que els prece- 
dents núms. 371 i 372. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
edicte. Barcelona, 6 de febrer de 1638. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en un mana- 
ment del Duc de Segorb i de Cardona, Lloctinent Gene- 
ral, a Francisco Bru, abans Regent de la Reial Tresore- 
ria, perquè pagui a Pere Feu, Comissari reial, 19 lliures. 

1. Aquest mateix segell el veiem usat en 28 de maig de 1625 per 
la Lloctinència de D. Joan Sentis, bisbe de Barcelona. (Arx. Muni- 
cipal de Barcelona, Cartes comunes originals, 1623-1625). 

1. N’hem vist un altre exemplar en el mateix Arxiu (Consell 
d’ Aragó, llig. 500), al peu d’un certificat donat pel Lloctinent, dels 
serveis prestats pel Dr. Miquel Joan Magarola en la jornada de Pèr 
1 pinyà i Salses. Barcelona, 6 de maig de 1640. 

INVENTARI 


27 


11 sous i 4 diners, a compliment de ço que se li devia. 
Datat a Barcelona, a 24 d’abril de 1031 i. 


Rodeja l’escut un collar que termena amb una 
creu. 

No porta llegenda. 


377 


1614 i 1638 

Rodó, 43 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 
Correspondència, vol. 10. 


Escut quasi igual al precedent n.° 37 6, diferen- 
ciant-se en les línies ornamentals que’l rodejen. 


Empremtat amb lacre vermell, en una carta qne diri- 
geix als Cònsols i Consell de la ciutat d’Urgell, donant-els- 
hi compte de la victòria que havia conseguit el mariscal 
de La Motte, amb els sometents catalans, contra l’exèrcit 
de Felip IV. Datada a Barcelona, a 31 de març de 1642. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
edicte del Lloctinent D. Dalmau de Queralt, disposant 
que’s construeixin tres galeres en les Dreçanes de Barce- 
lona. 27 de novembre de 1638 1 2. 


FELIP DE LÀ MOTTE H0UDENC0URT 


(Mariscal de França, Duc de Cardona i Comte de Beaumont) 


380 


1643, 1644 i 1651 


Oval, 35x27 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 294. 


RENAT DE YOYER D’ARGENSON 

378 i64i 

Oval, 14 x 12 mm. Lacre vermell. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 
Correspondència. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, dos 
lleons passants; 2 i 3, una faixa. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb lacre vermell, en una carta als Di- 
putats del General de Catalunya, donant-els-hi noves de 
les tropes castellanes i de la guerra, i remarcant la neces- 
sitat de socórrer els de Tarragona, «que hauran de morir 
de fam o rendir-se.» Datada en el Camp de Tarragona, a 
17 d’agost de 1641. 


Escut timbrat d’una corona i collocat sobre 
una creu de Sant Andreu, dividit en 4 quarters: 

I i 4, un castell; 2 i 3, un llebrer (?) amb un 

II amb el. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
decret concedint passaport a Fr. Llorenç Blasco, monjo 
de Poblet, perquè pugui passar a Aragó. Datat a Bar- 
celona, a 28 d’agost de 1643 i. 

381 

Oval, 12 x 10 mm. Lacre vermell. — Collecció de l’autor. 

Els mateixos senyals que’l precedent n.° 380. 


URBÀ DE MAILLÈ 


379 


(Mariscal de Brezé) 
1642 


Oval, 20 X 16 mm. Lacre vermell. — Collecció de l’autor. 


Escut amb tres ratlles horitzontals de vans. 


Empremtat amb lacre vermell i fils de seda verda, al 
dors d’una lletra als Cònsols de la ciutat d’Urgell, fent- 
els-hi sabedors que l’enemic, amb un exèrcit poderós, ès 
devant de Lleida, i que ha presa resolució d’anar-hi amb 
tota l’armada per a resistir-li. Els hi encarrega que facin 
pregàries a sa Divina Magestat en aquesta ocasió tan 
crítica. Tàrrega, 12 de maig de 1644. 


1. Aquest mateix segell l’hem vist usat com a segell del Protono- 
tariat de la Lloctinència, en una legalització de firma de notari, 
datada a 7 de maig de 1627 (Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 375); en la Lloctinència de l’Ilm. D. Lluís d’Armendariz, bisbe 
d’Urgell, any 1628 (collecció de l’autor); en un document sobre ar- 
maments, datat a Perpinyà, a 20 d’abril de 1635, durant la Lloc- 
tinència del Duc de Segorb (Arx. de la Mensa Episcopal de Barcelo- 
na), i en la Lloctinència de D. Dalmau de Queralt, comte de Santa 
Coloma, en una carta d’aquest a D Joan de Llupià, Procurador reial 
dels comtats de Rosselló i Cerdanya, manant que’s pagui als cape- 
llans i beneficiats de la capella de Santa Creu del Castell major de 
Perpinyà, ço que se’ls devia, í que’s proveeixi de eera i oli la dita 
capella; datada a 17 d’abril de 1640 (Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 
Correspondència, vol 30.) 

2. En una certificació del 12 d’abril de 1614 n’hi ha un altre 
exemplar, que és el que reproduim per ésser més períecte. (Arxiu 
Cor. Aragó: Consell d’Aragó; llig. 355). 


382 

Oval, 36 X 28 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb els mateixos senyals dels precedents 
n.os 380 i 381. 

1. En aquest passaport el nom del mariscal de La Motte va en- 
capçalat aixi: «Lo Duc de Cardona, Mariscal de França, virrey y Ca- 
pita General en lo present Principat de Cathalunya i sas íronteras.» 
Pi i Arimón (Barcelona antigua y moderna, I, 60), en la llista dels Vir- 
reis i Lloctinents de Catalunya hi posa N’Urbà de Maillè, mariscal 
de Brezè en 1642, i tot seguit fa menció de N’Enric de Lorena, en 
1645, sense parlar d’En La Motte, amb tot i haver exercit aquest la 
Lloctinència en 1643 i 1644, i posteriorment en 1651 i 1652. 


28 


SIGILLOGRAFIA 


CATALANA 


Empremtat- amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
manament, concedint llicència als Cònsols de la ciutat 
d’Urgell perquè puguin enviar a Cerdanya i altres parts 
del Principat, un comissionat per a comprar vuitcentes 
quarteres de blat per a provisió de la ciutat. Datat a 
Cervera, a 27 d’octubre de 1644. 


383 1651 

Oval, 36 x 30 mm. — Col·lecció de l'autor. 

Escut dividit en quatre quarters, ambs els ma- 
teixos senyals dels escuts dels segells n.os 380, 
381 i 382. Sobre la corona hi ha dos faisants (?). 


MARISCAL DE SCHONRERG 

(Duc dHolvix, Par de Frasça, etc.) 

386 164S 

Rodó, 54 mm. — An. Cor. Aragó; papers solts. 

Escut que porta per senyal un lleó rampant. 
No té llegenda. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
nomenament d’assessor de la Capitania General de Cata- 
lunya a favor del Dr. Francesc òlorera i de Rovira. Datat 
a Barcelona, a 22 de desembre de 1648. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
llicència concedida per En Pere Joubert, procurador ge- 
neral d’En Felip de La Motte Houdencourt, Claris cal de 
França, Duc de Cardona i Comte de Beaumont, a la 
vila de Torroja, per a vendre, a carta de gràcia, un onzè 
de tots els fruits que’s cullen en el terme de dita vila. 
Datada a Barcelona, a 23 de març de 1651. 


LLUÍS DE YENDÓME 

( Duc DE llERCOEUR, PAR DE FRAXÇA) 

38 ( 1650 

Rodó, 40 mm. — Ari. Cor. Aragó; papers solts. 

Escut amb senyal de tres flors de llir, timbrat 
d’una corona i cobricelat per un mantell. 

No porta llegenda. 


ENRIC DE LORENA 

( Comte d’Harcourt, de Briosxe, d’Armagxac, etc.) 

384 1645 

Oval, 34 X 28 mm. — Collecció de l’autor. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
nomenament d’assessor de la Capitania General, a favor 
del Dr. Antoni Pujol, advocat. Barcelona, 8 d’abril 
de 1650. 


Escut amb senyals de les cases de Lorena, Ar- 
magnac. etc. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
llicència als Cònsols de la ciutat d’Urgell per a comprar 
mil quarteres de blat a la Cerdanya. Datada en el Camp 
de Termens, als 26 d’agost de 1645. 


385 


1616 


388 


1650 


Oval, 13 X 14 mm. Lacre vermell. — Barcelona, An. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1650, tol. 339. 


Escut amb el mateix senyal del precedent 
n.° 387. 


Empremtat amb lacre vermell, en una carta dirigida 
als Consellers de Barcelona, comunicamt-els-hi noves de 
la guerra. Datada a Santa Coloma, a 8 d’octubre de 1650. 


Oval, 44 x 38 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb els mateixos senyals del precedent 
n.° 384, i collocat entre dos espases enllaçades. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una lletra 
als Cònsols de la ciutat d’Urgell, sobre afers de guerra i 
particularment sobre’l setge de Lleyda. Els hi demana 
que enviin 100 homens amb ses armes. Datada en el 
• Camp devant Leyda», a 15 d’agost de 1646. 


LLOCTINÈNCLi &ENERAL 
DE CATALUNYA 

$9 1646 i 1650 

Rodó, 43 mm. — Ripoll, An. de la Comunitat de prevere» 
de Sant Pere. 

Escut amb el senyal de les barres. 

No porta llegenda. 


■*. 


INVENTARI 


29 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
edicte sobre recepció de testimonis. Barcelona, 27 d’abril 
de 1650 i. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un decret, 
ja com a Lloctinent, sobre l’insaculació per a les borse3 de 
Consellers, Consell de Cent, oficis d’obrers i mo3tas3a£s. 
Datat a Barcelona, a 29 de març de 1653 1. 


FRANCISCO D'OROZCO 


(Marqués d’OlIas i de Mortara, Comanador de la Oliva 
en l’Orde de Santiago) 

1652 

Oval, 45 x 35 mm. Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; Uig. 423. 

Escut partit verticalment en dues meitats: 
l.a, tres faixes; 2.a, dos quarters i en cadascun 
dos lleopards (?). En el centre un escudet amb sis 
flors de llir. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
llicència concedida a Francisco Oliver de Boteller, soldat 
d’una de les companyies del Tercio del Mestre de Camp 
D. Lluis Ferrer, que vingué a servir voluntàriament en 
el setge de Barcelona. Datada a 4 de novembre de 1652. 


393 


1653 


Oval, 29 X 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 51T. 


Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 392. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pa- 
tent de capità d’una de les companyies d’Infanteria amb 
què la ciutat de Girona servia, donada pel Lloctinent a 
favor d’En Joan Bta. Bedruna. Datada a Barcelona, a 21 
de juny de 1653. 


394 


1656 


JOAN DE ÀUSTRIA 
391 

Rodó, 37 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb senyals de Castella, Lleó, Àus- 
tria, etc., posat sobre la creu de Sant Joan de 
Jerusalem. 

DON IV AN DE AVSTRIA GRAN PRIOR 
DE CASTILLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un nome- 
nament d’ajudant de Sergent Major del Tercio de D. Pere 
de Viedma, a favor de l’ Alferes D. Cristòfol Manrique de 
Venavjdes. Datat en el Camp de Barcelona, a 6 de se- 
tembre de 1652 2. 


392 


1652 i 1653 


Rodó, 37 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Originals d’insaculacions 
des de l’any 1653 fins al 1699. 


Oval, 31 x 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
lUg. 342. 


Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 393. 

D. IOAN D AVSTRIA GRAN PRIOR 
D CAS'ELLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un decret 
nomenant l’ Alferes Joan Luís, Ajudant de Sergent de 
la Plaça de Tremp. Datat a Barcelona, a 3 de març 
de 1656. 


PROTONOTARIAT 
DE LA LLOCTINÈNCIA GENERAL 
DE CATALUNYA 

^3 1653-1661 

Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 517. 


Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 391. 

Llegenda també igual. 

1. N’hem vist altres exemplars, estant ja en ús durant la L·locti- 
nència de N’Enric de Lorena; en el mateix Arxiu de Sant Pere 
de Ripoll ne veiérem un d’empremtat al peu d’una certificació de 
testimonis, en causa pendent entre Fra Hug de Montaner i Josep 
Vilalta i altres. 17 de febrer de 1646. 

2. Aquest segell l’usà D. Joan de Àustria abans d’ésser Virrei, 
Lloctinent i Capità General de Catalunya, puix no jurà’l càrrec fins 
el dia 15 de febrer de 1653. 


Escut amb el senyal de les barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat que lliura En Jaume Salamó, ciutadà honrat de 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’hem vist en l’Arxiu Provinoial 
d’Hisenda de Barcelona, en una patent de Capità d’Infanteria Es- 
panyola del Tercio de D. Pere de Viedma, donada a favor de l’Aju- 
dant D. Cristòfol Manrique de Venavides i datada a 13 de desembre 
de 1652. 


30 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


Barcelona, escrivà de manament de Sa Magestat i son 
Lloctinent de Protonotari en la Lloctinència General de 
Catalunya. Datat a 17 de juny de 1656 1. 


396 


1673-1674 


Rodó, 52 mm. — Ripoll, Arx. de la Comunital de preveres 
de Sant Pere. 


GASPAR TÉLLEZ GIRON, GÓMEZ DE 
SANDOYAL, HENRlQUEZ DE RIBERA 


398 


(Duc d’Osuna i d’Uceda, comte d’Urena, 
Marquès de Penafiel i Belmonte ) 

1668 


Oval, 32 X 26 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’ Aragó; llig. 526. 


Escut a senyal d’Osuna. 


Escut molt semblant al precedent n.° 395. És 
quelcom major. 

Sense llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
sentència de 21 d’agost de 1668. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
certificació de testimonis. Datada a Barcelona, a 15 de 
març de 1674 2. 


FRANCISCO DE MOURÀ I PORTUGAL 

(Marquès de Castel-Rodrigo) 


B97 


1663 


Oval, 40 x32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 415. 


Escut dividit en 4 quarters i en cadascun una 
àguila amb les ales esteses. En el centre de l’escut 
hi ha un escudet, també dividit en 4 quarters: 
1 i 4, un lleó rampaut; 2 i 3, tres faixes. 


FRANCISCO FERNANDEZ 
DE CÓRDORA, CARDONA I ARAGÓN 


( Duc de Sessa i Baena, Comte-marquès de Tavara ) 


B99 


1670 


Oval, 44 X 38 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; llig. 342. 


Escut amb els senyals de Fernàndez de Córdoba, 
Aragó, Cardona, Pallars, etc., timbrat d’una co- 
rona i rodejat de penons. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
decret nomenant En Joan Luís, ajudant de la plaça de 
Palamós. Datat a Barcelona, a 4 de juliol de 1670. 


Al peu d’una certificació lliurada per Francesc Leonart, 
notari públic, escrivà major de la Governació General 
de Catalunya i secretari del Capità General del Principat 
i comtats. Datada a 11 de novembre de 1663 (et sigillum 
dicti Capitani Generalis affixi.) 


FRANCISCO TUTAYILA 


400 


(Duc de San GermAn ) 

1674 


Oval, 42 X 35 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; llig. 159. 
Carmelites descalços de Mataró. 


1. Posseïm en nostra collecció altre exemplar d’aquest segell 
empremtat en un edicte del Lloctinent D. Joan d 'Àustria, manant 
al Capítol de canonges de la Seu de Tortosa, que fessin allistar les 
persones de les viles i llocs de llur jurisdicció, per a pendre part en 
el Sometent general declarat contra l’exèrcit francès que havia inva- 
dit l’Empordà i amenaçava Girona. Datat a Barcelona, a 12 d’agost 
de 1653. A més d’aquest n’hem vist altres exemplars en l’Arxiu de la 
Corona d’Aragó, corresponents als anys de 1658 i 1661, aquest darrer 
en el llig. 242 del Consell d’Aragó, empremtat amb hòstia vermella 
í paper, en un document datat a 30 de setembre, en què D. Antoni 
Reart, cavaller, escrivà de manament del Rei i lloctinent de Proto- 
notari en la Lloctinència General de Catalunya, legalitza i certifica 
la firma i signe del notari Vicenç Gavarro. Aquest segell devia ésser 
aquell al qual es refereix la nota corresponent al segell n.° 300, i que 
serví de model per a la confecció del nou segell que feu fer la Junta 
del dret de guerra en 1662, utilitzant-se probablement per el Govern 
del Principat de Catalunya en 1713, com havem indicat (vegi’s pà- 
gina 13). 

2. Altre exemplar l’hem vist en l’Arxiu Provincial d’Hisenda de 
Barcelona, en una certificació i legalització lliurada per D. Antoni 
de Reart, Lloctinent de Protonotari de la Lloctinència General de 
Catalunya. Datada a Barcelona, als 17 de febrer de 1673. En l’indi- 
cació del segell es diu: sigillo Regio parvo apponi solito in legàlitzacio- 
nibus instrument orum, in posse meo existenii. 


Escut amb diversos senyals, timbrat d’una co- 
rona i amb penons a dreta i esquerra. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
decret del Lloctinent concedint llicència a En Narcís Pi- 
cayre, botiguer de la vila de Mataró, per a portar robes 
de contraban fins a la quantitat de 500 escuts en plata 
doble. Datat a Barcelona, a 5 de març de 1674. 

ALEXANDRE FARNESE 

(PrIncep de Parma) 

401 i676 

Rodó, 34 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 529. 

Escut amb sis flors de llir, posades en tres ren- 


INVENTARI 


31 


gles de 3, 2 i 1. Rodeja l’escut el collar de l’Orde 
del toisó d’or. 

• PRÍNCEPS ■ ALEXAN ! • FARNESIVS ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
decret concedint llicència i facultat a En Felip i En Llo- 
renç Soley, germans, mercaders de nació francesa, perquè 
puguin viure i mercadejar en el Principat de Catalu- 
nya. Barcelona, 14 de novembre de 16761. 


ALEXANDRE DE BOURNONVILLE 

(Duc de BOURNONVILLE, COMTE DE HENNTN ) 

1G78 

Rodó, 40 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’IIisenda; llig. 115. 

Scala Dei. 

Escut que porta per senyal un lleó rampant. 
Va timbrat d’una corona i rodejat del toisó d’or. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
credencial a favor d’En Miquel Baldejuli, agutzil de la 
Capitania General, perquè se li dongui l’auxili conve- 
nient en les diligències que ha de fer. Datada a Barce- 
lona, a 23 de desembre de 1678. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
document amb el qual el Lloctinent concedeix seguretat 
i passaport a En Gabriel Caussat, francès, de Narbona, 
perquè pugui transitar per terra, des de Barcelona a 
França i retornar, tot el temps que vulgui. Datat a Bar- 
celona, a 17 de desembre de 1083. 


PROTONOTARIAT 
DE LA LLOCTINÈNCIA GENERAL 
DE CATALUNYA 

40£> 1674-1690 

Rodó, 50 mm. — Ars. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 246. 

Representació molt semblant a la dels segells 
n.os 394 i 395. S’en diferencia amb el dibuix dels 
motius ornamentals que rodegen l’escut. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
legalització i certificació de la firma del notari públic de 
1a, Bisbal, En Bernat Vilossa, feta per N’ Antoni de Reart, 
escrivà de la Lloctinència general. Datada a 23 d’agost 
de 1674 i. 


403 


1G79 


Rodó. 55 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; papers solts. 


Escut amb el mateix senyal que’l precedent 
n.° 402. 

+ ALEXANDRE ■ DV DE ■ 

BOVRN TE ■ D NNIN ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
patent de capità d’Infanteria espanyola a favor de l’aju- 
dant Didac Cavallero. Datada a Barcelona, a 21 de febrer 
de 1679. 


CARLES DE GURREA, ARAGÓN 
ALAG0N I BORJA 

(DUC DE VlLLAHERMOSA, COMTE DE LUNA, SASTAGO I FlCALLO, 

Marquès d’Aguilar) 


Oval, 36 X 30 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 
llig. 219. Mínims. 

Escut dividit en quatre quarters: 1, Aragó, 
Castella, Lleó i Sicília; 2, Alagon; 3, Borja; 4, 
Luna. L’escudet del centre té’l senyal borrós. El 
collar del toisó d’or rodeja l’escut. 

No porta llegenda. 


1683 

Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; llig. 219. 
Mínims. 

Escut semblant als precedents n.os 402 i 403. 
No porta llegenda. 

1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó. Llig. 168) n’hem vist un 
altre exemplar, molt ben estampat, al peu d’una llicència al soldat 
N’Antoni Libarne, per a passar a Aragó per sos quefers. Datada a 
Barcelona, a 18 octubre 1676. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un permís 
concedit al P. Sacristà del Reial Monestir de Montserrat, 
per a introduir dotze quintars de cera i un de cotó, francs 
de drets. Datat a Barcelona, a 24 d’octubre de 1689. 

1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó; lligs. 199, 210 i 243), 
n’hem vist altres exemplars en documents de 1679, 1685 i 1690; 
aquest darrer en document datat a 11 de febrer, amb què Geroni 
Llampillas, escrivà en exercici en la Lloctinència General de Catalu- 
nya, tinent els segells reials en ausència d’En Baltasar d’Oriol i Mar- 
cer, Protonotari del Lloctinent, certifica i legalitza la firma d’un 
escrivà de dita Lloctinència. 


404 

Oval, 38x28 mm. — 


32 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


407 


1690 


Rodó, 42 mm. — Ars. Cor. Aragó; Generalitat. Donatiu voluntari. 


Escut amb els mateixos senyals que’l precedent 
n.° 406. 

Al peu d’una ordre de pagament donada a Bn Joan 
Ribes, pagador dels Diputats del General de Catalunya, 
perquè, del donatiu voluntari que fan les Universitats a 
Sa Magestat per a socors de l’Exèrcit, pagui 43,875 reials 
d’ardits, moneda barcelonesa, a diversos cossos del dit 
Exèrcit. Barcelonà, 29 de novembre de 1690. 


JOAN MANUEL FERNANDEZ PACHECO 


408 


(Marqués de Villena, Cavaller de l’Orde 
del Toisó d’Or) 

1694 


Rodó. 39 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig, 545. 


Escut amb senyals de Pacheco, Girón i altres, 
rodejat del toisó d’or. 


FRANCISCO PIUS DE SAROYA, 
MOURA, CORTE-REAL I MONCADA 

(Marquès de Castel-Rodrigo, Comte de Lumiares, Duc de 
Nochera, PrIncep de Sant Gregori) 


Oval, 41 x 37 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Mercè. 
IV. D. n.° 3. Redems. T. 3. M. n.° 85. 

Escut dividit en quarters amb diversos senyals, 
timbrat d’una corona i rodejat del toisó d’or. 
Sense llegenda. 


Empremtat al peu d’un document en què el Governa- 
dor i Capità General concedeix permís als PP. Redemp- 
tors perquè puguin executar l’extracció de 50,560 pesos 
i safata de plata, de pes 55 unces, per a esmerçar-los en 
la redempció i rescat de cautius cristians detinguts en la 
ciutat d’ Alger. Datat a Barcelona, a 10 d’abril de 1717. 


410 


1717 i 1718 


Rodó, 50 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut amb el senyal de les barres. 

PHILIPVS . V . D. G. REX CASTELLJE . 
ARAGÓN VM . COM . BAÏCIN . 


+ • DON ■ IV AN ■ MANVEL • FERNANDEZ • 

' PACHECO ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
llicència que dona el Lloctinent a En Francisco de Tàpia, 
cirurgià major del Tercio d’Infanteria espanyola del Mes- 
tre de Camp D. Tomàs de los Cobcs i Luna, per a passar 
a l’exèrcit de l’Estat de Milà. Datada a Barcelona, a 9 de 
març de 1694. 


Empremtat al peu d’un manament del Governador i 
Capità General de l’Exèrcit i Principat de Catalunya, 
als Corregidors, Veguers, tinents de Corregidor, Batlles, 
jutges i justícies així reials com baronals, per què al 
P. Fr. Antoni Boer, Provincial de Trinitaris, se li guardi 
lo contingut en la reial Cèdula de Sa Magestat. Datat 
a Barcelona, a 3 de gener de 1718 h 

1. En el mateix Arxiu n’hem vist altres exemplars en documents 
de 1717. 


INVENTARI 


33 


QUINTA SÈRIE - MESTRE RACIONAL. 
ESCRIYANS DE RACIÓ 


411 


MESTRE RACIONAL 

1323 i 1327 


Escut, 25 X 20 mm. Cera verda. — Barcelona, Arc. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 


Un escudet amb tres barres, i al costat i en la 
part inferior de dit escudet la llegenda: 

MA I GISTER I RACIO I NALI I • S • 


Al revers d’una certificació donada per En P. Agustí, 
«tinent-loch de Racional de la Cort del senyor Infant 
Namffos per lonrat en fïelip de boyl », de que a N’ Arnau 
Gerart de limos se li devien cent vuit sous per son 
salari de remer, en el viatge que dit Infant feu a Sar- 
denya. Datat a Barcelona, a 23 de gener de 1327, estil 
modern i. 


1324 

Escut, 20 x 13 mm. Cera natural. — Barcelona, Arc. del Capítol de 
la Sèu; Diversorum, segle xiv. 

Un escudet amb tres barres. 

RA I CION /ALIÏS 

Penja per cintes teixides amb fils blancs, grocs i verts, 
d’un pergami que conté la definició de comptes atorgada 
entre En Pere Agustí, lloctinent de Racional de l’Infant 
Alfons, i N’ Arnau Ballester, escrivà de ració. # Segellat 
ab lo segell pendent del dit offici. » Datat a 5 d’octubre 
de 1324. 


1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en el mateix Ar- 
xiu, empremtat amb cera verda, al dors d’un albarà atorgat per 
En Felip de Boyl, «Mestre racional de la Cort del senyor Rei,» a En 
Pere March, tresorer, de mil cinc cents sous, per a pagar a En Ber- 
nat de Serrià, a qui li eren deguts. « Segellat amb lo segell del dit 
meu offici» i datat a Barcelona, a 15 d’abril (?) de 1323. 


41 í í 

1327 

Escut, 20 x 13 mm. Cera verda. — Barcelona. Arc. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 


Representació molt semblant al segell prece- 
dent n.° 412. Apar que hi ha alguna petita dife- 
rència en les lletres de la llegenda i en P escudet. 


Empremtat amb cera verda, al dors d’una certificació 
donada per En Felip de Boyl, «maestre Racional de la 
Cort del senyor Rey, » de què per la dita Cort són deguts 
a En G. Roger, de Fortià, noranta sous barcelonesos, 
«romanens a pagar a ell del salari o loguer que devia 
haver per .vi. meses d’aquells .x. meses que començaren 
en lo primer dia d’octobre de l’any m.ccc.xx.iii. e fini- 
ren per tot lo mes de juyol de l’any M.ccc.xx.ini. dins 
lo qual temps lo dit .G. fo en servey del senyor Rey e 
del senyor Iffant en lo viatje quel dit senyor Iffant feu 
ab la sua armada per la conquesta del Regne de Sarde- 
nya e de Corcega, en la qual armada lo dit ,G. fo acordat 
per Remer, en Barchinona.» Datat a 23 de gener de 1327 
estil modern. 


414 


1335 


Escut, 27 x 18 mm. Cera verda sobre cera natural. — Barcelona, 
Arx. del Capítol de la Sèu; Diversorum, segle xiv. 


Un escudet amb tres barres. 

MA I GISTER I RACIO I NALI I S 


Penja per betes de cànem teixides amb fils blancs, ver- 
mells i verts, d’un regoneixement o definició de comptes 
atorgat per En P. March, «maestre racional de la Cort 
del senyor Rei,” a favor de N’ Arnau Balester, conseller 
i escrivà de ració. Barcelona, 17 d’agost de 1335. 


VOLtM II 


5 


34 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


415 


1342 - 1569 


Escut, 34 X 23 mm. Cera verda o negra en cera natural. — Barcelona, 
Arx. del Capítol de la Sèu; Diversorum, segle xiv. 

Un escudet en la part superior amb el senyal 
de les barres, i ocupant tot el camp del segell la 
llegenda 

MA I GISTER I RAC 10 I NAL / IS 

Penja per betes blanques i blaves, d’un pergamí on 
En Berenguer de Relat, conseller del Rei i Mestre Racio- 
nal de la seva Cort, atorga a En Bernat des Jonquer, se- 
cretari reial, albarà de passament de comptes del temps 
que’l dit Jonquer era lloctinent de Protonotari i admi- 
nistrador del dret dels segells, o sigui del 11 de juliol al 
29 d’octubre de 1385. Datat a 4 de juny de 1388 1. 


416 


1493 


Escut, 34 X 24 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Escudet amb tres barres. 

MA / GISTER / RAC 10 / NAL I IS 

Empremtat amb paper i cera negra, al dors d’una 
certificació donada per N’Andreu de Paguera, cavaller, 
conseller reial i Mestre Racional, de què a En Joan 


1. D’aquest segell n’hem vist altres exemplars en el mateix Ar- 
xiu Capitular de Barcelona i en el del Reial Patrimoni. En el primer, 
penjant de documents en pergamí corresponents als anys 1342 i 1377, 
i en el segon, empremtats en documents en paper, dels anys 1477, 
1555 i 1569. 

Podria ésser que’s referís a aquest segell el següent document, 
que’s troba a l’Arxiu Capitular de Girona, Manuals de Miquel Pere, 
i que’ns ha comunicat el nostre amic En Francesc Martorell diu 
així: 

«Leonardus de Sors civis Barchinone, locumtenens magistri racio- 
nalis curie domini regis, constituo procuratorem Bernardum Guillel- 
mi de Lavanera mecum commorantem presentem, videlicet ad 
protestandum et requirendum venerabili Raymundo Ça Vall filio 
venerabilis Raymundi Arnaldi quondam civis Barchinone et magis- 
tri racionalis, incontinenti tradat et deliberet sigillum dicti officii et 
inde requirat fieri instrumenta etc. comittens etc. 

Testes venerabilis Matheus Solerii officii dicti magistri racionalis 
et Benedictus de Reixaco scriptor Gerunde. 

Actum Gerunde die dominica .xxu. dicti mensis septembris (1415). 

Leonardus de Sors predictus confiteor et recognosco vobis venera- 
bili Raymundo de Valle civi Barchinone filio honorabilis Raymundi 
quondam magistri racionalis curie domini regis quod tradidistis et 
deliberastis michi dicto nomine ad meam voluntatem quendam si- 
gillum ARGENTEUM CUM CATHENA ARGENTI, HABENTEM FORMAM 
SCUTI, IN CAPITE CUIUS EST SIGNUM REGIUM ET INFERIUS DICTI SIGNI 
SUNT SCRIPTE LITTERE QUE SONANT PER HEC VERBA, MAGISTER RA- 
cionalis, quoquidem slgnum erat interclusum intus quandam cap- 
siam corei ligatam cum cordulis et sigillatam cum quinqué sigillis 
dicti officii, renuuciando facio presentem instrumentum et promitto 
quod si quid in futurum vobis fieret aliquomodo promitto oppone- 
re, etc, et restituere omnia dampna etc. 

Testes venerabilis Andreas de Biura domicellus Matheus Solerii 
officii dicti magistri racionalis et Johannes deMagallo scutifer com- 
morans cum dicto venerabile Raymundo de Valle. 

Actum Gerunde die lune .xxui. dicti monsis septembris (1415).» 


Sorts, escrivà de l’ofici de racional, li eren deguts per raó 
de son salari, dos mil sous baicelonesos per cada any. 
Barcelona, 31 de desembre de 1493. 


417 


1497 i 1520 


Escut, 35x25 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Un escudet amb tres barres, timbrat d’una 
corona. 

MA / GISTE / R ! RAC I IONA I LIS 

Empremtat amb cera verda i paper, al dors d’una cer- 
tificatòria donada per En Francesc Desplà, donzell, con- 
seller reial i Mestre Racional, d’un compte retut per En 
Francesc Burgués, ça enrera Procurador reial del regne 
de Mallorques. Datada a Barcelona, a 24 de setembre 
de 1512 i. 


418 


1539 i 1588 


Escut, 50 x 34 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 


Escut amb tres barres, timbrat d’una corona. 

MA I GISTE I R i RAC I IONA I LIS 

Empremtat amb cera verda i paper, al peu d’una cer- 
tificatòria del Mestre Racional En Francesc Gralla i Des- 
plà, de què En Joan Francesc Sorts, ajudant i coadju- 
tor extraordinari de dit ofici, ha servit des de 1 de 
setembre de 1538 fins al 31 d’agost de 1639. Datada a 
Barcelona, a 31 d’agost de 1539 2. 


419 


1591 


Escut, 54 X 36 mm. Cera carmina. — Barcelona, Arx. Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 

Escut amb el senyal de les barres. 


1 Havem vist altre exemplar d’aquest segell al mateix Arxiu, 
empremtat amb cera verda, al dors d’un document atorgat per En 
Guillem Sànchez, «cavaller, conceller e Coper del senyor Rey e Mes- 
tre racional de la sua Cort,» certificant com a En Joan Sorts, es- 
crivà coadjutor de son ofici, li eren deguts, per raó de salari, 1,629 
sous, 7 diners i obor, barcelonesos. Datat a Barcelona, a 31 de de- 
sembre de 1497. Altre exemplar el veiérem a l’Arxiu del Capítol 
de la Sèu d’Urgell, empremtat amb paper i cera groga, en una 
lletra dirigida a dit Capítol per En Miquel Joan Gralla, cavaller, i 
En Francesc Gralla i Desplà, donzell fill seu, simul et insolidum 
Mestres Racionals. Datada a Barcelona, a 25 de maig de 1520. 

2. A l’Arxiu municipal de Barcelona n’havem vist altre exem- 
plar d’aquest segell, en un document atorgat per N’Anton Vidal, 
«cavaller e coadjutor ordinari en lo ofici de Mestre Racional.» Datat 
a 26 de novembre de 1588. 


INVENTARI 


35 


• m:\a-i oiste i r \rac i iona / lis 

Empremtat amb cera carmina i paper, al dors d’una 
citació feta a En Segimon Solà, notari reial de la ciu- 
tat de Girona, i altres, per En Gaspar de Vilanova i 
Perves, baró de Perves, lloctinent en l’ofici de Mestre 
Racional. Barcelona, 7 de juny de 1591 i. 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una carta 
dirigida per En Joan Curto, de Tortosa, a En Nicolau 
Bernat, de l’ofici de Mestre Racional, a Barcelona, en- 
viant-li un albarà i prevenint-li que rebut que sia el vulla 
enfilar, ensems amb les altres «cauteles de mos comptes. » 
Datada a Tortosa, a 8 de juny de 1475. 


420 


1611-1670 


Escut, 52 X35 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’ Aragó. 
Llíg. 354. 


423 


PERE MARCH 

(Escrivà de Ració) 
1303-1323 


Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona. 
MA I GISTER I RATIO I NALIS 

Empremtat amb cera groga i paper, en una certifica- 
ció lliurada per En Pere de Vilanova i Perves, baró de 
Perves, lloctinent en l’ofici de Mestre Racional, de què 
no’s troba haver-se pagat cap partida per son salari a 
micer Joan Gallego, doctor del Reial Consell, per raó de 
son càrrec d’advocat fiscal, en el temps de son exercici. 
Datada a 14 de juliol de 1611 2. 


421 


1652 


Escut, 55 x 32 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 


Escut amb quatre barres timbrat d’una corona. 
MA I GISTER / RATIO I NALIS 

Empremtat amb paper i cera verda, al peu d’una cer- 
tificació lliurada per En Guillem Ramon de Moncada, 
marquès d’Aytona i de la Puebla, comte d’Ossona i 
Mestre Racional, de que a En Miquel Çalba i de Vall- 
gornera, Regent la Reial Tresoreria en el Principat de 
Catalunya, se li devien, segons comptes presentats, 498 
lliures i 10 sous. Madrid, 11 d’octubre de 1652. 

JOAN CURTO 

( Delegat del Mestre Racional a Tortosa ) 

422 1475 

Escut, 8x6 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 


Un escudet amb dues barres. 


1. A l’Arxiu Municipal de Barcelona (Processos 1586-1599) hi 
veiérem un altre exemplar d’aquest segell en una certificat òria, 
lliurada per dit Gaspar de Vilanova i Perves, amb data de 14 de 
març del mateix any 1591. 

2. D’aquest mateix segell n’hem vist exemplars en l’Arxiu del 
Reial Patrimoni, en documents do 1623 i 1670, i en l’Arxiu de la Co- 
munitat de preveres de Sant Pere de Ripoll, un altre exemplar, 
empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’un manament 
d’En Guerau de Guardiola, lloctinent de Mestre Racional. Datat a 
27 d’octubre de 1623. 


Quadrilobat, 16x16 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràfica. 

Un escudet amb tres barres, i rodejant l’escut 
la llegenda posada horitzontalment. 

SCP - TOR - PORC - 10IS 

(Scriptor porcionis) 

Empremtat amb cera negra, al dors d’un manament 
del Rei, fet per En Pere March a En P. Boyl, de que 
dongue a En G. Torroja, per a vestir, quatre canes i 
mitja de «biffa plana de Paris, e una penna genovesa e 
unes calces de negre de Narbona. » Datat a Tortosa, a 10 
de febrer de 1303, estil modern (any de l’Encarna- 
ció 1302) i. 


G. GENOVÈS 

(Escrivà de ració de l’Infant N’Alfons (Alfons III) 

424 1320 

Quadrilobat, 16 x 16 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràflca. 

Un escudet amb quatre barres. 

+ S G SCRIPTOR PORCIONIS 

( -f Sigillum G scriptor perdonis) 

Empremtat en una carta d’En G. Genovès, escrivà de 
ració de l’Infant Alfons, dirigida a En Francesc de Fer- 
riol, dispenser del mateix Infant, trametent-li l’orde 
d’aquest de que entregui certa quantitat a N’ Arnau Mo- 
rell, per quitances de bèsties i menjar. Datat a Terol, 
a 29 de juny de 1320. 

1. D’aquest segell n’havem vist un altre exemplar en el mateix 
Arxiu, usat per En Despont, dirigint-se a n’En Pere March, Tre- 
sorer del Rei. Datat a 28 d’abril de 1323 i empremtat amb cera 
verda al dors del document. L’exemplar que reproduïm amb el 
n.° 423* i que és cl més perfecte, se tcova en dit Arxiu, empremtat 
amb cera verda, al dors d’un document datat a Barcelona, a 4 de 
juny de 1305. 


36 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


425 


A. BALLESTER 

( Escrivà de ració ) 
1332 


Quadrilobat amb oglves, 27 X 27 mm. Cera negra. — Barcelona, 
Arx. Reial Patrimoni; collecció sigillogràflca. 

Escut amb tres barres, rodejat de motius d’or- 
namentació. 

+ SIG1LLUM PORT 01 8 DOMINI REGIS 

( + Sigillum Portionis Domini Regis ) 

Empremtat amb cera negra, al dors d’una carta de 
N’A. Ballester, escrivà de ració, a En Felip de Boyl, tre- 
sorer del senyor Rey, trametent-li un manament d’aquest 
de que dongui a En Bernat des Coll, 150 sous per son 
vestir de l’any present. Datat a Tortosa, a 1 d’abril 
de 1332. 


G. CES CASES 


(Escrivà de ració de l’Infant En Pere (Pere III) 


426 


1335 


Quadrilobat, 20 x 20 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; collecció Bigillogràflca. 

Un cercle format per quatre ogives rodeja un 
escut amb tres barres. 

+ SCPTOR PORCIÒIS 

( + Scriptor porcionis) 

Empremtat amb cera negra, al dors d’un manament 
d’En G. Çes Cases, escrivà de ració de l’Infant En Pere, 
a En Pero Jordà Dorries, dispenser del dit Infant, per a 
que dongui a N’Esteve Rigau, aguatzil, vuitanta sous 
barcelonesos per son vestir. Taraçona, 1 d’abril de 1335. 


427 


PERE DES BOSCH 

( Escrivà de ració ) 

1349 i 1357 


Quadrilobat, 20 x 20 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràflca. 

Un escudet amb tres barres; dibuix molt sem- 
blant al precedent n.° 426. 

+ SCPTOR POR.. OIS 

( + Scriptor porcionis ) 

Al dors d’un albarà atorgat per En Pere des Bosch a 


favor de N’Exemeno de Gurrea, cambrer del Rei. Datat 
a València, a 1 de novembre de 1349 1. 


GUERAU ÇA ESPLUGA 

(Escrivà de ració de l’Infant En Joan (Joan I) 

428 1370 

Escut, 18 x 15 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Escut amb el senyal de les barres, molt borrós. 
+ S. SCRIPTORIS : PORCIONIS 

( + Sigillum Scriptoris porcionis ) 

Empremtat amb cera verda, al dors d’una notificació 
a En P. Blan, dispenser del dit Infant En Joan, duc de 
Girona i comte de Cervera, fent-lo sabedor de que a En 
Lop de Lorbes, conseller del mateix Infant, li era deguda 
certa quantitat per quitament de quatre bèsties. Sarago- 
ça, 12 de maig de 1370. 


PERE DE MARGENS 

(Escrivà de ració) 

1374 


429 


Rodó, 16 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
colleoeió sigillogràflca. 

Escut amb tres barres. 

+ S. SCRITORI PORCI ON. . 

( + Sigillum scriptori porcionis ) 

Al revers d’un manament fet per En Pere de Margens, 
de part del Rei, a En Jacme Conesa, Protonotari, perquè 
dongui a En Domingo Borràs, escrivà, per son vestir de 
l’any present, 300 sous barcelonesos. Datat a Barcelona, 
a 1 d’abril de 1374. 


430 


BERNAT BUÇ0T 

(Escrivà de ració) 
1376 


Rodó, 16 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Escudet amb tres barres. 


1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arxiu del Ca- 
pítol de la Sèu de Barcelona, empremtat en una carta del mateix 
Pere des Bosch dirigida a En Bernat d’Olzinelles, manifestant-li 
les quantitats que li eren degudes a En Mateu Adrià. Datada a 
Saragoça, a 16 de maig de 1357. 


INVENTARI 


37 


. . 1 ESCR1T0RI PORCIONI. . . 

Empremtat amb cera negra, al dors d’un albarà ator- 
gat per En Bernat Buçot a favor d’En Domingo Borràs, 
escrivà del senyor Rei, de 2,640 sous barcelonesos que se 
li deuen per sa quitança i la de dues bèsties. Datat a 
Barcelona, a 29 de febrer de 1376. 


«deputat a reebre los emoluments dels fets fiscals esdeve- 
nidors en la Cort del Sr. Duc, per raó de l’offici de la 
Governació general, certificant com En Bernat Dalpicat, 
vice-canceller, és estat contínuament ab la Cort delSr. Duc 
e en servir daquella del l.er de setembre de l’any passat, 
tro per tot lo darrer dia del mes de febrer apres sigüent.» 
Barcelona, 28 de febrer de 1391. 


PERE ÇA COSTA 


431 


( Escrivà de ració de l’Infant En Joan (Joan I) 
1380 


Rodó, 18 mm. Cera negra. — Barcelona, Ari. del Reial Patrimoni; 
colleocló siglllogràflca. 


RAMON FIVELLER 


484 


(EsorivA de ració) 
1399-1405 


Rodó, 20 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
col·lecció sigillogràflca. 


Un escudet amb tres barres. 

+ S SCRIPTOR1S *. PORCIONIS 

En un albarà atorgat per En Pere Ça Costa a favor 
d’En Jaume de Cap de Bou, escrivà de la dispenseria del 
dessusdit Infant, per 630 sous barcelonesos que se li 
deuen per quitança sua i de dues bèsties. Manresa, 31 
d’agost de 1380. 


Escut en losange amb el senyal de les barres, 
dintre d’un quadrilobat. 

+ 1 SCRIPTOR * PORCIONIS * DOMINI * REOIS 

En una carta d’En Ramon Fiveller, escrivà de ració 
del senyor Rei, a En Joan des Pla, tresorer reial, fent-lo 
sabedor de que ha notat a En Joan Goterriç, porter reial 
de maça, 120 sous barcelonesos. Datada a València, a 30 
de novembre de 1402 J. 


GUERAU DE VILATORTA 


(EsorivA de ració de la Infanta Dona Violant, Duquessa 
de Cervera) 


432 


1384 


Rodó (f ), 19 mm. (I). Cera negra. — Barcelona. Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 


435 


ANDREU GUARDIOLA 

(EsorivA de ració) 

1415 


Rodó, 23 min. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni 
collecció sigillogràflca. 


Escut en losange amb el senyal de les barres. 
Llegenda destruïda. 

Empremtat amb cera negra, al dors d’un albarà, datat 
en el monestir de Pedralbes, a 22 de juliol de 1384. 


433 


JAUME DES COLL 

(EsorivA de ració) 

1391 


Lobnlat, 22 X 22 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Pa- 
trimoni; collecció sigillogràflca. 


Escut amb el senyal de les barres. 

. . . criptoris : porcí ois : dni : ducis 

MOTIS A B 

(Scriptoris porcionis omini ducis Montis Albi) (?) 


Dibuix molt semblant al precedent n.° 434. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb cera verda, al dors d’una certificació 
lliurada per dit escrivà a En Ramon Çavall, Mestre Ra- 
cional de la Cort del Rei, referent a les pesses d’argent, 
del Príncep, que s’havien dat, en penyora, a diversos 
mercaders de València. Datada a 19 d’agost de 1415. 


436 


PERE MARTÍ 

(EsorivA de ració) 
1438 (?) 


Rodó, 23 mm. Cera verda. — Arx. Cor. Aragó; Cartes reials. 
Alfons IV. 


Escut en losange a senyal de les barres, rode- 
jat per un cercle format per lòbuls. 


Al dors d’una certificació que En Jaume des Coll, es- 
crivà de ració de casa del senyor Duc de Montblanc, fa 
a En Jordi Planella, de l’ofici de la Tresoreria reial, 


1. En el mateix Arxiu hi havem trobat altres tres exemplars 
d’aquest segell, empremtats amb cera verda, en doouments do 
1399, 1403 i 1405. 


38 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


S\ SCRIPT. . PORC 1018 \ DOM 9 DNI ! 

regís : 

( Sigillum scriptoris porcionis domus domini Regis ) 

Empremtat amb cera verda i paper, al dors d’una 
lletra de dit escrivà a En Pere Ram, Protonotari del Rei 
i tinent els seus segells. Datada a València, a 12 d’abril 
de 14... gesimo octavo. 


437 


ANTONI DE MURA 

(EscrivA de ració de la reina Dona Maria) 
1446 


Rodó, 25 min. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni 
col·lecció sigillogràflca. 


Dibuix molt semblant al precedent n.° 436, 
però de major tamany. 


SCPT MARIA .. .IE. 


Empremtat amb cera verda i paper, en una lletra del 
dit escrivà de ració a Mateu Pinades, tresorer reial, fent-li 
saber ço que era degut a En Joan de Menargues, agutzil 
de la casa de la Reina. Datada a Barcelona, a 31 de 
desembre de 1446. 


438 


BERENGUER DES CORTEY 

( Regent la Tresoreria de la reina) 
1390 


Rodó, 20 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Escut el senyal del qual no es pot descriure per 
aparèixer borrós; rodeja l’escut un quadrilobat. 

+ DEL REGENT LA TRESORARIA D LA 
SEN10A R 

( + Del regent la tresoraria de la seniora reina) 

Empremtat amb cera negra, al dors d’un albarà ator- 
gat per En Berenguer des Cortey, «Regent la Tresoreria 
de la senyora Reina,» a favor d’En Martí de Luçano, 
merí de la ciutat de Jaca, de 50 florins d’or que ha rebut 
dels diners jprovinents dels drets i emoluments del me- 
rinat. Bàrcelona, 27 de febrer de 1390. 


439 


JOAN CERDA 

(Regent la Tresoreria reial) 
1433 


Rodó, 21 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri 
moni; collecció sigillogràflca. 

Escut en losange, a senyal de les barres. 
Llegenda borrosa. 

Empremtat sobre paper i cera vermeall, en una carta 
d’En Joan Cerdà, regent la Tresoreria Reial, per En 
Bernat Sirvent, tresorer absent, dirigida a n’En Galcerà 
de Requesens, Batlle general de Catalunya, donant-li 
llicència perquè en el compte que ha de donar de son 
ofici posi en data 120 lliures, que de manament del Rei 
ha despès en obres del palau reial de Barcelona « en co- 
brir una casa cremada y fer un terrer per a jugar a ba- 
llesta.» Datada a Palerm, a 17 de setembre de 1433. 


440 


MANUEL BOU 

(EscrivA de ració) 

1454 


Rodó, 22 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràflca. 

Escut amb el senyal de les barres. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb cera i paper, en una notificació del 
dit escrivà a En Ferran de Trogillo, Tresorer general de 
l’Infant En Ferran, fill de Joan II i Governador general 
d’Aragó i de Sicília, manifestant-li que a En Martí de 
Liag, «argenter de cuyna de casa del dit Infant,» li eren 
deguts 204 sous i 8 diners per serveis que li havia pres- 
tat. Datada a Saragoça, a 31 de desembre de 1454. 


441 


ALFONS DOBIDUS 

(EscrivA de ració) 

1466 


Rodó, 22 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni 
collecció sigillogràflca. 

Escut en losange, amb quatre barres. 

ALF9 DÓBID9 S \ PORCÍ 

(Alfonsus Dobidus scriptor porcionis ) 

Empremtat amb paper i cera negra, al dors d’una 
carta dirigida al Mestre Racional. Vich, 25 de gener 
de 1466. 


INVENTARI 


39 


SEXTA SÈRIE - BATLLIA GENERAL DE CATALUNYA 


BATLLIA GENERAL DE CATALUNYA 

442 135o 

Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Vich, Arx. de Casa Clariana. 


de peu per contrastar als grans gosaments e asseiaments 
del Rey de Castella, qui iniquament e sens tota rao ses 
esforçat e sesforça dampnificar e esvahir los dits reg- 
nes » Datada a Girona, a 2 de desembre de 1356 b 


Escut amb el senyal de les barres, rodejat de 
flors. 

+ S OFICIÍ CATALONIE 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’una lletra 
d’En Pere Ça Costa, conseller del Rei i son Batlle gene- 
ral de Catalunya, dirigida al lloctinent de Batlle de la 
ciutat de Vich. Datada a Barcelona, a 6 de setembre 
de 1350. 


44B 

1356-1404 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 

Escut amb les barres, rodejat de ramatges flo- 
rejats. 

+ : s : oficií : baivlie : generalis : 

CATALONIE \ 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una carta 
del Batlle general Pere Ça Costa, dirigida a En Joan 
Porter, Batlle de Besalú, encomanant-li que per tota la 
Sotsvegueria i Batllia de Besalú, demani i cobri de tots 
«els homens de Esgleya e de aloers e de missatges qui es- 
tiguen ab senyors, e de tots altres, qui no haien contri- 
buït ab aquells qui fan e son tenguts fer ost al senyor 
iey,» que paguin « de cascun alberch, e de cascun missat- 
ge,» vint sous barcelonesos, per a socórrer el Rei (Pere III) 
que’s trobava a les fronteres dels regnes d’Aragó i de 
València «ab grans companyes de homens de cavall e 


444 


1434 


Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri 
moni; collecció sigillogràflca. 


Escut en forma de cairó amb el senyal de les 
barres; rodeja l’escut un cercle lobulat. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’un 
pregó d’En Galceran de Requesens, cavaller, conseller 
reial i Batlle general de Catalunya, pregonat a 29 de 
maig de 1434. 


445 


1456 


Rodó (?), 16 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. de la Cúria 
Eclesiàstica. 


Escut en losange o cairó, amb el senyal de les 
barres. 

Llegenda destruïda. 

Al peu d’un albarà atorgat per En Jaume Caneller, 
regent la Batllia general de Catalunya, a favor d’En 
Pere Nebot, argenter, ciutadà de Barcelona, d’un censal 
de dotze diners que pagava al Rei per l’aigua de la 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en el mateix Ar- 
xiu, també amb cera vermella, al dors d’un document de 29 d’oc- 
tubre de 1360; axí com n’havem vist un altre en l’Arxiu del Capítol 
de la Sèu de Barcelona, ai dors d’un albarà a favor d’En P. Feliu, 
prevere, rector de la Capella de les onze mil Verges, de la pensió 
d’un cens per la concessió del forn de la Plaça Nova, datat a 15 de 
juliol de 1392; i el trobem encara usat en 1404, en una certificació 
donada per En Bernat Serra, conseller del Rei i Batlle general de 
Catalunya, al Batlle general del Regne de València, als 24 de setem- 
bre de dit any. (Arxiu del Reial Patrimoni, collecció sigillogràflca). 


40 


SIGILLOGR AFlA CATALANA 


* font del sperver del puig de Montjuhic.» Datat a Bar- 
celona, a 15 de març de 1456 i. 


446 


1460 


Oval, 13 x 11 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 


Escut en forma de cairó, amb tres barres. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’un 
albarà atorgat per En Pere Bartomeu Valls, lloctinent 
de Batlle general de Catalunya, a favor d’EnPere Serra, 
mercader, ciutadà de Barcelona. Datat a 17 d’octubre 
de 1460. 


447 


1465 i 1467 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 


Un escut en forma de cairó o losange amb tres 
barres. 

La llegenda borrosa. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una 
crida o pregó fet per En Joan Sallent, regent l’ofici de 
la Batllia general de Catalunya, als flaquers, forners, se- 
molers i bescuiters, per a que no molguin farina sinó en 
els molins reials. Datat a 8 d’abril de 1467 2. 


448 


1497 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 


Escut en forma de cairó, portant per senyal 
tres barres. 

No té llegenda. 

Empremtet sobre paper i cera vermella, al peu d’un 
albarà atorgat per En Joan Çarriera, cavaller, conseller 
del senyor Rei, «e per lo dit senyor batlle general de 
Catalunya,» a favor d’En Pere Serra, mercader. Datat a 
14 de febrer de 1497. 


1. Aquest segell i els tros següents devien servir per a segellar al- 
barans, com apar indicar-ho son mòdol tant reduït. 

2. En el mateix Arxiu n’hi ha un altre exemplar, empremtat amb 
cera vermella, al peu d’un albarà atorgat per N’Arnau Fonolleda, 
Batlle general de Catalunya, a favor d’En Pere Serra. Datat a 4 de 
maig de 1466. 


449 


1592 


Oval, 28 X 33 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llig. 344. 


Escut de forma ovalada, amb quatre barres, 
timbrat d’una corona reial i rodejat de motius 
ornamentals. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella, en una carta d’En 
J oan Icart, Batlle general de Catalunya, al Rei, manifes- 
tant-li que en l’esglesia de la vila de Pals hi ha un beni- 
fet sots invocació de Nostra Senyora, vagant, del qual 
era el Rei patró, i prega a aquest que confirmi la no- 
minació que ha fet d’En Jaume Onate per a ocupar dita 
vagant. Datada a Barcelona, a 11 de gener de 1592. 


1614 

Oval, 29/ 23 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó. Llíg. 355. 

Dibuix molt semblant al precedent n.° 449. 
S’hi nota alguna petita diferència en la corona i 
en la ornamentació de l’escut. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
legalització de firmes de notaiis. Datada a 12 d’abril 
de 1614. 


451 


1592-1659 


Rodó, 57 mm. Cera vermella. — Barcelona. Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 


Escut amb cartela, timbrat d’una corona. 
Porta per senyal 4 barres. 

SIGILLVM • BAIVLIAE • GENERALIS • 
CATHALONIAE • 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
llicència que concedeix En Lluis de Monsuar, Batlle ge- 
neral i procurador dels feus reials de Catalunya, a En 
Didac Ros, patró de barca i ciutadà de Barcelona, per- 
què pugui treure i carregar en la platja de Tortosa 
600 quintais de pega, per apoitar a la ciutat de Barce- 
lona o altres llocs del Principat de Catalunya. Datada a 
29 d’octubre de 1625. La indicació del segell és com se- 
gueix: « sagellades ab lo sagell maior y comu del offíci de 
dita Ballia general» i. 

1. En el mateix Arxiu del Reial Patrimoni, en el d’Hisenda i en 
el de la Corona d’Aragó, respectivament, hi hem vist exemplars 
iguals, en documents de 1592, 1615 i 1659. 


INVENTARI 


41 


452 


1591-1653 


Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 305. 


Escut que porta per senyal quatre barres. 
No té llegenda. 


REIAL INTENDÈNCIA 
I BATLLIA GENERAL DE CATALUNYA 
455 . 1815 

Rodó, 47 mm. — Collecció de l’autor. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Berenguer d’Oms i de Santa Pau, al Rei, recoma- 
nant-li els serveis d’En Miquel Garcia en l’ofici de Re- 
ceptor de la Batllia; datada a 13 de setembre de 1653 1 2. 


Escut timbrat d’una corona, amb el senyal de 
les barres. 

+ REAL YNTENDENCIA Y BAYL1A 
GENERAL DE CATALUÈA . 


45R 1687 

Rodó, 42 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri' 
moni; collecció sigillogràfica. 


Escut en forma de cartela, timbrat d’una co- 
rona, amb el senyal de les barres. 

SIG • REG ■ CON • B ■ G • CATHAL • 

(Sigïllum regice (?) contadurice (?) Baiulice gene.ro.lis Cathalonice ) 

Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’un 
memorial de la « confitura que lo Magnifich Receptor de 
la Batllia General dona al Molt Illustre Sr. Batlle Gene- 
ral y demes persones devall escrites, per adealas del Tor- 
neig ordinari de la Confraria de St. Jordi,» any 1687. 
Diu al final: i Queda Registrat en lo llibre de Memorials 
de la B. G. de Catalunya». 


A 1750 i 1803 

Rodó, 42 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona 
i rodejat de motius ornamentals d’estil barroc. 

SIGILLVM ■ BAIVLIjE • GENERALIS ■ 
CATHALON1AE • 


Empremtat amb hòstia groga, al peu d’un edicte de 
D. Josep de Contamina, Intendent general de l’Exèrcit i 
Principat de Catalunya. Datat a Barcelona, a 17 de ju- 
liol de 1750 2. 


1. Altre exemplar se troba en el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, 
Llig. 342), en una carta del Batlle En Joan Icart al Rei, donant-li 
compte de la solicitut d’En Geroni Viia per a regar amb l’aigua del 
Rec comtal. Datada a 26 de febrer de 1591. 

2. En el mateix Arxiu (Llig. 123, St. Felip Neri), hi hem vist un 
altre exemplar d’aquest segell, en el nomenament que fa D. Blai 
d’Aranza y Doyle, Intendent general de l’Exèrcit i Principat de 
Catalunya, de Joan Comellas i Campanyà per a Batlle d’aigües, 
de Castellbisbal. Datat a Barcelona, a 29 de març de 1803. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
ban donat per í). Josep d’Ansa, del Consell de S. M., 
Subsecretari, Intendent general de l’Exèrcit i Principat 
de Catalunya, Jutge subdelegat de Rendes, de la de Cor- 
reus i President del Consolat i Reial Junta de Comerç. 
Datat a Barcelona, a 18 de desembre de 1815. 


REIAL INTENDÈNCIA DE L’EXÈRCIT 

I PRINCIPAT DE CATALUNYA 

456 1818 j 1834 

Rodó, 47 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut quasi igual al del segell precedent n.° 455. 

+ REAL YNTENDENCIA DEL EXTO 
Y PRINCIPADO DE CATALUÏÏA . 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
edicte de D. Joan Bta. d’Erro, Intendent general de 
l’Exèrcit i Principat de Catalunya. Datat a 11 de febrer 
de 1818 i. 


RATLLIA GENERAL DEL REIAL 

PATRIMONI DE CATALUNYA 

4o7 1842 

Rodó, 48 mm. — Valls, Collecció d’En Fidel de Moragas. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona. 

+ BAYLIA GENERAL DEL REAL PATRIMO- 
NIO DE CATALUftA. 


Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’un certifi- 
cat de 18 de maig de 1842. 


1. Altre exemplar l’hem vist en el mateix Arxiu, en un certificat 
lliurat per D. Mariàn Llobet i Vaixeras, escrivà major de dita In- 
tendència. Datat a 17 d’agost de 1834. 


Volum II 


6 


42 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


CONTADURIA DEL REIAL PATRIMONI 
DE CATALUNYA 


458 


1840 


Rodó, 48 mm. — Valls, Col·lecció d’En Fidel de Moragas. 

Escut amb quatre barres, collocat en una car- 
tela i timbrat d’una corona. 

* CONTADURIA DEL REAL PATRIMONIO 
DE CATALUNA . 

Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’un certifi- 
cat autoritzat per En Just Ximenes de Cisneros, Oficial 
l.er de dita Contaduria. Datat a 6 de juny de 1840. 


LLOCTINENCIA DE LA BATLLIA 
GENERAL DE CATALUNYA 

1443-1550 


459 


Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; col·lecció 
sigillogràfica. 

Escut en cairó o losange amb quatre barres, 
rodejat de lòbuls i altres motius d’ornamen- 
tació. 

SIGILLVM LOCVMTENENCIE \ BAIVLIE \ 
CENERALIS ! CATHALONIE ! 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un perga- 
mi en què En Berenguer Marti, Lloctinent general del 
Batlle general de Catalunya, concedeix llicència als Con- 
sellers de Barcelona, per a construir una botiga al peu de 
la torra Gonguera, de la muralla antiga de la plaça del 
Blat, a fi de cobrar-hi el dret del cabassatge i del car- 
bó, i la imposició del blat que’s conduia per terra a la 
ciutat. Datat a 26 d’octubre de 1468. El segell s’hi con- 
signa amb aquesta fórmula: In cuius rei testimonium 
presentem fieri jussimus sigillo dicti nostri officii comu- 
nitam i. 

1. En el mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar penjant 
d’un document de l’any 1446, i en l’Arxiu municipal de Barce- 
lona (Processos), n’hi ha un altre de molt borrós, empremtat amb 
paper i cera vermella, en una carta dirigida pel Batlle En Joan 
de Corbera a En Pere de Fontcuberta, domiciliat en la Vegueria 
del Rosselló, donant -li trellat d’una lletra de la reina Dona Maria i 
requerint-lo perquè es presenti a la Cort de la Batllia, datada all 
de maig de 1443. Amb el n.° 459a publiquem un altre exemplar 
d’aquest segell, perquè ve a completar el que havem descrit, i l’hem 
trobat a l’Arx. de la Corona d’Aragó (llig. Mallorca, 1550, del Con- 
sell d’Aragó), en un document datat a 19 d’agost de 1550. 


LLOCTINENT DEL RATLLE GENERAL 
EN LA CIUTAT I VEGUERIA DE TOR- 
TOSA I ARQUERISRAT I VEGUERIA 

DE TARRAGONA 
460 U2S 

Rodó, 27 mm. Cera vermella. - — - Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràfica. 

Escut amb el senyal de les barres, rodejat d’un 
quadrilobat. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una certifica- 
ció donada a En P. Becet, doctor en dret i Batlle gene- 
ral de Catalunya, per En Joan Dauo, lloctinent del Bat- 
lle general en dites ciutats i vegueries, de haver atorgat 
llicència a X’ Anton i Vidal, patró de barca, per a carre- 
gar en Tortosa certa quantitat de forment, que portava 
a Barcelona. Datada a Tortosa, a 28 d’abril de 1428. 


LLOCTINENCIA DEL RATLLE GENE- 
RAL DE CATALUNYA EN LA CIUTAT, 

RATLLIA I VEGUERIA DE GIRONA 

461 1676 

Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 529. 

Escut timbrat d’una corona, amb el senyal de 
les barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificatòria d’En Joan Carreres, Lloctinent de Batlle ge- 
neral de Catalunya en la ciutat, batllia i vegueria de 
Girona, d’exercir càrrec de notari públic i escrivà de dita 
lloctinència, En Salvi Regordosa. Datada a 23 de juliol 
de 1676. 

COLLlDOR DEL DRET DEL BATLLE 
GENERAL A ROSES 


462 


1433 


Escut, 14 X 10 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reia 
Patrimoni; collecció sigillogràfica. 

Les lletres de la llegenda en minúscules gòti- 
ques i dos estrelles, una a cada costat. 

RO I * S *1 ES 

Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’una 
certificació de què En Ramon Bosch de Castelló havia 
tramès en el port de Roses, per En Miquel Terre de Co- 
lliure, « dues botes de vin blanch ». Datada a 23 d’oc- 
tubre de 1433. 


INVE NTARI 


43 


TAULA DEL COLLIDOR DEL DRET DEL 
RATLLE GENERAL A TORROELLA DE 
MONTGRÍ 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una certifi- 
cació dirigida als collidors de Tortosa, de què En Carròs 
ha pagat el dret pertanyent a dita lleuda. Datada a 26 
de juny de 1471. «Segellat ab lo segel acostumat de la 
Taula » . 


Escut, 14 x 10 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; colleoció sigillogràfica. 


Ocupa tot el camp de l’escut la llegenda, que 
diu en minúscules gòtiques: 

TO I ROE I LLA 

Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’un 
certificat dirigit als collidors del mateix dret a Barcelo- 
na, de què En Pere Feliu, patró de llagut, ha descarregat 
un quintar de sofre, amb data de 31 d’agost de 1428. 
«Segelat ab lo sagell de la Taula». 


TAULA DEL COLLIDOR DEL DRET DE 
LA LLEUDA EN LA CIUTAT I TERME 
DE TORTOSA 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri' 
moni; collecció sigillogràfica. 


Escut en losange, amb tres barres. 


TAULA DEL COLLIDOR DE LA LLEUDA 
EN LA CIUTAT I CAMP DE TARRAGONA 

464 1471 

Rodó, 15 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut partit; a la dreta, les barres, i a l’es- 
querra, senyal de Sicília. 


S. D LA LEÜDA D TORTOSA 

Empremtat amb paper i cera vermella, en una certifi- 
cació donada per En Miquel Llàtzer, collidor del dit dret 
per En Berenguer Albert, arrendador de dita lleuda, i di- 
rigida al Batlle general de Catalunya, de què Joan Ta- 
larn, patró de barca, ha carregat, per a portar a Barce- 
lona, nou cafïços i mig de forment i un costal de sèu. 
Datada a Tortosa, a 29 de setembre de 1428 i «segellat 
ab lo segell de la Taula, acostumat.» 


% 


44 


SIGILLOGR AEÍ A CATALANA 


SÈPTIMA SÈRIE - BATLLIES REIALS 


CORT DEL BATLLE DARGILERS 
466 


1429 


Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; eollecció sigillogràfica. 


privilegiatis et quod adhuc cessant sub modo predicto. Et 
in testimonium predictorum presentem litteram sigillo nos- 
tri officii pendenti duximus sigillandam. Barcelona, 2 de 
juny de 1306 1. 


Escut amb les quatre barres. 

+ : SAGEL DE LA CORT D ARGILES \ * : 


468 


1614 


Rodó; 44 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una certi- 
ficació dirigida al Mestre Racional de la Cort del Rei 
d’Aragò i lliurada per En Gruillem Bertret, lloctinent 
d’En Guillem Not, batlle del lloc d’Argilers ( Argileriis), 
de què N’Honorat Taper i En Pere Ofibe, batxiller en 
lleis, en el trienni passat foren jutges de dit lloc i el dit ofici 
tingueren i regiren personalment. Datada a Argilers, a 12 
de desembre de 1429, et sigillo nostre curie roboratas. 


BATLLE REIAL DE BARCELONA 


467 


1306 


Rodó, 40 mm. Cera vermella sobre cera bruna. — Arx. Cor. Aragó; 
collecció sigillogràfica. 

En el fons del segell sis barres, i en el centre, 
tallant-les, un quadrilobat que rodeja una creu 
grega. 

+ : s’ : baiuli : in b [a rchn on a p] dno : 

REG : COMITÈ \ BARCHN 

( + Sigülum Baiuli in Barchinona pro domino rege comitè 
Barchimme.) 


Les mateixes representació i llegenda que’l pre- 
cedent; sols el tamany o mòdol es quelcom major 
i les lletres de la llegenda estan més espaiades, 
notant-s’hi també altres petites diferències. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
requesta d’En Jaume Canyet, regent la batllia de Barce- 
lona, al batlle de la parròquia i terme de Sardanyola, en 
mèrits d’ una demanda d’interès particular. Barcelona, 
27 de maig de 1614 2. 


CORT DEL BATLLE DE BERGA. 
469 1432 

Rodó, 36 mm. Cera vermella. — Sèu d’Urgell, Arx. del Capítol 
de la Sèu. 

Escut amb tres barres, tancat dintre d’un po- 
lígon. 


SIGILLUM CURIE DOMINI REGIS 


Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí en què En Tomas Grony, batlle de Barcelona, pro 
Ilustrissimo domino rege Aragonum, certifica a requesta 
dels Consellers de la ciutat, quod Episcopus, Capitulum, 
Canonici, Collegia, Conventus, Rectores et Clerus, civitatis 
Barchinone cessant a divinis et cessaverunt a fine mensis 
Junii, anni Domini millessimi ccc quarti. Ita quod ab illo 
tempore citra non fuerunt divina officia celebrata in dicta 
civitate nisi clausis januis. exceptis tamen diebus a jure 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’unes lletres 
d’En Lluis de Puig, batlle reial de la vila de Berga, di- 

1. Aquest segell fou creat per manament de Jaume II, el 4 de 
maig de 1302 (vegi’s vol. I, 148 apèndix n.° XI.) En dit manament 
se prevé que la llegenda digui: pro domino rege Aragonum comitè 
barchinone, però segurament per manca d’espai, al gravar el segell, 
se suprimí el mot Aragonum. 

2. Aquest exemplar demostra que’l segell del batlle de Barcelona 
no varià de forma en el transcurs de molts anys. 


INVENTARI 


45 


rigides a En Joan Pallerols, Ardiaca de Solsona, i a 
N’ Antoni de Peguera, canonges d’Urgell, sobre causa pen- 
dent. Datades a Berga, a 28 de juliol de 1432. 


CORT DEL BATLLE DE CALDES 

DE MONTBUY 
470 

Kodó, 39 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 

Cartes comunes originals, 1446. 

Escut amb cinc barres. 

MONTE BOUINO 

Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’una 
carta d’En Bernat Joan, batlle de la vila de Caldes de 
Montbuy, dirigida als Consellers de Barcelona, i datada 
en dita vila a 21 de febrer de 1446. 


471 


1540 


Rodó. 26 mm. Cera natural.— Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda 
Documents de Sant Cugat del Vallés. 


Dintre d’un cercle format per lòbuls, una cal- 
dera. 

Llegenda destruïda. 

Empremtat amb cera natural, al dors d’un requiriment 
dirigit per En Bernat Pasqual, batlle reial de la vila i 
terme de Caldes de Montbuy al batlle de Sant Cugat del 
Vallès. Datat en dita vila, a 24 de novembre de 1540. 


1545 

Rodó, 17 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de can Tarrés. 

Escut en losange, amb el senyal de la ciutat 
de Barcelona o sigui la creu i les barres. 

Empremtat en cera vermella i paper, al dors d’un re- 
quiriment fet per En Gabriel Orriols, batlle reial de la 
vila i terme de Caldes de Montbuy, al batlle de La Ga- 
rriga. Datat a 18 de febrer de 1545. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
lletra d’En Pere Guardiola, batlle reial de la vila de Cal- 
des de Montbuy, trametent una plica de testimonis a 
Llorenç d’Arronis, ciutadà honrat de Barcelona i regent 
la Vegueria d’aquesta ciutat, Igualada, Vallès, Moyà i 
Moyanès. Datada a Caldes, el 7 de juliol de 1654. 


474 


BATLLE DE CALONBE 

1469 


Rodó, 16 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri' 
moni; collecció sigillogràfica. 


Escut amb dues barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’un trasllat 
dels comptes corresponents al temps en què En Salvador 
Mercader ha exercit el càrrec de batlle de Calonge, tra- 
mès al Mestre Racional pel notari de dit lloc, en 2 de se- 
tembre de 1469, clos i segellat pel dit batlle. 


CORT DEL BATLLE DE CARDEDEU, 
SANT PERE DE VILAMAJOR, ALFOU 
I SANTA SUSANNA 

<5 1590-1597 


Oval, 32 X 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1590, fol. 139. 


Escut amb cinc barres i en sa part superior 
un card; timbrat per una corona. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de la vila de Santa Maria de Cardedeu als 
Consellers de Barcelona, comunicant-els- hi noves de pesta. 
Datada en dita vila. als 16 de juny de 1590 i. 


476 


1611 


Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut que porta per senyal cinc barres. 


473 


1654 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; «Pliques de testi- 
monis del Collegi d’Adroguers » Llibre 5, 1648 a 1659. 


Escut amb cinc barres, timbrat d’una corona. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment datat en 1611. 


1. Amb tot que la carta la sotscriuen els Jurats de la vila, el se- 
gell és el del batlle, com ho comprova el veure’l usat pel batlle de 
dits llocs en diversos documents, entre altres, en un de datat a Sant 
Pere de Vilamajor en 1597, la impromta del qual forma part de nos- 
tra collecció. 


46 


SIGILLO GRAFIA CATALANA 


CORT DE LA BATLLIA 

DE CASTELLTERSOL 
477 1600 

Rodó, 24 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb cinc barres. 

TRI TERCIOLIS 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en un docu- 
ment de 1600. 


478 


BÀTLLIA DE CERVERA 

1607 i 1638 

Rodó, 45 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut amb cinc barres, timbrat d’una corona. 
Dessota de l’escut un cérvol (?). 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en documents 
de 1607 i 1638. 


479 


1815 

Rodó, 43 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut amb el senyal de les barres i dessota un 
cérvol. 

SIG1LLVM CVRIE BAIVLIE CERVAR1E 

Empremtat amb hòstia vermella i paper h 

480 1820 

Rodó, 41 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut timbrat d’una corona, portant per senyal 
quatre barres i en primer terme un cérvol. 

S1G1LLUM CURIAE BAJULIAE GERVARIAE 


la ciutat de Cervera. Datada en dita ciutat, a 22 de ge- 
ner de 1820 t. 


481 


BATLLIA DE COLLIURE 

1358-1409 


Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut amb quatre barres. Dessota de l’escut 
dos castells posats sobre ones marines. 

+ : S : CURIE \ CAU.. . LIBERI 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’un albarà 
atorgat per En Francesc Redós, batlle de Colliure, a En 
Berenguer Gras, patró de nau, de nou gerres de sabó 
quatre feixos de baldrons (?), una saca de llana i libans 
que va descarregar en el port de dita vila. Datat a 16 
d’octubre de 1358 2. 


482 


1428 


Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Representació molt semblant a l’anterior, no- 
tant-se algunes diferències, particularment en la 
forma i proporcions dels castells. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una certifica- 
ció de descarregament de nau, dirigida al batlle de Bar- 
celona i lliurada per En Bernat Alanyà, lloctinent de 
l’honorable En Berenguer d’Oms, cavaller, carià i batlle 
de la vila de Colliure, amb data de 2 de setembre 
de 1428. 


CORT DEL BATLLE DEL CASTELL 
DE CUBELLES 

1345 


483 


Rodó, 32 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. de la Mensa Epis- 
copal. Documents de Sant Pere de Ribes. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en uua certi- 
ficació lliurada per l’escrivà del jutjat reial ordinari de 

1. No podem fixar la data d’aquest segell, desprès del docu- 
ment on anava empremtat; n’hem vist, però, un altre exemplar 
en l’Arxiu Provincial d’Hisenda (ilig. Penas de Càmara), emprem- 
tat amb hòstia vermella i paper, en una certificació lliurada per En 
Josep Antoni Tasson, escrivà del Juzgado Real Ordinario de la ciu- 
tat de Cervera, datada a 25 de febrer de 1815. Creiem que aquest 
segell, pel seu istil, és molt anterior a l’any 1815 essent possible que 
pertanyi al segle xvn o principis del xvm. 


En el fons del camp del segell, set barres, i en 
primer terme un escut, el senyal del qual apa- 
reix borrós.. 

1. També d’aquest segell creiem que és anterior a aquesta data. 

2. En el mateix Arxiu n’havem vist altres exemplars, i entre ells 
un d’empremtat també amb cera vermella, en un document datat a 
12 d’agost de 1409, amb el qual En Francesc de Senvicents, batlle 
de Colliure, notifica que Bernat Casaldana ha carregat, amb sa lli- 
cència, 54 quintaré de ferre, per a descarregar-los a Barcelona. 


INVENTARI 


47 


URIE ! BAIVLI : CASTRI \ 

CUBELLIS ! 

(+ Sigillum curie baiuli castri Cubellis ) (?) 

En cera vermella, al dors d’una lletra d’En Felip de 
Carmençó, batlle reial del castell de Cubelles, dirigida al 
batlle del bisbe de Barcelona, en el castell de Ribes, o 
a son lloctinent, notificant-li que G. Orenga, Jacme de 
Muntgros, Arnau Papioll, etc., « qui foren del castell de 
Ribes, se son fets homes del senyor Rey e han mudat 
lur domicili en la Vilanova de Cubeles.» Datada a 19 de 
setembre de 1345. 


del camper, dintre d’un quadrilobat que talla 
dites barres, un ocell, gralla (?). 

*■ s : cvrie : baivli : granvllariorvm : 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una lletra 
de reclam instada contra En Pere Vinyals, de la parrò- 
quia de La Garriga, per mitjà del batlle de Granollers; 
datada a 11 de juliol de 1545 1. 


BATLLIA DE GIRONA 

1407 

' Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni: collecció sigillogràfica. 

Escut partit horitzontalment. En la part supe- 
rior les barres, en la inferior ratlles de vairs. 

+ S1CILLVM BAIVLI \ GERVNDE 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una lletra 
dirigida al Mestre Racional o a son lloctinent, per En 
Francesc Jaufred, regent l’escrivania de la Cort reial de 
la Vegueria i Batllia de Girona, contenint una certificació 
lliurada a requesta de Na Blanca, muller d’En Guillem 
de Sent Martí ; datada a Girona, a 1 de juliol de 1407, 
. . cum sigillo officii dicte baiulie sigillatam. 


LLOCTINÈNCIA DE LA BATLLIA 
DE GIRONA 


485 


1444 


Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
lligall de cartes de 1400 a 1481. 


Escut en losange, amb cinc barres. 

+ DE LA LOCTINENCIA 


CORT DELS BATLLES DE LA YILA 
DE IGUALADA 

187 1375-1416 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
vitrines. 

Escut dividit en dos quarters. 1, quatre bar- 
res o sigui el senyal reial; 2, un bàcul, senyal 
del monestir de Sant Cugat del Vallès. En la part 
inferior de l’escut faixes verticals ondulades. 

+ • S • CVRIE • BAIVLORVM \ DE \ 
[AQV]ALATA 

En cera vermella i paper, al dors d’una certificació lliu- 
rada per N’ Antoni Granell, batlle i sots-veguer de la vila, 
pel Rei, i En Joan Rovires, lloctinent d’En Berenguer 
Reverdit, batlle i sots-veguer de la dita vila, pel mones- 
tir de Sant Cugat del Vallès, i dirigida a En Galceràn 
d’ Argentona, donzell, En Pere Rexach, doctor en lleis, i 
En Joan Çaplana, ciutadans de Barcelona, inquisidors, 
pel Rei deputats a inquirir contra tots aquells oficials 
reials que hagin d’ésser remoguts de llurs oficis en la ve- 
gueria de Barcelona i Vallès i en els llocs a la vegueria i 
batllia de la dita ciutat de Barcelona sotmeses, així com 
en les viles d’Igualada, Moyà i Sampedor. Datada a Igua- 
lada, a 12 de juny de 1416 2. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una lletra 
d’En Pere de Bordils, ciutadà de Girona, lloctinent en la 
ciutat, batllies i vegueries de Girona i Besalú, dirigida 
als Consellers de Barcelona i datada a 27 de novembre 
de 1444, sub sigillo dicte nostre locumtenencie. 

CORT DEL BATLLE LE GRANOLLERS 

486 1519-1545 

Rodó, 48 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de can Tarrés. 

En el fons del segell cinc barres i en el centre 


1. En nostra collecció d’impromtes n’hi tenim un altre exem- 
plar, empremtat en un document de 1519. Altre n’havem vist en 
l’Arx. Cor. Aragó, (Generalitat, correspondència) empremtat també 
amb cera vermella, en una certificació de haver-se fet, pels llocs 
acostumats, un pregó o crida pública, ordenat per la Generalitat. 
Dita certificació està datada a 27 de novembre de 1540, cum sigillum 
curie honorabili baiuli dicte ville. Amb tot, creiem que aquest segell 
és molt anterior al segle xvi, essent possible que pertanyi a la xiv.* 

0 xv.» centúria. 

2. Aquest mateix segell estava ja en ús en 1375, com bo havem 
pogut comprobar per un exemplar empremtat amb cera vermella, 
al dors d’un document existent a l’Arx. Cor. Aragó, (Processos); pel 
qual En Joan de Coyl de santa, batlle reial de dita vila d’Igualada, 

1 En Berenguer Salamó, batlle de la mateixa, pel monestir de Sant 
Cugat del Vallès, trameten el trasllat d’un procés en 28 d’agost 
de 1375. 


48 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


488 


BATLLIA DEL CASTELL 
DE LA BISBAL 

1447 


COBT DEL BATLLE DE MANRESA 

492 1321 

Rodó, 42 mm. Cera negra. — Vich, Museu Episcopal. 


Rodó, 32 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut amb quatre barres. 

Llegenda borrosa. 

En cera vermella i paper, al dors d’una certificació de 
declaració de testimonis i bona fama d’aquests, donada 
per N’ Antoni Palet, regent la batllia del castell de La 
Bisbal. Datada en aquesta vila, a 15 de febrer de 1447. 


Dintre d’un quadrilobat un escut amb el senyal 
de les barres, rodejat de tres creus. 

CÜR1E BA1ULI MINORISE 

Empremtat amb cera negra, al dors d’una carta de 
N’Amau de Castayls, batlle de Manresa, al batlle de 
Vich. Datada a 12 de març de 1321. 


489 


BATLLIA DE LA GARRIOA 

1421 


Rodó, 28 mm. Cera vermella. — La Garriga. Arx. de can Tarrés. 


Escut amb cinc barres, rodejat de motius or- 
namentals. 

No porta llegenda. 


493 


1500 


Rodó, 44 (?) mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut en losange amb tres barres. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb cera vermella i paper en un document 
de 1500. 


Al dors d’una lletra d’En Bernat Pla, batlle reial de 
la parròquia de La Garriga, a En Narcís Fexes, sots- 
veguer de Vich, responent a una requesta que aquest li 
havia fet referent a un crèdit que tenia En Joan Bach, 
mercader d’Organyà, i per ell el seu cessionari En Joan 
de Puigfeliu, contra En Pere i en Francesc Palau, de la 
Garriga. Datada a 18 de desembre de 1421. 


BATLLIA DE MOLLET, PARETS 
I GALLECHS 


494 


1541 


Rodó, 54 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de can Tarrés. 


490 


1594 


Rodó. 25 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Dintre d’un quadrilobat un escut amb tres 
barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1594. 


Unes ratlles o barres i en el centre un peix, 
mollet (?). 

SI CVRIE BAIVLI DE 

MOLLE RETS GAL 

En cera vermella i paper, al dors d’un requiriment fet 
per En Guerau Ros, batlle dels termes i parròquies de 
Sant Vicens de Mollet, Sant Esteve de Parets i Santa 
Maria de Gallechs, al batlle de La Garriga. 28 de febrer 
de 1545. 


BATLLIA DE LA ROCA 

491 1601 

Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut amb cinc barres. 

No porta llegenda. 


CORT DEL BATLLE DE MONTMELO 

49o 1547 

Forma d’escut, 28 X 20 mm. — La Garriga, Arx. de can Tarrés. 


Escut amb cinc barres, timbrat d’una corona. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment atorgat pel batlle de La Roca i Sant Andreu 
d’Orrius en 1601. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
lletra dirigida per En Jaume Cabanyes, batlle de la par- 
ròquia de Santa Maria de Montmeló, al batlle de la 


INVENTARI 


49 


parròquia i terme de MontmaDy. Datada a 26 de Eetem- 
bre de 1547 i. 


BATLLIÀ DE MONTORNÈS 
496 1631 

Rodó, 26 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb cinc barres. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1631. 


BATLLIÀ DE MOYA 

497 1422-1437 

Rodó, 44 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, tres barres. 

+ SIGILLVM LANI 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
carta d’En Feliu Soler, batlle reial de Moyà, dirigida a 
En Berenguer Cella, donzell, veguer i batlle de Vich, 
sobre solució d’un deute. Datada aMoyà, a 11 de desem- 
bre de 1437 2. 


498 


1727 


499 


BATLLIA I)E PALAMÓS 

1336 


Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Pliques del Collegi d’adroguers. 

Llibre novè, de 1711 a 1727. 

Escut timbrat d’una corona i dividit en quatre 
quarters: 1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. 

OPPIDVM ■ MODILIANVM 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis tramesa per En Josep Audet i Riber, batlle 
reial de la vila i terme de Santa Maria de Moyà, a don 
Josep Francesc d’Alòs i Rius, Doctor en ambdós drets, 
Alcalde major i Lloctinent de Corregidor, en lo civil, de 
la ciutat i partit de Barcelona. Datada en dita vila de 
Moyà, a 1 de juliol de 1727. 


1. En el mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar, al dors 
d’un requiriment del batlle En Narcis Deviu, datat a 20 d’abril 
de 1545. 

2. En el mateix Museu n’havem vist un altre exemplar, emprem- 
tat al dors d’una carta dirigida per En Berenguer Ribes, batlle de 
la vila de Modiliani, pro domino Rege, a En Narcis Fexes, sots-veguer 
de Vich i Ausona. Datada a Moyà, a 7 de setembre de 1422. 


Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Cartes reials. 

Alfons III, n.° 2,835. 

Escut que porta per senyal tres barres. 

+ 8 DE. BATLE DE PALA ...S(1) 

Al dors d’un albarà atorgat per En Berenguer de 
Molló, batlle de Palamós, regoneixent haver rebut, per 
En Sanxo de Ribes, correu del Rei, una lletra d’aquest, 
disposant que’ls Prohoms i universitat de Palamós de- 
signessin dos prohoms, en qualitat de síndics i amb plens 
poders, per a consultar amb el Rei sobre l’afer que aquest 
tenia amb el vescomte de Cardona i altres barons. De- 
clara el batlle haver fet llegir dita lletra pel notari de la 
vila, als Prohoms i universitat, i en testimoni de la qual 
cosa atorga el susdit albarà, a 1 de gener de 1336, estil 
modem. 


500 


1445 


Rodó, 29 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut que porta per senyal tres barres. 

+ S l DE LA BAT LI A I D PALAMÓS 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació lliurada per En Guillem Servians, notari i escrivà 
de la vila de Palamós, i dirigida a En Bartomeu Stayon, 
lloctinent de Mestre Racional de Barcelona, certificant 
que En Jaume Mauri va rebre l’ofici de batlle de Pala- 
mós de mans d’En Joan Gelats, aleshores batlle, a 4 d’oc- 
tubre de 1440, i que’l dit Mauri el va regir personalment 
fins a 29 de març de 1443, en el qual dia el va entregar 
a En Pere Osona. Datada a 4 de gener de 1445, cum si- 
gillo officii dicte baiulic de Palamosio sigillaio. 


501 


BATLLIA DE PALOU 

1580 


Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Provincial 
d’Hisenda; llig. 184. «Mínimos». 

Escut amb tres barres, rodejat d’un quadri- 
lobat. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’unes 
lletres d’En Jaume Mallol, batlle reial del lloc i terme de 
Sant Julià de Palou, dirigides al reverend En Jaume 
Joan Sabater, Degà del Vallès. Palou, 6 de maig de 1580 


volüm II 


7 


60 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


BATLLIA DEL CASTELL DE PALS 
502 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut amb tres barres. 

+ S DE LA CORT DEL CASTELL DE PALS 

Empremtat amb paper i cera vermella, en un albarà 
atorgat per En Joan Abril, batlle de Pals, a N’ Antoni 
Vinyals, patró de llagut, de Palamós, d’haver carregat en 
el port de Pals una saca de farina que ha de descarregar 
a Barcelona. Datat en el castell de Pals, a 29 de juliol 
de 1406, sigillo curie nostre munitum. 


En cera verda i paper, al dors d’una plica de declara- 
cions de testimonis i certificació de veritat, lliurada per 
En Vidal G-rimau, burgès i batlle reial de Perpinyà. Da- 
tada en aquesta vila, a 4 de juny de 1530. 


CORT DEL BATLLE DE PUIGCERDÀ 
505 

Octogonal, 27 X 27 mm. Cera vermella sobre cera natural; 

Ars. Cor. Aragó; collecció sigillogràfica. 

Escut en losange amb cinc barres. 

+ SIGILLVM CVRIE BAIVLI PODII CERITAN 


CORT DEL BATLLE DE PERPINYÀ 
503 


1397-1457 


Octogonal, 35 x 35 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. del Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràfica. 


Escut en forma de cairó o losange, amb quatre 
barres. 


+ SIGILLUM .' CURIE \ BAIULI i 
PERPINIANI : 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una certifi- 
cació donada pel batlle de Perpinyà, En Guillem Tomàs, 
i dirigida al Batlle general de Catalunya, certificant que 
En Joan Deuslossal, patró d’una nau de Barcelona, ha 
portat a la vila de Perpinyà 40 dotzenes de «astes longues» 
i 24 «pavesos» ; i que En Bernat Casaldava, patró de barca, 
de Colliure, ha portat a la mateixa vila dues caixes de pas- 
sadors, i que totes aquestes armes les ha comprades Pere 
Rodó, mercader de Perpinyà. Datada a 27 de novembre 
de 1400 i. 


504 1530 

Rodó, 38 mm. Cera verda. — Collecció de l’autor. 


Escut amb cinc barres, timbrat d’una corona. 
No porta llegenda. 

1. N’hem vist altre exemplar en el mateis Arxiu, empremtat amb 
paper i cera verda, al dors d’un certificat del batlle de Perpinyà, En 
Guillem de Vilardell, de que als anys 1395 i 1396 l’emlna d’ordi va- 
lia i’s venia en dita vila a 10 sous barcelonesos. Datat a 18 de 
juliol de 1397, sigillo curie noslre comunitas. Encare en 1457 estava 
en us aquest segell, puix n’havem vist un altre exemplar en el ma- 
teix Arxiu del Reial Patrimoni, empremtat amb cera bruna, al dors 
d’un manament fet per En Llorenç Garriga, burgès, lloctinent d’En 
J. Peguer, burgès, batlle de Perpinyà, a En Llorenç Martí, perquè 
dongui a En Miquel Auser, del lloc de Forques, cinc sous per una 
àguila que ha caçada i la qual aportà devant la cort del batlle. Datat 
a 26 de juliol de 1457. 


Aquest segell, trobant-se separat del document del qual 
penjava per cintes de les colors groga i vermella, no po- 
dem fixar-ne la data; probablement pertany al segle xv. 

BATLLIA DE SANTPEDOR 

1361 

Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut amb tres barres. A la clreta de l’escut, 
una creu grega; a l’esquerra, una clau. 

+ : s’ : BAiüLi : sancti : p : de : auro : 

( + Sigillum Baiuli Sancti Petri de Auro) 

Al dors d’una lletra d’En Guillem de Torreblana, lloc- 
tinent d’En Ramon Çes Vinyes, batlle reial de Santpedor, 
.dirigida a En Pere Ça Costa, batlle general de Catalunya, 
donant-li compte i raó de diverses diligències que havia 
fetes com a batlle. Datada in villam Sti. Petri de Auro, 
a 13 d’octubre de 1361. 


CORT DE LA BATLLIA 
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

507 1404-1486 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

En el fons del segell cinc barres, i en primer 
terme un escut dividit en dues meitats horitzon- 
talment. En la meitat superior dos quarters: 
1, una creu patada o d’aspa; 2, dues barres. En 
la meitat inferior faixes ondulades. 


INVENTARI 


51 


+ : s : curie : baiulie : vill : sancti : 

FEL1C IS : GUIXUILLENCIS 


Empremtat amb paper i cera vermella, en un albarà 
atorgat pel guardià del port de Sant Feliu de Guíxols a 
Feliu Bonet, patró de barca, d’haver descarregat en el 
port un «baló de aceí». Datat a 3 d’abril de 1404 h 


508 1488 

Rodó, 40 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Un escut rodejat de barres, dividit en dos quar- 
ters superiors: 1, dues barres; 2, la creu. Els se- 
nyals de la part inferior de l’escut semblen faixes 
ondulades. 

En una carta d’En Joan Pincart, notari i escrivà de la 
batllia, trametent al Mestre Racional els comptes de 
la mateixa corresponents al darrer semestre de 1487. Da- 
tada a 31 de juliol de 1488 i «segellada del sagell del ofici 
de la dita batllia». 


509 


1.530 


Rodó, 34 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó; « Pliques de testi- 
monia del Collegi d’Adroguers.» 1620-1631. 


Escut en losange amb tres barres. A la dreta 
d’aquestes una S. i a l’esquerra una F., inicials 
de «Sant Feliu». 


Empremtat amb cera natural i paper, en una plica de 
testimonis tramesa pel batlle al Veguer de Barcelona. 
Datada a 2 d’agost de 1630. 


En cera vermella i paper, al dors d’una lletra d’En 
Gaspar Serra, batlle d’ Hostoles, al Governador de Cata- 
lunya, N’Enric de Cardona, referent a una enquesta feta 
en la batllia. Datada en la vila de Sant Feliu de Pa- 
llerols, vall i jurisdicció d’ Hostoles, a 18 de desembre 
de 1574. 


511 


1757 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó; Llibre de pliques del Collegi 
d’Adroguers, desde l’any 1749 a 1760. 


Escut en forma de cairó, amb tres barres, ro- 
dejat de tres estrelles en la part superior i ramat- 
ges als costats. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis remesa per En Miquel Viola i Narós, batlle 
de la vila de Sant Feliu de Pallerols, a l’Alcalde major i 
Tinent de Corregidor en lo civil, de la ciutat, batllia i 
corregiment de Barcelona. Datada en dita vila, a 7 de 
juliol de 1757, i selladas con el sello de mi Curia. 


CORT DEL BATLLE DE SARREAL 


512 


1507-1515 


Rodó, 37 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Escut amb el senyal de les barres. 

+ S' VILLE ■ REGALIS 

En cera verda i paper, al peu d’un trasllat d’unes obli- 
gacions consignades en el llibre de la Cort del batlle de 
dita vila, any 1514 i. 


CORT DEL BATLLE DE SANT FELIU 
DE PALLEROLS 


510 


1574 


Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Varia, papers solts. 


Escut en forma de cairó amb cinc barres, ro- 
dejat de set estrelles i ramatges. 

1. En el mateix Arxiu n'havem vist un altre exemplar, emprem- 
tat en cera verda i paper, en una carta dirigida al Mestre Racional, 
acompanyant els comptes de la batllia de Sant Feliu de Guíxols, des 
de 16 de febrer de 1485 a 15 d’octubre del mateix any. Datada a 17 
de juny de 1486. La sotscriu En Joan Pincart, notari i escrivà de la 
Cort del batlle, «segellada ab lo sagell de la dita Cort». 


51B 


BATLLIA DE TALARN 

1644 


Oval, 24 x 22 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques de testimonis del 
Collegi d’Adroguers. Llibre IV, de 1640 a 1647. 


Escut amb quatre barres. A la dreta de l’escut 
una flor de llir (?) i a l’esquerra una A. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis remesa pel batlle al Veguer de Barcelona, 
el dia 6 de maig de 1644. 


1. En el mateix Arxiu n’havem vist altres exemplars, uns en 
cera verda i altres vermella, en documents de 1507 i 1515. 


52 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


1656-1664 

Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 425. 

Escut a senyal de les barres, timbrat d’una co- 
rona. A la dreta de l’escut una Tia l’esquerra 
una A. 

+ S1GILLVM • BAIVLIE ■ VILLE • ET • 
TERMINI • TALARNI • 


+ SIGILLUM CURIE CASTRI \ D \ 
TORNAMIRA 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació d’haver-se publicat la crida del coronatge, lliurada 
per l’escrivà de la Cort del sots-veguer i batlle de la vila 
de Moyà. Datada a 22 d’abril de 1561 i. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu de la 
legalització de les firmes dels notaris de Tremp, En Joan 
Segur i Eu Joan Grau, feta per N’ Anton de Vega, sots- 
veguer del Pallars. Datada a Talarn, 4 d’abril de 1664. 


BATLLIA DE LA MAR DE TORROELLA 


518 


DE MONTGRÍ 

1412 


Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; colleceió sigillogràfica. 


515 


BATLLIA DE TÀRREGA 

1355 


Rodó, 45 mm. Cera vermella sobre cera natural. — Tàrrega, Arxiu 
municipal; pergamins. 


Escut partit horitzontalment. l.a meitat, qua- 
tre barres; 2.a, ratlles en zig-zag, horitzontals. 
Llegenda borrosa. 


Escut amb dues barres. A ambdós costats de 
l’escut un escudet amb senyal d’escacs. 

+ S AIVLI : TARREGE. 

Penja per cintes de seda groga, blanca i roja, d’un per- 
gamí atorgat en 1355 i autoritzat per En Pere de Segar- 
ra, notari públic de la vila de Tàrrega i regent l’escriva- 
nia de la Cort de la batllia. 


Empremtat en paper i cera vermella, al dors d’una cer- 
tificació atorgada per En Guillem Arbonès, regent la 
Batllia de la mar de Torroella de Montgrí, i dirigida al 
batlle de Barcelona, de què En Jaume Olomar, patró de 
nau de Sant Feliu de Guíxols, ha carregat en la platja 
de Torroella, 289 saques entre forment, civada i farina, 
que ha de anar a descarregar a Barcelona. Datada a 22 
d’agost de 1412. 


BATLLE DEL CASTELL DE TONA 


516 


1408 


Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 


BATLLIA DE TORTOSA 

019 1409 

Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 
creu; 2 i 3, quatre barres. 

En cera vermella, coberta de paper, al dors d’una carta 
dirigida per En Guillem Vendrell, batlle reial del terme 
del castell de Tona, a N’ Antoni Puigalt batlle de la par- 
tida sobirana de la ciutat de Vich, per el vescomte de 
Castellbò. Datada a 3 de desembre de 1408. 


CORT DEL BATLLE DEL CASTELL 
DE TORNAMIRA 

517 1419-1561 

Rodó, 42 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Escut amb tres barres, rodejat de motius orna- 
mentals. 


Escut amb quatre barres i a ambdós costats 
de l’escut una torra. 

+ SIGILLUM : BAIULIE \ CIV1TATIS \ 
DERTUSE * 

Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’una 
certificació atorgada per En Bartomeu Domènech, camar- 
lenc del Rei i alcàid de Tortosa, de què En Pere Çabater, 
patró de barca, ha carregat al port de Tortosa 35 cafissos 
i mig de forment, 5 caixons d’armadures i 7 ballestes, 
que ha de descarregar a Barcelona. Datada a Tortosa, a 
8 de maig de 1409. 

1. A l’Arxiu de Can Tarrés, de La Garriga, n’havem vist un 
altre exemplar, empremtat al dors d’un requiriment fet per En Pere 
de Vilarotger, batlle reial del terme del castell de Tornamira, dirigit 
a En Pere Çatria, veguer de Vich i Ausona. Datat a Oristà, a 4 
d’abril de 1419. Altre exemplar el veiérem al Museu Diocessà de 
Vich, en una lletra del batlle del terme de dit castell a En Narcís 
Fexes, sots-veguer de Vich, datada a 14 de maig de 1423. 


INVENTARI 


53 


520 


BATLLIA DE VER&ES 

1729 


Oval, 26x22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut timbrat d’una corona, amb cinc barres, 
VER — GES 


BATLLIA DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS 


523 


1373 


Rodó, 46 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Processos. 


Escut amb cinc barres, florejat i rodejat de 
tres castells. 


En una certificació dels regidors del lloc de Marenyà 
(batllia de Verges i corregiment de Girona), de que en 
dit lloc no hi ha hagut traspàs de bens de seglars a relli- 
giosos des de 1716. Datada a 10 de febrer de 1729. 


+ PETRUS DEI : G E. .RAGONUM 

(+ Petrus Dei g[racia r]e[x A]ragonum) 


521 


BATLLE REIAL DE YICH 

1329-1342 


Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
requiriment fet per En Valentí de P\_et]ra (?), batlle reial 
de Vilafranca del Penedès, a En Narcís de Sant Dionís, 
doctor en lleis. Vilafranca, 4 de novembre de 1373. 


Rodó, 43 mm. Cera vermella. — Yich, Arxiu Municipal. 

Escut dividit en quarters i flanquejat. Els dos 
quarters, superior i inferior, amb tres barres; els 
dos laterals, amb una creu grega. 


aiuli : dni : regís : i : ciuitate : 

UICEN 


(.Sigillum Baiuli domini Regis in civilate Vicensis.) 


524 


Segle xiv (? ) — 1585 i 1601 


Rodó. 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal. 
Processos, 1580-1585. 


Dintre d’un quadrilobat un escut a senyal de 
les barres. A dreta i esquerra de l’escut un castell. 

+ SIG ANCHE 


Penja per betes blanques, d’una concòrdia entre En 
Francesc Ça Sala, conseller del Rei, i son batlle en la 
ciutat de Vich i els prohoms de dita ciutat, sobre posar 
abans en peses e en mesures e en canes» . Datada a 14 de 
setembre de 1342 i. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un full del 
quadern que forma la plica de declaracions de testimo- 
nis, en un procés Seguit en la batllia de Cervera. Certifica 
dites declaracions En Geroni de Çacirera, donzell, lloc- 
tinent del batlle de Cervera En .... de Çacirera, amb 
data, in oppido Cervarice, a 23 de setembre de 1585 i. 


522 


1576 


525 


1405-1596 


Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 


Rodó, 55 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Escut amb tres barres. 

+ SAGEL DE LA CORT DE LA BALLI A 
REAL DE VIC 

Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’un 
document en què En Jaume Folchs, jutge i assessor or- 
dinari de les Corts reials de Vich, requireix, a instàncies 
d’En Jaume Bosch i de Fontarnau, al notari Gaspar 
Benet Prat, perquè li entregu' còpia d’un contracte de 
venda. Datat a Vich, a 4 de maig de 1576. 

1. A més d’aquest exemplar, n’havem vist altres dos al Museu 
Episcopal de Vich; l’un al dors d’una carta del veguer i batlle de 
Vich, dirigida al batlle del castell i terme d'Oló; datada a 2 de juny 
de 1329, i l’altre, també, del segle xiv. 


Escut en forma de cairó o losange, amb cinc 
barres, rodejat de ramatges i quatre castells. 

1. Aquest segell no pot ésser de la batllia de Cervera, amb tot i 
usar-lo el batlle d’aquesta ciutat. El senyal que porta i el fragment 
de llegenda, semblen indicar que pertany a la batllia de Vilafranca 
del Penedès. Potser els Çacirera havien sigut abans batlles de Vila- 
franca i conservarien el segell, usant-lo en defecte d’altre, si bé en el 
document no s’expressa, puix sols diu que envia copiam autenticam 
fidem ferentem clausam et sigillatam. I és particular que no fou 
sols en aquesta ocasió que veiem usat pels batlles de Cervera aital 
segell, sinó que en l’Arx. Cor. Aragó (Consell d’ Aragó, llig. 353), n’ha- 
vem vist un altre exemplar en una certificació atorgada per En Joan 
Fuster, lloctinent de batlle general de la vila et stationis de Cervera. 
Hi manca la data perquè el paper està tallat, però del context de 
l’escrit es dedueix que és un xic posterior a 1601. De tota manera, 
creiem que aquest segell és anterior al segle xvi, podent correspon- 
dre, per son istil, fins al xiv. 


54 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


+ s : curie : baiu . . : ville : franc he : 

PENITENSI 

(+ Sigillum curie baiu[li] ville franche penitensi ) 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una certifica- 
ció d’En Rarnóu Marquet, batlle reial de Vilafranca del 
Penedès, d’haver-se pregonat, per manament seu i del 
veguer, una lletra del Rei En Martí, datada a Valldaura 
a 1 de setembre, referent als deutes, torts i injúries 
que qualsevols particulars tinguessin contrets amb En 
Pere III, a fi de que procuressin esmenar-ho en el terme 
de sis mesos. Datada a Vilafranca, a 7 de desembre 
de 1405 i. 


526 


1591 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut en forma de cairó o losange, que porta 
per senyal cinc barres. 

En cera vermella i paper, al dors d’un requiriment fet 
per En Miquel Miret, batlle reial de Vilafranca del Pene- 
dès, al Veguer de Barcelona, sobre un interrogatori que 
s’havia de fer a Francesc Babau, en el plet que s’aportava 
en la Cort de dit batlle entre Joan Pau Fonoll i Andreu 
Barceló. Vilafranca del Penedès, 9 de setembre de 1591. 


527 


1630 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó. Plica de testimonis del Gremi 
d’Adroguers, de 1620 a 1631. 


Escut en losange amb cinc barres. 


1. En nostra collecció d’empremtes posseïm un exemplar d’aquest 
segell, empremtat amb cera vermella, al dors d’un edicte d’En Si- 
món Argenter, batlle reial de Vilafranca, disposant la recepció de 
testimonis en la causa que’s tramitava en la Cort de la batllia entre 
En Salvador Sòria, pagès d’Almenara, i N’Antoni Soler, blanquer de 
Vilafranca. Datat a 11 de juliol de 1596. 


+ V1LAFRANCHA DE P ANADES 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis remesa per la Cort de la batllia de Vila- 
franca al veguer de Barcelona. Datada a 21 d’agost 
de 1630. 


BATLLIA DE VILANOVA, CUBELLES 
I GUIALTBU 


528 


1581 i 1645 


Rodó, 45 mm. — Vilanova i Geltrú, Biblioteca Museu Balaguer; 
vitrines, matriu de coure. 


Escut en losange, amb el senyal de les barres. 
+ VILLANOVA + CVBELLAS + B + GVIALTRU 

La mateixa matriu porta en son extrem oposat una 
altra matriu de segell més petit, que devia ésser el segell 
menor del Batlle. És rodó i mideix 22 mm. i porta un 
escut partit horitzontalment, que en sa part superior té 
tres barres i en la inferior altres tres, però ondulades. El 
reproduïm amb el n.° 528 a i. 


529 


1581 


Rodó, 21 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut dividit horitzontalment; en la part supe- 
rior, tres barres; en la inferior, faixes verticals 
ondulades. Molt semblant al de núm. 528 a que 
-forma part de la matriu precedent. 

No porta llegenda. 


Empremtat en paper i cera vermella, en un document 
de 1581. 


1. El segell major l’bem vist en l’Arxiu del Reial Patrimoni, em- 
premtat en una certificació lliurada per la Cort del batlle, amb data 
de 28 de febrer de 1645. Altre exemplar en nostra collecció, en un 
document de 1581. 


INVENTARI 


55 


OCTAYA SÈRIE - BATLLIES FEUDALS 


BATLLIA DEL CASTELL I TERME 

de Pau Brocà, doctor en medicina, sobre la misèria que 
hi havia en el lloc de Vilaplana per causa de l’epidèmia 

D’ALBONS 

530 1639 

que hi regnava. Datada a 16 de febrer de 1720. 

è 

Oval, 20 X 17 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; pliques del 
Col·legi d’Adroguers; llibre III, de 1632 a 1639. 

Escut que porta per senyal un quadrúpede. 

BATLLIA D’ARTÉS 

533 Segle xv (?) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis remesa al Veguer de Barcelona per En Lluis 
Ferrer, batlle del castell i terme d’ Albons, pro nobili 
domino dicti Castri. Datada en dit castell a 11 d’agost 
de 1639. 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de Can Tarrés. 

Una creu grega i en els quatre quarters que 
forma, una clau i un bàcul altemats, ço és, en 
el 1 i 4, la clau, i en el 2 i 3, el bàcul. 

Llegenda borrosa. 

CORT DE LA BATLLIA D’ ALCOVER 
531 1616 

Empremtat amb cera i paper, al dors d’una requesta 
feta pel batlle i procurador, en el terme del castell d’ Ar- 
tés pro reverendo domino Vicensi episcopo, al veguer de 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 377. 

Vich i Ausona i batlle de la partida reial de dita ciutat. 
Datada en dit castell d’ Artés, sexta die mensis 

La tau o creu de Santa Tecla. 

(falta el restant de la data, per estar destruït el paper, 
però en el cos de l’escrit se fa menció de la de 1 de març 

ALCOVER 

de 1419, com a temps passat; per consegüent ha d’ésser 
posterior a aquesta. ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació i legalització de testimonis feta per N’ Antoni 
Voltor, lloctinent d’En Damià Pontons, batlle de la vila 
d’ Alcover. Datada en dita vila, a 2 d’agost de 1616, 

BATLLIA DE BAGÀ 

534 Segle xiv (?) 

Rodó (?), 30 mm. (?) Cera vermella. — Bagà, Arx. parroquial. 

CORT DE LA BATLLIA D’ALFORJA 
532 

Una pinya (senyal de la casa de Pinós), i al 
seü costat una flor de llir. 

Oval, 18 X 16 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Llegenda borrosa. 

Un castell (?). 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella, en una requesta diri- 
gida per En Bernat Moxó, batlle de la vila de Bagà per 
la casa de Pinós, al batlle de Sant Julià de Cerdanyola. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de la cort del batlle, referent a una declaració 

Datada a 4 de maig. (No porta l'any, però la lletra del 
document apar ésser del segle xiv. ) 

56 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


BATLLE DÉ BESORA I SANT QUIRZE 
53o 1643 

Cabrera, dirigida a En Narcis Fexes, sots-veguer de Vich 
i Ausona. Datada a Blanes, a 30 d’octubre de 1423 b 

Oval, 25 X 24 mm. — Ars. Cor. Aragó; pliques de testimonis del Col- 
legi d’Adroguers; llibre IV, 1640-1647. 

BATLLE DEL TERME DEL BURGAR 

Escut amb un castell per senyal. 
No porta llegenda. 

538 1G66 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en el revers 
d’una certificació de declaracions de testimonis, donada 
per En Joan Comerma, batlle de Besora i Sant Quirze, 
pel noble En Lluis Descallar, senyor i baró de Besora, 
Sant Quirze i Saderra, i dirigida a En Francesc d’ Aigua- 
viva i de Tamarit, Veguer de Barcelona. Sant Quirze de 
Besora, 27 d’abril de 1643. 

Un castell. 

MVS 1VSTI 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació d’un document datat a 28 de febrer de 1666, do- 
nada pel batlle de l’Arquebisbe de Tarragona en dit 
terme. 

CORT DEL BATLLE DEL CASTELL 

CORT DEL BATLLE DE CABRA 

I TERME DE RLANCAFORT 
536 1439 

539 1507 j 1586 

Rodó, 38 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni. 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1437-1439. 

Escut de cairó dividit en dues meitats. Primera 
meitat: quatre barres. Segona meitat: una cabra 

Una àguila amb les ales esteses. 

en camp florejat. 

+ S’ CVRIE • SANCTI • 10HANN1S 

Empremtat amb paper i cera verda, en una certifi- 
cació d’arrendaments atorgada per En Guillem Vidal, 
prevere, regint l’escrivania de la Cort del lloc de Cabra. 

Empremtat en paper i cera vermella, al dors d’una 
lletra d’En Jaume Guitart, batlle de dit castell i terme, 
per l’abat de Sant Joan de les Abadesses, que’n era se- 
nyor, dirigida als Consellers de Barcelona, sobre trànsit 
de bestiars. Datada a 5 de novembre de 1439. 

Datada a 25 de setembre de 1507 2. 

BATLLE DEL CASTELL I TERME 

DE CARRERA 
540 

BATLLE DE LA YILA I TERME 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 

DEL CASTELL DE BLANES 
537 1423 

Escut amb una cabra, senyal de la casa de 
Cabrera. 

.Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Vicb, Museu Episcopal. 

+ S CIE CASTRIS D CAP RE ROSSINDRO . . (?) 

Dintre d’un quadrilobat una cabra selvatge 
(senyal de la casa de Cabrera, senyora de dit 
lloc), rodejada de quatre creus d’aspa, collocades 
simètricament en els quatre punts cardinals. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una carta que 
N’A. de Carboners, batlle del terme del castell de Ca- 

1. N’havem vist altres dos exemplars d’aquest segell en l’Arxiu 
Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, volums dels anys 
1420-29 i 1450), empremtats en cartes dels síndics de la vila als Con- 
sellers de Barcelona, donant-los avís de presència de pirates moros: 

+ • 8 • CURIE DE BEANIS ***** 

datada la una a 23 de juny de 1423 i l’altra «a vii hores ans de mitj 
jorn», el 6 de juny de 1451. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una lletra 
del batlle de dita vila i castell, pel noble En Bernat de 

2. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arxiu de la 
Cúria comuna de la Selva del Camp, al peu d’una certificació del 
Llibre de la Cort del batlle, datada a 31 de maig de 1586. 

INVENTARI 


57 


brera, dirigeix a En P. Simón d’Exameno, lloctinent de 
batlle en la ciutat de Vich. Datada a Roda, a 11 d’agost 

544 1642 

de 1332. 

Oval, 32 X 25 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 

kj.1 

1648 i 1800 

Oval, 31 X 25 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut partit verticalment en dues meitats. La 
primera amb senyal borrós. En la segona hi ha 
sis besants. Timbrat d’una corona. 

Representació semblant a la dels dos prece- 
dents n.08 542 i 543. L’escut és de forma ova- 
lada, com el segell, i el rodegen motius orna- 
mentals. 

No porta llegenda. 

En documents de 1648 i 1800. 

CORT DE LA BATLLIA DE CAMBRILS 
542 

odó, 45 mm. C<?ra vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per En Narcís Gimbernat, notari pú- 
blic, regint la Cort del batlle de la vila i terme de Cam- 
brils. No porta data, però es refereix a uns assentaments 
del Registre o Dietari de la Cort de dita vila, de 
l’any 1642 

Escut amb cinc barres, i en primer terme un 
ca corrent cap a la dreta del segell. 

CORT DEL BATLLE DE CANET 

(ROSSELLÓ) 

545 1404 

+ ■ S ■ CURIE DE CAMBRIILIS 

Rodó, 36 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

Al dors d’una certificació lliurada per En G. Marti, 
batlle de dita vila, i dirigida al batlle de Barcelona, de 

Escut a senyal d’escacs. 

què en Romeu Melez, patró de barca de La Geltrú, ha 
descarregat en la platja de Cambrils tres garbes de ferre. 
Datada a 7 de desembre de 1403, «amb segel del offici a 

+ SEGEL CANET 

mi comanat» i. 

543 1583 j i625 

Rodó, 34 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Processos, 1580-1585. 

Escut amb tres barres, i en primer terme un 
ca corrent cap a la dreta. 

Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’un 
albarà atorgat per En Ramón Çaportella, batlle de Ca- 
net, dirigit al batlle de Barcelona, certificant que N’An- 
toni Palau, patró d’una barca, ha descarregat la roba que 
aportava, al Cap de Canet. 24 d’abril de 1404, «segellat del 
segell de nostra cort.» 

+ S D LA VILA DE CAMBRILS 

CORT DEL BATLLE DE CARDONA 

En una piica de recepció de testimonis devant d’En 

546 x45i 

Martí Vidal, batlle de la vila de Cambrils, pels Duc i 
Duquessa de Cardona i de Segorb, Senyors de dita vila. 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Datada a 3 de novembre de 1583. in curia bajulie et 
casilanie ville de Cambrils, in loci de Monbrio 2. 

Escut amb un card, senyal de la casa de Car- 
dona. 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en -l’Arxiu Muni- 
cipal de Barcelona (Cartes comunes originals soltes), empremtat en 
una carta als Consellers, datada a Cambrils, a 30 de maig de 1458; 

+ SAGEL DE LA CORT DE LA VILA DE 
CARDONA 

«sagellada ab lo sagell de la nostra cort ». 

2. Encara que la llegenda del segell apar indicar que aquest és el 
de la vila i no el del batlle, amb tot, en l’Arxiu del Reial Patrimoni 
n’havem trobat un altre exemplar, empremtat amb hòstia vermella, 
al peu d’una certificació donada per En Francesc Palleijà, batlle reial 
de la vila de Cambrils i son terme, en 29 de juliol de 1625, i en ella 
s’hi consigna que l’ha segellada « ab lo sagell del ofici a nos encoma- 
nat, ■> çò és, de la batllia. 

En paper i cera vermella, en el revers d’unes lletres 
certificatòries atorgades per En Francesc Soler, batlle de 
la vila de Cardona, pel comte de Cardona i vescomte 
de Vilamur, dirigides al Veguer de Barcelona. Datades a 
20 de març de 1451. 

VOLÚM II 


8 


58 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


547 


1577 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Col·lecció de l’autor. 


Un card. 

SIGILLVM GÜRIE BAIULI CARDONE 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’unes 
lletres citatòries dirigides per En Francesc Martínez, 
doctor en Medicina, batlle de la vila de Cardona i ses 
batllies, pel Duc de Cardona i de Segorb, etc., contra En 
Francesc Coma de Famès, de la parròquia i terme de 
Capolat, en mèrits de la causa que contra ell aportava 
Na Eulalia Sorribes, de Berga, sobre termini d’arren- 
dament, Datades en dita vila de Cardona, a 27 de juny 
de 1577. 


PROCURADOR A CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES DELS CONSELLERS 
DE RARCELONA 

1424 


548 


Quadrilobat, 30 x 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Munici- 
pal; Cartes comunes originals, 1420-1429. 

Escut amb una creu grega. 

Al dors d’una carta als Consellers de Barcelona, d’En 
N. de Biure, donant compte d’haver començat a exercir 
son càrrec de procurador i d’haver visitat el castell de 
Cadaquers. Datada a Castelló d’ Empúries, a 24 de gener 
de 1424. 


549 


1425 


Rodó, 55 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1420-1429. 

Escut amb el senyal de la ciutat de Barcelo- 
na, collocat dintre d’un quadrilobat. 

SIGILLUM PROCURATORIS ILIO 


Al dors d’una carta del procurador G. de Vallseca, 
dirigida als Consellers de Barcelona. 13 de gener de 1425. 


550 


1434 


Losange, 13 X 13 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals. 1430-1434. 

Escut en losange a senyal de la ciutat de 
Baroelona. 


Al dors d’una carta dirigida als Consellers de Barce- 
lona, per En Francesc Scot, batlle de la vila de Castelló 
pels dits Consellers, sobre portar armes i moure bregues 
en dita vila. Datada a Castelló d’ Empúries, 27 de gener 
de 1434. 


551 


1437 


Losange, 16x16 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 

Cartes comunes originals, 1437-1439. 

Escut amb el mateix senyal que el precedent 
n.° 550. 

No porta llegenda. 

En una carta d’En Miquel de Guixar, lloctinent del 
regent la procuració general del comtat, dirigida als Con- 
sellers de Barcelona, senyora de dit lloc. Castelló d’Em- 
púries, 23 de gener de 1437. 


RATLLE DE CASTELLÓ DE FARFANYA 
552 1457 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Documents proce- 
dents de l’Arx. Provincial d’Hisenda, de Tarragona; Uig. n.0 70. 

Escut dividit en quatre quarters; 1 i 4 les bar- 
res. 2 i 3, dos bous; senyal de Foix. 

BAT.. ..DE C...TE NYA. 

( Sagel del batle de Castelló de Farfanya) 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’un requeri- 
ment fet per En Gabriel Aymar, batlle de la vila de 
Castelló de Farfanya, pel comte de Foix i de Bigorra, 
senyor de dita vila, al batlle de Menàrguens, perquè faci 
pagar a En Francesc Carbonell, fill i procurador d’En 
Ramon Carbonell, ço que li devien En Joan Saura i En 
Pere Soldevila, habitants de Menàrguens. Castelló de 
Farfanya, «sots lo sagel de nostre ofici» a 22 de desembre 
de 1457. 


RATLLIA DE LA RARONIA 
DE CASTELLVÍ DE ROSANES 


553 


1627 


Rodó, 57 mm. — Arx. Cor. Aragó; Llibre de pliques del Collegi 
d’Adroguers de Barcelona. 1620 a 1631. 

Escut dividit en quatre quarters, amb senyals 
de Faiardo (?) i Requesens. Timbrat d’una corona. 


INVENTARI 


59 


SIOILLVM BARONIARVM CASTRI • V ETERIS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, tancant una 
plica de testimonis dirigida al Veguer de Barcelona i re- 
buts a 16 de juny de 1627, certificada per En Domènec 
Calderó, notari públic de la vila de Martorell i escrivà de 
la Cort de tota la Baronia de «Castellvell de Rosanesi pel 
Marquès de los Vélez, senyor de dita vila i baronia. 


Empremtat amb cera i paper, en el revers d’un requi- 
riment d’En Bartomeu Fortuny, batlle de Centelles, per 
Dona Toda de Centelles, dirigit al batlle de La Garriga 
en 16 de juliol de 1539. 


558 


1735 i 1762 


Oval, 26 x 20 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques del Collegi d’Adro- 
guers. Llibre dels anys 1761 a 1771. 


554 


BATLLIA DE CATLLAR 

1623 

Rodó, 35 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut ovalat, amb un castell. 
No porta llegenda. 


Escut amb un lleó, senyal dels comtes de Santa 
Coloma de Queralt, senyors de dit lloc. 

Empremtat amb hòstia i paper en un document de 1623. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de testimonis donada per En Jacinto Canas, 
batlle de la vila de Centelles, i dirigida a l’Alcalde major 
i tinent de Corregidor de Barcelona. Centelles, 13 de ju- 
liol de 1762 i. 


BATLLIA DEL CASTELL DE CENTELLES 
555 

Rodó, 35 mm. Cera verda. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut ocupant tot el camper les malles o lo- 
sanges. 

+ S' CVRIE CASTRI D' SENTILLIS 


559 


BATLLIA DESPARRAGUERA 


1631-1665 


Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques del Coliegi d’Adroguers. 
Llibre VI, de 1660 a 1679. 

Escut timbrat d’un bàcul. Dintre de l’escut el 
senyal de Montserrat (un mont i una serra). 

SIOILLVM MONASTERI1 MONTIS SERR? 


Empremtat amb cera verda i paper, al dors d’unes 
lletres de N’Arnau de Riera, batlle del castell de Cente- 
lles, al lloctinent del Veguer d’ Ausona, Jaume d’Olzine- 
lles. Datades a Centelles el 9 d’octubre de 1342. 

556 1544 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de Can Tarrés. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en unes lle- 
tres certificatòries de declaració de testimonis, remeses a 
En Geròni de Miquel, Veguer de Barcelona, per en Pau 
Ginestar, batlle d’Esparraguera pel Monestir de Montser- 
rat. Datades en dita vila, a 27 d’octubre de 1665, et si- 
gillo nostre Curie sigillatas. 


Escut amb el mateix senyal de Centelles. 


560 


1671 


Empremtat en paper i cera vermella, al dors d’un re- 
quiriment fet per En Bartomeu Fortuny, batlle del cas- 
tell i baronia de Centelles, per Dona Toda de Centelles i 
de Carròs, vídua de D. Lluis de Centelles, al batlle de la 
Garriga, a instància d’En Francesc Morer, procurador 
d’En Jaume Puigxurjguer, pagès de la parròquia de 
Santa Coloma de Centelles. Datat en aquesta vila, a 24 
de setembre de 1544. 


557 


1539 


Rodó, 23 mm. — La Garriga, Arx. de Can Tarrés. 


Rodó, 17 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Plica de testimonis 
del Collegi d’Adroguers. Llibre VI, 1660- a 1679. 

Escut amb un castell. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis tramesa per En Francesc Sanjoan, batlle de 
la vila i terme d’Esparraguera, a En Josep Reguer i 
Bayllo, Veguer de Barcelona. Datada en dita vila, a 27 
d’abril de 1671. 


Escut amb els mateixos senyals que’ls prece- 
dents n.08 5 55 i 556. 


1. Altre exemplar l’hem vist al mateix Arxiu, en una certificació 
de testimonis donada pel batlle En Joan Colobran i Canas, a 27 de 
setembre de 1735. 


60 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


561 


BATLLIA DE FALSET 

1401 


564 


BATLLE DE GINESTAR 

1498 


Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Vària. 


Rodó, 28 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó; Processos. 


Escut flanquejat; en els flancs superior i infe- 
rior, cinc barres; en els laterals, flors de llir (senyal 
del comtat de Prades). 

Llegenda borrosa. 

Al dors d’unes lletres testimonials lliurades per En 
Miquel Bonanat, batlle de la vila de Falset, per En Joan, 
comte de les Montanyes de Prades, i dirigides als Conse.. 
llers, Síndic i Clavari de la ciutat de Barcelona, certifi- 
cant que devant seu havien comparegut Abraam Jucef 
de Tolosa i Jucef de Tolosa, germans, fills de Jucef de 
Tolosa i de Na Boneta, sa muller, demanant es revés 
sumària informació sobres haver mort intestada la dita 
Boneta. Declara haver-la rebuda, resultant ésser cert, i 
prega que li donguin creença. Datada a Falset, a 28 de 
juny de 1401, *ab lo sagell de nostre offici sagellades». 


BATLLIA DE FLIX 

1567 

Rodó, 32 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1564-1569, f. 120. 


Escut en losange amb el senyal de la ciutat de 
Barcelona, senyora de la baronia de Elix. Rodeja 
l’escut un quadrilobat. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una carta del 
batlle i jurats de la vila de Flix, als Consellers de Barce- 
lona, sobre afers administratius de la mateixa vila. Da- 
tada a 22 de maig de 1567. 


563 


BATLLE DE GANDESA 

1420 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut que porta per senyal la creu de Malta 
o sigui de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. 
Llegenda borrosa. 


Escut amb la creu de l’Orde de Sant Joan. 

S DE LA CORT DEL BATLLE DEM POSTA (?) 

Empremtat amb cera natural i paper, en una lletra 
d’En Guillem Vidal, batlle del lloc del Ginestar, castella- 
nia d’Emposta, dirigida a En Joan d’ Aragó, comte de 
Ribagorça, lloctinent general del Rei en el Principat 
de Catalunya i comtats de Rosselló i Cerdanya, trame- 
tent-li una plica de declaracions de testimonis. Ginestar, 
12 de juliol de 1498 1. 


565 


1569-1585 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Una creu de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. 
No porta llegenda. 

En un document de 1569 2. 


BATLLIA DE GUISSONA 
566 1446 

Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1446. 

Un bàcul i a ambdós costats un escut amb 
senyals que semblen faixes horitzontals ondulades. 
Llegenda borrosa. 

Empremptat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Lluis Luques, batlle de Guissona pel bisbe d’Ur- 
gell, als Consellers de Barcelona. Datada a 5 de febrer 
de 1446. 


567 1809 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya. 

Escut episcopal, timbrat d’un capell i les bories. 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’unes lletres 
d’En Domènec Vilafranca, batlle de la vila de Gandesa, 
dirigides al Veguer de Barcelona, trametent-li una plica 
de declaracions de testimonis i certificant de la veracitat 
i bona fama d’aquests. Datades a Gandesa, a 17 d’abril 
de 1420. 


1. Aquest segell apar molt semblant al del batlle de Gandesa, 
n.° 563, i fins podria ésser el mateix, com pot deduir-se per algunes 
lletres de la llegenda que arriven a interpretar-se. 

2. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Processos, 1580-1585) 
n’havem vist un altre exemplar, en una carta dirigida als Consellers 
de la ciutat, per En Gabriel Vidal, batlle del castell de Ginestar i da- 
tada a 5 de setembre de 1585. 


INVENTARI 


61 


+ SIGILLVM * CVRIM * BAIVLI * GVISSONJE 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
del Dr. N’ Antoni Roca, batlle de la vila, declarant que 
En Ramon d’Eril i Ribas s’hi trobava amb sa família, 
des del dia 14 de maig. Datat a 22 de dit mes, any 1809. 


568 


BATLLE DTSONA 

1565 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Sèu d’Urgell, Arx. del Capítol 
de la Sèu. 


Escut partit verticalment: 1, un arbre timbrat 
d’una creu; 2, una figura de noi amb una palma 
a la mà. 

No porta llegenda. 


Empremtat en cera vermella, al dors d’un manament 
de N’Antoni Amorós, batlle d’Isona. Datat en dita vila, 
a 24 d’agost de 1565. 


BATLLE DEL CASTELL I TERME 

DE LA BUELLA 

569 1780 

Rodó, 35 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut amb casc i llambrequins; porta per se- 
nyal una canya ( cisca ), que és el de la família 
Siscar, senyora de dit castell i terme. 

+ SELLO * DE LA* CVRIA * DE LA* BVELLA * 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació donada per En Josep Martí i Virgili, batlle del 
castell i terme, de no haver resultat cap sobrant dels 
propis i arbitris fins l’any 1780. Datada en el castell de 
la Buella, a 18 de febrer de 1781, i «segellada ab lo se- 
gell de dit terme » . 


COBT DEL BATLLE DE LA FIGUERA 
5/0 1.702 

Rodó, 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una fulla de figuera (?). 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, eD una certificació de 
l’escrivà de dita cort. Datada a 2 de juliol de 1702. 


COBT DEL CASTELL DE LA GUABDIA 
571 1318 

Rodó, 37 mm. Cera verda molt fosca. — Arx. Cor. Aragó; Vària. 


Escut que porta per senyal un card. 

+ SIGILLVM : CVRIE DE GVARDIA 

Empremtat al dors d’una lletra de ... . de Serralonga, 
procurador de La Guàrdia i de La Rocha de baboreis (?), 
dirigida a En Guillem Sespluga, sots-veguer del Ripollès, 
referent a afers judicials. Datada a la Guàrdia, a 27 
d’agost de 1318. 


572 


1335 


Rodó, 36 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 


Escut a senyal dels escacs. 

+ : SIGILLVM CVRIE DE GVARDIA \ 

Empremtat amb cera vermella, en una lletra que En 
Guillem de Marlés, procurador del castell de La Guardia, 
dirigeix a En Guillem d’Orcau, sots-veguer de Vich. La 
Guardia, 5 de setembre de 1335. 


573 i67i 

Rodó, 15 mm. — Vich, Arx. de Casa Clariana. 


Un poll i un bàcul. 

Empremtat en paper i hòstia, al peu d’una lletra d’En 
Bernat Erra, batlle del terme de La Guardia, abadiat de 
Ripoll, dirigida al Veguer de Vich. Datada a Ripoll, 13 
maig de 1671. 


BATLLIA DE LA LLACUNA I CASTELL 
DE SANT PEBE DE LA YILA DE MAYER 

1435 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1435. 

Un cérvol. 

CORT ! D LA VILA l D MAYER 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
del batlle de la vila de La Llacuna als Consellers de Bar- 
celona, notificant-els-hi haver fet restituir a N’Antoni 
Clotes, traginer i ciutadà de Barcelona, un mul detingut 


62 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


i emparat a requesta d’En Pere Huguet, de Santa Colo- 
ma, per tal com el dit Clotes anava a la ciutat portant 
vitualles per a aquesta, i la lliberació del qual havien re- 
clamat els Consellers, en força dels privilegis de que gau- 
deix la ciutat. Datada a La Llacuna, a 27 de novembre 
de 1435. 


575 


1551 


Rodó, 17 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un cérvol. 

Empremtat en paper i cera vermella, en un document 
atorgat pel batlle de la Llacuna i del castell de Sant Pere 
de la vila de Mayer per En Berenguer de Castro i de Pi- 
nós, abans de Cervelló. Datat en 1551. 


mig termena amb una creu de Santa Tecla; les 
laterals amb un ocell. 

+ S CURIE VILLE DE SILUA 


Penja per vetes de cànem, d’un pergamí que conté 
l’acte d’absolució i remissió atorgades als Jurats i habi- 
tants de La Selva, per En Guillem Gramatge, Paborde 
de Tarragona, senyor de dita vila. 28 de maig de 1406. 


579 


1687 


Rodó, 31 mm. — Selva del Camp, Arx. Municipal. 


Representació molt semblant al precedent 
n.° 578. 


576 


1613 

Oval, 25 x 20 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut nobiliari amb els senyals molt borrosos, no 
distingint-se sinó el primer i segon quarters, que 
porten respectivament una cabra (?) i les barres. 


+ S CURIE VILLE DE SILUA 

Empremtat en hòstia i paper, al dors d’una carta diri- 
gida al Procurador Reial de la ciutat i Camp de Tarra- 
gona, participant-li haver-se venut, en pública subasta, 
deu caps de bestiar de llana. Datada en la Cort de la 
Selva del Camp, a 7 de maig de 1687. 


Empremtat àmb hòstia vermella i paper, al dors d’unes 
lletres d’En Pere Sendra, batlle de dita vila i baronia, 
dirigides al Veguer de Barcelona. La Llacuna, 14 de fe- 
brer de 1613. 


CORT DEL BATLLE DE LINYOLA 
580 


1359 (?) 


Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol de la 
Sèu; papers de l’Almoina. 


BATLLIA DE LA PALMA 

577 1450 

Rodó (?), 16 mm. (?) Cera vermella. — Barcelona, Arx. municipal. 
Cartes comunes originals. 1450. 

Un castell. 

Empremtat amb cera vermella i paper en una carta 
d’En Ramon Perelló, batlle de La Palma, als Consellers 
de Barcelona, referent a l’obra de la presó de dit lloc. 
Datada a La Palma, a 31 de gener de 1450. 


Escut dividit, verticalment, en dues meitats: 
l.a, dues barres; 2.a, escacs. 

Llegenda destruïda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una 
declaració que fa En Berenguer de Ribelles, d’haver re- 
but diversos obgectes d’En Francesc Canes, «sagellat ab 
lo sagell de la cort de lineola per tal com nos no tenim 
lo nostre sagell propi». Datada a 8 de desembre de 1.59. 
La lletra sembla del xivèn segle. 


CORT DEL BATLLE DE LA SELYA 
DEL CAMP 


578 


1406 


581 


BATLLIA DE LLINÀS 

1606 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut el senyal del qual apareix borrós. 


Rodó, 30 mm. Cera vermella en cera natural. — Selva del Camp; 
Arxiu Municipal. 


Un arbre amb molt brancatge. La branca del 


Empremtat en cera vermella i paper, en un document 
atorgat pel batlle de Llinàs per D. Lluis de Corbera, baró 
de Llinàs. Datat en- 1606. 


INVENTARI 


63 


CORT DEL BATLLE DE LLUSSÀ 
582 1337 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de Can Tarrés. 

Una bossa (?) i a ambdós costats un escut 
amb faixes horitzontals. 

+ S CVRIE ■ DE LVSA 

Empremtat amb cera vermella rossa, al dors d’una 
lletra d’En Bort Zaportella, batlle de Llussà, dirigida a 
En G. d’Orcau, sots-veguer de Vich i d’Ausona, o a son 
lloctinent, manifestant-li estar dispost a obrar en justí- 
cia sobres una reclamació judicial que li remet. Datada a 
Llussà, a 16 de febrer de 1337, e. m. 


CORT I CONSELL DE LLUSSANÈS 

583 1561 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; col·lecció 
sigillogràfica. 

Escut dividit en tres quarters: 1, tres pinyes (?); 
2, tres cards; 3, sis besants. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera i paper, en una certificació d’ha- 
ver-se fet una crida en els llocs acostumats de Sant Fe- 
liu Sasserra, per En Pere Vinyals, nunci del lloctinent 
del Lluçanès. Datat a 23 d’abril de 1561. 


BATLLE DE MARTORELL 

1518 

Rodó, 19 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol 
de la Sèu. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, quatre 
barres; 2 i 3, tres rocs del joc d’escacs, senyal de 
Requesens. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una plica 
de declaracions de testimonis, autoritzada per En Jaume 
Admirall, batlle de la vila, per Dona Ipòlita de Reque- 
sens, comtessa de Palamós. 24 de novembre de 1518. 


585 


1551 


Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. municipal. Cartes 
comunes originals, 1551 i 1563, f. 64. 


Escut amb els mateixos senyals del precedent 
n.° 584. 


Empremtat amb cera vermella al dors d’una carta del 
Batlle, Jurats i notari de la vila de Martorell, als guar- 
des del Portal de Sant Antoni, de Barcelona, prevenint- 
els-hi que no admetin cap certificatòria que no sigui es- 
crita tota de mà del notari de dita vila, per ha ver -se’n 
expedit una de falsa en absència, d’aquest. De Martorell, 
a 29 de juliol de 1551. 


586 


1580 


Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un castell de tres torres, collocat sobre dues 
ratlles de vairs. 

+ S • CURIE BAIVLI ■ UILLE • MARTORELLI 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1580. 


CORT DEL BATLLE DEL CASTELL 

I TERME DE MASRICARD 
587 1694 

Oval, 23 X 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

*. 

Escut amb diversos senyals. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de testimonis autoritzada i legalitzada per En 
Josep Teli, batlle de dit terme. 20 de setembre de 1694. 


588 


1809 


Oval, 34x29 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya. Llig. Gràcia i Justícia. Propostes. 


Escut dividit en quarters, contenint diversos 
senyals difícils de precisar. 

No te llegenda. 


Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta de 
batlle per a 1810, portant la data de 7 d’abril de 1809. 


BATLLE DEL TERME I BARONIA 
DE LA MOGUDA 


589 


1518 


Oval, 22 x 18 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Una creu llatina posada entre dues figures bo- 
rroses. 

No porta llegenda. 


64 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1518. 


BATLLIA DEL CASTELL I TERME 
DE MONTBUY 


590 


1545 i 1614 

Lobulat, 36x36 mm. Cera vermella. — La Garriga, 
Arx. de Can Tarrés. 


Escut en losange, a senyal de Barcelona: la 
creu i les barres. 

Sobre paper, al dors d’un requiriment fet per En Mi- 
quel Pallas, batlle de la Baronia i terme de Montbuy 
pels Consellers de la ciutat de Barcelona, senyora de dit 
lloc, dirigit al batlle de La Garriga perquè faci execució 
en la persona i els bens d’En Joan Garriga, a instància 
d’En Joan Suria, procurador d’En Pere Joan Font (a) 
Regassol, de Caldes de Montbuy. Datada en la Cort de 
Montbuy, a 3 de juliol de 1545 l. 


591 


1594 


Lobulat, 37 X37 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut amb un mont i una roda. 

No porta llegenda. 

Sobre paper, en una certificació de l’any 1594. 


BATLLIA DEL CASTELL DE MONTCLÚS 

592 1592 

Rodó, 15 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Una cabra. 

No porta llegenda. 

En un document autoritzat pel batlle de dit castell 
pel vescomte de Cabrera, amb data de 1592. 


593 1621 

Rodó, 29 mm. — Collecció de l’autor. 

Una cabra. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1621. 

1. En nostra collecció d’empremtes ne posseïm un altre exemplar 
corresponent a l’any 1614. 


CORT DEL CASTELL DE MONTPALAU 

594 1476 

Rodó, 37 mm. Cera verdosa. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1476, íols. 226-227. 

Un castell cimat d’una cabra i portant a amb- 
dós costats tres creus gregues. 

+ S’ CURIE • MONTIS ■ PALACII 

En paper i cera verdosa, al dors d’una carta dirigida 
als Consellers de Barcelona per Dona Joana d’Ermenda- 
ris i de Pinós, vescomtessa d’Illa i de Canet, vidua del 
noble En Bertran d’Ermendaris, senyora del castell de 
Montpalau, tractant sobre la jurisdicció d’aquest. Datada 
«en lo nostre castell de Palaffols,» a 26 d’agost de 1476. 


595 


1606 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut en forma de cartela. Porta per senyals 
una cabra i un castell. 

SAGELL [DE LA] CORT DEL TERMA 
[DEL CASTELL DE] MONPALAV 

En un document, de 1606. 


596 


1634 


Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; collecció 
sigillogràfica. 

Escut en forma de cartela. Una cabra i un 
castell. 

SAGEL DE LA CORT DEL TERME Y CASTELL 
DE MONTPALAV (? ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per En Francesc Coris, notari públic 
i escrivà de dita Cort, de què En Melcior Tria i Raniu 
ha carregat en la platja de Santa Maria d’ Arenys, 1,500 
quarteres de roldó per aportar al Camp de Tarragona. 
Arenys, 13 de gener de 1634. 


597 


BATLLE D’OLOT 

1556 


Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; llig. Sant Joan 
de les Abadesses. 

Un bàcul i un poll i als peus d’aquest un escut 


INVENTARI 


65 


amb el senyal de l’Abat de Ripoll, senyor de dita 
vila. 

S1GILLÜM ABBATIS M ON AS TERII 
BIVIPULLI 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una 
certificació que fa En Guillem Coll, batlle de la vila per 
l’Abat de Ripoll. Datada a Olot, a 29 de juliol de 1556. 


BATLLIA DE PIEROLA 

500 1586 

Rodó, 12 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

El monograma de Jesús. 

En un document que atorga el batlle de Pierola per 
En Joaquim de Centelles, en 1586. 


598 


1621-1625 


Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó: Llibre de pliques 
del Collegi d’Adroguers, 1620-1631. 


Representació semblant a la del precedent 
n.° 597, per be que el senyal de l’escut abacial 
és distint. 

S1G1LLUM ABBATIS MONASTERII 
BIVIPULLI 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una plica 
de declaracions de testimonis, que envia a En Geroni 
de Peguera, Veguer de Barcelona, el procurador d’Olot 
per l’Abat de Ripoll. Datada en dita vila, en juliol 
de 1621 l. 


599 


BATLLIA DE PIERA 

■1567-1577 


Rodó, 52 mm. Cera vermella, — Collecció de l’autor. 


Escut en losange o cairó, flanquejat. En els 
quarters superior i inferior, vuit besants. En 
els flancs, un martell o destral. 

+ SEGEL \ DE LA] COBT ] DEL BALE 1 
DE : PIEBA 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1577 atorgat pel batlle, en nom de Na Isabel 
de Cardona Abadessa de Pedralbes, senyora de dita 
vila 1 2. 


1. Altre exemplar d’aquest segell rhavém vist en el mateix Arxiu, 
en una requesta al Veguer de Barcelona feta per En Vicens Puigsech, 
Procurador general in exercenda jurisdü ione in villa et termino Olo- 
ti, per Fr. Pere Sancho, abat de Ripoll. Datada in Curia nostra ordi- 
nària d’Olot, a 16 de setembre de 1625. 

2. Reproduïm dos exemplars distints d’aquest segell, perquè en- 
tre els dos se completen els senyals i la llegenda. En l’Arxiu del Ca- 
pítol de la Sèu, de Barcelona, n’havem vist un altre exemplar, em- 
premtat en una informació testiflcal rebuda devant del batlle Joan 
Mathossas, a 14 d’abril de 1567. 


601 


BATLLIA DE LA POBLA 
DE CLARAMUNT 

1533 


Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

, Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, un 
card; 2 i 3, un mont amb una flor de llir. 


+ SSE Y . . DE LA COBT DE CLABMVNT 


Empremtat amb cera i paper, en un document de 1533. 


602 


1625 

Oval, 27 X 23 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut timbrat d’una corona ducal, que porta 
per divisa un card. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment atorgat pel batlle de la Pobla de Claramunt pel 
Duc de Cardona. Datat en 1625. 


BATLLIA DE PONT DARMENTERA 

603 Segle xiv? 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. del Reial Patrimoni: 
Collecció sigillogràfica. 


Un pont, cimat d’una creu, i a ambdós costats 
un bàcul. 

LA COBT DL PONT 


Al dors d’una lletra d’En Berenguer Quintana, batlle 
del Pont d’ Armentera, dirigida a En P. Sacosta, bat- 
lle general de Catalunya, notificant-li que « En ferer de 
beyl alber, hom del senyor abbat de Santes Creus» i esta- 
dant del dit lloc del Pont, comprà en la ciutat de Bar- 
celona dotze escudets, els quals vené en el mercat. No 
porta data. 


VOLUJl 11 


9 


66 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


BATLLIA DE LA QUADRA DE BORREDÀ 

604 14,o 

Rodó, 46 mm. Cera vermella. — Vich, Arx. de Casa Clariana. 


Un poll i un bàcul. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per N’ Andreu Marco, escrivà de la 
Cort de la batllia de la vila de Reus i el seu terme. Da- 
tada en dita vila, a 30 de març de 1634, «ab lo segell or- 
dinari y comú de dita Cort baix en lo peu segellada». 


PULLI 

Empremtat amb cera i paper, en el revers d’una lletra 
d’En Galceràn d’Ordina, batlle de la Quadra de Borredà 
pel monestir de Ripoll, dirigida a N’ Antoni Exelada, 
donzell, Veguer de Vich i Ausona. Datada a 7 de juliol 
de 1410. 


CORT DEL BATLLE DE RIPOLL 


608 


1321-1331 

Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 


Un poll dintre d’un lobulat. 

+ s’ : cvrie : et : baivli rivipu 


( + Sigillum curie et baiuli Rivipulli) 


605 


BATLLIA DE LA QUADRA 
DE VALLIRANA 

1730 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’una lletra 
d’En Joan d’Ordina, batlle de Ripoll, al Veguer de Vich. 
Datada a 20 de març de 1321 h 


Octogonal, 22x17 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques de testimonis 
del Collegi d’Adroguers. Llibre X, de 1727 a 1739. 


609 


1416 


Rodó (?), 45 mm. (?). Cera vermella. — Coilecció de l’autor. 


Escut que porta per senyals un arbre i dues 
aus. 


Un poll. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació donada per En Vicens Rovira, batlle de la Qua- 
dra de Vallirana per En Josep de Marcoleta, canonge de 
Santander i Administrador i Governador de la Casa i 
Hospital de Cervelló, i en aquest nom senyor jurisdiccio- 
nal del lloc i terme de Sant Joan d’ Olesa de Bonesvalls 
i de dita Quadra de Vallirana ( terme i parròquia de Sant 
Esteve de Cervelló.) Datada a 3 de novembre de 1730. 


CORT DEL BATLLE DE REUS 
606 1573 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó: Papers de la 
Generalitat. 

Una tau o creu de Santa Tecla. 


Empremtat amb cera vermella, al dors d’un requiri- 
ment fet per En Galceran d’Ordina, batlle de Ripoll, al 
Veguer de Barcelona. Datat en aquella vila, a 18 de 
gener de 1416. 

610 1568 

Fragment de segell. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de Can 
Tarrrés. 

Un poll i un bàcul. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en unes lletres 
de requesta de N’Amat Torres, batlle de la vila i terme de 
Ripoll, pel Rvt. D. Climent de May, Abat del monestir 
de Ripoll, dirigides a En Lluis des Valls, donzell, Veguer 
i batlle reial de Vich i Ausona. Datades en dita vila a 
9 d’abril de 1568. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una 
declaració d’haver fet pregonar una crida dels diputats 
del General, el dia 5 d’abril de 1573. 


CORT DEL BATLLE DE RIUDOMS 


611 


Segle xvil 


Oval, 45 X 37 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 491. 


607 


1634 


Rodó, 35 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; coilecció 
sigillogràflca. 


Representació semblant a la del segell prece 
dent n.° 606. 

Llegenda borrosa. 


Un portal i murs per on passen dos rius que 
surten d’un om. 

1 En el mateix Museu n’havem vist altres dos exemplars: un 
d’empremtat també en cera vermella, en una lletra del susdit batlle 
Joan d’Ordina, dirigida al de la senyoria de Montcada, de Vich, amb 
data de 27 d’agost de 1331, i altre, en una carta del dit batlle al 
lloctinent de batlle, en la ciutat de Vich, pel comte de Foix. Datada 
a Ripoll, a 22 gener de 1322. 


INVENTARI 


67 


+ S1G1LLVM CVR1E DE RIVDOMS 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una certifica- 
ció donada per En Pau Salvador, notari de la vila de 
Riudoms i escrivà de la Cort del batlle, referent a dades 
del Manual de dita Cort. Per trobar-se el document quel- 
com mutilat no podem precisar-ne la data, però és pos- 
terior a 1612, per tal com en el cos de l’escrit es diu : 
anno preterito 1612. Al final s’hi llegeix: in robar et fidem, 
predictorum hic appono sigillum Curie predicte. 


612 


BATLLIA DE BOSES 

1137 


Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció eigillogràfica. 


Un escudet en losange amb una creu, i dessota 
un altre escut major amb una rosa i ratlles ho- 
ritzontals ondulades. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en el revers 
d’una certificació d’En Joan Oliver, batlle de la vila i 
parròquia de Roses, dirigida al Batlle general de Cata- 
lunya, comunicant-li que En Salvador Rovira, patró de 
llagut, ha descarregat vuit quintars de cànem en el port 
de Roses. Datada a 25 de setembre de 1437, «segellat ab 
lo sagell de la cort de la dita vila de Roses». 


CORT DE LA BATLLIA DE SABADELL 
61B 


1432 


Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1430-1434. 


Escut en losange, dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, tres barres (senyal de la 
ciutat de Barcelona.) Rodejen l’escut dos rams o 
palmes, i en la part inferior del camper hi ha un 
escudet amb una ceba (?). 

+ SAGEL Z>’ LA CORT U’ SABADEL 
P BARCELON. 

( + Sagel de la Cort de Sabadel per Barcdon[a] ) 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una lletra de 
N’Antic Destafort, batlle de Sabadell, als Consellers 
de Barcelona, certificant haver-se rebut dos testimonis a 
iDstància d’En Bartomeu March, i que dits testimonis 5 
«en tant com humana fragilitat pot compendra, son abals 
e homens de creensa al quals fe es donadora. » Sabadel], 
29 de febrer de 1432. 


CORT DE LA BATLLIA DE SANAHUJA 

614 1535 

Rodó, 40 mm. Cera negra. — Collecció de l’autor. 


Imatge d’un bisbe, portant un llibre a la mà 
esquerra i el bàcul a la dreta, cobricelada per un 
templet gòtic. Als peus del bisbe un escudet, el 
senyal del qual apareix borrós. 

8 UENERAN ..S .... [SANA] UG1E 

Empremtat amb cera negra i paper, en un document 
de 1535. 


CORT DE LA BATLLIA DEL CASTELL I 
TERME DE SANT BOI DE LLUSSANÉS 


Rodó, 37 mm. Cera vermella, — Vich, Museu Episcopal. 


Escut en losange amb senyal de la Sèu de 
Vich, les claus de Sant Pere. 

Llegenda destruïda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
carta dirigida a En Narcís Çasfíexas, veguer de Vich i 
d’ Ausona, i sots-batlle de la partida reial de dita ciutat, 
per En Joan Gurdi, batlle del terme i castell de Sant 
Boi de Llussanés «per lo molt honorable micer Simon Sal- 
vador, paborde del mes de deembre de la Seu de Vich, e 
senyor de dit castell e terme.» Datada a 30 d’agost de 
1423, «e segelada ab lo sagel de la Cort». 


BATLLE DE SANT CELONI 
616 1599 

Oval, 24 X 19 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un cercle amb una estrella i alguns motius or- 
namentals. 

En un document de 1599. 


617 


1606 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un escut amb una cabra senyal del vescomtat 
de Cabrera. 


68 


SIGILLOGRAFÏ A CATALANA 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1606. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació 
donada per En Joan Reverter, batlle de la vila de Sant 
Vicens dels Horts, i l’escrivà de la Cort de les baronies 
de Cervelló. Datada en dita vila de Sant Vicens, a 2 de 

618 1608 i 1664 

novembre de 1741. 

Rodó, 42 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el mateix senyal que el precedent 
n.° 617. 

No porta llegenda. 

CORT DEL BATLLE DE LA VILA 

I CASTELL DE SITGES 

621 1406-1443 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. de l’Hospital 
de la Santa Creu; Manual 9, f. 13. 

Empremtat amb hÒ3tia vermella i paper, en una cer- 
tificació de testimonis, lliurada per En Joan Vidal, regent 
la batllia de la vila de Sant Celoni pel marquès d’ Aitona, 
comte d 'Ausona i vescomte de Cabrera i Bas. Datada en 
la Cort de dita vila, a 30 de febrer de 1664 i. 

Dintre d’un quadrilobat, la creu del Capítol de 
la Sèu de Barcelona. 

+ S CVRIE BAIVLI CASTRI DE SIGES 

BATLLIA DE SANT GENÍS 

Empremtat amb paper i cera vermella, en el revers 
d’una certificació de testimonis, donada per En Pere 
Font, batlle de )a vila i castell de Sitges per la Pia Al- 
moina dels pobres, de la Sèu de Barcelona. Datada eD 
dit castell, a 22 de juny de 1443 1. 

DE VILASSAR 

619 1604 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

622 1653 

Oval, 28 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques de testimonis del 
Collegi d’Adroguers. Llibre V, 1648 a 1659. 

Escut amb losanges collocats en ratlles verti- 
cals. 

Dintre d’un òvul en forma de cartela, dues ca- 

Empremtat amb paper i cera vermella, en un docu- 
ment de l’any 1604. 

banes i les inicials P. E. S. (Pro Elemosina Se- 
dis ? ). . 

BATLLIA DE SANT VICENS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis autoritzada per En Josep Gerona, batlle de 
la vila de Sitges pel Capitol de la Sèu de Barcelona, en 
representació de la Pia Almoina,. Datada en dita vila, a 
20 de març de 1653. 

DELS HORTS 

620 

623 4694 

Oval, 28 X 24 mm. — Ars. Cor. Aragó; Pliques del Collegi d’Adro- 
guers. Llibre de l’any 1749-1760. 

Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques de testimonis dels anys 
1680 a 1694. 

Escut dividit en quatre quarters i un escudet 
al mig, amb diferents senyals que apareixen bor- 
rosos. 

Creu del Capítol de la Sèu de Barcelona, dintre 
d’un quadrilobat. 

1. En l’Arxiu del Reial Patrimoni n’havem vist un altre exem- 

1. Altre exemplar, que és el que publiquem per ésser més per- 
fecte, l’hem vist empremtat en un document de 1608. 

plar d’aquest segell, empremtat també en cera vermella, al dors d’un 
albarà atorgat per N’Antoni d’Olivella, batlle del castell de Sitges, a 
N’Antoni Robert, patró de barca de dita vila, per sis quintars de 
ferre que ha descarregat en el port. Datat a 1 de desembre de 1406 
«e segellat ab lo segell de la Cort». 

INVENTARI 


69 


+ SIGIL : SCRIBANI/E .* VILLJï \ DE '. 

+ SAGELL DE LA CORT DE LA BA[TLIA 

SITGES : CAPI : BA 

(+ Sigillum scribamw víIIcb de Sitges, Capituli Barcinonce) 

DE TA]RRE[GA] 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de declaracions de testimonis lliurada per En Jo- 
sep Marrugat, batlle de la vila i terme de Sitges, al Veguer 
de Barcelona, a requesta dels Cònsols del Coilegi d’Adro- 
guers de dita ciutat. Sitges, 17 de setembre de 1694, cum 
sigillo nostre Curie, 

Empremtat amb paper i cera vermella, en una carta 
d’En Gabriel Farux, batlle de Tàrrega, als Consellers de 
Barcelona, senyora de dita vila, consultant-els-hi sobre 
la publicació de les constitucions, la qual la Reina volia 
ésser feta per oficials reials i de prelats i barons. Tàrrega, 
15 de setembre de 1437 i. 

CORT DEL BATLLE DEL CASTELL 
DE SOLTERRA I CASA DE LA ROVIRA 
624 1331 

BATLLIA DE TERRASSA 
627 1449 

Rodó, 35 mm. Cera groga. — Vicb, Museu Episcopal. 

Rodó, 13 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1449. 

Escut a senyal de Solterra, és dir, un mont 
amb una flor de llir. 

Un castell. 

+ S CVRIE DE RUVIRA 

Empremtat amb cera groga, al dors d’una lletra diri- 
gida a En Pere Giudó, lloctinent del Veguer i batlle 
reial de Vicb, per En Bernat de Mansulí, batlle del cas- 
tell de Solterra i de la casa de la Rovira, sobre execució 
d’una sentència. Datada a «Sa Ruvira», a 17 de maig 
de 1331. 

Empremtat amb paper i cera vermella, en una carta 
del batlle de Terrassa pels Consellers de Barcelona, diri- 
gida a aquests, i referent a haver cumplimentat ço que 
li encarregaren. Datada a 15 de març de 1449. 

BATLLIA DEL CASTELL DE SUBIRATS 
625 1403 

BATLLIA DEL CASTELL 

DE TORELLÓ 
628 1320 

Fragment de segell. — Barcelona, Col·lecció d’En Juli Yintró. 

Rodó, 33 mm. — Vich, Museu Episcopal. 

Un cérvol i una palma. 

Escut amb besants i un brau (?). 

Empremtat al dors d’una carta d’En Miquel Febrer, 
batlle del castell de Subirats pel Senyor de dit castell, a 

+ S CVRIE MONTISCATANI CAST 

En Mateu de Camp de ros, batlle de la Quadra de la 
Palma, de la baronia del castell de Cervelló, per l’aba- 

D' TORILIO 

dessa de Sant Pere de les Puelles, Senyora de dita Qua- 
dra. Datada a 5 d’octubre de 1403. 

(+ Sigillum curie Montiscatani castri de Torilio) 

CORT DE LA BATLLIA DE TÀRREOA 

626 1437-1447 

Empremtat amb cera i paper, en una lletra d’En Be- 
renguer Desvilar, batlle del castell de Torelló, al batlle 
de Vich. Torelló, 1 de setembre de 1320. 

Rodó, 45 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1437-1439; f. 55. 

Dintre d’un cercle format per lòbuls, un escut 
amb senyal de la ciutat de Barcelona. 

1. En el mateix Arxiu (Cartes comunes originals, 1447), n’hem 
vist un altre exemplar molt semblant a n’aquest, sols que li manca 
la llegenda, no sabem si és perquè no en té o bé perquè la empremta 
ós incompleta. Va empremtat en una carta d’En Gaspar Febrer, no- 
tari de la vila, dirigida als Consellers, sobre qüestions entre Tàrrega 
i Vilagrassa, datada a 14 de febrer de 1447. El publiquem amb el 
n.° 626 a. 

70 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


BATLLE DE LA CORT DE TORROJA 
629 


1303 


Rodó, 28 mm. Cera natural. — Ars. Cor. Aragó; Processos. 


Un castell i a ambdós costats, o sigui a dreta 
i esquerra d’ell, un card, senyal de la casa de 
Cardona. 

+ S ■ DEL BATLE DE LA CORT D TERROIA 

En el revers d’unes lletres d’En Ramonet Vidal, fill 
d’En Pere Vidal, batlle de Torroja per En Ramon Folch 
de Cardona, a En Mateu Desvall, Veguer de Cervera, 
disculpant-se dels càrrecs que aquest els hi feia referent 
a haver causat danys a En Bernat Bru, habitant de 
Camarasa. Datades a Torroja a 13 d’agost de 1303. 


CORT DELS BATLLES DE LA YILA 
DE YALLS 


6B0 


1372-1398 


Ogival, 63 x 38 mm. Cera verdosa sobre cera natural. — Madrid, 
Arx. Històric Nacional; caixa 46. A. 1372. P. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, un 
bàcul; 2 i 3, les barres. 

[+ SI]GILL VM CVRIE [ BAIVLORVM ] 

DE VALLI[BVS ] 


Penja per cintes de seda de les colors groga i vermella , 
d’un pergamí on consta que En Bernat Sagí i En Pere 
de Montagut, síndics i procuradors de la universitat de 
la vila de Valls, constituïts personalment devant dels 
batlles de dita vila, varen prometre pagar a Fra Guillem, 
Abat del Monastir de Poblet i als seus successors, 660 
sous de moneda barcelonesa, censals i rendals perpètua- 
ment. Autoritza aquest acte En Pere Domènech, notari 
i escrivà de la dita Cort dels batlles de Valls, en 17 de 
març de 1372 h 


1. D’aquest segell n’hem vist un altre exemplar (que publiquem 
amb el n.° 630 a), en l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Processos), em- 
premtat amb cera verda i paper, en un trasllat dels capítols de l’onzè, 
que «ío posat e collit» en la vila de Valls, en l’any 1394, fet dit tras- 
llat de manament d’En Berenguer de Masdovelles, donzell, batlle de 
la dita vila per l’Arquebisbe de Tarragona, a requesta de N’Antoni 
Celers i d’En Guillem de Bas, jurats i síndics de Valls. Datat a 14 de 
novembre de 1398. 


631 


1555 


Ogival, 55 x 35 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut timbrat del monograma de Jesús, en ca- 
ràcters gòtics, i dividit en quatre quarters: 1 i 4, 
un bàcul; 2 i 3, les barres. 

+ SIGILLU M CVRIE LLIBÜS 


Empremtat amb paper» i cera vermella, en un docu- 
ment de 1555. 


632 


1585 


Oval, 42 x 30 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Processos, 1580-1585 


Escut timbrat del monograma de Jesús en lle 
tres romanes, dividit en quatre quarters: 1 i 4, 
un bàcul; 2 i 3, les barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació de 
testimonis rebuts en la Cort del batlle, una cum imprès- 
sione sigilli dicte curie. La certificació no porta data, 
però la recepció dels testimonis és de 28 d’agost de 1585. 


633 


1627 

Oval, 33 x 25 mm. — Collecció de l’autor. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 632, però de tamany més reduït. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1627. 


634 


1795 


Oval, 32 X 27 mm. — Valls, Collecció d’En Fidel de Moragas. 

i 


Escut ovalat, dividit en quatre quarters: 1 i 4, 
un bàcul; 2 i 3, les barres. En la part superior 
porta el monograma de Jesús. 


Empremtat amb paper i hòstia, en un document 
de 1795. 


INVENTARI 


71 


CORT DEL BATLLE DE LA PARTIDA 

DE MONTCADA, DE YICH 
635 

Rodó, 39 mm. Cera vermella, — Vich, Museu Episcopal. 

Escut amb sis besants; a ambdós costats de 
l’escut un castell. 

+ : S : CÜRIE MONTISCATANI IN 
CIVIT ATE VIC EN 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’unes lletres 
d’En Pere de Primeres, batlle del senyor de Montcada, 
en la ciutat de Vicb, dirigides als Veguer i Batlle de Moyà 
o a llurs lloctinents, sobre affers de l’administració de 
justícia. Datades a Vich, all d’agost de 1331 h 


CORT DEL BATLLE DE YICH 

PEL COMTE D’AUSONA 

636 1357 

Rodó, 47 mm. Cera vermella sobre cera natural. — Sarrià (Barce- 
lona), Arx. del monestir de Sant Pere de les Puelles. 

Escut quartejat flanquejat. Els dos quarters, 

1. En el mateix Museu n’havem vist altre exemplar, empremtat 
amb cera vermella, al revers d’un requiriment fet al batlle del cas- 
tell i terme de Voltregà, per En Pere Simó d’Exameno, lloctinent de 
batlle in dominacione Montiscatani, de la ciutat de Vich, l’l 1 de de- 
sembre de 1331. 


superior i inferior, porten per senyal una cabra; 
els dos laterals, la creu grega. 

. . S CÜRIE BA[IVLI\ CIVITATIS ! VICI ! 

PRO I DNO : COMITÈ : AU SON E : 

Penja per betes blanques, d’un pergamí que conté una 
certificació autoritzada per En Guillem de Malla, batlle 
en la ciutat de Vich per En Bernat de Cabrera, comte 
d’Ausona; cum sigillo curie dicti baiuli. Datada a Vich, a 
5 de setembre de 1357. 


BATLLE DEL TERME I CASTELL 

DE VOLTREGÀ 

637 1417 

Rodó. 37 mm. Cera vermella. - — Collecció de l’autor. 

Escut amb un bàcul a senyal de dues claus 
encreuades. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació referent a les còpies d’unes escriptures, dirigida a 
En Joan Aymerich, Veguer de Barcelona, per N’Huguet 
de Bellfort, batlle del terme i castell de Voltregà pel 
bisbe de Vich, senyor dels dits castell i terme. Datada 
infra sacraria Sancti Ipoliti, terme del susdit castell, a 
23 de gener de 1417. 


72 


SI GILLO GRAFIA CATALANA 


NOYENA SÈRIE - CONSELL REIAL. - CÚRIES REIALS 
I FEUDALS. - CANCELLERIA. - REIAL AUDIÈNCIA 

DE CATALUNYA 


688 


CONSELL REIAL (?) 

1354 


Consilium Regium residens barchinone. Datada a 22 de 
juliol de 1393 1. 


Rodó, 75 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Collecció 
sigillogràfica. 


Escut amb cinc barres; timbrat d’un cap de 
lleó, i a ambdós costats un ocell que sembla un 
faisà. 


CORT CRIMINAL DE LA CORONA 
D’ARAGÚ 


640 


1458 


Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1458, p. 236. 


ALONIA : REGN. . . MAIORIC3 ■ 

AD : C AT . . . 

Segons una nota, aquest segell pertany al Consell reial 
i a l’any 1354. 

CONSELL REIAL RESIDENT 

A RARCELONA 

689 1393 

Rodó, 54 mm. Cera vermella. — Selva del Camp, Arx. Municipal. 

Un àngel nimbat i amb les ales esteses, soste- 
nint l’escut de les barres. 

MTAT : D 


Escut en losange amb cinc barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb paper i cera vermella, al peu d’un 
certificat autoritzat per En Joan Vilalba, notari, regint 
la escrivania de la dita Cort, de les quantitats entrega- 
des per a certa «nau grossa de barchinona.» Datat a 1 
de novembre de 1458; «hi pos en la fi lo segell menor de la 
dita Cort». 

OÏDORS DE LA CORT REIAL 

641 1357 

Rodó, 3 ’ mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Capítol de la Seu. 
Diversorum, segle xiv. 

Escut amb el senyal de les barres. 

Llegenda illegible. 


Penja mitjançant cintes de seda groga i vermella^ 
d’una carta de pagament atorgada a favor de N’ Arnau 
de Montroig, de Reus, i d’En Joan Teixidor, de la Selva, 
Síndics i procuradors dels llocs de Reus, Selva, Valls, 
Alcover, Constantí, Riudoms, etc., del tribut que havien 
satisfet pel passatge del Rei a Sardenya. Al final es fa 
constar la presència del segell consignant-se que és el del 


1. Referent al segell del Consell reial és curiosa la següent nota, 
que copiem d’un fragment de registre d’albarans del « Consell del se- 
nyor Rey.» «ítem donam an Romeu dez Feu, argenter, ab albara del 
dit Consell, scrit en Barchinona a .x. de Març del any Mcccxciij, ab 
lo qual lo dit Consell li mana donar per preu de .j. sagell menor que 
ha fet a ops del dit Consell, la cara del qual es daurada segons que 
es contengut en lo dit albara lo qual cobram ensemps a apocha, .v. 
lliures.» (Arxiu del Reial Patrimoni, fragment de registre d’albarans 
del Consell Reial). 


INVENTARI 


73 


Empremtat amb cera verda, al dors d’xin albarà ator- 
gat per En P. des Bosch, «scrivà de ració de casa del 
senyor Rei,» i dirigit al tresorer En Bernat d’Olzinelles. 
Saragoça, 1 d’abril de 1357 i. 


CORT REIAL DE RESALÚ 
642 ■"* 

Rodó, 45 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial 
Patrimoni; collecció sigillogràflca. 

Escut dividit per meitat, verticalment. En la 
primera meitat, les barres; en la segona, una creu. 

BISULDUNI 

Empremtat amb cera verda i paper, en una plica de 
recepció de testimonis que tramet al Mestre Racional, En 
Jaume Coromines, notari i escrivà de la Cort reial de Be- 
salú. Datada en aquesta vila, el 26 d’octubre de 1499. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un procés 
de 1473. 


645 


1575 


Rodó, 52 mm. Cera vermella. — València, Arx. del Capítol de 
la Sèu; n.° 09096. 


Escut amb el senyal de la ciutat, collocat so- 
bre cinc barres rodejades de lòbuls. 

+ SIGILLVM CVRIE REGIE GERVNDE 

Empri mtat amb paper i cera vermella, en una capsa 
de fusta que penja per cintes de seda groga i vermella, 
d’un pergami en el qual es tracta de la herència d’En 
Jaume Spital, i l’autoritza En Miquel Martí, batlle reial 
de Girona, el 3 de juny de 1575. 


646 


1627 


Rodó, 53 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


CORT DUCAL DE LA VILA 
DE CARDONA 

1734 

Rodó, 55 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliqucs de testimonis del Collegi 
d’Adroguers, anys 1727 a 1739. 

Escut timbrat d’una corona i divMit en dife- 
rents quarters que contenen diversos senyals. A 
dreta i esquerra de l’escut, un card. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un acte 
d ■ recepció de testimonis, autoritzat per N’Armenter 
Font i Trias, notari de Cardona, devant d’En Bonaven- 
tura Thomasa, batlle de dita vila i batllia pel Sr. Duc de 
Cardona, Medinaceli, etc. Datat a lü de setembre de 1734, 
con el sello de la curia ducal de dicha villa de Cardona. 


644 


CORT REIAL DE GIRONA 

• 1473 


Rodó, 41 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Processos. 


Escut en losange, amb cinc barres tallades per 
un escudet que conté els vairs en ratlles horit- 
zontals, senyal de la ciutat. 

Llegenda borrosa. 

1. Referent al segell s’hi consigna en el document: «E per ço com 
lo segell de nostro offici es romas en la frontera darago per raho deies 
pagues qui san defer als homens a cavall e de peu qui son romnsos 
en la dita frontera a sou del senyor Rey, de manament seu, segell lo 
present albara ab lo segell del offici dels hoydors de la sua Cort.» 


Dibuix molt semblant al precedent n.° 645. 

SIGILLVM GVRIE REGIE GERVNDE 
Cl VITATIS ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació donada per En Bartomeu Vicens, escrivà major 
de la Cort reial de Girona. Datada a 12 de juny de 1627. 


1654 

Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 310. 

Representació semblant als precedents n.os 645 
i 646, sinó que en aquest l’escudet central que 
porta el senyal de Girona és en forma de losange. 

+ SIGILLVM GVRIM Cl VITATIS GERVNDjE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
informació rebuda en la Coit reial de Girona a instància 
d’En Frederic Dezvalls i Pol, donzeil, domiciliat en dita 
ciutat, referent al justipreu dels danys que li havien cau- 
sat els francesos per raó del setge, en el qual serví a 
l’exèrcit de S. M., en la casa i heretat que posseia en la 
parròquia de Palol d’ Onyar, dita la Torre de Sentmenat. 
Datada a 28 de març de 1654. 


648 


1673-1689 


Rodó, 55 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 481. 


Dibuix igual al precedent n.° 647, de propor- 
cions majors per ésser major el mòdol del segell. 


VOLtM II 


10 


74 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


+ S1GILLVM CVRIM CIVITAT1S GERVNDM 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació i legalització de les firmes dels nc taris de Gi- 
rona En Joan Colomer i En Joan Andreu. Datada a 7 
de febrer de 1685, et sigillo majori dictce Curice sigillata i. 


649 


1777 

Rodó, 30 mm. — Collecció de l’autor. 


Dibuix molt semblant al precedent n.° 648. 

[SIGILLVM] C VIÏIAE. REGIE . Cl BIT AT IS 
[GERVNDE] 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
manament del Jutjat de la Cúria reial de Girona, a 21 
de febrer de 1777. 


650 


CORT REIAL ORDINÀRIA 
DE GRANOLLERS 

Segle xvii (?) 


Rodó, 45 mm. — Barcelona, Museu Arqueològic Diocessà; 
matriu de bronzo. 


Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona i rodejat de motius ornamentals, 
dues aus (gralles ?) i dos lleons que sostenen, el 
de la dreta una S i el de l’esquerra una I. En la 
part superior una esfera amb la creu. 

+ SIG. CU RLE. REGIM ORDINM VILLM 
TE PARTS D GRANOLLERS 

( + Sigillum Curice, Rcgice ordinarice villce et prirtis (?) de Grano- 
llers.) 

No sabem quan estigué en ús aquest segell, però per 
son estil podria ésser del segle xvii. 


+ SIGILLUM i CURJE \ ILERDENSIS PRO 
DOMINO i REGE i 

Empremtat amb paper i cera vermella, en upa certifi- 
cació lliurada per En Francesc de Montbuy, Veguer de 
Lleyda i del Paliars, d’haver-se fet la crida pública per 
la ciutat d’una lletra del Rei Martí, datada a Valldaura 
a 1 setembre de 1405. La certificació és de 19 de febrer 
de 1406 i. 

1724 

Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el senyal de les barres i tres llirs. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat en una certificació donada per En Joan 
Cases, notari públic de Lleyda i escrivà de la Cort reial 
de dita ciutat, d’un privilegi del comte-rei Alfons IV, 
concedit a aquesta i contingut en el seu «Llibre vert. » 
Datada a 21 de novembre de 1724. 


CORT REIAL ORDINÀRIA 
DE MANRESA 

^53 1731-175G 

Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Dintre d’un cercle, rodejat de motius ornamen- 
tals, les quatre barres, i en la part superior de 
dit cercle una corona. 

No porta llegenda. 

Empremtat en una requesta d’En Francesc Tarragona 
i Finestras, Alcalde major i lloctinent de Corregidor de 
Manresa, a En Manel Delàs, doctor en ambdós Drets, 
Alcalde major civil i lloctinent de Corregidor de Barce- 
lona. Datada a 18 de setembre de 1756 1 2. 


651 


CORT REIAL DE LLEYDA 

1406 


Rodó, 57 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Escut amb cinc barres, i en els seus dos cos- 
tats un llir. 

1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, llig. 313), n’havem vist un 

altre exemplar, on una certificació i legalització de la firma del no- 
tari de Girona N’Isidre Vila. Balada en dita ciutat, a 13 de juliol 
de 1673. Altre exemplar el veièrem en l’Arxiu Municipal de Barce- 
lona (Processos, 1660-1661), en una certificació de testimonis auto- 
ritzada per En Josep Mallol, Jutge ordinari de la Cort reial de Gi- 
rona, a 6 de juliol de 1689. 


CORT REIAL 
654 


ORDINÀRIA DE MATARÓ 

1725-1810 


Rodó, 50 mm. — Barcelona, Collecció d’En Juli Vintró; 
matriu de coure. 


Escut ovalat, amb quatre barres, timbrat d’una 
corona i rodejat de motius ornamentals. 

1 . En l’Arxiu de la Corona d’Aragó havem vist un fragment 
d’aquest segell, empremtat amh cera natural i penjant amh cintes 
de seda groga i vermella. Ignorem de quin pergamí penjava, per es- 
tar-ne separat. Altre exemplar el veièrem en l’Arxiu del Capítol de 
la Sèu d’Urgell. 

2. Altres exemplars en documents de 1731, 1735 i 1741 . 


INVENTARI 


75 


* SIGILLVM * CVR1JE * PRMTORIJE * 
C1VITATIS * MATARONIS 


Aquesta matriu de aegell, com havem indicat (vol. I, 
pàg. 91) al tractar dels gravadors de matrius, fou escul- 
pida per En Vives i Rosselló en 1725. En l’Arxiu de la 
Corona d’ Aragó, en els documents de la Junta Superior 
del Principat, hi ha un exemplar d’aquest segell, em- 
premtat en hòstia i paper, al peu d’un certificat de l’es- 
crivà major de la Cúria reial ordinària de Mataró, por- 
tant la data de 13 de juny de 1810. 


655 


CORT REIAL D’OLOT 

1711 


Rodó, 34 mm. — Arx. Cor. Aragó; Plica de testimonis del Collegi 
d’Adroguers. Llibre IX, 1711 a 1727. 


CORT REIAL DE LA CIUTAT I CAMP 

DE TARRACONA 
6o7 1544 

Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Tarragona, Arx. Municipal. 

Escut amb tres barres, i en la part superior 
del camper del segell, una àguila amb dos caps 
i les ales esteses, abraçant l’escut. 

CVRIA * REGIA * TARRACONE ET CAPI 

Empremtat amb paper i cera vermella, en un trasllat 
de la crida de la lleuda, datat a 3 de setembre de 1544. 


658 

Rodó, 52 mm. Cera vermella. 


1599 

- Arx. Cor. Aragó; Oonsell d’Aragó; 
llig. 478. 


Escut en forma de cartela, timbrat d’una co- 
rona reial i portant per senyal tres barres. 


Escut en losange, amb cinc barres. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de testimonis tramesa al Veguer de Barcelona 
per N’ Alexandre Camps, lloctinent del Veguer de la vila 
i vegueria de Camprodon, en la vila i terme d’Olot. Da- 
tada in curia regia' dictce villce et termini d’Olot, 18 de 
juny de 1711, i segellada sigillo dictce nostrce Curice. 


CORT REIAL DE PUIGCERDÀ 

1505-1626 

Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó; Pliques de testimonis del Collegi 
d’Adroguers, 1620 a 1631. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació feta per En Joan Tomàs, notari i escrivà de dita 
Cort, d’una informació rebuda en 16 d’octubre de 1599. 


659 


CORT DEL JUTGE ORDINARI 
DE LA YALL D ARAN 

1748 


Oval, 38 x 30 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut timbrat d’una corona i rodejat de pal- 
mes, dividit en quatre quarters, portant diversos 
senyals. 


Escut en losange, que porta per senyal cinc 
barres i en el centre un mont amb una flor 
de llir. 

+ SIGILLVM CURIE REGIE VILLE 
PODI CERI TAN I 

Empremtat amb hòstia i paper, tancant una plica de 
declaracions de testimonis tramesa a En Francesc Dal- 
mau, Veguer de Barcelona, des de Puigcerdà, amb data 
de 11 de juliol de 1626 i. 

1. En l’Arxiu del Reial Patrimoni (collecció sigillogràfica), n’hi 
havem vist un altre exemplar, empremtat en paper i cera natural, 
en el compte de les composicions fetes per En Perot Despujol, don- 
zell, Veguer de Cerdanya i batlle de la vila de Puigcerdà, des de 28 
de setembre de 1504 a 1 d’agost de 1505. 


CATALONIE PRI NCIPAT VS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lega- 
lització de les firmes d’En Lluis Portolés i En Jaume 
Portolés, notaris, feta per En Francesc de Miquel Capdet, 
Jutge ordinari de la Vall d’Aran. Datada in oppido de 
Viella, a 5 de novembre de 1748, et sigillo Curice mu- 
nitam. 

CORTS REIALS DE VICH 

660 

1597-1766 

Rodó, 54 mm. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona 
i rodejat de motius ornamentals. 


76 SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


* SAGELL * DE LES * CORTS * REALS * 
DE * VICE 

+ PHILIPPVS -D’G- REX ■ CASTELL 
ARAGÓN VM ■ VTRIVSQ • SIGIL • IIIER . . . 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al dors d’una 
sentència donada per En Gaspar Pares, jutge i assessor 

En un document de 1562. 

de les Corts reials de Vich i Ausona. Datada a Vich, a 3 
d’agost de 1668 h 

664 1621 

Rodó, 75 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

661 1624 

Escut amb el senyal de les barres, 

Rodó, 24 mm. — Vich, Arx. de Casa Clariana. 

Representació quasi igual a la del segell prece- 

REX CASTELLTE • ARAGONVM ■ 

VTRIVSQ ■ SIGIL... IERVS 

dent n.° 660. 

Llegenda també igual. 

Empremtat amb paper i hòstia, al dors d’unes lletres 
dirigides per En Francesc Bojons, Yeguer i batlle de 
Vich i Ausona, al batlle del terme de Berti. Vich, 17 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
edicte per a la recepció de testimonis, en la causa que’s 
seguia en la Reial Audiència entre els Síndics de la vila 
de Vilallonga i el Síndic del Capítol de la Sèu de Tarra- 
gona. Datat a Barcelona, a 30 d’abril de 1621. 

juny de 1624. 

665 1647 

Rodó, 70 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

CANCELLERIA REIAL (?) 

662 

Oval, 11 X 10 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 199. 

Escut amb el mateix senyal dels precedents, 
n.os 663 i 664. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’un casc 
amb llambrequins. 

Sense llegenda. 

LVDOVICVS D. G. GALLIVE ET NAVAR. 
REX. COMES B ARC IN. ROSSI LIO. 

ET CERITANIJE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una nota 
que diu: Juró Joseph Cuber en la Scribania de manda- 
miento de Aragón a 28 de Febrcro 1665. En Noviembre ó 
Diciembre de 66 juró Gaspar de Segòvia, etc. Apar que 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una conces- 
sió de llicència a l’universitat de Ripollet, per poder 
manllevar a censal siscentes lliures. Datada a Barcelona, 
a 18 de maig de 1647. 

sigui un dels segells usats en la Cancelleria reial, en el 
segle xvn. 

666 1661 

Rodó, 82 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

REIAL AUDIÈNCIA DE CATALUNYA 
663 1562 

Escut timbrat d’una corona reial, amb el se- 
nyal de les barres. 

Rodó, 75 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

FHILIPPVS DEI GRATIA REX CASTELL M 
ARAGONVM COMES BAÏC1NONM 

Escut amb el senyal de les barres o sigui el 
dels reis d’Aragó, comtes de Barcelona. 

En un document de 1661. 

1. En el mateix Museu es guarda un altre exemplar, en un docu- 
ment do 7 de novembre de 1626; altre, en l’Arxiu de Casa Clariana, 

667 1667 

Vich, en un document de 6 de febrer de 1685, i altre exemplar, en la 
collecció d’En Juli Vintró, en una certificació expedida per En Nar- 
cís Mestres, notari públic de Vich i escrivà de la Cort reial de dita 
ciutat, datada a 12 de març de 1766. En nostra collecció d’originals 

Rodó, 77 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Provincial 
d’Hisenda. 

hi tenim un exemplar, empremtat en cera vermella, en un docu- 
ment datat a Vich, a 28 de febrer de 1597, que és l’exemplar més 
antic dels que coneixem. 

Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona reial. 

INVENTARI 


77 


GAROLVS ■ 11 • DEI • GRATIA ■ REX ■ CAS- 
TELLAi ■ ARAGÓN VM ■ COMES ■ BAïCINAï ■ 

rès particular, atorgada per D. Francisco dc Montero, 
Degà de la Reial Audiència. Datada a Barcelona, a 19 
de juliol de 1754 1. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
manament del Regent dc l’Audiència a l’Ajuntament i 
singulars de la universitat de Vilaseca, perquè paguin 
certes pensions de censal a la priora i convent de Carme- 

671 

lites descalces do Reus. Datat a 22 de gener de 1067. 

Rodó, 55 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

668 Segle xvni 

Rodó, 85 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Provincial 
d’Hisenda. 

Representació i llegenda iguals al precedent 
n.° 670, però les proporcions són més reduïdes 
per ésser menor el mòdol. 

Escut amb els servyals de Castella, Lleó i Gra- 
nada, timbrat d’una corona reial. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en un docu- 
ment de 1748. 

PHILIPVS * D * G * IIISPANIARVM * REX * 

672 1778 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors de la 
concessió de territori general, ad causas civiles, en favor 
del Majoral de la Confraria del cordó de Sant Francesc, 

Rodó, 85 mm. — Collecció de l’autor. 

instituïda en l’esglèsia de Sant Francesc de l’Orde de Fra- 
menors. Firma el document D. Francesc Borràs i Vi- 
nyals, Antiquior de la R. Audiència. 

Escut timbrat d’una corona reial, amb els se- 
nyals reials i rodejat del toisó d’or. 

CAROLUS * III * D * G * HISPANIARUM * 

669 im 

. REX * 

Rodó, 56 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisonda. 

Escut molt semblant al del precedent segell 
n.° 668. 

En un document expedit per la Reial Audiència 
en 1778. 

PHILIPVS ■ V • D ■ G • IIISPANIARVM • 

67B 1779 

REX ■ 

Rodó, 40 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en l’aprova- 
ció de la concòrdia atorgada entre l’Ajuntament de la 
vila de Valls, d’una part, i de l’altre En Francesc 
Vilar, adroguer, i N’ Anton Vinyals, ciutadans de Bar- 

Escut a senyal reial, timbrat d’una corona i 
rodejat del toisó d’or. 

celona. Datada a 17 de juliol de 1722. 

CAROLUS ■ III ■ D ■ G ■ HISPANIARUM • 

REX - 

670 1747-1754 

Rodó, 80 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut amb les armes de Castella, Lleó i Gra- 
nada, timbrat d’una corona reial. 

Al peu d’una certificació del Llibre d’Expedients de 
l’any 1776, donada per D. Fèlix de Prats i Santos, baró 
de Serrahí, escrivà principal i de Govern de la Reial Au- 
diència del Principat de Catalunya. Datada a 30 de gener 
de 1779 i sellada con el séllo Real que eslà a mi cargo. 
Així és consignat el segell. 

FERDINANDVS • VI ■ D • G ■ IIISPANIARVM ■ 
REX • 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
concessió de territori general, ad causas civiles, d’inte- 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’hem vist en l’Arxiu provincial 
d’Hisenda, de Barcelona, empremtat al dors d’una concesió de terri- 
tori general, ad causas civiles, atorgada pel marquès de Puerto Nue- 
vo. Regent de la Reial Audiència, a l’Abat de Sant Cugat del Vallès, 
Fr. D. Bonaventura de Gayolà i de Vilosa. Datada a 11 de desembre 
de 1747. 

78 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


674 


1779 


676 


1802 


Rodó, 60 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Rodó, 40 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut a senyals de Castella, Lleó i Granada i 
en el centre les flors de llir. Porta corona reial i 
el rodeja el toisó d’or. 

GABOLUS • III • D • G . HISPANIARUM ■ 
REX • 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al revers 
d’una executòria lliurada per la Reial Audiència a favor 
de Fr. D. Josep Ignasi de Figueres, Paborde major de 
Sant Cugat del Vallès, per a la possessió de les tempo- 
ralitats de dita Pabordia. Datat a Barcelona, a 26 d’abril 
de 1779. 


675 


1801 

Rodó, 84 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut amb el mateixos senyals del segell pre- 
cedent n.° 675. 

CAROLÜS IV • D • G • HISPANIARUM 
REX • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Llibre d’Expedients, lliurat per D. Fèlix de Prats 
i Santos, escrivà principal i de govern de la Reial Au- 
diència del Principat de Catalunya. Barcelona, 18 de no 
vembre de 1802. 


1811 

Rodó, 36 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya. Guerra-Memorials ; 1811, 3. 


677 


Escut a senyals reials, timbrat d’una corona i 
rodejat del toisó d’or. 


Escut del mateix estil i amb els mateixos se- 
nyals del segell fl.° 674. 


FERDINANDUS VII. D. G. HISPANIARUM 
REX. 


GAROLUS * IV * D * G * HISPANIARUM * 
REX * 

En un document expedit per la Reial Audiència de 
Catalunya en 1801. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per Jaume Pons i Mornau, secretari 
substitut de l’Acord reial de l’Audiència del Principat de 
Catalunya, de que dit Acord reial ha nomenat batlle pel 
lloc i terme de Sisquella a Ramon Maymó. Datada a Tar 
ragona, a 5 d’abril de 1811. 


INVENTARI 


79 


DESENA SÈRIE - VEGUERIES. - CORREGIMENTS. 

PREFECTURES 


CORT DE LA VEGUERIA DAGRAMUNT 
678 

Rodó, 47 mm. — Arx. Cor. Aragó; Processos. 

Escut que porta per senyal cinc barres, cimat 
de tres flors de llir. 

+ SIGILLVM 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una certifica- 
ció lliurada per En Josep Soler, notari públic i escrivà 
ordinari de la Cort de la Vegueria de la vila d’ Agramunt. 
Datada en dita vila, a 14 de juliol de 1654. 


1617-1654 

Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó: Consell d’ Aragó; llig. 490. 

Representació igual al segell precedent n.° 679. 

+ SIGILLVM CVRIARVM VIOARII rE 
BAIVLI BALAG. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació o legalització de la firma d’En Vicens Ariet, no- 
tari de Balaguer, que clou i signa les Ordinacions de la 
Confraria dels teixidors de dita ciutat, atorgada per En 
Joan de Melgar, donzell, Veguer de la ciutat i vegueria 
de Balaguer. Datada a 3 d’abril de 1617, cumsigillo curie 
nostre 1. 


CORT DE LA VEGUERIA I RATLLIA 

DE RALAGUER 
679 1603 

Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; 
llig. 481. 

Escut en forma de cairó, flanquejat; en els 
quarters superior i inferior, les barres: en els dos 
laterals, escacs. L’escut va timbrat d’una corona, 
i a sa dreta hi ha un bou i un altre quadrúped 
a sa esquerra. 

+ SIGILLVM CVRIE VICA[RII ] 

[B]AIVLI .... \BAL\AGARl 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu de la 
egalització de la firma d’En Llorenç Pintor, notari pú- 
ilic de Balaguer, atorgada per En Francesc de Pons. 
lonzell, Veguer de dita ciutat i vegueria. 17 de maig 
le 1603. 


VEGUER DE LA CORT DE BARCELONA 
681 1261 

Rodó, 58 mm. Cera bruna. — Montpeller, Arx. de la Municipalitat; 
perg. 4,195. 

Anv. — Creu grega o de quatre braços iguals, 
(molt semblant a la del Capítol de la Sèu de 
Barcelona), i en cadascun dels quatre angles que 
forma, un besant. 

+ SIGILLVM ! VIC ARI I • 

Rev. — Un castell amb tres torres emmarle- 
tades. 

1. D’aquest segell n’havem vist altres exemplars en el mateix Ar- 
xiu Corona Aragó en documents de 1618, i un en la secció de «Pro- 
cessos*, empremtat al peu d’una certificació datada a 17 de juliol 
de 1654. 


80 


SIGILLOGR AFlA CATALANA 


+ CVRIE i BARCHINONENSIS 


Penja per beta groga i vermella, d’un poder atorgat 
per diversos ciutadans de Barcelona a En Pere de Mi- 
rambell, perquè pugui exigir i cobrar dels Cònsols de 
Montpeller, 6.409 sous melgoresos, que restaven a pagar 
d’aquells 15,000 que havien sigut deixats al rei d’ Aragó, 
pro viatico ultramaris, i dels quals dits Cònsols se cons- 
tituïren deutors. Datat a 18 d’agost de 1261 b 


682 


VEGUER DE BARCELONA 

1340 


Rodó, 44 mm. Cera natural groga. — Barcelona, Arx. del Capítol 
de la Sèu; pergs. del segle xiv. 


Dintre d’un cercle format per lòbuls, cinc bar- 
res, i en el centre, tallant les dites barres, un 
escut en cairó o losange, amb la creu grega i un 
punt o besant en cadascun, dels quatre angles 
que forma. 

+ 8. VIC ARI I BARCHN P DNO REGE ARAG 
COMIT BARCII 

( + Sigillum Vicarii Barchinone pro domino rege Aragonum comitè 
Barcliinone. ) 


Penja per cintes de seda groga j vermella, d’un perga- 
mí que conté la definició i perdó atorgats per En Bernat 
de Tous, Veguer de Barcelona i Vallés, a En Bernat Du- 
say, ciutadà de Barcelona; datat a 8 de juny de 1340 2. 


1373-1661 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Representació molt semblant al precedent nú- 
mero 682, però de major tamany, més artístic i 
amb més motius d’ornamentació. 

4- : s : uicarii : barchn : pro : domino : 

REGE i ARAGONUM \ COMITÈ i BARCHN 

( + Sigillum Vicarii Barchinone pro domino rege Aragonum comitè 
Barchinone.) 


1. Per a donar major fermesa al document, els atorgants el feren 
roborar amb el segell del Veguer de la Cort de Barcelona, consig- 
nant-ho amb aquests termes: Et ut presens instrumentum maiorem 
obtineat firmitatem ipsum munimine sigilli nostre curie fecimus com- 
muniri. 

2. Aquest segell fou creat per disposició de Jaume II, en 4 de 
maig de 1302. (Vegi’s Volum I, pàg. 118, apèndix n.° XI.) En aquest 
manament del Rei, s’hi consigna la llegenda que deu contenir dit 
segell, i resulta ésser exactament igual a la que havem transcrit 

d’aquest exemplar. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de l’any 1661 i. 


684 


1433-1545 


Rodó, 32 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


La mateixa representació del segell precedent 
n.° 683, però per ésser menor el módol, les pro- 
porcions del dibuix son també menors. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb paper i cera verda, al peu d’una 
certificació de què En Rafel Despuig ha regit l’ofici de 
la sots-vegueria de Barcelona des del 19 d’agost de 1468 
fins el dia de la data, 8 de juliol de 1469; «segellada ab 
lo sagell menor de la Cort del regent la Vegueria de Bar- 
celona > 2. 


CORT DE LA VEGUERIA 

DE BARCELONA 
685 1G53 

Rodó, 64 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 215. 

Representació semblant als precedents n.os 683 
i 684. 

+ SIGILLVM. REGIVM CVRIE VIC [ARI E] 
BARCHINONE 


En cera vermella i paper, en una certificació i legalit- 
zació de la firma d’En Joan Permanyer, notari públic i 
un dels escrivans de la Cort de dita Vegueria, atorgada 
per En Llorenç Aronis, ciutadà honrat de Barcelona i 
regent per Sa Magestat la Vegueria de Barcelona, d’Igua- 
lada, Vallès, Moyà i Moyanés. 28 de novembre de 1653. 


1. Demés d’aquest exemplar n’hem vist d’altres en diversos Ar- 
xius. En el del Capítol de la Sèu de Barcelona s’en conserva un d’em- 
premtat en cera natural bruna, que penja per cintes grogues i ver- 
melles, d’un pergamí en què Dalmau de Mur, Veguer de la ciutat 
de Barcelona i Vallés, fa avinent als veguers, batlles, corts, justí- 
cies, etc., dels regnes d’Aragó, València i Mallorca, que En Ramon 
de Tous, dispenser de la comtessa d’Exerica- i de Luna, és ciutadà de 
Barcelona, i prevé les dites autoritats que li atorguin i regoneixin 
tots els privilegis i franqueses de què gaudeixen els ciutadans de Bar- 
celona. Datat en aquesta ciutat, a 16 de desembre de 1373. Altres 
exemplars en nostra collecció i en els arxius barcelonins de la Corona 
d’Aragó, Provincial d’Hisenda i del Reial Patrimoni, en documents 
de 1403, 1563, 1569 i 1653. 

2. N’hem vist altres exemplars en documents fins a 1545. En l’Ar- 
xiu Municipal de Barcelona (Ordinacions originals) n’hi ha un d’em- 
premtat amb cera verda, al peu d’un ban donat per manament del 
regent la Vegueria de la ciutat, sobre l’ofici dels «corredors de lotge», 
de 5 de març de 1433. 


INVENTARI 


81 


CORREGIMENT DE BARCELONA 

686 1762-1794 

Rodó, 60 mm. Cera verda. — Arx. Cor. Aragó; llibre de pliques de 
testimonis del Collegi d’Adroguers, 1772 a 1797. 


Representació molt semblant a la del segell 
del veguer, n.° 683. 

No porta llegenda, essent substituïda per signes 
que apar volen imitar la del segell del Veguer. 

Empremtat amb paper i cera verda, en la còpia au- 
tèntica del procés de prova de genealogia de Ramon 
Utgés i Messeguer, per a ingressar en el Collegi d’Adro- 
guers, legalitzant les declaracions dels testimonis, N’ An- 
dreu de Ciria, advocat dels Reials Consells, Alcalde 
major i tinent de corregidor, per Sa Magestat, a Barce- 
lona. Datada en aquesta ciutat, a 4 de juliol de 1786 b 


689 


1590 


Rodó, 33 mm. Cera vermella. — València, Arx. del Capítol de la Sèu; 
n.° 08996. 


Escut amb els mateixos senyals del precedent 
n.° 688. 

+ BISVLDVNI 

Empremtat amb cera vermella, dintre capsa de fusta, i 
pendent d’un pergamí que conté una procura d’En Gre- 
gori Fàbrega, de Moyà, autoritzada per En Francesc des 
Güell, sots-veguer de la vila i vegueria de Besalú. Datat 
a 20 d’agost de 1590. 


690 


VEGUERIA DE CAMPRODON 

1458 


VEGUERIA DE BERGA 

687 1561 i 1625 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
Uig. 492. 

Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona. 

No porta llegenda. 


Rodó, 37 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Vària. 

Escut amb quatre barres. 

+ SIGILLUM i CURIE i CAMPI \ ROTUNDI 

En una lletra de N’ Antoni Corona, donzell, veguer i 
batlle de Camprodon, Ripoll i Ripollès, al batlle de Sant 
Joan de les Abadesses o a son lloctinent; datada a Cam- 
prodoD, a 15 d’abril de 1458. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una cer- 
tificació i legalització de les firmes dels notaris de Berga 
En Francesc Torras, En Joan Claris i En Josep Pla, feta 
per En Pere Maysonada, regent la Vegueria de Berga i 
Bergadà, en 26 d’agost de 1618 2. 


VEGUER DE BESALÚ 

688 1437 

Rodó, 44 mm. Cera vermella. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut rodejat de lòbuls i partit verticalment. 
En la primera meitat, tres barres; en la segona, 
un pal que termena amb una creu patada. 

+ SIGILLUM : UICARII ! DE \ BISULDUNO 

En paper i cera vermella, al do. 3 d’una lletra dirigida 
per En Guillem de Vivers, batlle i sots-veguer de Besalú, 
a En Tomàs Aulina, de Camprodon; datada a 11 de juny 
de 1437. 

1. N’hem vist altres exemplars en documents de 1762 i 1794. 

2. Altres exemplars de 1561 i 1625. 


691 1612 

Oval, 30 x 23 mm. Cera vermella. — Collecció de l’antor. 

Escut de forma ovalada, portant per senyal 
quatre barres, rodejat de motius ornamentals i 
timbrat d’una corona de majors proporcions que 
l’escut. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’unes 
lletres de requesta, endreçades al veguer i batlle de la 
vila i vegueria de Ribes per En Joan Cadercet, cònsol pri- 
mer de la vila de Camprodon i per manca de veguer regent 
la Vegueria d’aquesta vila. Datades in Cúria nostra Regia 
Campirotundi, a 21 d’agost de 1612. 


692 


VEGUERIA DE CERVERA 

Segle xiv (}) 


Rodó, 37 mm. Cera bruna. — Barcelona, Arx. Municipal; vitrines. 


Dintre d’un cercle format per lòbuls, el senyal 


VOLÚM IX 


11 


82 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


reial, ço és, les barres, i en primer terme un 
cérvol. 

Llegenda destruïda. 


+ SIGILLVM ■ VIC ARI I • CERVARIE • PRO ■ 
DOMINO • REGE 


Per estar separat del pergamí de què penjava no po- 
dem precisar la data d’aquest segell, mes apar pertànyer 
al segle xiv. 


693 


1458 


Rodó, 42 mm. Cera verda. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes co- 
munes originals, 1458, fol. 180. 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una certifi- 
cació feta per En Miquel Gibert i de Perellós, donzell, 
veguer i batlle de la vila i vegueria de Cervera, de què 
el Dr. Jaume Magre i Tolrà, prevere, originari de dita 
vila, era fill llegítim i natural d’En Jaume Magre, i de 
Margarida, sa muller, Senyors que foren de la casa de 
Magre, de la Paladella, terme de Montmaneu; i fa relació 
dels mèrits de sa família. Datada a Cervera, a 26 de 
febrer de 1611, sigillo curice nostrce Vicarice i. 


En el fons del camp del segell cinc barres, i 
destacant-se sobre aquestes un escut en cairó, a 
senyal de Ja ciutat o sigui amb un cérvol. 


696 


1662 i 1670 


Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 524. 


LLUM VICARI 

Empremtat amb paper i cera verda, al dors d’una 
carta del veguer, N’Hug de Foxà, dirigida als Consellers 
de Barcelona, referent a un plet entre el Síndic de Cer- 
vera i En Bamon de Cardona. Datada a Cervera, a 9 
d’agost de 1458. 


Dibuix igual al precedent n.° 695, però de pro- 
porcions més petites. 

SIGILLVM ■ VIC ARI I ■ CERVARIE ■ PRO • 
DO ■ REGE • 


694 


1571 


Rodó, 40 mm. Cera vermella.. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1570-1575, fol. 22. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
informació rebuda en la Cort del veguer de Cervera, En 
Manuel de Guanter, i de son jutge ordinari i assessor 
En Miquel Nuix, a instància d’En Bamon Navès, a 8 
d’octubre de 1670 2. 


Dibuix quasi igual al del segell precedent 
n.° 693. Se’n diferencia en les lletres de Ja lle- 
genda, puix en aquest són romanes i en aquell 
gòtiques. 

+ SIGILLVM V1CARII . 

Al dors d’una carta en paper als Consellers de Barce- 
lona, referent a la comissió donada a En Tamarit, doc- 
tor d’aquesta ciutat, sobre la captura feta en dita vila 
d’En Miquel Quesquer, mercader de Valls, i son compa- 
ny ó En Pau San genis, empresonats com agavelladors de 
blat. Cervera, 23 de maig de 1571. 

695 1610-1624 

Rodó, 45 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 353. 

Escut portant per senyal cinc barres, les tres 
del mig tallades per un altre escudet amb un 
cérvol. 


1781 (?) 

Rodó, 33 mm. — Collecció de l’autor. 

La mateixa representació que’l precedent nú- 
mero 696, amb algunes variants, particularment 
en la corona de l’escut i en la ce dél mot Cerva- 
rice de la llegenda. 

SIGILLVM • VIC ARI I • CERVARIJE • PRO ■ 
DO • REGE • 

Estava empremtat amb hòstia vermella i paper, en 
un document la data del qual no hem pogut comprovar 
i per ço la posem en dubitatiu. 

1. N’hem vist altres exemplars en documents de 1610 i 1624. 

2. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragò, llig. 414) n’havem 
trobat un altre exemplar, empremtat en una legalització de la firma 
d’En Vicens Mur, notari de Cervera, atorgada per en Rafel de Moxó. 
Doctor en ambdós Drets, Paer en ordre primer i en aquest nom regent 
la Vegueria de dita vila per Sa Magestat. Datada in Curía Vicarice 
Cervarice, el 20 de maig de 1662. 


INVENTARI 


83 


JUNTA CORREGJMENTAL DE CERVERA 
698 


1812 


Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Govern, n.° 9. 


Escut timbrat d’una corona, amb el senyal de 
les barres i en primer terme un cérvol. 


701 


1370-1532 


Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; pergamins. 


En un cercle format per lòbuls, el senyal reial, 
és dir, les barres, i sobre d’aquestes, en primer 
terme, un escut a senyal de la ciutat (els vairs 
en ratlles horitzontals). 


JUNTA CORREGIMEN TAL DE CERVERA > 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una certifi- 
cació d’En Francisco Bàgils i Morlius, secretari de la 
Junta Corregimental de Cervera, declarant haver-se do- 
nat lectura i jurat la Constitució per tots els membres 
de dita Junta i sos dependents. 20 novembre de 1812. 


+ 8 OFICIÍ . . ..IE GERUNDEN PRO DNO 
REGE ARAGÓN 

( 4- Sigillum Oficií [ Vicarlie Gerundensis pro domino rege Aragonum.) 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’uD perga- 
mí atorgat pel veguer En Bonanat Ça Pera, en el qual 
es transcriuen dues lletres del Bei En Pere III. Datat a 
8 de desembre de 1370 i. 


CORREGIMEN T DE FIGUERES 


699 


1S10 


Oval, 26 X 23 mm. Lacre vermell. — Barcelona, Arx. Provincial 
d’Hisenda. 


JUNTA CORREGIMENTAL DE GIRONA 

702 1810-1812 


Escut timbrat d’una corona reial, a senyal de 
Castella, Lleó, Aragó, Navarra, etc., i en el cen- 
tre un escudet de forma ovalada, amb una àguila. 

CORREGIMIENTO DE LA VILLA 
DE FIGUERAS 

Al peu d’un acte autoritzat per En Josep Esteve, sots- 
corregidor de Figueres, fent constar haver complert l’or- 
dre del mariscal duc de Tarante, Governador General de 
Catalunya, d’incautar-se de tots els papers i documents 
del recaudador de Duanes de dita vila. Datat a 4 d’agost 
de 1810, «a set hores i mitja del matí». 


Rodó, 39 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superio 
de Catalunya; llig. Govern, n.° 11. 

Escut en losange, timbrat d’una corona i por- 
tant per tenants dos lleons. El senyal de l’escut 
són els vairs o sigui el de la ciutat. 

CORREG ?° DE GERONA 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació lliu- 
rada per En Josep Domènec Bofill, secretari de la Junta 
de govern, observació i defensa del Corregiment de Gi- 
rona, resident en la vila d’ Arenys de Mar, certificant 
haver resultat elegit per al càrrec de diputat a Corts En 
Francesc Calvet i Rubalcava. Datada a 23 de febrer 
de 1810 2. 


VEGUER DE GIRONA 

700 1317 

Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Cartes reials. 
Jaume IX. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, les bar 
res, 2 i 3, dues ratlles horitzontals de vairs (?). 

+ SIGILLUM [VIC ARI 1] GERUNDE 


CORREGIMENT DE IGUALADA 


708 


1828 


Oval, 28 X 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; llig. 138. 
Montserrat. 


Escut timbrat d’una corona i dividit en qua- 
tre quarters: 1 i 4, la creu: 2 i 3, dues barres. 


Al dors d’una lletra d’En de Papiol, Veguer de 

Girona i Besalú, al Bei, trametent-li un testimonial refe- 
rent a si el lloc de Cervià, demés de la cena que pels seus 
homes se presta anyalment al Bei, havien de prestar-ne, 
també, al Procurador reial de Catalunya. Datada a Gi- 
rona, a 21 de maig de 1317, sub sigillo mei oficii. 


1. Demés d’aquest exemplar n’havem vist un altre en l’Arxiu mu- 
nicipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 1430-1434), emprem- 
tat amb paper i cera vermella al dors d’una carta dirigida als Con- 
sellers de Barcelona. Datada a 7 de maig de 1434. Altres exemplars 
n’havem vist en diversos documents flns a l’any 1532. 

2. Altre exemplar l’havem vist en el mateix Arxiu, en un docu- 
ment datat a 26 d’agost de 1812. 


84 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


En la part inferior de l’escut ratlles formant 
ones. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un requi- 
riment de l’Alcalde major i tinent de Corregidor de Igua- 
lada a l’Abat de Montserrat, perquè suspengui tot pro- 
cediment en determinada causa. Igualada, 3 de setembre 
de 1828. 


VEGUER DE LLEYDA 

704 Segle xiv (?) — 1535 

Rodó, 54 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

En el fons del segell nou barres, tallades en 
el centre per un quadrilobat que enclou el se- 
nyal de Lleyda o siguin tres llirs. 

+ :. S •: ÜICARII YLDN P DNO REG ARAG 
Q1 EST COMES BARCHN 

(+ Sigillum Vicarii Ylerdensis pro domino rege Aragonum qui 
est comes Barchinone. ) 

En cera vermella i paper, al dors d’un manament d’En 
Joan de la Mora, cavaller, regent l’ofici de la Cort i Ve- 
gueria de Lleyda, perquè es faci execució en els bens d’En 
Joan Barrufet, condemnat en virtut de sentència, a sa- 
tisfer determinada quantitat a la comunitat de preveres 
de la parròquia de Sant Llorenç. Datat a Lleyda, a 19 
d’abril de 1535 h 


705 


1458 


Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1458, fol. 158. 


Dibuix igual o molt semblant al precedent 
n.° 704. 


Llegenda borrosa. 


Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’un 
requiriment d’En Miquel Çaplana, miles, vicarius et curie 
llerdensis Pallariensis et terre Marchionatus, dirigit als 
veguers, batlles i altres oficials del Principat de Catalu- 
nya, perquè facin execució en els bens de la universitat 
de la vila de Fraga a instància d’En Francesc de Bosch. 
Datat a Lleyda, als 17 de juliol de 1458Í 

1. Creiem que aquest segell és molt anterior al segle xvi, essent 
possible que correspongui al xiv. En l’Arxiu del Capítol de la Sèu, de 

Barcelona, varem trobar-ne un exemplar en cera vermella, mes no 
podem precisar-ne la data per estar separat del pergamí d’on pen- 
java. 


706 


1560 


Rodó, 40 mm. Cera vermella. — València, Arx. del Capítol 
de la Sèu, 09032. 


En el fons del segell cinc barres, i en el centre 
un quadrilobat que talla dites barres i enclou 
tres llirs. 

+ ÇAGEL DE LA CORT DE LEIDA 


Empremtat amb cera i paper, i penjant d’un pergamí 
que contó la procura atorgada pel comte d’Aytona, pera 
cobrar la resta de greuges a favor de Carles Domènech. 
Datada en la vila de Serós, a 15 de febrer de 1560, i 
autenticada en Lleyda, a 22 de març del mateix any, per 
En Francesc Claveroll, regent, en nom del Rei, oficium 
Curie et Vicariatus llerdensis Palliarensis et terre Mar- 
chionatus i. 


707 


1586-1648 


Rodó. 38 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig, 398. 


Representació molt semblant al precedent nú- 
mero 705. 

+ CA : GEL ! DE LA CORT \ DE LEIDA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment on En Tomàs Capdevila, ciutadà honrat de Barce- 
lona, notari de Lleyda i escrivà de la Cort del veguer 
d’aquesta ciutat, Pallars i terra del Marquesat, certifica 
i legalitza la firma d’En Gabriel Josep Aparici, notari, 
posada al peu d’una certificació de haver-se depositat a 
la Seu de Lleyda les despulles dels cadavres del comte - 
rei Alfons III, sa muller Dona Leonor i son fill l’Infant 
en Ferràn, marquès de Tortosa, que estaven en la esglé- 
sia de les monges de Sant Francesc. Datada dita certi- 
ficació i legalització a 31 de març de 1648 2. 


708 


1589 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
collecció sigillogràfica. 


Escut amb les barres, tallades per un losange 
que porta el tres llirs. 

No hi ba llegenda. 


1. Encara que la llegenda no ho expressa, és possible que aquest 
segell fos [del veguer. Un altre exemplar empremtat amb cera i pa- 
per en un document de 1500, forma part de la nostra collecció d’em- 
premtes. 

2. Havem vist altres exemplars d’aquest segell en el mateix Ar- 
xiu (Consell d’Aragó, Jlig. 264 i 384), empremtats en documents de 
29 de març de 1586 i 20 de juliol de 1638 respectivament, expresant- 
se en ambdós que s’hi posa el segell de la Cort del veguer (cum im- 
pressione sigilli dicte Curie). 


INVENTARI 


85 


Empremtat sobre paper, en un decret del veguer de 
Lleyda referent al nomenament de tutors i curadors dels 
pubills fills d’En Joan Cristòfol Daguí, en 30 de gener 
de 1589. S’hi consigna que’s segella amb el segell menor 
de la Cort del veguer de Lleyda, Pallars i terra del Mar- 
quesat. 

CORT DE LA VEGUERIA DE MANRESA 
I RAGES 

712 1596 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor 

709 1697-1700 

Rodó, 36 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; Uig. 547. 

Escut amb dues barres. 
No porta llegenda. 

Tres llirs. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
requiriment d’En Françesc Llentes, veguer de Manresa 
i Bages, Berga i Bergadà, Llussà i Llussanès. Datat a 

SAGEL ■ DEL ■ COSOLAT • DE • LE1DA 

Manresa, a 26 d’octubre de 1596. 

Empremtat amb hòstia groga i paper, al peu d’una 
certificació i legalització de la firma d’En Jaume Estrada, 
ciutadà honrat i notari públic de Lleyda, la qual legalit- 
zació autoritza N’Agustí Llopis, ciutadà honrat de Bar- 
celona, domiciliat a Lleyda i regent l’ofici de la Cort i Ve- 
gueria d’aquesta ciutat pel Rei Carles II. 30 d’abril de 
1700 segellada amb el sigillum Curioe nostroe. 

71^ 1606 

Rodó. 25 mm. — Barcelona, Collecció d’En Juli Vintró. 

Escut amb dues barres. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un edicte 
del veguer de Manresa i Bages datat en 1606. 

JUNTA CORREGIMENTAL DE LLEYDA 

710 lgll 

714 

• 1634 

Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. Guerra, any 1811. 

Rodó, 26 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb les barres i en primer terme tres 
llirs. 

Representació quasi igual al precedent n.° 713. 

+ JUNTA CORREGÍ MENT AL DE LERIDA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al dors d’una 
requesta d’En Francesc de Sanispleda i Fort, donzell, 
domiciliat a Berga, regent la Vegueria de Manresa i 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació 
lliurada pel secretari de la Junta, de què aquesta ha 
declarat exempt temporalment del servei de les armes, 
per malalt, En Manuel Riera, de la vila de Verdú. Da- 
tada en aquesta vila, a 7 de maig de 1811. 

Bages, Berga i Bergadà, Llussà i Llussanès. Datada a 
Manresa, a 16 de setembre de 1634. 

JUNTA CORRE&IMENTAL 

SOTS- VEGUERIA DE MANRESA 
I RAGES 

711 1326 

DE MANRESA 
715 

Oval, 41 x 32 mm. — Arx. Cor. Aragó; llig. Congrés Provincial 
de Tarragona, n.° 2. 

Rodó, 35 mm. Cera verda. — Barcelona, Biblioteca Provincial Uni- 
versitària. Documents de Sant Benet de Bages. 

Escut timbrat d’una corona, a senyal de la 
ciutat, rodejat de ramatges. 

Escut amb tres barres. 

JUNTA • CORREGÍ MENT AL • D MANRESA ■ 

+ S. CVRIE ISE....AGIIS 

1808 ■ 

Empremtat al dors d’una carta de N’ Arnau Andreu, 
:ots- veguer de Manresa i Bages, dirigida a l’Abat de Sant 
Benet de Bages. Datada a 19 de desembre de 1326. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat d’En Josep Anton Gualsa, secretari de dita 
Junta. Manresa, 15 d’octubre de 1810. 

86 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


SOTS-VEGUER DE MALLA 

1320 

Rodó, 30 mm. Cera verda. — Vich, Museu Episcopal. 

Escut amb cinc barres. 

Al dors d’una carta dirigida per dit sots-veguer al lloc- 
tinent de batlle de la ciutat de Vich, pel comte da Foix. 
Datada a « Maala», a 3 de desembre de 1320. 


VEGUERIA DE MONTRLANCH 

717 1341-1370 

Rodó, 40 mm. Cera verda en cera natural. — Barcelona, Arx. del 
Gran Priorat de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. 

Un escut amb cinc barres, i en primer terme 
i tallant les dites barres, un mont amb una flor 
de llir. 

+ S : VICARIE : MONTIS ALBI \ 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’uu per- 
gamí en què es fa trasllat d’un document atorgat per 
Pere III en 1370 cum sigillo nostre Curie. 


718 


Segle xrv 


Rodó, 28 mm. Cera verdosa sobre cera natural. — Madrid, 
Arx. Històric Nacional; A. 1297. P. caixa 65. 


El mateix dibuix del precedent n.° 717, però 
de proporcions més reduïdes, essent menor el mò- 
dol del segell. 

+ 8 .' VICARIE i MONTIS ! ALBI '. 

Penja mitjançant cintes de seda groga i vermella, d’un 
pergamí que conté un trasllat d’una sentència donada 
per En Berenguer Vacher, sots-veguer de Montblanch, 
amb data de 24 de desembre de 1297. Autoritza el tras- 
llat en G. Despluga, sots-veguer, per En G. de Toreles, 
veguer, mes no hi consigna la data, per la qual cosa ig- 
norem la del segell; amb tot, creiem que correspon al 
segle xiv. 

719 1475 i 1520 

Rodó, 42 mm. Cera verda en capsa de fusta. — Madrid, Arx. Histò- 
ric Nacional; fons Poblet. 

Representació semblant als precedents n.os 717 
i 718. 

No porta llegenda. 

1. Demés d’aquest exemplar n’havem vist altres dos en l’Arxiu 
Històric Nacional, la un penjant d’un pergami datat a 7 de novem- 
bre de 1355, i altre de 1341. 


Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que conté un trasllat fet en 31 de març de 1475, 
d’un document atorgat pel rei Marti, en 1410, a favor del 
Monestir de Poblet i. 


720 


CORT DE LA VEGUERIA 
DE MONTRLANCH 

1483-1485 


Rodó, 35 mm. Cera verda. — Tortosa, Arx. Municipal. 


Dibuix semblant als precedents n.os 717, 718 
i 719. 


+ SIG1LLVM ! CVRIE \ VICARIE I MONTIS \ 
ALBI 


Al revers d’una carta dirigida per En Jordi de Gui- 
merà, lloctinent del Veguer de Montblanch, al batlle de 
Tortosa; datada a 30 d’abril de 1483 2. 


721 


1550 


Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. del Gran Priorat de l’Orde de 
Sant Joan de Jerusalem. 


Escut amb les barres i un mont amb una flor 
de llir. En la part superior de l’escut una corona 
imperial i una àguila de dos caps i amb les ales 
esteses. 

SIG VR . . VIC. . . . MONTIS ALBI 

(Sig[illum c\ur\ié\ vic[arie ] Montis albí) (?) 

Al peu d’una certificació d’un procés sobre nomena- 
ment de tutors i curadors. Datada a 15 de juliol de 1550. 


722 


1654 


Rodó, 45 mm. (?). — Arx. Cor. Aragó; Processos. 


Escut amb quatre barres i un mont amb una 
flor de llir (?). 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una certifi- 
cació autoritzada per En Geroni Alba, notari públic de 


1. En l’Arxiu del Gran Priorat de l’Orde de Sant Joan de Jeru- 
salem hi veiérem un altre exemplar d’aquest segell, empremtat amb 
paper i cera verda al final d’un procés de 1520. 

2. En l’Arxiu Històric Nacional (Fons Poblet. Documentos otor- 
gados por los Gobernadores, etc., 1441-1663), n’hi veiérem un altre 
exemplar, empremtat en cera verda i paper, en una citació feta a 
En Pere Perelló, de Vimbodí, per En Ramon de Maldà, cavaller, 
Veguer de la vila i vegueria de Montblanch. Datada en dita vila, a 1 
de setembre de 1485. 


INVENTARI 


87 


la vila de Montblanch, per manament del veguer En 
Francesc d’Aguiló, el 14 de juliol de 1654, cum impresione 
sigilli Curie dicti magnifici Vicarii. 


726 


1579 


Ogival, 05 x 40 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


723 


VEGUERIA DE PALLARS 

1387 


Rodó, 47 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 


Dibuix semblant als dos precedents n.os 724 
i 725, bé que l’espasa té una altra forma i les 
lletres de la llegenda són romanes. 

+ SIGILLVM CVRIE VIC CIVIT AT . . . . 

TARRACHON. 


Dintre d’un quadrilobat un escut amb el se- 
nyal de les barres, i a ambdós costats de l’escut 
una flor de llir. 

+ SIGILLUM : U1CARIE \ PALLARIENSIS 

Al peu d’un albarà atorgat per En Ramon de Fonte- 
Ues, de Tremp, regent l’escrivania de la Cortdel sots- 
veguer de Pallars, a favor d’En Joan de Clarmont, co- 
missari i collector general de la dècima corresponent a] 
Rei En Pere III, d’haver-li entregat vuit sous jaquesos. 
Datat a 6 de novembre de 1387 i. 


( + Sigillum curie vic[ariorum ] (?) civüal[is\ Tarrachon[e ].) 

Al peu d’un edicte de l’any 1579. 

CORREGIMENT DE TARRAGONA 

^7 1818-1834 

Oval, 45 x 35 mm. — Valls, Collecció d’En Fidel de Moragas. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona. 

En diferents documents de 1818, 1831 i 1834. 


CORT COMUNA DELS VEGTJERS 
DE TARRAGONA 


724 137S 

Ogival, 69 X 39 mm. Cera bruna. — Tarragona, Arx. Municipal. 


Un bàcul, símbol de la potestat eclesiàstica i 
una espasa que ho és de la potestat reial. 

+ S CVRIE ! COMVNIS \ VICARIORVM \ 
TERRACHONE * 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí en el qual En Simon Llorens, ciutadà de Tarragona, 
Veguer de la ciutat i Camp, i lloctinent d’En Galceran de 
Uivocauline (son con-veguer), absolen i atorguen remissió 
i perdó als Cònsols, singulars i universitat i habitants 
de Tarragona, de tota demanda, acció o pena que contra 
d’ells poguessin exigir. Datat a 23 de juny de 1378. 


725 

Dgival, 65 X 37 mm. Cera bruna. — Tarragona, Collecció Arqueolò- 
gica del Marquès de Vallgornera (solt). 


CORT DEL VEGUER DE TARREGA 


728 


1594 i 1671 

Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 425. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, les ba- 
rres; 2 i 3, tres ratlles de losanges posats verti- 
calment. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
certificació lliurada per En Bonaventura Meya, notari 
públic i escrivà de la Cort del veguer de Tàrrega, d’una 
informació rebuda a instància del Dr. Ramon Queraltó. 
Datada a 23 de gener de 1671 i. 

/ 

CORT DEL VEGUER DE TORTOSA 
I RXVERA DE L’EBRE 

729 1297 i 1313 

Rodó, 54 mm. Cera vermella en cera natural. — Madrid, Arx. His- 
tòric Nacional. 


Dibuix i llegenda iguals al prece(jent n.° 724, 
oerò de proporcions més petites. 

1. En l’Arxiu del Capítol de la Sèu d’Urgell n’havem vist un 
iltre exemplar, empremtat al dors d’una carta del sots-veguer diri- 
rida a En Pere Tragó, notari de la vila de Conques. Talarn, 21 d’oc- 
ubre de 1521. 


En el centre del camper del segell un escut 
amb el senyal de les barres. A ambdós costats de 
l’escut, una torra, i en les parts superior i infe- 
rior, ornamentació de ramatges. 

1. N’hem vist un altre exemplar en un edicte del veguer, por- 
tant la data de 1594. 


90 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
requiriment fet per En Joan Conill, sots-veguer i sots- 

745 

batlle de Vicb i Ausona i regent la Vegueria en absència 
del veguer. 9 de desembre de 1558. 

Rodó, 53 mm. Cera negre. — Barcelona, Ars. del Reial Patrimoni; 
col·lecció sigillogràfica. 

742 166o 

Oval, 32 X 27 mm. — Vich, Ars. de Casa Clariana. 

Escut en forma de losange o cairó, amb el se- 
nyal de les barres. 

Llegenda borrosa. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una co- 
rona. 

'No porta llegenda. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al dors d’unes 
lletres dirigides per En Francesc Sala i Sasala, regent la 
Vegueria i Batllia de Vich i Ausona, pel Rei, al batlle 
de Sant Vicens de Torelló. Vich, 16 de desembre de 1660. 

Empremtat amb paper i cera negre, en una certifica- 
ció donada per En Francesc Bartomeu, notari i regent 
l’escrivania de la Cort del Veguer, i dirigida al Mestre 
Racional, de què els comptes que ha retut En Guillem 
Joan de Masdovelles, lloctinent de la Vegueria, són exac- 
tes i copiats d’un llibre de comptes que existeix en la 
escrivania del veguer. Vilafranca, 23 de desembre de 1499. 

JUNTA CORREGIMENTAL DE YICH 

746 a560 

748 18n 

Rodó, 24 mm. Cera vermella. — Col·lecció de l’antor, 

ÒVal, 34 X 25 mm. — Ars. Cor. Aragó; Documents de la Junta Supre- 
ma de Catalunya. Govern, any 1810; llig. 5. 

Escut en forma de losange, amb tres barres. 

Escut en losange a senyal de la ciutat, tim- 

+ VILAFRANCA 

brat d’una corona reial. 

JUN • CORREGIM • DE ■ VICH • 

Empremtat sobre paper i cera, en un document de 1560. 

( Junta Corregimental de Vich ) 

747 

í^t· 1577 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
de la Comissió corregimental de Vich, datat a 22 de ju- 
liol de 1811. 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Col·lecció de l’autor. 

YEGUERIA DE YILAFRANCA 

Escut en losange, amb cinc barres, rodejat de 
motius d’ornamentació. 

No porta llegenda. 

DEL PENEDÈS 

*44 1316 

Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Ars. Cor. Aragó; Cartes reials. 
Pere III. 

En paper i cera vermella, en una certificació del ve- 
guer, datada l’any 1577. 

Escut en forma de losange o cairó, amb cinc 

*48 1607 

barres. Tanca l’escut un quadrilobat, que en la 
part interna dels seus quatre arcs té un castell 
(senyal de la vila). 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràfica. 

+ • S OFICIÍ • VICARIE • VILLE • 
FRANCH E ■ PENITENSI • 

Escut amb el senyal de les barres. 
No porta llegenda. 

Al dors d’una carta del veguer N’ Arnau de Biure al 
Rei En Pere III, trametent-li en apellació la sentència 
donada per En Bartomeu Plana, jurisperit de Vilafranca, 
én el plet entre En Berenguer Batlle i En Galcerà d’Al- 
bà. Datada a 3 de juliol de 1346. 

Empremtat amb papei i cera, en el compte d’En 
Jaume Alamany, blanquer de Vilafranca, « de totes les 
entrades y rebudes que ha fetes en lo temps ha aportat 
lo bastó de sots-veguer de dita vila y vegueria de Vila- 
franca i; any 1607. 

INVENTARI 


91’ 


749 


1651 


Rodó, 60 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut que porta per senyal les barres, tim- 
brat d’una corona. A dreta i esquerra de l’escut 
un castell. 

Llegenda borrosa. 


752 


PREFECTURA DEL SEGRE 

1813 


Rodó, 33 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. Documenta 
de la dominació francesa. 


Una àguila coronada amb corona imperial i 
portant les ales esteses. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al dors d’una 
sentència donada per En Bernat Llaurador i de Çatorra, 
veguer de Vilafranca. Datada a 27 de febrer de 1651. 


CORT REIAL DEL CORREGIDOR 
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 


750 


1753-1814 

Oval, 28 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


PREFECTURE DU SEGRE 

En tinta negra, al peu d’un Estat de preus mitjos de 
grans, queviures, vi i forratges de la vila de Puigcerdà 
en el mes d’abril de 1813. Certificat pel Maire de dita 
vila, En Florensa, i visat pel Prefecte. Puigcerdà, 30 
d’abril de 1813. 


753 


PREFECTURA DEL TER 

1813 


Escut amb quatre barres, coronat i rodejat de 
motius ornamentals. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat datat a Vilafranca, a 22 d’octubre de 1814 i. 


Rodó, 33 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; Documents 
de la dominació francesa. 

Una àguila amb corona imperial. 

PREFECTURE DU TER 


PREFECTURA DEL MONTSERRAT 
751 


1812 


Rodó, 34 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; Documents 
de la dominació francesa. 


En tinta blava, al peu d’un decret del Prefet manant 
al Receveur Général del Departament, que entregui al 
Maire de Girona la suma de 1,276 francs, 25 cèntims, 
per a saldar les despeses fetes del 7 al 13 de febrer cor- 
rent, i relatives a l’explotació i transport de la llenya 
necessària per al proveïment de la ciutat. Datat a Giro- 
na, a 22 de febrer de 1813. 


Una àguila amb corona imperial i les ales es- 
teses. 

PREFECTURE DU MONT-SERRAT 

En tinta negra, al peu d’una certificació atorgada pel 
Prefecte del Departament del Montserrat, de la quantitat 
deguda a la Priora del convent dels Àngels, Sor Josefa 
Maria Cervera, per hostatge i manutenció fins a 1 de se- 
tembre de 1812, 31 dias del mes d’agosta raó d’una pes- 
seta i mitja per dia, 46 pessetes 17 quartos, equivalents 
a 49 francs 57 cèntims. Datada a 11 de setembre de 
1812. 

1. Altres exemplars d’aquest segell els havem vist en el mateix 
Arxiu, en documents de 24 de juliol e 1753 i 20 de desembre 
de 1765. 


SOTS-PREFECTURA DE FIGUERES 


Rodó, 31 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. Documents 
de la dominació francesa. 

Una àguila coronada i amb les ales esteses. 
SOUS-PREFECTURE DE FIGUERES 

En tinta negra, al peu de la legalització de la firma 
d’En Sebastià Pagès i Vinyas, Maire de Massanet de Ca- 
brenys. Datada a Figueres, 15 d’octubre de 1813. Le 
Sous-prefet, F. de Las Cases. 


92 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


ONZENA SÈRIE -COETS, PARLAMENTS I GENERALITAT 

DE CATALUNYA 


CORTS I PARLAMENTS 
DE CATALUNYA 

755 Segle xv (?)- 1602 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. Pro- 
cessos de visita, trienni de 1617 a 1620. 

Ocupa tot el camper del segell la imatge de 
Sant Jordi, a cavall que galopa cap a l’esquerra. 
Porta tot el cos cobert amb una armadura i em- 
punya la llança per a occir el drac, que jau retut 
sota les potes del cavall. L’escut que porta al 
braç esquerre ostenta per senyal una creu grega. 
Ramatges i palmes rodegen la imatge del Sant. 

s : CU EI ABU M : ET : PARLAMENTORUM \ 
GENERALI U M \ [PRINCIPATUS .'] 
CATALONIE '. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’un 
edicte dels Visitadors del General de Catalunya, manant 
als veguers i sots-veguers, batlles i sots-batlles i a qual- 
sevols altres oficials així reials com feudals que, sots pena 
de cinquanta ducats d’or aplicadors al dit Genera], facin 
publicar, pels llocs acostumats, la crida que pel donador 
els bi serà presentada. Dita crida fa referència a haver 
sigut elegits visitadors, i prevé a tots els que tenen dret a 
denunciar als qui en el darrer trienni han exercit els càr- 
recs de diputats oïdors de comptes, assessors, advocats 
fiscals i qualsevol altres oficials del dit General. Barce- 
lona, 19 d’agost de 1602 i. 


X. Es molt possible que aquest segell i el següent (signat de n.° 756) 
siguin els que íoren creats per acord de les Corts reunides a Tortosa 
en 1430, encomanant-se sa construcció a l’argenter En Pere Torral- 
ba, i assignant-se-li per preu *axi de feedures com de argent dels dits 
segells,» sexanta cinc florins d’or d’Aragó. A més de que l’estil del 
dibuix es propi del segle xv, ho comproba també la descripció que’s 
la dels dits segells en l’orde de llur pagament, que consona amb els 
aqui descrits. Diu aixís: «per raho de fer dos segells, ço es, .1. miya 
e un menor, a on son sculpides les armes del dit General de Cathalu- 
nya, ço es en lo miya sent Jordi a cavall qui mata o onciu lo drach, 
e en lo menor es esculpida la creu del dit mossèn sent Jordi e en 
les circuníerencies de cascun dels dits senyals son sculpides les letres 
o mots següents: Curiarum et parlamentorum generalium principa- 
tus Cathalonie*. (Vegi’s volum I, p. 196, doc. XCVII.) 


756 


Segle xv (?) - 1602 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Escut amb el senyal de la Generalitat de Ca- 
talunya (una creu grega) rodejat d’un cercle for- 
mat per lòbuls. 

+ CÜRIAEUM : ET PARLAMENTORUM \ 
CATHALONIE 

Empremtat amb paper i cera vermella, en un docu- 
ment de l’any 1542 i. 


CORT GENERAL DEL PRINCIPAT 

DE CATALUNYA 
757 

Rodó, 77 mm. — Arx. Cor. Aragó. Llibre de deliberacions i dietari 
de la anticipació oferta per la Cort general de 1706. 

Escut timbrat d’una corona i rodejat de mo- 
tius ornamentals, que ostenta el senyal de les 
barres. 

+ SIGILLVM MAYVS CVRUE GENERAL! S 
PRINC1PATVS CATHALONIE 

Empremtat amb hòstia veimella i paper, en unes lle- 
tres dels tres Estaments o Braços del Principat, convo- 
cats en la Cort General de Barcelona de 1706, dirigides 
als Diputats i Oïdors de comptes del General de Catalu- 
nya, residents en aquella ciutat, ordenant que enconti- 
nent posessin en execució lo contingut en la deliberació 
que’ls Braços havien acordat, referent a la exacció de la 
anticipació oferta al Rei a compte del donatiu que espe- 


1. En l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Documents deia Genera- 
litat. processos de visites, trienni de 1617-1620), l’hem vist usat, 
empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una crida pública, 
manada fer pels Visitadors de Catalunya, en 1602. 


INVENTARI 


93 


raven fer al finalitzar la dita Cort. Datades a Barcelona, 
en les cases de la Dipntació, a 1 de març de 1706, i «se- 
llades ab lo sagell major de dita Cort* *. 


BRAÇ MILITAR DEL PRINCIPAT 
DE CATALUNYA 

758 1639 i 1640 

Rodó, 47 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 384. 


al Rei, pregant-li doni bon aculliment al memorial que li 
envien i que posarà en ses mans «lo marquès de Cogo- 
lludo, compte de Empúrias», al qual pot donar tota fe i 
cieença, suplicant-li, ensems, la conservació dels reials 
privilegis de què gaudien. Datada a Barcelona, a 9 d’oc- 
tubre de 1682 i. 


760 


1699 


Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 240. 


Escut portant per senyal quatre barres, tim- 
brat d’una corona. 

+ SIGIL • BRACHII ■ REGII • MILITT ■ 
GENERÓS ■ ET ■ HOMINVM • DE PARAT ICO ■ 
PRINCIP CATALONIE 

( + Sigittum brachii regii milittum generosorum et hominum de para- 
tico Principatus Catalonie ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dirigida al Rei Felip IV pel Protector i el Braç militar 
del Principat de Catalunya i comtats de Rosselló i Cer- 
danya, acompanyatòria dels embaixadors que aquest en- 
viava a S. M. per a fer-li avinent les afliccions que sofria 
Catalunya. Datada a Barcelona, a 27 de març de 1610 2. 

759 1678-1691 

Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 443. 


Escut amb el senyal de les barres i timbrat 
d’una corona. 

+ S1G • BRACH • REGII ■ MIL • GENERÓS ■ 
ET ■ OMINV ■ D ■ PARATI • P ■ CATA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
del Protector i del Braç Militar del Principat de Catalunya 

1. Aquest segell fou publicat en gravat i amb molta exactitud 
en la reproducció, en el llibre dels Srs. Coroleu i Pella, Los Fueros 
de Cataluna (Barcelona, 1878, p. 541). 

2. En els lligalls 285 i 390 de la mateixa collecció o sèrie del Con- 
sell d’Aragó, n’bem vist altres exemplars en cartes, també, dirigides 
al Rei, amb dates de 9 de març de 1639 i 8 de febrer i 26 de març 
de 1640, queixant-se dels excessos que cometien els soldats caste- 
llans, i suplicant fossin esmenats els danys causats, i atesos per S. M. 
els embaixadors de la Generalitat i de la ciutat. 

Joan I, en 1389, concedí l’us de segell, amb el senyal reial o sigui 
les barres, al Braç dels cavallers i homens de paratge del Principat 
de Catalunya. In guo sigülo, diu el privilegi, arma nostra ponantur, 
videlicei, signum regale. Et circumferència literarum dicti sigilli sit 
tenori sequcntis: « Sigülum brachii regii militum generosorum et homi- 
num de paratico Cathalonie principatus» . 

El segell que havem descrit no és el primitiu que usà el Braç mi- 
litar de Catalunya en virtut del privilegi de Joan I, puix el seu estil 
no és el del segle Xiv, però es veu que conservà els mateixos senyal 
i llegenda que li havia assignat aquell comte-rei. (Vegi’s volum I, 
p. 180, doc. LXXV). 


Escut coronat, amb el senyal de les barres. 

+ SIG • BRACH ■ REGII ■ MIL • GENERÓS • 
ET • HOMINVM ■ DE ■ PARAT ■ P CATA ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una sú- 
plica al Rei, a fi de que es mantingui aquesta noblesa 
en ses prerrogatives i preeminències tocant als allotja- 
ments, i que siguin lliures d’aquesfa carga no sols les 
cases habitades pels cavallers, sinó també les que sols 
són habitades per llurs masovers. Barcelona, 1 d’agost 
de 1699. 


761 


DIPUTACIÓ DEL GENERAL 
DE CATALUNYA 

1410 


Rodó, 67 mm. (?) Cera vermella. — Barcelona, Biblioteca de Cata- 
lunya; Arxiu. 


Imatge de Sant Jordi, a cavall, occint el drac 
amb una llança. 

Llegenda ilegible. 


Al dors d’una lletra dels Diputats del General de Ca- 
talunya al comte de Pallars, pregant-li doni creença a 
micer Joan Siurana, Prior major de la Seu de Tortosa, i 
a Joan Aymerich, donzell. Datada a Barcelona, a 22 de 
desembre de 1410 2. 


762 


1409 i 1414 


Quadrilobat, 25 x 25 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, 
Generalitat. 


Dintre d’un quadrilobat, un escut amb la creu 
grega, de Sant Jordi, senyal de la Generalitat. 

1. Altres exemplars d’aquest segell els havem vist en la mateixa 
sèrie del Consell d’Aragó (Uigs. 218, 330, 331 i 335), empremtats en 
cartes del Braç militar al Rei, datades en 1678, 1687, 1688 i 1691. 

2. Malgrat les nostres recerques, no havem pogut trobar d’aquest 
segell, el més antic que coneixem de la Generalitat de Catalunya, al- 
tre exemplar millor que’l present, molt borrós i en mal estat de con- 
servació. 


94 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


+ SEGELL SECRET \ DELS \ DIPUTATS 


764 


1473-1568 


Al dors d’un document en què Fra March de Villalba, 
abat de Montserrat, En Gilabert de Centelles i En Joan 
Ros, ciutadà de Barcelona, Diputats del General de Catalu- 
nya, residents en aquella ciutat, juntament amb els Oïdors 
de comptes del dit General, taxen i fixen a diversos parti- 
culars les quantitats que se’ls hi devien pel General. 
Datat a Barcelona, a 18 de desembre de 1414 i. 

763 1440-1578 

Rodó, 60 mm. Cera vermella en capsa de fusta. — Madrid, 

Ars. del Duc de Medinaceli; Pallars, perg. 193. 

Representació molt artística de Sant Jordi a 
cavall, ferint el drac amb la llança i portant al 
braç esquerre l’escut amb el senyal de la Gene- 
ralitat. La llegéïida, en bellíssims caràcters mi- 
núsculs gòtics, diu així: 


Rodó, 42 mm. Cera vermella. — Seu d’UrgelI, Ars. del Capitol 
de la Seu. 

Un àngel sostenint un escut que porta per se- 
nyal la creu de Sant Jordi. 

S : DE LA DEPUTACIO DEL GENERAL 
DE CATHALUNYA 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
dels Diputats del General de Catalunya residents a Bar- 
celona, a En Bernat Çaferrera, diputat local de la Seu 
d’Urgell. Datada a 12 de maig de 1473 1 2· 

765 1445-1509 

Rodó, 32 mm. Cera vermella. — Ars. Cor. Aragó; Generalitat. 


: SEGELL : DEL '. OFFICI \ DE LA \ DEPUTA- 
CIO i DEL 1 GENERAL \ DE \ CATHALUNYA 


Dintre d’un quadrilobat l’escut a senyal de la 
Generalitat, o sia la creu. 


Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un perga- 
mí en què els Diputats del General de Catalunya i al- 
tres representants del Principat, anomenen Capità Gene- 
ral del dit Principat i de l’exèrcit, el comte de Pallars, 
N’Hug Roger. Datat a Barcelona a 28 d’abril de 1462, 
«ab lo maior segell del Offici de Deputatio en pendent 
segellada» 2. 

1. N’hem vist un altre esemplar, que’ns ha servit per a comple- 
tar la llegenda, al mateis Arsiu (papers de la Generalitat), emprem- 
tat amb cera vermella, al dors d’un manament fet per N’Alfons de 
Thous, doctor en Drets, canonge de la Seu de Barcelona, i En Jau- 
me March, cavaller, Diputats del General de Catalunya, residents a 
Barcelona i Oïdors de comptes del dit General, a En Ramon Des- 
plà, perquè pagui cent florins d’or d’Aragó pel trienni passat, En 
Guillem Pocha, En Simon Dalmenara i En Jaume Marti, arrenda- 
dors de la Generalitat, de la «bolla de plom» i del «sagell de la cera» 
de la vila i vegueria de Montblanch, que se’ls hi havien promès en el 
contracte, en satisfacció i esmena « de les generalitats les quals no 
han pogudes collir e haver per lo dit Trienni en lo loch e terme del 
Castell de Rochafort de Queralt». Barcelona, 26 de febrer de 1409. 

2. La matriu d’aquest preciós i notabilíssim segell degué ésser la 
que obrà mestre Hans Tramer l’any 1417 (Vegi’s volum I, p. 195, 
doc. XCV). Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arxiu 
Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 1440), em- 
premtat amb cera vermella, al dors d’una carta als Consellers de 
la ciutat, datada a 18 de maig de 1440. Altre el trobàrem en l’arxiu 
de la Biblioteca de Catalunya, empremtat amb cera vermella i pa- 
per, en un document atorgat per Fra Miquel Delgado, abat de Po- 
blet, En Mateu de Moncada, baró d’Aytona i de Serós, etc., i En 
Francesc Ramis, ciutadà de Barcelona, diputats del General de Ca- 
talunya, anomenant En Francesc Palau, doctor en Lleis, de la ciutat 
de Tortosa, per assessor de la Diputació, amb l’ofici de diputat local 
de la dita ciutat i vegueria, per al trienni que comença a córrer en el 
dia present. Datat a Cervera, a 1 d’agost de 1476, cum sigillo maiori 
noslri Deputacionis officii. Encara en 1578 s’usava aquestsegell, puix 
n’havem trobat un altre exemplar en l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
(papers de la Generalitat), empremtat amb cera vermella, a dors 
d’una carta credencial en favor d’En Gabriel Robuster, Degà i ca- 
nonge de Tarragona, i d’En Benet Girgos, dirigida pels Diputats del 
General de Catalunya al Sant Pare Gregori XIII i datada a 22 de 
novembre del dit any 1578. 


+ S : DE LA DEPUTACIO DEL GEN AL 
DE CATHALUNYA 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’un document 
mitjançant el qual els Diputats del General de Catalu- 
nya prometen pagar 8 lliures i 5 sous a En Gabriel de 
la Via i a En Pere Miquel, llicenciats en lleis i ciutadans 
de Girona, els quals els hi eren deguts per raó de salaris. 
Datat a Barcelona, a 5 de març de 1456, «segellat ab lo 
segell de nostre offici de deputacio, acustumat de caute- 
les» 2. 

766 1592 i 1601 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 344. 

Imatge de Sant Jordi, a cavall, occint el drac. 

1. També la matriu d’aquest segell degué ésser obra de Hans 
Tramer, feta ensems que la del segell precedent n.° 763; designant-se 
aquest com a «segell mitjà» en el document al qual hem fet referència 
al deseriure el « major» o sigui el precedent. A més d’aquest exemplar 
n’hem vist un altre en l’Arxiu Municipal de Girona, emprèmtat amb 
cera vermella i paper, en una lletra dels Diputats del General de 
Catalunya als Jurats de Girona, perquè satisfessin el fogatge i no- 
vells impostos acordats per les Corts de Montçó. Datada a Barcelona, 
a 24 de novembre de 1478. En vàrem trobar altre exemplar en l’Ar- 
xiu de la Corona d’Aragó, en una carta de creença a favor d’En 
Lluís de Cervelló 1 d’En Lluís de Copons, datada a Barcelona a 23 
de novembre de 1568. 

2. La matriu d’aquest segell, com la dels dos precedents, degué 
ésser igualment obra de Hans Tramer, com així consta en el docu- 
ment XCV, del volum I a què hem fet referència, designant-se amb 
el qualificatiu de «segell menor». Altres exemplars n’havem trobat 
en el mateix Arxiu, en documents de 1445 i 1509. En aquest darrer 
es diu: «sagellada ab lo segell acostumat posar en cauteles*. 


INVENTARI 


95 


+ SAGELL • DEL • OFFICI • DE LA - DIPV- 
TACIO • DEL • GEN ARAL * ■ CATHALVN1A 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
dels Diputats del General de Catalunya residents a Bar- 
celona, al Rei, referent a la moneda presa i detinguda a 
Palamós a N’Ambròs Espinola, qui la treia a nom de Sa 
Magestat; manifesten que dit afer ha sigut remès a jus- 
tícia que procuraran sigui administrada de la manera 
deguda. Datada a Barcelona, a 15 de setembre de 1592 i. 


sotscrita també per En Francesc Vila, conseller segon, 
i En Benet de Tord, oïdor militar, dirigida als Cònsols de 
la ciutat de la Seu d’Urgell. Datada a Barcelona, all 
de juny de 1646 i. 

7^9 1644-1650 

Rodó, 45 mm. — Barcelona, Collecció de l’autor. 

Escut en forma de cartela amb la creu de la 
Generalitat. 


767 


1592 1 1593 


Rodó, 45 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; 
Uig. 344. 


Un àngel que sosté l’escut de la creu de Sant 
Jordi. 


SIGILLVM PARVVM SCRIBANIAS MAI ORIS 
GENERALIS CATHAL0N1JE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en ana carta 
dels Presidents i Junta del batalló de la Generalitat, diri- 
gida a En Pere Vergés, comissari reial a Tremp. Datada 
a Barcelona, a 4 de juny de 1650 2. 


SAGELL ■ DE LA • DIPVIO DEL GEN AL • 
DE • CAH AVIA 


770 


1664-1691 


( Sagdl de la Diputació del General de C aihalunia) 


Rodó, 62 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 524. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
del bisbe de Girona a En Geroni Gassol, del Consell reial 
i secretari del Rei en el Suprem d’Aragó, sotscrita també 
pels Diputats del General del Principat de Catalunya re- 
sidents a Barcelona, recomanant-li l’afer de les coman- 
des de Sant Joan. Barcelona, 28 de setembre de 1592. 


768 1641 i 1646 

Rodó, 62 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut formant una cartela amb ornamentació 
pròpia del segle xvn. Ocupa tot el c amper de 
l’escut la imatge del cavaller Sant Jordi occint el 
drac amb la llança. En la part superior de l’or- 
namentació de l’escut hi ha un altre escudet en 
forma de losange amb la creu, senyal de la Ge- 
neralitat. 

SIGILLVM MAIVS SCRIBANIM MA10RIS 
GENERALIS CATHALONIjE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Presidents i Junta del batalló de la Generalitat, i 

1 . Un altre exemplar d’aquest segell es troba en el mateix Arxiu , 
empremtat amb cera vermella, al dors d’un manament fet pels Di- 
putats del General de Catalunya a En Pere Plantada, porter reial, 
perquè personalment se confereixi al lloc i universitat de Vallferrera 
í faci promta i expedida execució en les persones i bens dels seus 
singulars, per les 268 lliures i 8 sous que devien a la Generalitat per 
àrcabuços que li havien comprat. Datat a Barcelona, a 22 de setem- 
bre de 1601. 


Representació, quant al dibuix i la llegenda, 
enterament igual al segell n.° 768. Sols se dife- 
rencien en el cordó que rodeja la llegenda, puix 
en aquell està format amb flors de llir, al·lusió, 
potser, a la Casa reial de França, que governava 
a Catalunya després de la separació d’aquesta 
del reialme de Castella. 

Amb hòstia vermella i paper, en una lletra dels Dipu- 
tats del General de Catalunya, en Barcelona residents, al 
Rei, fent-li avinent que ja en 1662 li representaren que 
s’observessin les Constitucions que disposen que’ls «alie- 
nígenos y estrangers no pugan obtenir Beneficis en aquest 
Principat», i reiteren el prec que aleshores li feren. Bar- 
celona, 31 de maig de 1664 3. 


Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 521. 

Representació igual a la del segell n.° 769, no 
observant-s’hi més que la diferència del cordó 

1. En posseïm un altre exemplar, empremtat amb hòstia ver- 
mella i paper, en una carta del diputat En Francesc de Tamarit; 
datada a Barcelona a 14 de març de 1641. 

2. Altre exemplar d’aquest segell el tenim també en nostre collec- 
ció, empremtat en una carta dels Presidents i Junta del batalló, sots- 
crita pel Dr. En Josep Montaner, Conseller en Cap i En Joan d’Ar- 
gensola, diputat militar, i datada a Barcelona, a 30 de novembre 
de 1644. 

3. En el Arx. Cor. Aragó (Consell d’Aragó, llig. 244), en veièrem 
un altre exemplar en una proposta de càrrecs i oficis, datada a 31 
de març de 1691. 


96 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


que rodeja la llegenda, que havem notat també 
en el segell precedent n.° 770. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada per En Bonaventura Vila, notari i es- 
crivà major del G-eneral de Catalunya. Datada a 6 d’oc- 
tubre de 1666, cum impressione sigilli communis eiusdem 
Generalis Cathalonie. 


& 1700 i 1706 

Rodó, 64 mm. Arx. Cor. Aragó; Consell d’ Aragó; llig. 474. 


Tortosa, que vagava per renúncia d’en Tomàs Cartas, 
que exercia dit ofici. Datada a Barcelona, a 15 de maig 
de 1699 i. 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL 

DE CATALUNYA 
774 

Oval, 26 x 22 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de coure. 

Escut amb les quatre barres, timbrat d’una 
corona. 


En un escut de forma ovalada la imatge de 
Sant Jordi a cavall que té a sos peus el drac. El 
Sant cavaller porta elm amb llambrequins i té 
l’espasa enlairada i amb actitud de combatre. 
Al braç esquerre porta un escut, a senyal de la Ge- 
neralitat, una creu grega. El drac té la llança cla- 
vada a la gola. Rodegen l’escut diferents motius 
d’ornamentació i figures fantàstiques, i en sa part 
superior té una gran corona. 

SIGILLVM • MAIVS ; SCRIBANIE ■ MAIORIS 
GENERALIS • CATHALONIE • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Diputats i Oïdors de comptes del General del Princi- 
pat de Catalunya, residents a Barcelona, al Rei, regra- 
ciant-li l’haver atesa la proposta feta per la Generalitat 
«en tots los llochs de Deputats, Oydors y Officis vacants 
en la present casa de la Deputacio». Barcelona, 24 de 
juny de 1700 i. 


773 1699-1706 

Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’ Aragó; llig. 474. 


+ DIPUTACION PROVINCIAL DE CATALUÏÏA 

DIPUTATS OÏDORS DE COMPTES 
775 136i 

Losange, 60 x 60 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol 
de la Seu; pergamins del segle xiv. 

En un losange i colocada horitzontalment la 
següent inscripció en lletres gòtiques majúscules. 

: + : / segel : / dls :deputat /s :d: 

CATALUYA I E : DE \ MALLORCHES / 

ORDONATS i A l RE / EBRE \ LOS \ I 

coptes : / + : 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que conté una carta de pagament o albarà, atorgat 
pels comissionats per a definir i examinar els comptes 
de la Diputació del General de Catalunya i regne de 
Mallorques, a favor d’En Guillem Oliver, escrivà de la 
Tresoreria de la Reina, de l’administració que li fou en- 
comanada per raó de les galeres i naus que foren armades 
a Barcelona per la guerra de Castella. 24 de novembre 
de 1364, «segellat ab lo segell del dit nostre offici». 


Escut en losange amb la creu, rodejat de pal- 
mes i timbrat d’una corona. 

SIGILLVM ■ PARVVM • SCRIBANUE • 
MAIORIS • GENERALIS • CATHALONIE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
proposta feta al Rei pels Diputats i Oïdors de comptes 
del General del Principat de Catalunya, per a la provisió 
de l’ofici de Guarda ordinària del General de la ciutat de 

1. Altre exemplar d'aquest tegell el posseïm en nostra collecció, 
ompremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta dels Diputats 
del General residents a Barcelona, als Cònsols de la ciutat de la Sèu 
d’Urgell, datada a 7 d’agost de 1706. 


* * w Segle xv (?)-1545 

Quadrilobat, 54 X 54 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, 
Generalitat; correspondència. 

En la part superior del c amper que enclou el 
quadrilobat, un escudet amb tres barres, timbrat 

1. Coneixem diversos exemplars d’aquest mateix segell, entre al- 
tres, un en l’Arxiu del Gran Priorat de Catalunya de l’Orde de Sant 
Joan de Jerusalem, empremtat al dors d’una carta-orde sotscrita 
per N’Aleix de Miravall, en nom dels Diputats del General í dirigida 
al Diputat local del General de la vila de Tremp i Pallars, en 21 
d’abril de 1701; í altre exemplar existent en l’Arxiu Municipal de 
Barcelona (Cartes comunes originals, 1705-1706), empremtat en una 
certificació d’un acord dels Diputats i Oïdors de comptes. 18 de 
setembre de 1706. 


INVENTARI 


97 


d’una corona, i a dreta i esguerra de l’escudet 
una creu grega sortint d’un ramell. Dessota hi 
ha la inscripció en capitals gòtiques, col·locades 
en ratlles horitzontals. 

SEGELL : DELS \ I DEPUT ATS: A OYR i / 
LOS ! COMPTES l DE I L \ GENERAL \ Dl E\ 
CATAI LUNYA 


Al peu d’una certificació lliurada per En Francesc 
Granada, cavaller, domiciliat a Barcelona, Racional del 
General de Catalunya, i tenint les claus de l’Arxiu de 
la casa de la Diputació del dit General. Datada a 19 
de març de 1545, «segellada ab lo segell acostumat de 
mon offici» i. 


777 


1593-1682 


Quadrilobat, 52 X 52 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’Aragó; llig. 412. 


Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona. A dreta i esquerra de l’escut un 
altre de més petit en forma de losange, amb la 
creu de la Generalitat. 

La llegenda, en majúscules romanes, va col·lo- 
cada dessota dels dits escuts, ocupant tota la 
resta del camper del segell, i diu així: 


LOS • DIPVTATS • I • 01 DO I RS • DE ■ COM- 
TES - DEL ■ I GENERAL • DE ■ CATHA I LV- 
NYA ■ I • COMPTAS / * * * DE * ROSSEL * * * / 
LO- I -DE CE 1 RDANIA * / * 1593 * 


En una certificació lliurada per En Joan Baptista Re- 
verter, ciutadà honrat de Barcelona, «subrogat en lo offici 
de Racional y arxiver de la casa de la Diputació del Ge- 
neral del present Principa t de Cataluna e tenint las claus 
dels Arxius de aquella.» Datada a Barcelona, als 17 de 
juliol de 1682 2. 


1. És de creure que l’antigüetat d’aquest segell sigui molt major 
que la que indica aquest document, essent possible que sigui origi- 
nari, al menys, del segle xv. 

2. Aquest segell porta una clarícia molt interessant en la lle- 
genda, que és la data de 1 93, mitjançant la qual podem fixar el 
temps en què començà a utilitzar-se. Demés de l’exemplar que ha- 
vem descrit, n’hem vist d’altres al mateix Arxiu de la Corona 
d’Aragó, en documents de 3 d’agost de 1628 i 22 de gener de 1661, 
i un altre a l’Arxiu deia casa del Sr. Marquès de Dou, empremtat 
en paper i cera vermella, al peu d’una certificació donada per N’Eras- 
me Delana i Fontanet, Racional i Arxiver de la casa de la Diputació, 
en 9 de setembre de 1664, «segellada ab lo sagell ordinari de dit mon 
offici*. 


RACIONAL, VEEDORIA 
I COMPTADURIA DE LA DIPUTACIÓ 
DEL GENERAL DE CATALUNYA 


Quadrilobat, 52 x 52 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; 
llig. 547. 


Escut en forma de losange, amb la creu de 
Sant Jordi. Rodeja l’escut un doble quadrilobat 
que conté la llegenda: 

+ RACIONAL • VEHADOR1A ■ Y • CONPTADO- 
RIA • D LA CASA D LA DEPVTACIO • DEL 
GENERAL DEL PNPAT DE CAitA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment mitjançant el qual En Josep Catà i Bertran, ciu- 
tadà honrat de Barcelona, subrogat en l’ofici de Racio- 
nal i arxiver de la Casa de la Diputació, i en dit nom 
veedor i comptador general dels terços i lleves formats 
per la Diputació, en servei del Rei i defensa del Princi- 
pat, certifica i dóna fe de còm, segons els llibres i llistes 
de Veedoria de dit ofici, consta que els Diputats i oïdors 
de comptes del General, a 10 de juny de 1689 nomena- 
ren En Francesc Juncosa, cirurgià major dels dits terços. 
Datada dita certificació a Barcelona, a 4 de desembre 
de 1690 i « segellada ab lo sagell de la Vehedoria » i. 


OÏDOR MILITAR DE LA DIPUTACIÓ 


779 


1650 i 1652 

Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat, vol. 207. 


Escut amb la creu de Sant Jordi. A la dreta 
de l’escut una D i a l’esquerra una G. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al dors d’una 
carta del doctor micer Lluis València i Ximenis, oïdor 
militar, a En Francesc Sauleda, botiguer de Vich, enco- 
manant-li que dels cabals que té a compte de la Genera- 
litat, pagui 350 lliures al Dr. Baltasar Tapies, del Reial 
Consell. Igualada, 18 de febrer de 1652 2. 


1. Altres exemplars d’aquest segell els hem vist en el mateix Ar- 
xiu, en documents de 27 de juliol de 1668 i 13 de juliol de 1686. 
(Consell d’Aragó, lligs. 438 i 242 respectivament.) 

2. En nostra collecció d’empremtes ne tenim un altre exemplar 
corresponent a l’any 1650. 


Vot.um II 


13 


93 


SIGIL LOGRAFÍ A CATALANA 


DEFENEDOR DEL GENERAL 
DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA 

780 1665 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’ Aragó; 
Uig. 521. 


+ GERONA 

Empremtat amb paper i cera vermella, al dors d’una 
carta dirigida als Diputats del General de Catalunya per 
llurs companys En Ramon Sempsó i En P. Perpenyà. 
Datada a 22 de juliol de 1406. 


Escut en losange amb la divisa de la Genera- 
litat o sigui la creu de Sant Jordi. Rodegen l’es- 
cut ramatges i motius ornamentals. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació lliurada per En Francesc Mora i de Marimon, ciu- 
tadà honrat de Barcelona, « Deffenedor del General del 
Principat de Catalunya en dita ciutat residint», de què 
En Joan Pau Bruniquer, notari públic de Barcelona, al- 
baraner que fou de la bolla del dit General en la taula i 
collecta de Barcelona, no ha exercit ni servit l’ofici d’al- 
baraner en « lo corrent bienni que comença a 1 d’agost » . 
Datada a 26 de setembre de 1665, «sellada ab lo sello de 
mon ofici». 


GENERAL DE BERGA 

81 1608 

Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 


Escut flanquejat. En els flancs superior i infe- 
rior, tres barres. En els flancs laterals, la creu 
de Sant Jordi. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’unes 
lletres d’En Joan Pere Vila, prevere, diputat local de la 
vila i collecta de Berga, als Diputats del General de Ca- 
talunya residents a Barcelona, dient-els-hi haver com- 
plert les diligències que li encomanaren i haver feta la 
notificació corresponent al tauler ordinari de dita collecta, 
En Francesc Torres; en testimoni de la qual cosa ha fet 
expedir les presents, « empremptades ab lo senyal major 
de dites bolles del General de la vila de Berga». Datades 
en aquesta, a 17 de juliol de 1608. 


782 


GENERAL DE GIRONA 

1406 


Rodó, 15 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 


Escut amb senyal de la ciutat (faixes de vairs), 
rodejat d’un cercle de lòbuls. 


CORT DE LA DIPUTACIÓ LOCAL 

DE GIRONA 

783 1573 

Rodó, 17 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Escut en losange amb la creu de Sant Jordi i 
un punt o besant en cadascún dels quatre angles 
que forma. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una ins- 
tructa feta per N’Antic Costa, diputat local en la ciutat 
i collecta de Girona, per a Rafel Tomas, guarda del Ge- 
neral de Catalunya, qui havia de passar a diversos llocs 
que se li assenyalen, per a fer una crida pública. Girona, 
15 de març de 1573 i. 


GENERAL DE GIRONA 

1596 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Escut en losange amb la creu de Sant Jordi. 

+ G[ENE]RAL D[E GERON]A 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Rafel Capmany i Descoll, Diputat local de Girona, 
als Diputats de Catalunya residents a Barcelona. Datada 
a Girona, a 2 de desembre de 1596. 


785 


1622 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor, Aragó, Generalitat; vol 181; 
deliberacions, 1620-1623. 


Escut amb el mateix senyal del precedent 
n.° 784. 


1. No podem precisar exactament la naturalesa d’aquest segell, 
amb tot i ésser indubtable que pertany al General de Girona. Com 
a dada, farem constar que al final del document on apareix emprem- 
tat es diu: «De manament de dit sor deputat, expedit per mi Amer 
Sala, scrivent substituit en la notaria publica de Gerona, deservint 
a la cort de dita deputacio local», i seguidament ve empremtat el 
segell. 


INVENTARI 


99 


No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’un edicte 
de la escrivania de la Diputació local de Girona, per raó 
de l’execució que’s feia contra els bens que foren de 
N’Ignasi Prats, com a fiador de l’arrendament de les 
bolles de la vila de Figueres. Datat en aquesta vila en 
juny de 1622. 


En la part exterior de l’escut una L i tres be- 
sants. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en l’acte de 
presa de possessió de l’ofici de Receptor del General de la 
ciutat i collecta de Lleyda, per En Joan Bta. Cabaces, 
mercader, devant d’En Miquel d’Ager, diputat local de 
dita ciutat i collecta, cum appressione sigilli dicti gene- 
ralis. Lleyda, 31 de març de 1663. 


GENERAL DE LLEYDA 

786 1624 i 1640 

Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos de visita. 

Escut de forma ovalada, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al dors i tan- 
cant una pliòa de declaracions de testimonis endreçada 
als Visitadors i Instructors dels processos de la visita del 
General de Catalunya, per En Jacinto Cubells, doctor 
en Dret, Ardiaca de Benasch, canonge de la Seu de Lley- 
da i Diputat local del General de la diputació i collecta 
d’aquesta ciutat. Datada a 8 de març de 1624 i. 


GENERAL DE PERPINYÀ 

1424 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Dintre d’un quadrilobat, un escut en forma de 
losange, amb la creu de Sant Jordi. 

SEGELL DE LA COR AL • DE • 

PPENYA 

( Segell de la Cor[t del Gener\al de Perpenyà) (? ) 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Jaume Seger als Diputats del General residents a 
Barcelona, donant-els-hi noves de l’exèrcit del Rei de 
França que’s trobava entre Montpelleri Beses (Beziers?). 
Datada a Perpinyà, a 24 de febrer de 1424. 


787 


1642 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 


Escut de forma ovalada, amb la creu de Sant 
Jordi. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
d’una recepció de testimonis devant del Diputat local 
del General de Lleyda i sa collecta. Datada a 1 de març 
de 1642. 


788 


1663 


790 


1458 


Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos. 


Representació molt semblant al precedent nú- 
mero 789, per bé que l’escut i la creu són quel- 
com més petits. 

Llegenda borrosa. 

En una plica de declaracions de testimonis, rebudes a 
28 de juliol de 1458 en l’escrivania de l’ofici de la Dipu- 
tació local de Perpinyà i remesa als Diputats del General 
de Catalunya residents a Barcelona, amb data de 9 d’agost 
de 1458. 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos de gravà- 
mens, any 1702, vol. V. 

Escut en forma de lc^ange amb la creu de 
Sant Jordi. 

1. Altre exemplar en el mateix Arxiu (Processos de visites de la 
Generalitat), empremtat en un nomenament de tauler i cullidor dels 
drets del General de la taula de la vila i lloc d’Alfarràs, a íavor del 
nr. Joan Masip, prevere i rector de dita vila, fet per N’Onofre 
d’Alentorn, donzell, diputat local de la ciutat de Lleyda i sa collecta, 
amb data d’aquesta ciutat, 30 de gener de 1640. La presència del 
segell s’hi ía constar així: «en lo segell del General segellades y de 
nostra ma firmades». 


·*7A 1588-1596 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Escut en losange, amb la creu de Sant Jordi. 
+ GEN’ AL D’ PPINYA 

(+ General de Perpinyà ) 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Galceràn de Vilaseca, diputat local de Perpinyà, 


100 


SIGILLOGRAEÍA CATALANA 


als Diputats del Principat de Catalunya residents a Bar- 
celona. Datada a Perpinyà, a 1 de juliol de 1593 i. 

Rull, escrivà de la Diputació local de dita ciutat. Datada 
a 16 de juny de 1600, cum impressione sigilli Generalis 
dicte deputationis localis i. 

792 163o 

795 1704 i 1705 

Rodó, 38 mm. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat. 

Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Escut en losange, amb la creu de Sant Jordi. 

Escut amb la creu de Sant Jordi. 

+ GENERAL DE PERPINYÀ 

+ TARRAGONA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de creença y bona fama de testimonis, donada per 
En Francesc Reart, prevere, Diputat local de Perpinyà. 
Datada en aquesta vila, a 4 de març de 1630. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació lliurada per N’Ignasi Gelambi, notari públic 
de Tarragona i escrivà del Consistori de la Generalitat de 
Catalunya en la ciutat de Tarragona i sa collecta, de com 
constituit personalment en la sala de la casa d’En Jaume 
Alberich, Diputat local, ciutadà honrat de Barcelona i 
domiciliat a Tarragona, En Miquel Bellver, corredor de 

LLOCTINENT DEL DIPUTAT LOCAL 

DE PERPINYÀ 

793 1639 

coll, i trompeta públic d’aquesta ciutat, ha fet relació 
d’haver publicat el dia present, a so de trompeta i de 
manament del dit Diputat local, les crides per a la bona 
direcció de l’estanc del tabac. Tarragona, 4 de maig 
de 1704 2. 

Rodó, 32 mm. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut amb la creu de Sant Jordi. 
No porta llegenda. 

GENERAL DE TORTOSA 

7 9 6 1593-1598 

Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Arx.Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de declaracions de testimonis remesa per En Josep Scu- 
der, doctor en ambdós drets, Lloctinent del diputat local 
del castell de Perpinyà. 16 de febrer de 1639. 

Escut en losange, amb la creu de la Genera- 
litat. 

+ SIGILLVM GENERALIS DERTVS/E 

DIPUTACIÓ LOCAL DE TARRAGONA 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’En Jaume Boteller i d’Oliver, Diputat local de Tor- 

794 1592-1600 

tosa, als Diputats del General de Catalunya residents a 
Barcelona, referent al dret dels oficials del General, d’es- 

Rodó, 32 mm. Cera vermella. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

tar exempts d’allotjaments. Tortosa, 30 d’agost de 1593. 

Escut en losange, amb el senyal de la creu 
grega o de Sant Jordi. 

797 1595 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

+ DEPVT. LOCAL DE TARRA • 

(+ Deputació local de Tarragona) 

Escut en forma de losange amb la creu de 
Sant Jordi, que porta un punt o besant en cadas- 

Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’una 
certificació de declaracions de testimonis lliurada per En 
Gabriel Martorell, notari de Tarragona, a nom d’En Marc 

cún dels quatre angles% 

1. Altre exemplar d’aquest segell en el mateix Arxiu, en una carta 
d’En Jaume Rossell, diputat local de Tarragona, als Diputats del 

1. En el mateis Arsiu hem vist altres esemplars d’aquest se- 
gell, en cartes dels diputats locals de Perpinyà En Francesc Joan 
Girau, de 3 de maig de 1595, N’Antoni Joan Bolet, de 17 d’octubre 
de 1596 i En Geroni de Calders, de 2 d’agoét de 1588. Aquesta dar- 
rera donant compte ala Diputats del General de Catalunya resi- 
dents a Barcelona, de l’execució que s’instava per part de la Cort 
reial contra els béns d’En Francesc Grimau, diputat militar de Cata- 
lunya, i relerint-els-hi tots els detalls de dita execució. 

General de Catalunya residents a Barcelona. Datada en la primera 
ciutat, a 21 de febrer de 1592. 

2. D’aquest segell n’hem vist altre exemplar en el mateix Arxiu, 
empremtat al peu d’una certificació de l’escrivà de la «Deputació 
local del General de Tarragona i sa collecta» , d’un manament fet per 
En Joan Nabot, coronel de cavalleria espanyola de l’exèrcit del Rei 
Carles III, al Diputat local de Tarragona, En L·luis de Homdedeu. 
Datat a 19 d’octubre de 1705. 

INVENTARI 


101 


+ GENERAL DE TORTOSA 

801 1612-1620 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
d’ En Jaume Boteller i d’Oliver, Diputat local de Tor- 
tosa, als Diputats del General del Principat de Catalunya 
residents a Barcelona. Datada a Tortosa, a 12 de juny 
de 1595. 

Rodó. 9 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 

Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

798 1643 

Rev. — Una ala. 

Rodó, 26 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; Uig. 396. 

T'l , 1 1 

En una guia donada per En Bernat Madolell, tauler 
d’ Alcover, a favor d’En Didac Sabater, qui aportava 
cinc capes gascones per a Valls. Datada a Alcover, a 31 

Escut en forma de losange, amb la creu grega 
i un besant en cadascun dels seus quatre angles. 

de maig de 1620 1. 

+ DEPVT • LOCAL • DE ■ TORT OS 

TAULA DEL DRET DEL GENERAL 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lletra 
d’En Pau Martí, Diputat local del General de Catalunya 
en la ciutat de Tortosa, sa collecta i Vegueria. Datada 
a 23 de maig de 1643. 

D’ALGUAYRE 
802 1Í7S 

Rodó, 18 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

CORT DE LA DIPUTACIÓ LOCAL 

Una creu de l’orde de Sant Joan després de la 
sílaba AL-, seguidament GVAY / RE i finalment 

DE TREMP 
799 1705 

un escudet en cairó, amb el senyal de la Gene- 
ralitat o sigui la creu de Sant Jordi. 

Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Al peu d’una carta dirigida als « collidors del dret del 
General de la taula de la ciutat de Vich», pels collidors 

Escut en losange amb la creu de Sant Jordi. 

del mateix dret de la taula d’Alguayre. Datada a 31 
d’octubre de 1575. 

D'L • DE TREMP 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada per En Joan Francesc Grau, notari de 
Tremp i escrivà de la Cort del Diputat local del General 
de la collecta de Tremp i Pallars. Datada a 14 de fe- 
brer de 1705. 

TAULA DEL DRET DEL GENERAL 

I R0LLA D’ALMACELLES 

803 1573 

Rodó, 18 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

TAULA DEL GENERAL DE LA YILA 

Ocupa tot el camper del segell el mot ALM / 

DALCOYER 

800 i6u 

ASSEL / LES i un escudet, al final, amb la 
creu de Sant Jordi. 

Rodó, 17 mm. — A-x. Cor. Aragó, Generalitat. 

Empremtat amb cera natural i paper, en una carta 
del collidor del dret del General i bolla de la taula 

Escut que porta per divisa una ala. 

d’ Almacelles, als diputat i assessor de la collecta de 
Tarragona. Datada a Almacelles, a 10 de febrer de 1573. 

Empremtat en sec, en un albarà atorgat per En Bernat 
Madolell, tauler del General de la vila d’ Alcover. 26 de 
setembre de 1611. 

1. Altre exemplar d'aquest segell l’hem vist en el mateix Arxiu, 
en una guia donada pel dit En Bernat Madolell, «tauler de la Bolla * 
de dita vila d’ Alcover, a 12 de maig de 1612. 

102 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


TAULA DEL GENERAL DE LA YILA 
D’ARBECA 

804 1619-1664 

Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

La data 1619 i dessota un escudet en forma 
de losange, amb la creu de Sant Jordi. 

Empremtat en sec, en una certificació donada per En 
Pere Esquer, tauler de la dita Taula. Datada a Arbeca, 
a 30 de novembre de 1664 *. 

TAULA DEL GENERAL A BAGÀ 

805 1610 

Rodó, 13 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 


Any. — Escut en cairó, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — El mot BA / GA. 


En un albarà dels collidors de la Taula del General de 
Barcelona, de l’any 1545 i. 


808 


1610 


Rodó, 11 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 


Anv. — Escut en losange, amb les armes de la 
ciutat. 

Rev. — La mateixa representació de Panvers. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb paper i ceia groga, en una guia o 
albarà donat pels collidors de la bolla de plom i segell 
de cera de la Taula de Barcelona i dirigit als collidors 
del mateix dret de la Taula de Salàs. Datat a 9 de juliol 
de 1610 2. 


809 


1613-1619 


Rodó, 10 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Al peu d’un albarà o guia del tauler de dita Taula. 
Datat a Bagà en febrer de 1610. 


Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. Sobre la creu hi ha una B. 


TAULA DEL GENERAL A BANYOLES 
806 1611 

Hodó, 9 mm. (?) Cera groga. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 

Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — Una B. 

Empremtat en paper i cera groga, al peu d’una res- 
ponsió que donen als collidors del dret del General de 
Barcelona, els collidors del mateix dret de la Taula 
de Bagà. Datada en aquesta vila, a 19 d’octubre de 1611. 
« segellat ab lo sagell y sera de nostra taula.» 


Rev. — Al BAR. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en un mana- 
ment de l’albaraner de la Bolla de la Taula de Barcelo- 
na, al pcrtaler, perquè retés una penyora. 23 de novem- 
bre de 1613 3. 


Rodó, 10 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut en losange a senyal de la ciutat. És molt 
semblant al segell n.° 808, però quelcom majors 
les dimensions de l’escut. 


TAULA DEL DRET DEL GENERAL 
A RARCEL0NA 

807 1545-1614 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Escut a senyal de la ciutat. 

No porta llegenda. 

1. La particularitat de portar la data de 1619 aquest segell, per' 
met precisar la època en què començà a usar-se. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un mana- 
ment de l’albaraner de la Bolla de la Taula de Barcelo- 
na, En Joan Juliol, fet a 19 d’octubre de 1618. 

1. Aquest mateix segell l’hem vist usat en altre document de la 
Taula de Barcelona, datat a 18 d’abril de 1577, i en altres que’s 
troben en la documentació de la Generalitat, de l’Arx. Cor. Aragó, 
corresponents als anys de 1608, 1610 i 1614. 

2. N’hem vist un altre exemplar, empremtat amb cera vermella 
i paper, en un manament d’En Joan Juliol, albaraner de la Bolla 
de la Taula de Barcelona, al portaler, perquè retés una penyora a 
En Martí, per les mercaderies que havia entrat i ja eren en manifest 
per En Lluis Miralles. Barcelona, 27 d’abril de 1618. 

3. Altres exemplars en el mateix Arxiu, en documents de l’alba- 
raner En Joan Juliol, manant retre penyores, dels anys 1618 i 1619. 


INVENTARI 


103 


811 1624 

Rodó, 25 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut en losange, amb la creu grega o de Sant 
Jordi. 


+ BARCALONA 

Empremtat amb cera groga i paper, en una certificació 
lliurada per N’Esfceve Lloces, credencer de les sedes i 
escots de la casa de la Bolla de Barcelona. Datada a 13 
de febrer de 1624, «sagelada del segell de nostra Taula». 


812 


1624-1627 


Rodó, 30 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut en losange, amb la creu de Sant Jordi. 


BARCELONA ■ Í624 


Empremtat amb bòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’En Geroni de Gauer, datada a 3 de març 
de 1627, « sagellada ab lo sagell acostumat de nostra 
taula de la Bolla de Barcelona». 


818 


1627- 1630 


Rodó, 30 mm. Cera groga. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Representació semblant al precedent 812. Sols 
té la variant de la data, que en aquest és 
de 1627. 


+ BARCELONA ■ 1627 • 


Empremtat amb cera groga i paper, en una certifica- 
ció del llibre de la Taula de la Bolla. Datada a 16 de 
febrer de 1630. 


1650 

Rodó, 18 mm.. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 

Escut en losange a senyal de la ciutat de Bar- 
celona. 

Empremtat amb bòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació feta per N’Antoni Grases, credencer del Ge- 
neral en dita ciutat, de què el francès La Planca aporta 
una caixa amb 69 capells, i per no venir «plomats» del 
General de Perpinyà, ha pagat en la Taula de Barcelona 
35 lliures de dret. 14 de juny de 1650. 


TAULA DEL GENERAL A CERVERA 

8 lO 1577 i 1578 

Rodó, 14 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitet; 
correspondència. 

Escudet en losange, amb la creu de Sant Jordi. 
+ D CERV. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà a 
favor d’En Jaume Vilanova, d’haver pagat 5 lliures, 
5 sous i 2 diners de dret del General, a raó de 1 sou, 6 
diners per lliura, per una aluda sagellada i cauquilada, 
dins la qual hi havia 24 lliures de safrà d’Horta, novell, 
de preu 70 lliures 2 sous, «sagellat ab lo sagell acostu- 
mat del General» . Cervera, 3 d’abril de 1578 b 


816 


1612 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Escut en losange, amb el senyal de la creu i 
en cadascún dels quatre angles que forma, un 
besant. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
catòria feta pels taulers del General de la vila de Cervera 
a favor d’En Bartomeu Arnau, qui a 18 de desembre 
de 1608 aportà en la Taula de dita vila 4 càrregues 
d’aabadejo y altres quinquilleries », i per haver perdut 
l’albarà se li fa aquesta • certificatòria, « segellada ab lo 
sagell acostumat del General de nostra taula de Cervera». 
Datada a 3 de juny de 1612. 


817 


COLLIDORS DEL DRET DELS 
SAFRANS A CERVERA 

1577 


Rodó, 13 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 


La creu de Sant Jordi, i en cadascun dels quatre 
angles que forma, una de les lletres: S. A. F. R., 
que deuen significar «safrà». 


1. En el mateix Arxiu ( Generalitat- correspondència ) n’hem 
vist un altre exemplar, empremtat amb cera vermella, en una certi- 
ficació que fan els collidors del dret dels safrans residents a Cervera, 
dirigida als taulers del General de Barcelona, de còm en Benet Com - 
pany, pagès del lloc de Talavera, aporta, per a vendre en aquesta 
ciutat, 12 lliures de safrà d’Horta, novell, de sa collita, lo qual ha- 
vien estimat en 33 lliures i 11 sous, certiflcant-els-hi com ha pagat 
el dret del General. I perquè consti li fan el present albarà, «sagellat 
ab lo sagell acostumat dels safrans» 1 datat a Cervera a 13 de desem- 
bre de 1577. 


104 SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’un 
albarà fet per dits collidors, a En Pere Villar, de Santa 
Coloma de Queralt, per haver pagat el dret de la «cal- 
quila » dels safrans, al General, «y per que empaig no li 
sia, fem lo present desempaig, sagelat ab lo sagel de la 
calquila dels safrans ». Cervera, 14 d’abril de 1577. 

TAULA DE LA ROLLA 
DE GRANOLLERS 

821 

Rodó, 21 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat, 
processos de visita. 

TAULA DESTERRI 

818 i6ii 

Escut en forma de cairó o losange, amb la 
creu de la Generalitat i un besant en cada angle 
dels quatre que forma. 

+ ! GRANOLES 

Rodó, 16 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat, 
processos de visita. 

Empremtat amb cera natural i paper, en una certifi- 

Escut en forma de cairó, amb la creu de Sant 
Jordi. 

cació feta pels collidors del dret de plom i segell de cera, 
de la Taula de la bolla de la vila de Granollers, d’haver 
bollat tres partits de mercaderies (que’s descriuen). Da- 
tada a 11 de març de 1612. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una guia 
donada per la taula d’Esterri a favor d’En Joan Coll. 
Datada a 9 de setembre de 1611. 

822 1636 

Rodó, 9 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; vària. 

TAULA DEL GENERAL A LA YILA 
DE FIGUERAS 

819 1577 

Un ocell (gralla) (?). 

Empremtat amb cera i paper, eu una guia feta per En 
Cebrià Moner, tauler del General de la vila de Grano- 
llers, a favor d’En Gabriel Fortuny. Datada en dita vila, 

Octogonal, 16x12 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

a 3 de maig de 1636. 

Escut a senyal de la Generalitat o sigui la creu 
de Sant Jordi, i en la part superior de l’escut 
una fulla de figuera. 

TAULA DEL GENERAL A GUISSONA 

823 1637 1 1664 

Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Empremtat en sec, en una certificació feta per En Pere 
Tomaset, tauler del General en la vila de Figueres, de 
còm En Joan Cortadelles ha venut tres lliures i mitja 
desafrà. Datada a 11 de febrer de 1577. 

En el camp del segell es llegeix AR (albara- 
ner) (?), i dessota la data Í637 i un escudet en 
forma de cairó amb la creu de Sant Jordi. 

820 1611-1623 

Empremtat en sec, en una certificació de la Taula del 
General de Guissona, de 7 novembre de 1664. 

Rodó, 9 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 

TAULA DEL GENERAL A ILLA 
824 1637 

Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos de visita. 

Rev. — Una fulla de figuera. 

El mot ILLA i dessota un escut en forma de 
cairó a senyal de la Generalitat. 

Empremtat amb cera natural i paper, en una certifi- 
cació que fa En Francesc Domènech, receptor de la 
Taula de la bol la de Figueres, en el trienni de 1 de juliol 
de 1620 a darrer de juny de 1623, d’un albarà de guia 
que s’era perdut. Datada a 31 d’octubre de 1623. 

Empremtat en sec, en una certificació donada per En 
Josep Guillemí, tauler de la Taula del General, en la vila 
d’Illa, d’haver arribat bestiar boví procedent de Vila- 
franca de Conflent, per a tallar-se en les camiceries de 
dita vila. 14 de novembre de 1637. 

INVENTARI 


105 


TAULA DEL GENERAL A LLEYDA 
825 


1545 


Rodó (?), 16 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà 
del collidor del dret, sobre carregament de nau, «segellat 
ab lo segel acostumat de nostra taula». Mataró, 16 d’oc- 
tubre de 1541 1. 


Escut amb tres barres i tres flors de llir sobre- 
posades. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació feta pels collidors del dret del General de la Taula 
de Lleyda i dirigida als collidors de la Taula del Gene- 
ral, de Barcelona. Datada a Lleyda, a 30 d’abril de 1545- 

TAULA DE LA BOLLA A LLÍVIA 
826 1623 

Rodó, 11 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


1675-1756 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut en losange, amb la creu de la Genera- 
litat. 

MATARÓ • 1675 • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada per En Josep de Checa, administrador 
de la Reial Aduana de Mataró, i En Domènec Rodriguez, 
oficial de llibres d’ella. Datada en aquesta ciutat, a 7 
d’agost de 1756 2. 


Anv. — Escut en losange amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — Un mont amb una creu. 


TAULA DEL GENERAL A OLIANA 
830 i6n 

Rodó (?), 10 mm. (?). Cera. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Empremtat amb cera natural, en una certificació do- 
nada per En Jaume Bozan, bollador de la Taula de la 
bolla de Llivia, de com a 27 d’octubre de 1622 Francesc 
Sicarts, peraire de la dita vila, ha plomades dues pesses 
de 18 canes cadascuna. Datada a 13 de desembre de 1623 
i «sagellada ab lo sagell acostumat de nostra taula de la 
bolla de Llivia». 


TAULA DE LA BOLLA, DE MANRESA 
827 

Rodó, 10 mm. Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Una M i dessota un escudet a senyal de la 
Generalitat. 


Empremtat amb cera bruna paper, en una certifica- 
tòria que fan els collidors del dret de plom i segell de 
cera de la bolla de Manresa, de com En Jaume Parera, cal- 
ceter d’aquesta ciutat, havia bollat vàries mercaderies, i 
havent-se-li perdut l’albarà se li fa dita certiíicatòria, 
segellada «ab lo sagell de nostra taula de la bolla» de 
Manresa. Datada a 9 de maig de 1612. 

TAULA DEL GENERAL A MATARÓ 

828 Segle xv (?) — 1636 

Escut, 14X11 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

Ocupa tot el camper de l’escut el mot, amb 
minúscules gòtiques: 

MA I TE I RO 


Escut amb la creu de Sant Jordi (?). 


Empremtat amb cera i paper, en una certificació d’En 
Joan Sala feta a Oliana el 26 de maig de 1611. 


TAULA DEL GENERAL A OLOT 


831 


1638 


Rodó, 17 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Ocupen el camper del segell i dessota un escu- 
det amb la creu de Sant Jordi, els següents mots: 

• A ■ R • / OLOT / 1637 

Empremtat en sec en un albarà del tauler de la Taula 
d’Olot, En Pau Tamarit, i per ell En Pau Marcillo, 
Datat a 21 de març de 1638. 


TAULA DEL GENERAL A PERPINYÀ 
832 


1578 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat, 
correspondència. 


Escut partit verticalment en dues meitats: 


1. N’hem vist un altre exemplar en el mateix Arxiu (Processos 
de visita de la Generalitat), empremtat amb cera vermella, en un 
certificat d’En Joan Pere Tarau, tauler de Mataró. Datat a 13 de 
febrer de 1636. L’estil d’aquest segell mostra que és molt més an- 
tic, essent possible que correspongui al segle xv. 

2. Aquest segell, amb tot i que’l document diu: sellada con d sdlo 
de esta Real Aduana de Mataró, pertanyia a la Taula del General de 
dita ciutat, com bo comprova la data de 1675 que porta la llegenda 


VOLÚM II 


14 


106 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


l.a meitat, la creu de Sant Jordi; 2.a, imatge de 
Sant Joan. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
cació de què En Pere Anton Vidal i N’Antoni Farràn 
havien venut dues aludes i un sarronet, segellats i cau- 
quillats, de safrà, en la Taula del General a Perpinyà. 
Datada a 8 d’abril de 1578. 


833 


1611 


Rodó (?), 8 mm. (?). Cera verda. — Ars. Cor. Aragó. Generalitat; 
processos de visita. 

Les lletres PP unides per una ratlla horit- 
zontal. 

Empremtat amb cera verda i paper, en una certifica- 
ció feta per En Poc Presses, «regint lo manifest de la 
Bolla de Perpenyà». Datada a 20 de juny de 1611. 


TAULA DE LA BOLLA, DE PIERA 
834 1612 

Rodó, (?) mm. Cera natural. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 

Escudet amb les lletres PI... 

Empremtat amb cera natural i paper, en una respon- 
sió atorgada per En Pau Matoses, tenint la bolla de 
Piera, a favor de N’ Arnau Pujó, per haver-se-li extra- 
viat l’albarà de guia, en què constava haver entrat i 
denunciat en dita vila robes de llana de blanquerja 
comprades a Barcelona. Datada a Piera, a 21 de març 
de 1612. 


TAULA DEL GENERAL A PRADES 


835 


(CONFLENT) 

1596 

Quadrat, 14 X 14 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 


TAULA. DEL DRET DEL GENERAL, 

DE PUIGCERDÀ 

1611 

Escut, 14X11 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut amb el senyal de les barres. 

No porta llegenda. 

Empremtat en sec, en un albarà de guia atorgat pels 
collidors del dret del General en la vila de Puigcerdà. 
Datat a 5 d’octubre de 1611, «ab lo sagell acostumat 
de nostra taula». 


TAULA DEL GENERAL A REUS 


837 


1611 


Rodó, 10 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — Lletres que apar que diuen REVS. 


Empremtat amb cera natural i paper, en una respon- 
sió feta per pèrdua d’albarà, per En Miquel Boix, bolla- 
dor de la Taula de la bolla de la vila de Reus. 13 de de- 
sembre de 1611. 


TAULA DE LA BOLLA A RIBES 


838 


1612 


Rodó, 10 mm. Cera verda. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 


Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 


Rev. — Una S. 

Empremtat amb cera verda i paper, en una responsió 
feta per En Joan Ponter, albaraner de la bolla de Ribes. 
24 de maig de 1612. 


Escut partit en dues meitats: a la dreta una 
fletxa; a l’esquerra una creu patada. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una carta d’En 
Pere Balaguer, notari i collidor de dita Taula, als dipu- 
tats del General de Catalunya residents a Barcelona, no- 
tificant-els-hi que aquesta Taula i les altres del Conflent 
estaven sens guarda, la qual cosa perjudicava en gran 
manera els drets del General. Datada en la vila de Prades, 
a 30 d’octubre de 1596. 


TAULA DEL GENERAL A SALSES 

8^9 1545 

Rodó, 14 mm. — Arx. Cor. Aragó. Generalitat; correspondència. 

Escut amb una nau (?). 

Empremtat en sec, en un albarà de guia fet pels colli- 
dors del dret del General a Salses a favor d’En Vidal. 
Datat a 14 de febrer de 1545. 


INVENTARI 


107 


840 1577 

Rodó, 14 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut en losange, amb el senyal de la Genera- 
litat. 


C0LLID0RS DEL DRET DELS SAFRANS 
DE SANTA COLOMA DE QUERALT 


Rodó, 14 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà 
de guia fet a favor d’En Jaume Alsina i dirigit als colli- 
dors de la bolla de la Taula de la vila d’Olot pel collidor 
de Salses. 7 d’octubre de 1577. 


Una creu grega, i en cadascun dels quatre 
angles que forma, una lletra del mot: 

S. A. F. R. 


TAULA DEL GENERAL A SANT FELIU 
DE GUÍXOLS 


841 


1611 


Escut, 14X11 mm. Cera vermella. — £rx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà 
fet pels collidors del dit dret a favor d’En Miquel Ta- 
fart, per una quantitat de safrà que aportava a Perpi- 
nyà. Datat a Santa Coloma de Queralt, a 24 d’abril 
de 1576, «sagellat ab lo segell dels safrans». 


Un escut que conté la llegenda en lletres mi- 
núscules gòtiques: 

SENT FELIU 


TAULA DEL GENERAL A SANTA MARIA 
DE PALAUTORDERA 


845 


1038 


Rodó, 24 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà 
de guia fet pels taulers del General de la Taula de Sant 
Feliu de Guíxols, per 203 quin tars de bacallar aportats 
a dita Taula. Datat a 20 (?) d’octubre de 1611. 


% 

Escut en losange, amb la creu de la Genera- 


litat. 


+ MANIFEST 


TAULA DEL GENERAL A SANT FELIU 

SASSERRA 

1612 

Rodó, 9 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos de visita. 

Una serra. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en u,na res- 
ponsió a favor d’Antoni Roca, per haver descarregat 
4 quintars i mig de llana. 8 d’octubre de 1612. 


TAULA DEL GENERAL A SANT VICENS 
DELS HORTS 


843 


1610 


Rodó, 12 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’un 
requeriment d’En Ramon March, tauler del General, de 
Palautordera, al batlle de Vilamajor, perquè doni assis- 
tència a Pau Veya, guarda del General que devia exe- 
cutar i penyorar a Joan Riera, peraire, per la pena de 
10 lliures en que havia caigut per tenir en la dita Taula 
de Palautordera nen manifest» un drap de vint i sis 
rams, que se’n havia portat a vendre sens albarà de guia 
de la esmentada Taula. 5 d’octubre de 1638. 


TAULA DEL GENERAL A SITGES 
846 


1588 


Rodó, 16 mm. Cera vermella, — Arx. Cor. Aragó, Generalitat 
correspondència. 


Ocupant tot el camper del segell el mot 
CITCES 


Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — Una campana i al costat un escudet 
a senyal de la Generalitat. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una respon- 
sió d’albarà de guia. Sant Vicens dels Horts, a 30 de se- 
tembre de 1611. 


Empremtat amb cera vermella i paper, al peu d’un 
albarà de guia a favor d’En Batista Rato i de N’Onorat 
Viano, de la ciutat de Niça, per 400 quarteres de for- 
ment, 50 d’ordi i 10 de faves, les quals havien despatxat 
en dita Taula per valor de 750 lliures i pagat el dret del 
General a raó de 1 sou per lliura o siguin 37 lliures i 
10 sous. Datat a Sitges, 12 de març de 1588, i «segellat 
ab lo segell acostumat de nostra taula del General de la 
vila de Sitges». 


108 


SIGILLOGRAFl A CATALANA 


TAULA DEL GENERAL A SOLSONA 
847 i6i2 

Rodó, 15 mm. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat. 

Un escut en losange, amb la creu i rodejat de 
ramatges (?). 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una res- 
ponsió a favor d’En Joan Estrada, per haver perdut 
l’albarà de guia. Datada en la Taula del General, de Sol- 
sona, a 20 de maig de 1612. 


TAULA DEL GENERAL A TARRAGONA 

848 1595-1627 

Rodó, 15 mm. — Ars. Cor. Aragó, Generalitat. 

Escut partit horitzontalment. En la part su- 
perior, les barres; en la inferior, faixes de vairs 
verticals. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels collidors del dret del General, de Tarragona, 
de com En Joan Sirera, apotecari de dita ciutat, havia 
pres albarà de guia per tres quintars de pinyó per a 
provisió de la seva botiga. Datada el 22 de març de 1612, 
«ab lo sagell del General de nostra taula de Tarragona» i. 

TAULA DEL GENERAL A TARREGA 

849 i6i2 

Rodó (?), 12 mm. Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 


TAULA DEL GENERAL A TORTOSA 


851 


1533-1539 


Ootogonal, 15 x 16 mm. Cera verda. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat; 
correspondència. 

Un castell i a ambdós costats un escudet en 
losange, barrat. Dessota del castell i en minús- 
cules gòtiques, el mot: 

TOR 

Empremtat amb cera verda i paper, en un certificat 
dirigit als collidors del dret del General de la Taula dfe 
Barcelona, pels collidors del mateix dret de la Taula 
de Tortosa, de com En Pere Pedrós, criat del Virrei de 
Catalunya, aportava a dita ciutat de Barcelona 47 càr- 
regues de roba, «en noranta y set caps, entre caixes, 
capses y fardells en que dix ha confitures y roba usada. 
Van qualquilades y sagellades ab sagell de cap de moro; 
a promès y asegurat descarregar en vostra taula». Tor- 
tosa, 16 d’agost de 1539. 

TAULA DE LA ROLLA A TREMP 
I PALLARS 


852 


1612 


Rodó (?), mm. (?) Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos. 

Les lletres P i A. 


Empremtat amb cera natural i paper, al peu d’un al- 
barà fet per En Jaume Sullà de Sapeyra, receptor dels 
drets de la bolla de la collecta de Tremp i Pallars. Datat 
a 20 de febrer de 1612. 


Barrat i la creu de Sant Jordi (?). 

Empremtat amb cera bruna i paper, en una certifica- 
ció d’En Tomas Planes, «regint la tenalla de la bolla de 
Tàrrega». Datada a 12 de febrer de 1612. 


TAULA DEL GENERAL A TERRASSA 

8o0 1623 

Rodó, 12 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 

Anv. — Escut en losange, amb la creu de Sant 
Jordi. 

Rev. — TA / AS (Tarrassa) (?). 

Empremtat amb cera natural i paper, en una respon- 
sió, per haver-se perdut l’albarà de guia. Datada a 14 
de desembre de 1623. 

1. Al mateix Arxiu n’hem vist altres exemplars en documents 
de 1595 i 1627. 


TAULA DEL GENERAL A VALLS 
858 1608 

Rodó. 17 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos de visita. 

Una creu d’aspa. En l’angle superior de 3a creu 
un escudet a senyal de la Generalitat; en els tres 
angles restants un punt o besant. 

Empremtat en sec, en un albarà de guia fet pel tauler 
del General, de la vila de Valls, a favor d’En Montserrat 
Maymó, blanquer, per a portar a Tarragona sis «baques» 
adobades en dita vila. Datat a 2 d’octubre de 1608, «sa- 
gellat ab lo sagell desta taula del General de Valls » . 

1612 

Rodó, 10 mm. (t). Cera bruna. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos. 

Anv. — Escudet en losange a senyal de Sant 
Jordi. 


INVENTARI 


109 


Rev. — Un escut que sembla en porta un de 
petitet amb la creu grega. 

Empremtat amb cera bruna i paper, en un albarà de 
guia fet pels taulers del dret del segell de cera de la vila 
de Valls. 23 de març de 1612. 

TAULA DEL GENERAL A YICH 
855 

Rodó, 17 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Un escudet a senyal de Sant Jordi i el mot 
VIC I H 

Empremtat en sec, en un albarà a favor d’En Joan 
Pou, traginer, que aportà a 3 de juliol de 1608, una càr- 
rega i mitja de cuiram de sola, cordovans i moltons» 
per havèr-se-li perdut l’albarà de guia que portava. Da- 
tat a 10 de març de 1612, «ab lo sagell acostumat de la 
taula del General de Vich». 


TAULA DEL GENERAL A YILAFRANCA 
DE CONFLENT 

856 1636 

Rodó, 12 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
processos de visita. 

Anv. — Escut en losange a senyal de Sant 
Jordi. 

Rev. — Un mont que termena amb una creu 
de Sant Joan. A la dreta del mont una I (?) i a 
l’esquerra una A. 

Empremtat amb cera vermella i paper, en un albarà 
de guia fet per En Batista Morer, tauler, i en nom seu 
per En Guillem Aster, a favor d’En Pere Búsquet, tragi- 
ner de Llívia, per 6 quintars de llana bruta. Datat a 19 
de maig de 1636, «ab lo sagell comu de la Taula». 


TAULA DEL GENERAL A YILAFRANCA 

DE PENEDÈS 
857 1B12 

Rodó (?), 12 mm. (?). Cera bruni — Arx. Cor, Aragó. Generalitat; 
processos. 

Escut en losange, amb tres barres. 


Empremtat amb cera bruna i paper, en una certifíca- 
tòria feta pels collidors del dret de plom i sagell de cera 
de la Taula de Vilafranca de Penedès. Datada a 15 de 
maig de 1612, «sagellada en lo sagell de sera acostumat 
de nostra taula». 


TAULA DEL GENERAL A YILANOYA 

DE CURELLES 

858 1588 

Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 

En les parts superior i inferior del camper 
del segell un escudet a senyal de Sant Jordi. En 
el centre i ocupant tota la resta del camper, 
els següents mots: 

VI LAN IOVA D Cl V BELLS 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una certifi- 
catòria feta pel collidor del dret del General de dita 
Taula, de còm Batista Rato i Onorat Viano, de Niça, 
havien carregat sobre la polaca del patró Bartomeu Car- 
bonell, per la eixida de Catalunya en la platja del Ven- 
drell, 200 quarteres de forment. Datada a 11 de març 
de 1588, «ab lo sagell de nostra taula acostumat». 


DE LA ROLLA 

859 1541 i 1651 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; cartes comunes 
originals, 1651, fol. 301. 

Escut en losange, amb la creu de Sant Jordi. 
BOLLA • T • 1Ò41 • 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dirigida als Consellers de Barcelona per En Lluis Va- 
lència, Oïdor militar de la Generalitat, referent a pro- 
veïments i notificant-els -hi son propòsit d’anar a Grano- 
llers o a altra vila més a propòsit, per acudir a les 
necessitats del Vallès. Mataró, 15 de setembre de 1651 i. 

1. No podem precisar a qui pertany aquest segell. De la llegenda 
apar deduir-se que fou fet per al trienni que començava en 1541, si 
interpretem la T que Ui ha abans de la data, pel mot «trienni». Pot- 
ser fou el segell de la bolla de Mataró per a l’esmentat trienni, i que 
en 1651, trobant-lo encara l’oïdor militar En Lluis de València, el va 
utilitzar per segellar la lletra que dirigi als Consellers. 


110 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


DOTZENA SÈRIE - CIUTATS, VILES I LLOCS 


ABRERA 

860 1723 

863 

Rodó, 45 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi 

Oval, 18 X 15 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

nals, 1645, fol. 64. 

Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 

Un mont amb una flor de llir, i a ambdós cos- 
tats del mont dues barres. 

A 1 BRE / RA 

+ SI GI LLUM . VILLJE . AC RI MONT IS 

Empremtat amb hòstia i paper, en el cadastre de la 
parròquia i terme de Sant Pere d’Abrera, any 1723. 

En una carta-credencial dels Paers d’ Agramunt a favor 
del P. Ignasi Ferrer, del convent de Sant Bonaventura 
de dita vila, i endreçada als Consellers de Barcelona 
en 28 d’abril de 1645. 

ADRI 

861 1731 

Oval, 21x16 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

864 1731 

Escut el senyal del qual no’s pot descriure per 
ésser borrós. 

No porta llegenda. 

Oval, 26 X 20 mm. — Barcelona, Collecció de l’autor' 

Un escut amb el senyal de les barres i una 
flor de llir (?). 

AGRA - MVNT 

Empremtat amb hòstia i paper, en una comunicació 
de nomenament de nous regidors pel lloc d’Adri i Tar- 
tera, del corregiment de Puigcerdà. Datada a 25 de no- 
vembre de 1731. 

Empremtat amb hòstia vermella, en un document 
de 1731. 

AGRAMUNT 

862 1595 

865 1812 i 1828 

Rodó, 38 mm. — Arx. Cor. Aragó, Junta Suprema de Catalunya; 
Guerra, anys 1811 i 1812, llig. 6. 

Eodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Escut amb el senyal de les barres i en primer 

Un mont amb una flor de llir, i a dreta i es- 
querra un escut partit amb senyal de les barres 
i escacs. 

terme un mont amb una flor de llir. L’escut tim- 
brat d’una corona. 

AGRA - MUNT 

+ IH[S. PAERS. D AGRA]MVNT DVRGEL 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
certificació referent al servei militar. Datada a 3 de maig 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lletra 
dels Paers de la vila d’ Agramunt als Diputats del Gene- 
ral de Catalunya, referent a afers judicials; 28 de juliol 
de 1595. 

de 1812 i. 

1. Encara l’hem vist usat en 23 de desembre de 1828, en una cer- 
tificació de bona conducta lliurada a favor d’En Ramon Mora. 

INVENTARI 


111 


ALAMÚS 

866 1809 

ALELLA 

0 • " Segle xviii 

Rodó, 33 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 3. 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Una flor. 

Una ala. 

ALAMVS * * * 

+ ALELLA 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs municipals dirigida a la Junta Superior do 
Catalunya, en 22 de novembre de 1809. 

Aquest segell l’hem vist ' usat en documents del se- 
gle xviir. 

ALBONS 

867 i 7 29 

ALENTORN 

871 1809 

Rodó, 31 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu de Sant Joan. 

Un escut que porta per senyal tres faixes ho- 
ritzontals. 

• AL • / BONS 

DE ALENTORN * 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una relació 
de bens de seglars traspassats a eclesiàstics des de 1716; 
datada a 12 de febrer de 1729. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya, en 28 setembre de 1809. 

ALCOVER 

868 Segle xvin (?) 

ALFORJA 

872 

Rodó, 27 mm. ■“ Collocció do 1 cUitor. 

Oval. 35x25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; processos 
de visita. 

Escut amb una ala. 

A®L®C®0@V ®E@R® 

Un castell amb tres torres. 

Empremtat amb hòstia i paper, separat del docu- 
ment, pel qual motiu no pot precisar-se la data. 

+ VILLM ■ ET - CASTRI ■ DE ALF .... 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de declaracions de testimonis; datada a 26 de 
febrer de 1642. 

869 1775 i 1809 

Rodó (2), 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, llig. n.° 7. 

t 

ALMOSTER 

Una ala. 

878 1729 

SAGEL DE [LA VILA D ] ALCOVER 

ltodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta de 
regidors per a 1809 i síndic per a 1809, 1810 i 1811. No 
porta data h 

Una creu i el monograma del nom d’Almoster. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una relació feta 
pels regidors de dit lloc referent als bens de seglars que 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona en veiérem al- 
tres exemplars, ea certificacions de 1775 i 178Q. 

han passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 25 de 
març de 1729. 

112 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


874 1810 i 1821 

Rodó, 21 mm, — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Hisenda, Oficis, any 1810 a 1811. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de regidors, de 22 d’abril de 1810. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 873. 

AMPOSTA 

879 i.78i 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació re- 

Rodó, 31 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

ferent ai préstec forçós del vintè. Datada a 30 de juny 
de 1810 i. 

Escut amb un castell de dues torres, i en mig 
d’elles un escudet amb el senyal de les barres. 

ALÓS 

AM 1 POS 1 TA 

875 1560 

Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, vitrines. 

Un castell amb tres torres. 

Llegenda borrosa. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en uDa reia 
ció feta pels regidors, dels cabals existents dels sobrants 
de propis i arbitris de 1780. Datada a 15 de febrer 
de 1781. 

Empremtat amb cera vermella i paper, i separat del 
document on anava adherit. Segons una indicació, per- 

ANGLESOLA 
880 1698 

tany a l’any 1560. 

Rodó, 28 mm. — Collecció de l’autor. 

876 1809 

Rodó, 19 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 

Escut amb el senyal d’ Anglesola (ratlles horit- 
zontals en zig-zag). 

de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia, propostes n.° 4. 

+ SIGI RIJE 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

AL 1 OS 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta de 
regidors per a l’any 1810; datada a 18 d’octubre de 1809. 

Empremtat eD una certificació que fan Josep Caru- 
lla, apotecari, i Antoni Joan Clavé, Jurats de la vila 
d’ Anglesola, de què, en cap temps, als qui gaudeixen de 
privilegi militar, se’ls ha imposat allotjament en ses ca- 
ses ni tampoc en ses masoveries. Datada en dita vila, a 
10 de setembre de 1698. 

877 1812 

Oval, 27 x 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya; Guerra, any 1811 i 1812, llig. 6. 

ARBÓS 

881 1594 

Una A i un os. 

Rodó, 15 mm. — Collecció de l’autor. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació referent al servei militar, de 17 de setembre 

Escut amb tres barres, timbrat d’una corona. 
No porta llegenda. 

de 1812. 

Empremtat amb paper i hòstia, en un document 
de 1594. 

AMER 

878 i8io 

882 1724 

Oval, 25 X 21 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documonts de a Junta Su- 
perior de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia, propostes n.° 2. 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut que en la part superior porta el mot 
A 1 MER i en la inferior quatre barres. 

Escut amb el senyal de les barres i un arbre. 
A la dreta de l’escut una A i a l’esquerra una R. 

1, En nostra col·lecció hi tenim un exemplar d’aquest segell, em- 
premtat en un document de 15 de setembre de 1821. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu del repartiment 
del cadastre de 1724. 

INVENTARI 


113 


883 1808 

Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Ilig. Gràcia i Justícia, propostes n.° 5. 

Un arbre posat entre les lletres A i R. 

Empremtat, amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
per al càrrec de Síndic procurador general; datada a 14 
d’octubre de 1808. 


884 


ARENYS DE MAR 

1608 


Rodó, 15 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; colleccíó 
sigillogràflca. 

Un escut amb el senyal de les barres. A la 
dreta de l’escut una 4 i a l’esquerra una S. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de què En Miquel Pujades, patró de Canet, ha 
carregat en la platja de Santa Maria d’ Arenys, 245 quin- 
tars de ferro. Datada a 24 de desembre de 1608. 


885 1610 

Rodó, 15 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 

Una creu en un cercle i a l’entorn la llegenda 
+ A REN IS 

En una certificació que En Joan Palomares, de la vila 
de Canet, havia carregat en la platja de la vila de Santa 
Maria d’Arenys, 200 quintars de carbó. Datada a 12 de 
juliol de 1610 i «segelada ab lo nostre segel de nostra 
vila » . 


886 1781-1814 

Oval, 26 X 21 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documentació de la Junta 
Superior de Catalunya; llig. 8. 

Un arbre (aranyoner ?). A sa dreta una A i 
una R al costat esquerre. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un ofici 
dirigit a la Junta Superior del Principat de Catalunya 
en 24 desembre de 1809 1. 


1. N’havem vist altres exemplars en documents de 1781, 1798 
i 1814. 


887 


ARENYS DE MUNT 


1741 i 1810 


Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. 8. 

Imatge de Sant Martí a cavall, toscament di- 
buixat, amb les lletres M i A. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un ofici 
dirigit a la Junta Superior de Catalunya, en 26 de juliol 
de 1810 i. 


888 


ARGENTERA 

1808 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. 

Una creu de l’orde de Sant Joan i dessota la 
llegenda: 

ARGEN I TERA 

Al peu d’una proposta de Regidors dirigida a la Junta 
Superior, de dia 7 de setembre de 1808. 


889 


ARGENTONA 

[Segle xviii. - 1804 


Oval, 20 x 16 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Una creu llatina i dessota el monograma del 
nom de la població. 

L’hem vist usat en documents del segle xviii i de 
l’any 1804. 


890 


ARLES 

1409 (2) 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1406 1409. 

Ocupa tot el camper del segell la llegenda en 
lletres gòtiques: 

ARLS 

Empremtat amb cera i paper, en una carta dels «Con- 
sols e Sindics de la vila e castels de Arles» (Vallespir), 


1. Aquest mateix segell l’hem vist ja usat en 30 d’abril de 1741, 
en una certificació feta pels Regidors de dita vila i terme de Sant 
Martí d’Arenys de Munt. (Arxiu provincial d’Hisenda, de Barcelona.) 


Volum II 


15 


114 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


dirigida als Consellers de Barcelona, interessant-se perquè 
escriguin al Rei que sia plasent d’admetre Fra Jacme Seia, 
per ocupar l’Abadia d’Arles, que vagava per haver sigut 
proveït de l’Abadia de Montserrat el seu abad Fra An- 
toni d’ Avinyó. Datada a 6 de maig (no expressa l’any) 
«e ab lo segell de la vila de Arles segelade». 


894 


ARTESÀ DE SEGRE 

180S 


Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia. 


Representació del poble i el riu. 


891 


ARMADÀS 

1729 


Rodó, 15 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un cercle amb un punt o rosa, i a l’entorn 
la llegenda: 

+ ARMADAS + 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació dels Regidors de dit lloc, de què en aquest no hi 
ha eclesiàstics que posseeixin bens procedents de seglars 
d’ençà de 1716. Datada a 9 de febrer de 1729, 


ARTESA DE SEGRE 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, l’li d’octu- 
bre de 1808. 


895 


ASCÓ 

1591 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un castell dibuixat molt toscament. 


892 


ARNES 

1584-1597 


Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Llibre de pliques 
del Collegi d’Adroguers de Barcelona, 1574-1586. 


Escut que conté la creu de Sant Joan de 
Jerusalem posada entre dues arnes o bucs d’a- 
belles. 


En un document en paper de l’any 1594. 


AUSINYÀ 

896 1729 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una rosa o estrella. 

No porta llegenda. 


AR I NES 

Al peu d’una copia de la informació testimonial re- 
buda pel batlle de la vila d’Arnes, a instància de N’ An- 
toni Aguiló, i certificada pels Jurats de dita vila En 
Pere Bellido i En Montserrat Amargós, en 14 de febrer 
de 1584 i. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una certifi- 
cació de no haver-se traspassat bens de seglars a ecle- 
siàstics des de 1716. Datada a 7 de febrer de 1729. 


897 


AYIÀ 

1811 


ARTÉS 

893 

Oval, 35 x 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-arqueològic; 
matriu de bronze. 

Monograma del nom del poble, timbrat d’una 
corona. Porta la llegenda: 

AYUNTAMIENTO DE ART ES 


Oval, 20X15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents deia Junta Su- 
prema de Catalunya; llig. Guerra, any 1811, n.° 4. 

Escut amb una faixa i sis besants, posats a 
tres rengles, de tres, dos i un; timbrat d’un bàcul. 
No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar; 26 de novembre de 1811. 


1. En el mateix Arxiu n’hem vist altres exemplars, en una carta 
dels Jurats i Consell de la vila als Diputats del General de Catalu- 
nya residents a Barcelona, referent a l’arrendament de la comanda, 
datada a 26 de juny de 1592; i en altre carta també dels Jurats i 
Consell als dits Diputats, notificant-els-hi que’l Síndic En Jaume 
Amargós anirà a parlar-los-hi en nom llur; datada a 11 d’agost 
de 1597. 


898 


1844-1852 


Ovalt 29X26 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de coure. 


Imatge de Sant Martí. 


INVENTARI 


116 


SAN MARTIN DE AVIA 

(Mataplana ?) i una pinya (senyal de la casa de 
Pinós). 

L hem vist usat en documents de 1844 i 1852. 

BAGA • CAP • BARON - DE • PIN • ET • 
MATAPL ■ AN • 1147 • AB HERETIC • 

AYINYÓ 

899 1822-1846 

REDIM ■ DOM ■ SVOS • 

( Baga caput baroniarum de Pinos et Mataplana, anno 1147 ab hereti- 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artlstico-Arqueològic; 
matriu de coure. 

cis redimebat dominos suos) (2). 

Una creu amb diversos motius d’ornamentació, 
i en la part exterior la llegenda 

A 17 T 1 KT V/l 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis remesa a Didac d’Alba, Alcalde major i 
i lloctinent de Corregidor de Barcelona, per N’ Anton i 
Llopis, batlle geneial de les Baronies de Pinós i de Ma- 

A VIN ïü 

taplana. Datada a Bagà, als 30 d’octubre de 1734. 

Usat en documents de 1822, 1832 i 1846. 

904 lg09 

AYGUAFREDA 

900 

Rodó. 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia, n.° 2. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artlstico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Imatge de Sant Esteve portant una palma a. 
la mà dreta. Al costat dret hi té una pinya, i 

Un cercle amb una faç. 

una flor de llir a l’esquerre. 

A YGÜAFREDA 

+ SANT ■ ASTEVE ■ DE ■ BAGA ■ 

AYGUAYIYA 
901 . 1729 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una reclama- 
ció que dirigeixen a la Junta Superior de Catalunya el 
Batlle i Regidors de Bagà, amb motiu de no haver pres 
possessió de son càrrec En Joan Balderich, nomenat regi- 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 

dor per dita Junta. Bagà, 22 de maig de 1809. 

Dibuix borrós. 

AIGVA : VIVA : 

BAGET 

905 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació 
dels Regidors de què, en dit terme i d’ençà de 1716, no 
han passat a mans de eclesiàstics bens ni terres de se- 
glars. 10 de febrer de 1729. 

Rodó, 22 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de ferre. 

Un petit cercle i a son entorn la llegenda 

902 Segle xvm (2) 

Rodó, 28 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

BAGET 

Una creu de l’Orde de Sant Joan. 

BAGFJR 

906 1781 

AIGA VIVA 

Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenia. 

BAGÀ 

903 1734 

Escut timbrat d’una corona i partit en dues 
meitats. En la l.a, senyal deies barres; en la 2.a, 
un castell. 

Rodó, 52 mm. — Arx. Cor. Aragó, Plica de testimonis del Collegi 
dels Adroguers de Barcelona; any 1727 a 1729. 

BA-GVR 

Imatge de Sant Esteve rodejada d’una creu 
patada, una flor de llir, una cadena, una ma 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Regidors de la vila de Bagur al Baró de la Linde, 
referent al cadastre. Datada a 26 de febrer de 1781. 

116 SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


BALAGTJER 

907 

SIGILLVM. PATI ARI JE. CIVIT ATIS. 
BALAGARII. 

Rodó, 60 mm. (?). Cera vermella. — Madrid, Ars. del Duc de Medi- 
naceli; caixa 103, n.° 37. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’nn 
certificat d’interès particular, legalitzat per En Ramon 

Escut a senyal d’escacs, rodejat d’un cercle 
de lòbuls. 

Llegenda destruïda. 

Vilaplana, alcalde de la ciutat de Balaguer, el 27 de se- 
tembre de 1825 i. 

911 

Empremtat en una carta dels Paers de la ciutat de 
Balaguer a En Joan de Cardona, duc de Cardona, comte 
de Prades, marquès de Pallars i gran conestable d’ Ara- 
gó, perquè doni creença als missatgers En Bertomeu de 
Salavert, ciutadà de dita ciutat, i En Bernat Gomar, 
mercader, que li envien per informar-lo dels drets i enan- 
taments que la ciutat ha fet contra els qui penyoraren i 
après contra els oficials de Camarasa. Datada a Balaguer, 
a 4 d’abril de 1501. 

Rodó, 44 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1812, llig. 10. 

Escut en losange i flanquejat, a senyals de les 
barres i escacs, timbrat d’una corona i portant 
dos lleons, coronats amb una flor de llir, per 
tenants. 

CIUDAD ~ DE ~ BALAGUER ’. 

908 1590 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1590, íol. 33. 

^referent al servei militar, de 30 de maig de 1812. 

Escut en losange, flanquejat, amb els senyals 
de les barres i els escacs; timbrat d’una corona. 

BALDOMAR 
912 1809 

+ SIGILLVM CIVIT ATIS BALAGV . . 

Rodó, 11 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia, n.° 3. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Paers de Balaguer als Consellers de Barcelona, par- 
ticipant-els-hi haver rebut el pregó de les carniceries i 
que’l faran publicar. 4 de febrer de 1590. 

Dues lletres: AU . 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
per a Regidors, dirigida a la Junta Superior de Catalu- 
nya en 10 d’octubre de 1809. 

909 1592 

Rodó, 60 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1592, íol. 32. 

BALSARENY 
918 1812 

La mateixa representació del segell precedent 
n.° 908. 

Rodó, 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprem 
de Catalunya; Guerra, llig. n.° 13. 

+ s TAT IS BALAGARII 

Una creu patada. 

Empremtat en una carta dels Paers als Consellers de 
Barcelona, sobre escassetat de blats. Balaguer, 10 de 
març de 1592. 

. BALCEREN Y 

Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat refe- 
rent al servei militar, datat a 4 d’agost de 1812. 

9 1 0 1653-1825 

1. Aquest segell l’hem vist usat en 15 de juny de 1653 (Arx. Co- 
rona Aragó, Consell d’Aragó, llig. 215); en 22 de juny de 1707, en 

Quadrilobat, 42x37 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

una carta dels Paers als Consellers de Barcelona, donant-els-hi no- 
ves de l’host enemiga i significant el temor de ser presa d’aquesta, la 
ciutat i tot el Pla d’Urgell (Arx. Municipal de Barcelona, Cartes co- 

Escut en losange i flanquejat, amb els mateixos 
senyals del segells n.os 908 i 909. 

munes originals, 1707), 1 en els anys 1809 i 1817 (Arx. Cor. Aragó, 
documents de la Junta Superior, i Arxiu Provincial d’Hisenda, res- 
pectivament). 

INVENTARI 


117 


BANYOLES 

914 1447-1628 

Rodó, 40 mm. — Girona, Arx. Municipal; correspondència. 

En el fons del camper del segell, set barres, i 
tallant aquestes, en el centre, un cercle format 
per lòbuls, on apar haver-hi una imatge nim- 
bada (?), però en estat tan borrós que no pot 
distingir-se. 

+ SIGILLUM *** IURATORUM *** UNIVERSI- 
TARIS U1LLE DE *** BALNEOLIS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una lletra 
dels Jurats de Banyoles als de Girona. 19 de juny 
de 1628 i. 


915 


1808 


Escut, 20 x 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 1. 

Escut dividit horitzontalment; en la part supe- 
rior, una B; en la inferior, les barres. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta per 
a síndics, datada a Banyoles, 11 de setembre de 1808. 


916 


BARCELONA 


1289 


Rodó, 40 mm. Cera bruna. — Marsella, Arxius Departamentals; 
perg. B, 386. 


Una creu grega com a senyal preferent i ocu- 
pant tot el camper 'del segell, i en l’espai de ca- 
dascun dels quatre angles que forma, un escudet 
amb tres barres o sigui a senyal reial. 

+ : Cq i VNIVERSITATIS BARCH 

(+ Sigillum universitatis Barch[inone]) 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que ccnté la promesa feta per la ciutat, d’obligar, 
en tant que li serà possible i en els casos previstos pel 
tractat d’Oleron i convenis posteriors, al Rei d’ Aragó a 
restituir les sumes depositade en ses mans pel Rei d’An- 
glaterra, per al rescat del comte de Proven ça, i a des- 
lliurar els fiadors donats per aquest príncep. L’acte s’a- 
torga en presència de Pere de Sitjar, lloctinent d’En 


1. D’aquest segell n’hem vist un altre exemplar en el mateix Ar 
xiu, en una carta als Jurats de Girona, sotscrita pels «Jurats e capi- 
tans del sagramental de banyoles •, amb data de 24 d’agost de 1447. 


Guillem de Calder3, Veguer de Barcelona i Ausona, a 28 
de gener de 1289, e. m. i. 


917 


Segle xiv 


Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, collecció 
sigillogràflca; vitrines. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, les 
barres: 2 i 3, una creu grega. Rodegen l’escut un 
cercle format per lòbuls i diversos motius d’or- 
namentació. 

+ : s : . . .cilii : c. vita.is b arc un : 

(+ Sigillum \Cori\cüii c[í\vila[t]is Barcliinone ) 

No’s pot precisar la data d’aquest segell, perquè es 
troba separat del document del qual penjava. En l’Ar- 
xiu del Capítol de la Seu de Barcelona n’hi ha un altre 
exemplar, però, malauradament també, està separat del 
pergamí al qual degué anar adherit. Amb tot, per sa fac- 
tura especial creiem que pertany al segle xiv. 


918 


1332 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
albarans. 

Escut amb el senyal de la ciutat, la creu i les 
barres. 

+ CON.ELERS DE BA...LONA 

( + Con[c\elers de Ba[rce]lona) 

En un albarà atorgat per En Jacme Carbó, En Fran- 
cesc Romeu i En G. de Bisanya, elets pel Consell de la 
ciutat a rebre els comptes de l’armada, a favor d’En 
Francesc Dirga. Datat a Barcelona, a 20 de febrer de 
1332. e. m., i «segellat ab segell del senyal de la dita 
ciutat de Barchinona». 


919 


1379 i 1383 


Rodó, 55 mm. Cera bruna. — Barcelona, Arx. del Capítol de la Seu; 
solt. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, les barres. Rodegen l’escut un cercle for- 
mat per lòbuls i cinc estrelles. Mereix fer-se es- 
ment que en aquest segell se presenta la col·loca- 
ció de la creu i les barres en forma distinta del 
segell precedent n.° 917, puix en aquest apareix 
la creu en el primer quarter. 

1. Publicat per Blancard, Iconographie des Scemix et Bulles des 
Archives Départementales des Bmches-du-Rhóne, (Marsella, 1860), 
pàg. 116 i n.0 7 de la làm. 62. 


118 


SIGILLOGRAEÍ A CATALANA 


+ SIGILLUM : LII : . . UITATIS ! 

B ARC H IN ON. I 

(4- Sigülum [Conci]lii [ci]uitatis Barchinon[e]) 

Per trobar-se desprès del pergamí d’on penjava, no 
pot precisar-se la data exacte d’aquest exemplar h 


SIGILLUM MINUS BARCI11N0NE 

Al dors d'un document referent a afers administratius, 
atorgat pels Consellers de Barcelona als «Racionals e 
Reebedors de comptes de la dita Ciutat», en 21 de no- 
vembre de 1403, 


920 


Segle xiv (?)-1533 


Quadrilobat, 46x46 mm. Cera groga. — Barcelona, Arx. Municipal 
vitrines. 


922 


1409-1606 


Rodó, 56 mm. Cera natural bruna. — Barcelona, Arx. del Capítol 
de la Seu; pergamins. 


Escut en losange dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, les barres. Els quatre angles 
de l’escut termenen en un ramell de flors i el 
rodeja una orla formant un doble quadrilobat, en 
la qual orla o cinta hi ha gravada la llegenda: 

SIGILLUM SEC RET UM Cl UITATIS 
BARCHINONE 

En una carta dels Consellers a En Francesc deç Bosch, 
conseller en Cap i síndic de la ciutat en les Corts de 
Montçó; datada en 1533 2. 


Segle xív (?)- 1403 

Quadrilobat, 30 x 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Munici- 
pal; vitrines. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 920, però de proporcions menors. 

1. Si l’estil del dibuix no’ns revelés que pertany al segle xiv, ens 
ho demostraria el fet d’baver-ne trobat tres exemplars més, en docu- 
ments de dit segle. En efecte, en l’Arxiu Municipal de Barcelona 
(Cartes comunes originals, 1334-1399), n’hem vist un d’empremtat 
amb cera vermella i paper, al dors d’una carta dels Consellers al 
comte d’Urgell, datada a 25 de febrer de 1379 i motivada per haver 
el sots-veguer del comte a Balaguer «preses e levats xm moltons an 
Berenguer Sunyer carnicer e ciutada nostre e an francesc de vilarasa 
procurador seu», reclamant que’ls faça restituir a aquest «ab totes 
messions e dampnatges-, perquè «null temps es stat acustumat ne 
usat que de ciutadans de barchinona, leuda, carnalatge ne passatge 
sia stat exigit ni levat, per leuders e officials vostres ne de vostres 
predecessors, de bestiar qui pas per balaguer». Altres dos exemplars, 
en estat més o menys fragmentari, es troben en el mateix volum, en 
lletres dirigides pels Consellers als Síndics i missatgers de la ciutat 
de Barcelona en les Corts de Montçó, amb dates de 17 de juny i 3 de 
juliol de 1383. 

2. Aquesta data està escrita al dors del segell, no havent pogut 
trobar la carta que’l contenia i de la qual n’està separat. El segellés 
molt més antic i podria ésser fins del segle xiv. L’hem trobat ja usat 
a principis del xv en el mateix Arxiu Municipal (Cartes comunes 
originals, 1406-1409), en vàries lletres i documents, entre altres, en 
el nomenament que fan els Consellers de N’Antoni Oliver, causídic 
i sots-síndic de la ciutat, perquè vagi personalment a les Quadres 
i Parròquies dc Marià i de Perrerons i algunes masades compreses 
en les terminacions de la erecció del castell apellat Castellnou de la 
Plana, i que abans de dita erecció eren del terme de la vila de 
Moyà, per pendre’n possessió en nom de la ciutat i rebre sagra- 
ment i homenatge de llurs habitants. Datat a Barcelona, a 8 d’agost 
de 1408, «ab lo segell de la dita ciutat en lo dors segellada». 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, les barres. En la part superior del camper 
del segell, un àngel amb les ales esteses que sosté 
l’escut; en la inferior, dos lleons seients. 

+ SIGILLUM ** [CONCjILII ** C1UITATIS ++ 
BARCHINONE 

Penja per cintes de seda de les colors groga i vermella, 
d’un pergamí en el qual ccnsta que els Consellers de la ciu- 
tat de Barcelona, tenint i posseint Castellví de Rosanes, 
encomanaren la guarda de dit castell a En Bernat de 
Jonquers, ciutadà de Barcelona, assignant-li, per dit ser- 
vei, tres mil sous barcelonesos anyals, els quals li devia 
satisfer cada any En Pere Llimona, de la vila de Marto- 
rell, collidor de les rendes de la baronia del castell; de- 
vent tenir a son servei, durant la dita comanda, dos es- 
cuders i dotze homens. Datada a 24 de febrer de 1412, 
«ab segell de la dita ciutat en pendent segellada» i. 


928 


1416 


Bolla de plom, 16 mm. — Barcelona, Collecció de l’autor. 


Anv. — Dintre d’un cercle format per lòbuls, 
un escut en losange dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arx. Cor. Ara- 
gó, unit a un pergamí, pel qual els Consellers de la ciutat concedei- 
xen a la vila de Tàrrega que, en consideració a haver disminuït molt 
el nombre dels seus habitants, pugui fer elecció cada any de paers i 
consellers, prescindint de quarters, com se feia abans; datat a 16 de 
gener de 1409. Altre exemplar existeix als Arxius Nacionals de Pa- 
rís (n.° 11,322 de l’Inventari de Douet d’Arcq), penjant de la ratifi- 
cació d’un tractat entre Ferran II, i Carles VII de França, a 17 de 
gener de 1493. També n’hcm vist un exemplar en l’Arxiu Municipal 
de Barcelona, penjant d’un edicte dels Consellers, datat a 31 de juliol 
de 1481 (Cartes comunes originals, 1400-1481). Als Arxius del Vaticà 
(St. Angelo, arm. XII, capsa 4, n.° 15), n’hi veiérem un exemplar, 
en una lletra dels Consellers al Sant Pare, interessant-se Per l’Orde de 
la Mercè i pel nomenament de Prior, datada a 14 de març de 1578; 
i encara el veiérem usat en 6 de gener de 1606, empremtat en cera 
groga i paper, en una certificació autoritzada per En Francesc Gamís, 
Rector dels Estudis Generals de la ciutat de Barcelona, certificant 
que N’Antoni Gil va ésser matriculat en dits Estudis, en la facultat 
de Gramàtica, en els anys de 1595 i 1598. En el document s’indica 
la presència del segell amb aquests mots: et sigillo dicte civitatis mu- 
nitas. (Arxiu Provincial d’Hisenda, llig. 219, Mínims.) 


INVENTARI 


119 


Rev. — La mateixa representació, bé que l’es- 
cut és dos milímetres més petit. 

Penja per beta groga, d’un pergamí que conté un re- 
quiriment fet pels Concellers de la ciutat als veguer, sots- 
veguer, batlle, sots-batlle i cap de guaites de la ciutat i 
vegueria, i als demés oficials reials, perquè en força de 
la concessió de que gaudien els dits Consellers, feta pel 
Rei En Martí en 1408 i confirmada pel Rei En Ferran a 
28 de novembre de 1412, de què els patrons de llaguts, 
ballesters i remers de la ciutat poguessin entrar en la 
mar amb els mantellets per ofendre i damnificar galeres 
i altres vaixells d’enemics, observessin i guardessin la 
dita concessió reial a En Bertomeu Ferrer, sastre, ciu- 
tadà de Barcelona, el qual havia sigut ordenat en balles- 
ter a fer el servei amb els mantellets. Datat a 1 d’abril 
de 1416 i. 


1435 

Rodó, 24 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; colleoeió sigillogràflca. 

Escut en losange, a senyal de la ciutat. 

No porta llegenda. 

Empremtat en una certificació feta per En Martí Ça 
Riera, per especial càrrec del Consell de cent jurats de la 
ciutat de Barcelona, i dirigida al Mestre Racional de la 
Cort del Rei, a requesta d’En Jaume de Casafranca, 
mercader de dita ciutat, de la quantitat de 1,650 lliures 
de la Taula de Canvi, per avantatge de forment, Datada 
a 31 de desembre de 1435, «e segellada ab lo segell de la 
dita ciutat de Barcelona». 


general de Catalunya, pel lloguer de les atzembles cn 
que N’Antoni del Gronys, sicilià, falconer del Rei, ha 
portat 44 falcons de Barcelona a València. Datada a 2 
d’octubre de 1506 l. 


1497 i 1520 

Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 

Escut en losange, amb el senyal de la ciutat. 

Empremtat al dors d’un manament fet pels Consellers 
de la ciutat a En Galceràn Cestrada, administrador ge- 
neral del port o moll, faedor per concessió reial, en la 
platja de la mar, perquè pagués a N’Antoni Goday, ma- 
riner, guarda del dret de l’ancoratge que’s cullia i lle- 
vava en la dita ciutat per raó de la fàbrica de dit pont, 
8 lliures barceloneses per salari del seu ofici de tres me- 
sos. Datat a 14 de maig de 1520 2. 


1590 

Rodó, 18 mm. Cera groga. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals 1590, fol. 174. 

Representació quasi igual al segell precedent 
n.° 926, diferenciant-se en les ratlles ornamen- 
tals que rodegen l’escut. 

Empremtat al dors d’un manament dels Consellers a 
N’Antic Miquel de Ramires i En Montserrat Llavaneres, 
administradors de la Taula de Canvi o depòsits de la 
ciutat, referent a pagament de blats. Datat a 7 de no- 
vembre de 1590. 


925 1499-1506 

Rodó, 28 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; collecció sigillogràflca. 

Escut en losange, dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. Rodeja l’escut 
un quadrilobat. 


928 


1577 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1576-1579, fol. 76. 

El senyal de la ciutat, rodejat d’un cercle for- 
mat per besants. 


En paper i cera vermella, al peu d’una ce:tificació 
atorgada per En Pere Pc.rraça, mercader, i En Francesc 
Nicolau Moles, nctari, ciutadans de Barcelona i Jurats 
de la dita ciutat, referent a les. tres lliures, setze sous qve 
devia en Joan d’Argentina, donzell, regent la Batllia 

1. És una veritable raresa aquest segell o bolla de plom, usat 
pels Consellers de Barcelona, la presència del qual ve indicada en el 
document amb aquesta fórmula: « En testimoni de la qual cosa ha- 
vem feta fer la present ab bolla de plom empremptada ab senyal de 
la dita Ciutat, en veta groga en pendent segellada ». 


1. En nostra collecció tenim un altre exemplar d’aquest segell, 
empremtat en un document datat a 3 de juny de 1499, i demès 
n’havem vist un altre en l’Arxiu del Capitol de la Seu de Barcelona, 
empremtat en un document de 10 d’abril de 1504. 

No sabem si seria aquest un dels tres segells d’argent que consten 
en l’Inventari de les coses que reb En Joan Faner, notari, escrivà 
del Consell, de mans d’En Joan Brujo, que havia tingut aquell càr- 
rec; «1483, juliol 17 una caxa de fusta d alber groga bossellada 

ab sinch senyals de la ciutat ab son pany e clau, dins la qual son les 
coses següents.... item tres segells dargent ab llur cadena d’argent, 
hun maior altre migencer e altre petit....» (Arxiu Municipal de Bar- 
celona, Manual 1483-1489, fol. 1). 

2. N’hem vist un altre exemplar en el mateix Arxiu, en un do- 
cument de 30 de maig de 1497. 


120 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


En una bolleta de sanilat a favcr d’En Geroni Roura, 
patró d’un llondro amb quatre homens. Datada a Bar- 
celona, asotlo sagell de la ciutat», a 12 de juny de 1577, 


931 


1699 


Rodó, 65 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Processos, 1698-1699. 


929 


1655-1693 


Rodó, 62 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 465. 


Escut d’estil barroc dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. L’escut va tim- 
brat d’una corona i porta per tenants dos grius. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, dues barres. A dreta i esquerra de l’escut 
un griu, collocat dret i d’espatlles a aquell. 

PHI • D • GRA ■ REX • CASTEL ■ ARAGO • 
COMES • BAR : 

( Philipus Dei gratia Rex Castélle Aragonum comes Barchinone ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al dors i tan- 
cant una carta dels Consellers al Rei, manifestant-li que 
cumpliran el seu desig de que franquegessin les carns i al- 
tres vitualles que necessitarà una esquadra de 16 vaixells 
d’Angleterra i d’Holanda, que devia agregar-se a la reial 
armada. Barcelona, 3 de gener de 1C93 i. 


iJOVf 1692 

Rodó, 46 mm. Cera groga en capsa de fusta. — Barcelona, Col·lec- 
ció Juli Vintró. 

Escut en forma d’estrella, dividit en quatre 
quarters: 1 i 4, la creu: 2 i 3, dues barres. 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que conté un certificat de què en Josep Lledó, ciu- 
tadà de Barcelona, paga i conti ibueix en les imposicions 
de la ciutat, i gaudeix dels privilegis que tenen els ciu- 
tadans de Barcelona que’s dediquen al comerç. La pre- 
sència del segell es consigna així: que date fuerunt Barci- 
none sub impressione sigilli ’dicice Civitatis, impendentia 
intra quandam capsam , a 1 d’agost de 1692 2. 


1. Aquest curiosissim segell, on apareix el nom del Rei Felip IV 
en la llegenda, substituint als mots que indicaven ésser el del Con- 
sell de la ciutat, apar que fou creat després d’haver caigut Barcelona 
en poder de les tropes d’aquell Rei en 1652. N’hem vist diversos 
exemplars cn documents de 1655, 1657, 1666, etc., fins a 1693, que 
és l’any al qual pertany el qui havem descrit. (Arx. Corona Aragó, 
Consell*!’ Aragó.) 

2. No podem precisar si es refereix a aquest segell el següent 
acord, que’s troba en el llibre de Deliberacions corresponent, i diu 
així: «Dicto die xxv septembris (1676): ítem deliberan que sian pa- 
gadas a Bonaventura Fornaguera, argenter, vintyvuyt lliuras vuyt 
sous a ell degudas por haver adobat lo baculo del mestre de Cerimo- 
nias y haver fet tres cellos, ço es, un sello gran per marcar la cera, 
serveix per la present ciutat, altre cello de bronse rodó, ab las ar- 
mas dè la ciutat, serveix per la scrivania major. ítem altra sello de 

ferro lo qual diu defalcat de tintas; y per ço, ete xxviii iï 

viiï §>, etc.» (Arx. Municipal, Deliberacions de 1676, fol. 222). Segu- 
rament deu referir-se a algun altre segell, puix aquest s’usava ja 
en 1666 per segellar els diplomes de l’Estudi General de la ciutat. 
(Vegi’s en son lloo corresponent.) 


+ SIGILLVM MAGNVM A SEC RETIS 
CIVITATIS BARCHINONAS 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al dors d’un 
requeriment fet per en Joan Magí Barrera, Conseller en 
Cap, amb data de 23 de maig de 1699 i. 


932 


1676 i 1691 


Rodó, 46 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 438. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 931. 

+ SIGILLVM • A • SEC RET IS • CIVITATIS • 
BARCINONM 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per En Pere Trelles, ciutadà honrat 
de Barcelona i escrivà major i secretari de la casa i Con- 
sell de dita ciutat, d’un dictamen donat per diversos 
doctors i advocats als qui.havien consultat els Consellers, 
per resoldre ço que podia i havia de fer la ciutat per 
evitar els danys qve li ocasionaven les cainiceries que’l 
Prior i Capítol de Santa Anna, los Comanadors de Sant 
Joan i alties eclesiàstics i exempts tenien i comminaven 
tenir i obrir. Datada a 6 de juny de 1676 2. 

1. D’aquest segell n’hem vist diversos exemplars en l’Arx. Coro- 
na Aragó, en els lligalls del Consell d’Aragó, empremtats en cartes 
dels Consellers al Rei, corresponents a les dates 1693 a 1699. Entre 
aquestes cartes n’hi ha una de 25 de juny de 1698, dirigida al Rei 
Carles II, en la qual li supliquen els faci gràcia i mercè de reintegrar 
a la ciutat en la prerrogativa de les insaculacions de les bosses de 
Consellers, Consell de Cent i altres oficis que el Rei Felip IV, quan 
confirmà a la ciutat sos privilegis i prerrogatives, se reserva per les 
hores amb la paraula Pro nunc. Fan remembrança dels serveis que 
ha prestat Barcelona al Rei particularment des de 1652 a 1697, «ex- 
posant sos ciutadans sempre que se ha ofíert en servey de V. M. sas 
vidas y haziendas, havent dita ciutat consumit y gastat de diner 
effectiu la suma que escedeix la de 6 milions, y pel siti de 1697, de 
cinquanta dos dias, ab lo foc y violència de mes de 20,000 hombas, 
100 mil balas de artilleria y lo continuat de magranas y pedras ab 
que de nit y de dia era molestada». (Consell d’Aragó, llig. 244). 

Pot ser se refereix a aquest segell la següent deliberació del Con- 
sell, de l’any 1693. Diu aixi: «Die xvij Novembris mdclxxxxiij. ítem 
deliberan que sian pagades a Bonaventura Fornaguera, argenter, 
trenta quatra lliuras divuyt sous, a ell degudas per fer un sello gran 
per la secretaria de la present casa, remendar las armas del correu 

y dorarlas i tambe lo cello de la scrivania Racional i per ço etc 

xxxiiij <R xviij %>. (Arx. Municipal, Deliberacions de 1693, fol. 291.) 

2. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, llig. 545), n’hem vist un 
altre exemplar en un document datat a 30 de juny de 1691. 


INVENTARI 


121 


983 


1099 


Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 21G. 


de proporcions més reduides i en relació amb son 
mòdol que és menor. 


Dibuix quasi igual al del segell precedent nú- 
mero 932, però l’escut és de major tamany. 

+ SIGILLVM A SEC RET IS CIVITATIS 
B ARC IN ON AL 

Empiemtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feia per En Francesc Cortés, escrivà major i se- 
cretari del Consell de Barcelona, referent a un estracte 
del Privilegi atorgat a dita ciutat per Felip III sobre 
forma i disposició d’insaculacions de Consellers i altres 
oficis de la mateixa, datat a Aranjuez a 27 de maig 
de 1587. La certificació va datada all d’octubre de 1699. 


934 


1699 


Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 216. 


Dibuix i representació igual al segell precedent 
n.° 933, diferenciant-se’n en la collocació de la 
llegenda, que en lloc de començar en la part su- 
perior i anar d’esquerra a dreta del segell, en 
aquest comença per la inferior i va de dreta a 
esquerra. 

SIGILLVM A SEC RET IS CIVITATIS 
BARCINONAL 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació feta per En Francesc Cortés, escrivà major i 
secretari del Consell de la ciutat de Barcelona, i datada 
a 8 de juliol de 1699. 

935 1702 

Rodó, 65 mm. — Collecció do l’autor. 


+ SIGILLVM A SECRET IS CIVITATIS 
BARCINONAL 

En paper i hòstia vermella, al dors d’un testimonial 
que fan els Consellers a N’Antoni Mombrú i altres de la 
parròquia de Sant Feliu de Codines, d’haver comparegut 
devant d’eïls N’Enric Deu, de dita parròquia. Datat a 4 
d’agost de 1702. 

1766 

Rodó, 47 mm. — Barcelona Arx. Provincial d’Hisenda; llig. 76. 

Sant Geroni de la Murtra. 

Representació i dibuix molt semblant al pre- 
cedent n.° 936. 

+ SIGILLVM A SECRET IS CIVITATIS 
BARCINONAL 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’interès particular lliurada per N’Ignasi Clara- 
munt i Gavarró, secretari de l’Ajuntament de Corregidor 
i Regidors de Barcelona. Datada a 15 de març de 1763. 


938 


1775-1817 

Rodó, 50 mm. — Collecció de l’autor. 


Representació molt semblant a la dels dos pre- 
cedents n.os 936 i 937, amb petites variants en 
els motius d’ornamentació de l’escut i en les lle- 
tres de la llegenda que son majors. 

+ SIGILLVM A SEC RETIS CIVITATIS 
BARC1NONJE ■ 


Escut de forma ovalada, collocat en una car- 
tela i dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, quatre barres. Timbrat d’una corona i 
portant dos grius per tenants. 

+ SIGILLVM MAGNVM A SEC RET IS 
CIVITATIS BARCHI N ON AL 

En paper i hòstia vermella, en un document de 1702, 
en què els Consellers de la ciutat autoritzen als Admi- 
nistradors de l’Hospital General de Santa Creu perquè 
puguin retornar la dobla als qva la havien imposada en 
l’extracció a benefici de les necessitats del dit Hospital. 


Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’una certifi- 
cació lliurada pel secretari de l’ Ajuntament de Barcelo- 
na, a 5 d’abril de 1817, de les despeses fetes per la sub- 
ministració de les tropes franceses en els anys 1808, 1809 
i 1810 i. 

939 1808-1814 

Rodó, 31 mm. — Barcelona, Arx. Municipal.; matriu de coure. 

Una àguila coronada i amb les ales esteses. 
MAIRIE DE BARCELONE 


936 1702 

Rodó, 47 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Gremis, Pelaires, 112. 

Representació igual al precedent n.° 935, però 


1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Gremis, Fusters, n.° 38), 
n’havem vist un altre exemplar, empremtat al peu d’una certifica- 
ció de la sentència dictada en un plet entre’ls Síndics de la Contra- 
ria dels fusters i els Prohoms de la Confraria dels forners; datada 
a 25 d’abril de 1775. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda el trobàrem 
usat en documents de 7 d’octubre de 1782 i 15 de febrer de 1812. 


Volum II 


46 


122 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


940 1861 

Rodó, 50 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; matriu de bronze. 


Caralps. Datada a Barcelona, als 3 d’agost de 1587, «sa- 
gellat del sagell de nostre ofici de racional » i. 


Dibuix molt semblant al dels segells n.os 936, 
937 i 938, diferenciant- se quelcom en els motius 
ornamentals de l’escut 1. 


943 


RACIONALS DE LA CIUTAT 

1588 i 1595 


+ S1GILLVM A SEC RET IS CIVIT ATIS 
B ARC IN ON M 


Losange, 55 X 45 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1585-1588 i «Notularum», 1594-1595, 
fol. 213. 


SÍNDICS DE LA CIUTAT 
941 1563-1571 

Rodó, 38 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Processos. 

Escut en losange, dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, les barres. 

+ SIGILLV M : SÍNDIC OR CIVIT ATIS l 
BARCINOÉ 


Escut amb el senyal de la ciutat. Rodegen 
l’escut ramatges florits. 

DEL OFF1CI DELS RATIONALS DE LA 
C IV TAT DE BARCELONA 

Empremtat al dors d’una carta del Conseller En Fran- 
cesc Gamis, en la qual dóna compte i raó als Consellers, 
de diversos carregaments de blat i de les naus que’ls con- 
dueixen a la ciutat. Roses, 14 de gener de 1588 2. 


Empremtat amb paper i hòstia, en una carta del Con- 
seller En Ramon Vicens de Senmanat al batlle de Flix, 
referent a un crim comès en aquella vila. Datada a 17 
de setembre de 1571 2. 


942 


1587 i 1605 


Rodó, 43 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; vitrines. 


Escut estil del renaixement, dividit en quatre 
quarters: 1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. En la 
part superior de l’escut apareix un àngel amb les 
ales esteses. 

+ SIND1CORVM • CIVIT ATIS • BARCINONE 


1651 

Rodó, 43 mm. — Col·lecció de l’autor. 

Escut octogonal dividit en quatre quarters; 
1 i 4, la creu; 2 i 3, dues barres. 

0. DEL • RASIONAL • DE CASA • DE LA 
Cl V TAT • DE ■ BARCELONA 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al dors d’una 
carta dels Consellers, de 13 de gener de 1651 i dirigida 
als Paers de la ciutat d’Urgell, comunicant-els-hi noves 
referents a sanitat. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al dors d’un 
document amb què En Dalmau Ros, mercader, racional, 
i En Francesc Vilar, notari i escrivà de la casa del Ra- 
cional de la ciutat de Barcelona, atorguen carta de pa- 
gament de diverses quantitats a favor d’En Miquel 
d’Oms, ciutadà, En Geroni Ferrer, mercader, i En Jaume 

1. Mercès a l’erudit arxiver municipal N’Alfons Damians, podem 
precisar l’any en que fou gravada aquesta matriu, el nom del gra- 
vador i el seu import. En Consistori del dia 10 de desembre de 1861» 
l’Ajuntament aprovà el següent dictamen de la Secció 1.», proposant 
el pagament del compte al gravador. Diu així: 

Sección 1.* Exmo. Sr-; Habiéndose hecho necesario que se constru- 
yese nuevo, el Sello grande, para timbrar en seco, que V. E- usa para 
todos los documentos que corresponde, y no siendo menos necesario en 
la actualidad, por hallarse gastado el que se usaba, y haber de emplearlo 
para imprimirse en las obligacioncs del empréstilo del gas; ha efectuado 
cumplida y salisfactoriamente dicho trabajo, el artista Secundino Olivé, 
quien liene presentada la cuenta por el importe de doscientos Ren., y 
en tal concepto esta Sección, Opina que V. E. podria servirse acordar 
el pago de la misma. No obslante V. E. resolverd si es de su agrado. 
Barcelona 10 Diciembre 1861. C. López. José Matheu. Sesión de 10 
Diciembre 1861. Aprobado. — P. A. El Secretario (signat). (Arx. Mu- 
nicipal de Barcelona, expedient n.° 2,537, secció 2.*, després 1.*, 
anys 1848 a 1861, f. 4). 

2. Altre exemplar en el mateix Arxiu Municipal (Cartes comunes 
originals, 1551-1563, fol. 128), en una lletra dels Síndics de la ciutat 
als Consellers; datada a Montçó, 4 d’octubre de 1563. 


1654 i 1657 

Rodó, 37 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; processos, 1654-1655. 

Escut molt semblant al del segell precedent 
n.° 944. 

0 DEL ■ RASI ON Aj • DE • CASA ■ DE ■ LA • 
C IV TAT • DE ■ BARCELONA ■ 

Empremtat en una certificació del llibre de comptes 
del «morboi lliurada per En Lluis Claresvalls, «Mestre 
Racional de casa la ciutat de Barcelona», i En Josep 
Soldevila, notari i escrivà Racional. Datada a 4 de maig 
de 1654 3. 

1. En una carta datada a Bellpuig als 21 de febrer de 1605 i di- 
rigida pels síndics de Barcelona En Felip Dimas Montaner, En Mi- 
quel Miró i En Pere Ferrer als Consellers, referent a la compra de 
blats, hi ha un altre exemplar d’aquest segell. (Arx. Municipal, 
Cartes comunes originals, 1605). 

2. L’exemplar que’s troba en el «Notularum de 1594-1595», del 
mateix Arxiu, ve consignat en el document (que és de 8 de juny 
de 1595), amb aquesta fórmula: «sagellatab lo sagell major del offici 
del rational». 

3. N’hem vist un altre exemplar en l’Arxiu Provincial d’Hisenda, 
al peu d’una certificació lliurada a 27 de juny de 1657. 


INVENTARI 


123 


946 1695 i X696 

LoBange, 55 X 46 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 545. 

GUARDA-MAGATZEM DE GRANS DE LA CIUTAT 
949 1779-1792 

Escut i ornamentació molt semblant al segell 

Octagonal, 23 X 19 mm. — Col·lecció de l’autor. 

n.° 943, sols que en aquest l’escut va timbrat 
d’una corona que no porta aquell. 

+ DEL OFFIC1 DELS * RATIONALS * DE LA 

Escut a senyal de la ciutat, timbrat d’un casc 
amb corona i un ocell amb les ales esteses, se- 
gurament el rat penat. 

C IV TAT * DE BARCELONA 

FORMENS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada per En Geroni Guiu, notari públic de 
Barcelona, subrogat en l’ofici d’escrivà Racional de la 
casa de la ciutat. Datada a 10 d’octubre de 1695 b 

947 1691 

Rodó, 57 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 461. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació donada per En Josep Prat, guarda- magatzem 
de grans de la ciutat, i extreta del «Llibre de Credença 
dels Payols de Barcelona», del preu a que’s venè el blat 
de la terra, a 1 d’agost de 1779, en la plaça de Barcelona. 
Datada a 14 d’agost de 1779. 

Escut timbrat d’una corona amb el rat penat (?), 

CREDENCER DEL PES DE LA FARINA 

dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 2 i 3, 
dues barres. 

DE LA CIUTAT 

950 1978 

+ RACIONAL VE ADORI A Y CONTADVRIA 
DE CASA LA CIVTAT DE BARCELONA 

Rodó, 15 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 438. 

Escut amb les armes de la ciutat. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta per N’Onofre Sidos, Racional de la Casa 
de la ciutat de Barcelona, i en dit nom veedor i comp- 
tador general dels Terços d’infanteria amb què dita ciu- 
tat servia al Rei per la defensa del Principat; datada a 
30 de gener de 1691 i «segellada ab lo sagell de la Vehe- 
doria ». 

Al peu d’una certificació donada per En Josep Bate- 
11a, veler, ciutadà de Barcelona, credencer del pes de la 
farina de la ciutat, referent a un anotament que hi havia 
en el llibre de quinzenades de dit pes, de la farina pesada 
per compte d’En Francisco Ros, flequer. Datada a 23 
d’octubre de 1678 i segellada «ab lo sagell de dita ciutat 
que esta en mon poder». 

ADMINISTRACIÓ DELS FORMENTS 
DE LA CIUTAT 

948 1662 

Rodó, 42 mm. — Arx. Cor, Aragó, Consell d’Aragó; llig. 320. 

ADMINISTRADOR DE LES OBRES DELS MURS 
I VALLS DE LA CIUTAT 
951 1375 i 1376 

Escut vuitavat dividit en quatre quarters: 1 i 4, 
la creu; 2 i 3, dues barres. 

Losange, 14 X 14 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítoi 
de la Seu; albarans. 

+ DELS FORMENTS DE CASA DE LA 
CIVTAT DE BARCELONA 

Escut en losange, dividit en quatre quarters: 
1 i 4, la creu; 2 i 3, les barres. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació feta d’orde dels Consellers per En Pere Pau 
Vinyals, mercader, ciutadà de j_>arcelona, regint els lli- 
bres de l’administració dels forments de dita ciutat i 
referent a unes anotacions de dits llibres. Datada a 23 

Empremtat al peu d’un albarà atorgat per En Jaume 
Burgués i En Gilabert Sentcliment, obrers de la ciutat 
en el present any, a favor d’En Berenguer Morey, batlle 
de la dita ciutat. 10 de novembre de 1375 h 

de març de 1662. 

1. Al parlar-se d’un segell de la « scrivania Racional », en la deli- 
beració del Consell de 17 de novembre de 1693, podria ser que’s re. 
íerís a aquest. (Vegi’s la nota corresponent al segell n.° 931.) 

1. Altre exemplar d’aquest segell es troba en el mateix Arxiu, en 
un albarà atorgat pel susdit En Jaume Burgués, «administrador 
elet per lonrat Consell de Cent jurats a les obres dels murs e vallg 

de la ciutat segellat ab segell e senyal de la ciutat», a 12 de gener 

de 1376. 

124 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


BARONIA DE LAVANÇA 
952 

Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 6. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de regidors de la vila per a 1810. Datada a 24 
d’octubre de 1809. 

Un arbre. 

BEGAS 

9 5 6 1796-1807 

BERONIA DE LA VASA 

Rodó, 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-arqueològic; 
matriu de bronze. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
proposta de regidors per a l’any 1809, dirigida ala Junta 
Superior de Catalunya l’li d’octubre de 1808. 

Un pi. 

S. CHRISTOFOL DE BEGAS 

• 

BÀSCARA 

9oB 1729 

L’hem vist usat en documents de 1796, 1801 i 1807. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

BELLCAIRE 

957 

Escut que porta per senyal dues claus en- 
creuades. 

Quadrat, 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ DE ■ BASC ARA 

Un castell. 

BELLCAYR • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació referent als béns que han passat de mans se- 
glars a eclesiàstiques des de 1716. Bàscara, 12 de febrer 
de 1729. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació donada pels jurats del castell i lloc de Bellcayre 
(batllia reial de la vila de Verges), referent als béns que 
de mans seglars han passat a eclesiàstiques des de 1716. 
Datada a 14 de febrer de 1729. 

BATEA 

954 1597 

Oval, 21 X 18 mm. Cera natural — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 

BELL-LLOCH 

correspondència. 

(CORREGIMENT DE IjLETDA) 

9o8 1808 

Una creu llatina, i distribuïdes entre dreta i 
esquerra les lletres de la llegenda: 

Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. 

BATEA 

Una flor de llir. 

Empremtat en una carta dels Jurats de la vila de Ba- 

BELL LLOCH 

tea, als Diputats del General de Catalunya residents a 
Barcelona, credencial a favor d’En Bertomeu Samper i 
d’En Joan Guimerà, de dita vila, per haver complert bé 
llur deure en la qüestió de les comandes. Batea, 11 d’agost 
de 1597. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
per a Síndic, dirigida a la Junta Superior de Catalunya, 
en 6 d’octubre de 1808. 

955 1809 

Rodó, 26 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes n.° 8. 

BELL-LLOCH 

(CORREGIMENT DE MATARÓ) 

959 Segle XVII (?) 

Oval, 24x21 mm. — Arx. del comte de Bell-lloch, matriu de segell. 

Un braç armat d’una destral que amenaça ba- 
tre un tronc d’arbre. 

VILLA DE BATEA 

Escut ovalat, amb vuit besants a la dreta i 
tres a l’esquerra. 

No porta llegenda. 

INVENTARI 


125 


960 


BELLPUIG 

1590 


Rodó, 19 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1590, íol. 27. 


Tres monts. 


+ BELLPVG 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Paers de la vila de Bellpuig als Consellers de Barce- 
lona, dient-els-hi que han rebut la crida de les carnice- 
ries i que l’han feta publicar. Datada a 1 de febrer de 1590. 


961 


1646 


Oval, 35x28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’ Aragó; llig. 545. 


Tres monts cimats d’una creu i les lletres 
B i L. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’una certi- 
ficació feta pels Jurats de la vila, de com En Gregori 
de Castro i Sotomayor, governador que fou de dita vila 
i castell de Bellpuig, prengué per compte de Sa Mages- 
tat, de les sitges d’En Francesc Gomar, d’una part 346 
quarteres i mitja de blat i d’altre 50 quarteres. Datada 
a 2 de desembre de 1646. 


964 


1808 


Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents do la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 3. 


Un escut amb el senyal de les barres. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una pro- 
posta de batlle, feta pels regidors de la vila de Bellver 
en 3 de novembre de 1808. 


BELLYÍS 

f965 1781 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una flor de llir. 


BELLBIS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta per N’Anton Bufalà, batlle, i els regidors 
de dit lloc, de que no hi havia sobrants de propis i arbi- 
tris de l’any 1780. Datada a 7 de març de 1781. 


966 


BERANÍ 

1809 


Rodó, 34 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. 


962 


1698 

Oval, 33 X 30 mm. — Collecció de l’autor. 


Un doble cercle i en el centre les lletres B I. 
(Beraní?) 


Escut amb el senyal borrós. 

BELLPVK 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Regidors per a l’any 1810. Datada a 24 d’octubre 


de 1809. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
certificació lliurada pels Paers de la vila, referent als 
talls i tatxes que’s feien per raó d’allotjaments. Bellpuig, 
4 de setembre de 1698. 


963 


BELLYER 

Segle xv (?) 


Rodó, 14 mm. Cera natural. — Se- d’Urgell, Arx. del Capítol. 


Una ala. 


BERGA 

967 

v' * Segle xiii o xiv 

Rodó, 40 mm. Cera natural. — Arx. Cor. Aragó, collecció 
sigillogràfica; solt. 

Escut amb set mitjes llunes, posades vertical- 
ment a 2, 2, 2 i 1, i a ambdós costats de l’escut 
un card. 

+ i SIG TRI DE ...GA \ 

(+ Sig[illum cas]írï de [ Ber]ga ) (?) 


En una carta dels Cònsols de Bellver a Pere de Minis- 
trells, Cònsol de la ciutat d’Urgell. Datada a 20 de març. 
No porta l’any, però la lletra sembla com del xvèn segle. 


Per estar separat del document del qual penjava, no 
podem precisar la data d’aquest segell, que apar ésser 
del xmèn o xivèn segle. 


126 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


968 


1433 


Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1430-1434. 


Escut amb el mateix senyal que’l del segell 
precedent n.° 967, collocat dintre d’un cercle de 
lòbuls arquejats en punta. Rodegen dit escut tres 
escudets amb el senyal de les barres. 

ORVM ATIS VILLE BERGE 

([+ Sigillum consüiari]orum [universit]atis ville Berge) (?) 


Al dors d’una carta de creença dirigida als Consellers 
de Barcelona pels de Berga, a favor d’En Bernat de Can- 
tallops, En Joan Pila, En Lluis d’Olibes i En Francesc 
Puyol, síndics, els quals havien de parlar-los-hi sobre la 
qüestió que tenia la vila amb el vescomte d’Illa i de 
Canet. Berga, 27 d’abril de 1433. 


969 


1618 i 1622 


Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 492. 


Escut partit verticalment; a la dreta, el senyal 
de les barres; a l’esquerra, tres mitjes llunes. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia blanca i paper, al peu d’una 
certificació lliurada pels Consellers de la vila de Berga, 
de que En Miquel Rocafort i del Graner, i son germà En 
Felip, son fills llegítims i naturals d’En Salvador Roca- 
fort i de Na Gerònima del Graner, i consignen els serveis 
que han prestat a la vila. Datada a 23 d’agost de 1618, 
«sagellada ab nostre segell acostumat» i. 


nació de cent persones les quals amb la major diligència 
marxin per acudir al socors de la necessitat que tenia la 
ciutat». Berga, a 26 de desembre de 1640. 


971 


1678, 1708 i 1740 


Oval, 34 X 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut timbrat d’una corona, amb els mateixos 
senyals que’ls del segell precedent n.° 970. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una ex- 
posició dirigida a l’Intendent pels Regidors de la vila 
de Berga, d’interès particular. 23 novembre de 1740 i. 


u " 1781-1828 

Oval, 36 x 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut molt semblant al del segell precedent 
n.° 971, per bé que el dibuix és més incorrecte. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de l’Ajuntament de la vila de Berga, de què 
dels llibres cadastrals no resulta qui posseeixen els béns 
lliures i qui els vinculats, i de consegüent no és possible 
donar la relació que’s demana. Datada a Berga, a 28 
d’agost de 1828 1 2. 


973 


BESALÚ 

1447 


Rodó, 55 mm. Cera vermella. — Girona, Arx. Municipal; 
correspondència. 


Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Escut partit en dues meitats: primera meitat, 
les barres, segona meitat, cinc mitjes llunes. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Consellers de la vila de Berga als Diputats del Ge- 
neral de Catalunya, manifestant-els-hi haver-se pres re- 
solució de que «no obstant lo continuo servey fa esta 
vila en lo tercio de don Antoni Cassador, se fes nomi- 

1. Al mateix Arxiu (llig. 368 del Consell d’Aragó) havem vist 

un altre exemplar en carta del Veguer, Batlle i Consellers de la vila 
al Duc d’Alcalà, Lloctinent i Capità General del Principat de Cata- 
lunya, notificant-li que tota la terra i comarca està ben netejada de 
«bandolers y omens ladres», i que els caminants van «ab molta pau y 
quietut*. Berga, 25 d’agost de 1622. 


Escut partit en dues meitats: primera meitat, 
una creu; segona, les barres. 

BISVLDV 

Empremtat amb cera vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de Besalú als de Girona. Datada a 30 de se- 
tembre de 1447. 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
any 1678), n’havem vist un exemplar, en una carta dels Consellers 
de Berga als de Barcelona, comunicant noves d’una malaltia conta- 
giosa que havia aparegut a la vila de Bagà i demanant instruccions. 
Datada a Berga, a 3 de novembre de 1678. Altre exemplar el trobà- 
rem en l’Arxiu de la Corona d’Aragó (Generalitat, correspondència), 
en una certificació d’un acord del Consell celebrat a 17 d’abril 
de 1708; datada dita certificació a 31 dels dits mes i any, cum im~ 
pressione sigüli dictae villae et universitalis bergae 

2. En el mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar d’aquest 
segell en un document datat a 12 de febrer de 1781, i. a l’Arxiu 
Cor. Aragó, altres en documents de 1808 i 1811. 


INVENTARI 


127 


974 1592-1689 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 

BIURE 

978 1729 

correspondència. 

Rodó, 15 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut partit verticalment en dues meitats: pri- 
mera meitat, el senyal de les barres; segona, un 

Un besant i a son entorn la llegenda: 

pilar cimat d’una creu de Sant Joan. 

BIVRA 

BESALV 

En una carta dels Jurats de Besalú als Diputats del 
General de Catalunya, notificant-els-hi que, per mort de 
N’Antic Pallarès, mercader de dita vila, vagava un lloc 
d’oïdor de comptes, i que per a substituir-lo se serveixin 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació referent a traspàs de béns de seglars a eclesiàs- 
tics des de 1716. Datada a 13 de febrer de 1729. 

insacular En Joan Pallarès, son germà, per a dit càrrec. 
Datada a 14 de març de 1593 i. 

BLANES 
979 1564 i 1581 

975 1803 

Rodó, 35 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1564-69, fol. 43. 

Rodó, 20 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut partit verticalment; a la dreta, les bar- 
res; a l’esquerra, una creu de doble traveéser. 

Escut amb quatre faixes horitzontals, cimat 
d’una cabra. 

Llegenda borrosa. 

fi- S1GILL BLANDIIS 

Empremtat en una certificació datada en la vila de 
Besalú, a 4 d’octubre de 1803. 

En una carta dels Jurats de la vila de Blanes als Con- 
sellers de Barcelona, donant-els-hi noves de la pesta que 
hi havia hagut a la vila. Blanes, 28 d’agost de 1564 1. 

BESTRACA 

976 1729 

980 1577 

Rodó, 35 mm. (?). — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una estrella. 

Rodó, 12 mm. Cera bruna. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1576-1579, fol. 76 v.« 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació 
feta pel batlle i regidors de dit lloc, de que en son terme 

Escut que porta per senyal una cabra. 

no s’han traspassat béns de seglars a eclesiàstics d’ençà 
de 1716. Datada a 7 de febrer de 1729. 

Empremtat al peu d’una bolleta de sanitat a favor del 
patró Geroni Roura, que partia de la vila amb la seva 
barca. Blanes, 12 de juny de 1577. 

BISBAL DEL PENEDÈS 

977 1589 

981 1591 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 

Escut que porta per senyal una àguila amb les 

Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1591, fol. 6. 

ales esteses. 

En una certificació de l’any 1589. 

Una cabra ocupant tot el camper del segell, i 
en la part inferior d’aquest una b. 

X. Trobem usat aquest segell en 18 de juny de 1592, en una carta 
dels Jurats de Besalú als Consellers de Barcelona, demanant-els-hi 
que se’ls restitueixi la üiure plàtica per ésser exempts de mal conta- 
giós. (Arxiu Municipal de Barcelona, cartes comunes originals. 1592, 

En una carta dels Jurats als Concellers de Barcelona 
sobre provisió de blats. Blanes, 17 febrer de 1591. 

fol. 84). Aixl mateix l’hem vist en l’Arx. Cor. Aragó (Generalitat, cor- 
respondència), en un document de 28 de novembre de 1689. 

1. Altre exemplar l’havem vist en el mateix Arxiu, en una carta 
dels Jurats, de 10 d’abril de 1581. 

128 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


982 1G32 

Rodó, 31 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1632-1633. 

No podem fixar la data d’aquest segell per estar sepa- 
rat del document on anava empremtat. 

Escut partit en dues meitats: a la de la dreta 

986 183! 

dos quarters; 1, vuit besants; 2, les barres. A 

Rodó, 27 mm. — Collecció de l’autor. 

la de l’esquerra, una creu. 

BLA - NAS 

Empremtat amb paper i hòstia, en una carta dels Ju- 
rats de la vila als Consellers de Barcelona, comunicant- 

Escut timbrat d’una corona i ocupant tot el 
camper una creu grega, i en cadascun dels quatre 
quarters que forma una lletra de les quatre se- 
güents: F. E. R. T. 

els-hi noves referents a sanitat. Datada a 21 de maig 
de 1632. 

VILLA DE BLANES 

988 «s» 

Oval, 21x17 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1831. 

Escut amb els mateixos senyals que’l del se- 
gell precedent n.° 982. 

BORRASSÀ 
987 1729 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 

Oval, 22 x IS mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

tificació dels Jurats de la vila de Blanes, d’ haver-hi arri- 
bat N’Antoni Fortià, soldat del Terç de la Diputació, de 

La creu de Sant Andreu. 

la companyia d’En Joan Moragas, portant lletres de la 
Generalitat a les quals havien donat compliment. Datada 

BORRASSA 

a 25 de novembre de 1689. 

. 

984 1754-1817 

Rodó. 44 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda 

Empremtat en una relació de finques de seglars que 
han passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 15 de 
març de 1729. 

Escut amb els mateixos senyals que’ls dels 

BORREDÀ 

988 1810 

segells núms. 982 i 983, però amb collocació in- 
versa. 

Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Congrés Provincial; llig. n.° 11. 

+ SELLO DE LA VILA DE BLANES 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 

BOR 1 ADA 

instància feta pel batlle i regidors de la vila a l’Inten- 
dent General de l’Exèrcit i Principat de Catalunya, refe- 
rent als arrendataris dels arbitris de la vila, que per 
complir les terces dels seus respectius arrendaments, pre- 
sentaven vales reials. Datada a Blanes, a 6 d’octubre 

Empremtat amb hòstia i paper en un document refe- 
rent al servei militar. Datat a 2 d’agost de 1810. 

de 1799 i. 

BOT 

989 1753 

985 Segle xviii (?) 

Rodó, 24 mm. — Collecció de l'autor. 

Rodó, 22 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut amb els mateixos senyals que’ls dels se- 

Un escut que porta per senyal un bou, dibuixat 
toscament. 

gells precedents 982, 983 i 984. 

BOT 

1. Altres exemplars en el mateix Arxiu, en documents de 1754 
i 1817. 

Empremtat amb paper i hòstia, en una certificació 
de 1753. 

INVENTARI 


129 


990 


BOXADORS 

1809 


Oval, 26 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

Dibuix borrós, timbrat d’una corona. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta en 24 d’oc- 
tubre de 1809. 


991 


BRÀFIM 

1765 (?) 

Rodó, 28 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


El bordó de romeu de Sant Jaume, patró del 
lloc, i les lletres B. A. F. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
relació que’s dóna als administradors generals del delme 
en la província Tarraconense. La data del document no’s 
pot precisar amb exactitud per ésser borrosa la quarta 
xifra. 


992 


1780 


Rodó, 29 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

Les mateixes lletres que en el segell prece- 
dent n.° 991, i dessota un ramatge en lloc del 
bordó de pelegrí. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació del Batlle i Regidors, referent als sobrants dels 
rèdits de propis i arbitris de l’any 1780. Datada a 9 de 
febrer de 1781. 


993 


BREDA 


1780 


Oval, 28 x 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

El monograma de Jesús. 

+ SANT • SALVADOR • DE • BREDA 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació de 
no haver-hi hagut sobrants d’arbitris en 1780. Datada a 
13 de febrer de 1781. 

BRI0LF 

Segle xviii (?) 

Rodó, 28 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de boix. 

Un cercle amb una creu. 

BRIOLF 


995 


BROCA 

Rodó, 32 mm. — Brocà, Ca’n Vilella, matriu de coure. 

Imatge de Sant Martí, bisbe. 

ST MARTI DE BROCA 


996 


BRUCl·l 


Oval, 32 x 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Una mata de bruc. 

BRUCII 


997 


BRUGUERA 

1809 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, llig. n.° 3. 

Un besant dintre d’un cercle. 

BVRGVERA 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una pro- 
posta de Regidors per a l’any 1810. Datada a 7 d’octu- 
bre de 1809. 

BUADELLA 

998 1729 

Oval, 22 X 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un edifici que apar una església. 

BVADELLA 

Empremtat amb hòstia i paper, en una relació que 
fan els Regidors de dit lloc, dels béns de seglars traspas- 
sats a eclesiàstics des de 1716. Datada a 17 de febrer 
de 1729. 


999 


CABANABONA 


1808 


Rodó, 37 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

Barres o faixes dintre d’un cercle. 

CABANA BONA 


VOLÜM II 


17 


130 SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta, el 13 d’oc- 
tubre de 1808. 

CABBERA 

(CORREGIMKNT DE MATARÓ) 

1004 1737 i 1754 

Oval, 26 x 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

CABANELLES 

1000 

Rodó, 30 mm. — Girona, Museu Arqueològic, matriu de boix. 

Una cabra rodejada de ramatges florejats. 
No porta llegenda. 

Un ocell. 

+ CABANELLAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat de què En Francesc Pibernat, vei de Sant Martí 
d’ Arenys de Munt, feu en 1752, en sa fàbrica i d’orde 
d’En Pere Berth orneu, 26 pipes d’aiguardent. Datada a 
24 de setembre de 1754 i. 

CABANES 

1001 1729 

1005 1816 

Ovalat, 29 X 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 27 mm. — Barcelona-, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Tres cabanes. 

Una cabra. 

CABANAS 

CABRERA 

Empremtat amb hòstia vermella, en una certificació 
referent a béns de seglars passats a eclesiàstics des de 17 16. 
Datada a 13 de febrer de 1729, « sellada ab lo sello de 
nostre lloch». 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
súplica dels Regidors de dit lloc, en 4 de maig de 1816. 

CABBENYS I MASSANET 

1002 Segle xiv (?) 

CADAQUÉS 
1006 1580 

Rodó, 28 mm. Cera natural. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1580-84, fol. 79. 

Rodó, 52 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de bronze. 

Un escut amb un castell de tres torres. 

En el camp del segell, florejat, dos escuts. El 
de la dreta dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 

+ LO CASTELL DE CADAQVEZS 

cabra amb una bordura; 2 i 3, dues barres, amb 
els rocs (Requesens). L’escut del costat esquerre 
porta per senyal una maça (Massanet). 

+ SIGILLUM : CURIARUM \ DE \ CABREN- 
CIO '. ET DE MASS ANETO 

Al dors d’una carta dels Cònsols de Cadaqués als Con- 
sellers de Barcelona, donant-els-hi avís d’haver-hi pesta 
al Llenguadoc i altres punts de França, segons testimoni 
de persones que n’eren vingudes. Datada a 22 de novem- 
bre de 1580. 

CABBEBA 

1003 Segle xviii (?) 

1007 1587, 1626 i 1716 

Rodó, 29 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1626. 

Rodó, 16 mm. — Barcelona, Collecció d’En Juli Vintró; 
matriu de coure. 

Escut amb el mateix senyal del segell prece- 
dent n.° 1006, bé que’l castell és quelcom major. 

Un escut que porta per senyal una cabra. 

+ LO CASTELL DE CADAQVEZS 

CABRERA 

1. N’hem vist altre exemplar en l’Arx. Cor. Aragó, en una plica 
1 de testimonis del Collegi d’Adroguers, de 7 de novembre de 1737. 

INVENTARI 


131 


Al dors d’una carta dels Cònsols de Cadaqués als Con- 
sellers de Barcelona, comunicant-els-hi noves de pesta. 
Datada a 26 de juliol de 1626 

CALDERS 

1011 1776 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

CALAF 

Una caldera. 

1008 Segle xvii 

Oval, 28 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 318. 

CALDERS 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, un ca; 
2 i 3, un mont amb una flor de llir. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació referent al cadastre, donada pels Regidors del 
lloc, en 14 de juliol de 1776. 

Empremtat al peu d’un conveni per a la fundació, en 
la vila de Calaf, d’un convent de religiosos Trinitaris des- 

1012 

calços. No porta data, però correspon al segle xvn. 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

1009 1722-1810 

Una caldera dintre d’un cercle. 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Hisenda, llig. 11. 

CAL + DERS 

Escut ovalat que conté un ca i el mot LAF. 
L’escut va timbrat d’un casc amb llambrequins. 

L’hem vist usat en documents de 1834, però creiem 
que correspòn a una data molt més antiga. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un ofici 
dirigit a la Junta Superior del Principat de Catalunya, 
referent als recursos per a la guerra, que dita Junta de- 

CALDES D’ESTRACH 
1013 1733 

manava. Datada a 15 de maig de 1810 2. 

Rodó, 21 mm. — Collecció de l’autor. 

1010 I809 

Una caldereta i dessota les lletres: 

Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 1. 

CAS 

Escut en forma de tarja, timbrat d’un casc. 
Per senyal porta un ca i el mot LAFF. 

Empremtat amb paper i hòstia, al peu d’una certifi- 
cació de l’any 1733. 

VILLA DE CALAFF. 

10 14 1778-1809 

Oval, 28 X 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 28 d’oc- 
tubre de 1809. 

Imatge de la Verge amb Jesús-Nen al braç. 
Dessota de la imatge el mot CAL i una calde- 
reta. 

1. En el mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar en una 
carta dels dits Cònsols datada a 5 d’agost de 1587, i encara el veiem 
usat en 1728, en una relació de béns de seglars traspassats a ecle- 
siàstics, des de 1716 (Arxiu Provincial d’Hisenda). 

2. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda hem vist altres exemplars 
d’aquest segell, en una certificació feta pels Regidors de dita vila, 
de que cada any corresponia al Duc de Cardona, que n’era senyor. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Regidors de Caldes d’Estrach a l’Intendent General, 
referent al cadastre. Datada a 10 de desembre de 1778 1. 

per raó dels delmes, censos i altres drets que ell rebia en la vila i 
terme, 37 ü 15 %>, datada a 31 de març de 1722; i altre exemplar, 
en una certificació referent a fires i mercats, datada a 29 de maig 
de 1732. 

1. Altre exemplar en l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta 
Superior deCatalunya), en una proposta de Regidors per a l’any 1810 , 
datada a 22 d’octubre de 1809. 

132 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


1015 


CALDES DE MONTBUY 

156G 


Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Un escut amb el senyal de les barres, i dessota 
de l’escut una caldera. 

No porta llegenda. 

En una certificació lliurada pels Jurats de la vila 
en 1566. 


1016 


1601 


Rodó, 42 mm. Cera vermella — Collecció de l’autor. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, la creu; 
2 i 3, les barres. Dessota de l’escut una caldera. 


+ VILLA GALIDARVM DE M ON TE BO VI NO 


Empremtat amb paper i cera vermella, en una certifi- 
cació de 1601. 


1017 


1650 


Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1650, fol. 114. 


Escut timbrat d’una corona; en la part supe- 
rior, el senyal de les barres; en la inferior, una 
caldera. 


+ VILLE CALIDARV DE MOTEBOVINO 


Empremtat amb hòstia i paper, en una carta dels Ju- 
rats de la vila als Consellers de Barcelona, referent a ha- 
ver-hi pesta en la ciutat de Tortosa. 18 d’abril de 1650. 


1018 1655 i 1672 

Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó; Plica de testimonis del Collegi 
d’Adroguers; llib. V, 1648-1659. 

Escut dividit horitzontalment; en la part su- 
perior dos quarters: 1, les barres; 2, una creu. 
En la inferior, una caldera entremig de les lle- 
tres C . A. 

+ VILE o CALIDARVM ° DE MONTE • BOVI 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’En Gabriel Brunes, batlle de Caldes de Mont- 


buy, d’una plica de testimonis que tramet al Veguer de 
Barcelona. Datada a 12 de maig de 1655 l. 


1019 


1727 


Rodó, 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


t 

Escut dividit horitzontalment; en la part su- 
perior dos quarters: 1, una creu; 2, dues barres. 
En la meitat inferior, una caldera. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat de pobresa donat pels Regidors de la vila de Caldes 
de Montbuy, en 30 d’abril de 1727. 


1020 


CALELLA 

1650 


Oval, 29 x 21 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1650, fol. 218. 


CAL /*E*/ LLA 


Empremtat amb paper i hòstia, al dors d’una carta 
dels Jurats de la vila de Calella als Consellers de Barce- 
lona, donant-els-hi noves referents a sanitat. Datada a 2 
de juliol de 1650. 


1021 


1733 i 1780 


Oval, 44 X 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un ca, una ala i tres estrelles. 

CALELLA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació feta pel batlle i regidors de Calella referent al tri- 
but personal que pagaven diversos particulars que s’hi 
citen. Datada a 11 de març de 1780 


1022 


CALONGE 

1679 


Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó, Plica de testimonis del Collegi 
d’Adroguers, llibre VI, 1660 a 1679. 


Una flor. 


1. En l’Arxiu municipal de Barcelona (Processos, 1671-1672), 
n’hem vist un altre exemplar en una certiflcatória de recepció de 
testimonis, dirigida als Consellers de Barcelona, per l’escrivania de 
Caldes, en 2 de març de 1672. 

2. En l’Arx. Cor. Aragó (Generalitat, correspondència), n’havem 
vist un altre exemplar, al peu d’una proposta de regidors de la vila, 
per a l’any 1734, datada a 9 de desembre de 1733. 


INVENTARI 


133 


CALONJA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una plica 
de testimonis tramesa a Marc Antoni de Sullà, regent la 
Vegueria de Barcelona, Igualada i Vallès, Moyà i Moya- 
nès, per En Miquel Ribas, notari reial i públic, in Castro 
dc Colonico, amb data de 6 de maig de 1679. 


Al dors d’una carta dels Jurats de la vila als Conse- 
llers de Barcelona, comunicant-els-hi haver complert llur 
encàrrec de que procuressin algunes mercaderies per pro- 
visió de la ciutat, i que’l patró, amb la barca de dita 
ciutat, ja’ls hi porta. 25 de gener de 1590. 


1027 


1592 


1023 


1831 


Oval, 32 X 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico* Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut timbrat d’un casc i dividit en quatre 
quarters; 1, una fletxa; 2, un castell; 3, mitja 
lluna, i 4, un cor. 

Aquest segell l’hem vist usat en documents de 1834, 
però creiem que pertany al segle xviii, si més no. 


Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1592, fol. 125. 

Escut amb els mateixos senyals dels dos se- 
gells precedents. 

Empremtat al dors d’una carta dels Jurats de la vila 
als Consellers de Barcelona, comunicant-els-hi noves de 
sanitat. 4 d’agost de 1592. 


1028 


1800 


Oval, 29 X 25 mm.. — Collecció de l’autor. 


CALLÚS 

1024 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Museu Artistico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut timbrat d’una corona i partit horitzon- 
talment en tres parts; la inferior i la superior, 
amb el senyal de les barres; la del mig, un ca. 


En el camper del segell la llegenda: 
CAILLVS 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de 1800. 


CAMBRILS 

102o 1568 

Rodó, 21 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1564-69, fol. 164. 


1029 


CAMÓS 

1729 


Rodó, 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un cercle. 


Escut partit horitzontalment; en la part supe- 
rior, un ca i una creu; en la inferior, les barres. 

Al dors d’una carta dels Jurats de la vila de Cambrils 
als Consellers de Barcelona, sobre privilegis de la vila, 
referent a queixes de la ciutat. Datada a 4 de juliol de 
1568. 


CA /MOS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació del batlle i regidors de dit lloc, de que no hi ha 
terres ni béns de seglars que hagin passat a eclesiàstics 
d’ençà de 1716. Datada a 11 de febrer de 1729. 


1026 1590 

Rodó, 44 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1590, fol. 20. 

Escut amb senyals iguals als del segell pre- 
cedent, n.° 1025. 

CAMBRILS ■ ANY -16.. 


CAMPINS 

1030 

Octogonal, 19 x 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut timbrat d’un casc amb llambrequins i 
dividit verticalment en dues meitats. En la pri- 
mera meitat, dues faixes; en la segona, un lleó 
rampant. 


134 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció referent als béns de seglars passats a eclesiàstics des 
de 1716. Datada a 6 de març de 1729. 


1031 


1781 


Oval, 25 X 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


cantlos com a pares y protectors nostres, nos manen 
avisar del que passa acerca dit negoti, y si dits sindichs 
an consentit en cosa per la qual se meresques pena o 
punitio, y si lo desta vila en cosa alguna mala es estat 
còmplice, que de tot nos manen avisar, qui si mal haura 
fet son offici se pague del seu, y si be lo pugam remune- 
rar». Datada a Camprodon, a 27 de gener de 1586. 


Un castell cimat d’un ocell i portant a amb- 
dós costats un pi. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació de 
no haver-hi sobrants d’arbitris i propis en 1780, amb 
data de 16 de febrer de 1781. 


1035 


1590 


Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1590, fol. 108. 


Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona. 


1032 


1817 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Tres pins. 


Al dors d’una carta dels Cònsols de la vila als Conse- 
llers de Barcelona, demanant-els-hi admetin els draps i 
altres mercaderies de la susdita vila, per trobar-se lliures 
de tot contagi. Camprodon, 14 de maig de 1590. 


CAMPINS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de que en dit lloc no hi ha cap fàbrica d’aiguar- 
dent, ni de licors. Datada a 13 d’agost de 1817. 


1036 


1640 


Oval, 37 X 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència 
vol. 30. 


1033 


CAMPRODON 

Segle xv 


Rodó, 29 mm. Cera vermella. — Girona, Arx. Municipal; 
correspondència. 


Dintre un quadrilobat, un escut amb el senyal 
de les barres i dessota un besant molt gros. 


+ SEGELL DE LA ÜILA DE CAMPREDON 


Tanca una carta en paper, dels Cònsols de la vila de 
Camprodon a En Miquel P., notari de Girona. Datada a 
4 d’octubre (no porta l’any, però correspòn al segle xv). 


1586 

Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1585-1588; fol. 108. 


Escut dividit en dues meitats horitzontalment, 
que porta per senyals, en la primera, les barres, 
i en la segona, un rodell. 

Sense llegenda. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Cònsols de la vila de Camprodon al virrei de Cata- 
lunya, comte de Santa Coloma, notificant-li que han re- 
solt enviar-li el Cònsol En Pere Joan Badia amb súplica 
de que, atenent que la vila està amb tanta pobresa, no 
s’hi allotgi el terç del mestre de camp D. Didac Cava- 
llero, que ve per allotjar-s’hi. 28 d’abril de 1640. 

1653 

Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; vol. 208. 

Escut amb els mateixos senyals que’ls del se- 
gell precedent n.° 1036. 


Escut en losange amb les barres. 

En una carta dels oïdors de comptes, del Síndic o procu- 
rador que la vila havia enviat a les Corts de Montçó, als 
Consellers de Barcelona, demanant-els-hi consell sobre el 
que havien de fer, per haver oït dir que’ls Síndics de les 
Universitats del Principat en dites Corts, havien consentit 
en algunes coses perjudicials al dit Principat, i «supli- 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació que fa En Joan Palladí, mercer, cònsol en 
segon grau de la vila de Camprodon, dels fadrins que 
En Benet Oriola, de dita vila, havia tingut i sustentat en 
qualitat de soldats, per orde del Governador i segons 
carta dels diputats del General de Catalunya, des de 1 
d’agost a 1 d’octubre del corrent any. Datada a 3 d’oc- 
tubre de 1653. 


INVENTARI 


135 


1038 1729, 1732 i 1736 

1042 1822 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Oval, 25 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut i senyals molt semblants als del segell 
precedent n.° 1037. 

Escut molt semblant al dels segells precedents 
n.03 1039 i 1040. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels Regidors de dita vila, referent al reparti- 
ment del cadastre per a l’any 1736. Datada a 4 de març 
de 1736 i. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un estat 
referent al nombre de veïns i ànimes de la vila i juris- 
dicció de Camprodon, resultant ésser el dels primers, 313, 
i 1,574 el de les segones. Datat a 6 de març de 1822. 

1039 i78i 

CAMPS 

Oval, 27 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

1043 i769 

Escut amb els mateixos senyals que’ls dels se- 
gells precedents n.os 1037 i 1038; molt tosca- 
ment dibuixats. 

Oval, 25x20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Vàries lletres conjuntes. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació de l’Ajuntament de regidors, diputats i amb- 
dós síndics de la vila de Camprodon, referent als sobrants 
de propis i arbitris de l’any 1780. Datada a 31 de maig 
de 1781. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació del batlle i regidors del terme de Camps, sufra- 
gani de Santa Creu de Fonollosa (Corregiment de Cer- 
vera), datada a 5 de febrer de 1769. 

1040 1808 

CANET DE MAR 
1044 „„ 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, llig. n.° 3. 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1691. 

Escut molt semblant al del segell precedent 
n.° 1039. 

Un ca passant cap a la dreta. 

+C+A+N+E+T 

Empremtat en una proposta per a càrrecs de Regidors, 
en 1809 i de Síndic procurador general, en el trienni se- 
güent. Camprodon, 8 de novembre de 1808. 

Empremtat amb paper i hòstia, en una carta dels Ju- 
rats de la vila de Canet de Mar als Consellers de Barce- 
lona, demanant-els-hi instruccions sobre la pretensió de 
desembarcar una nau que conduia més de setcents cui- 

1041 1809 

ros, procedent de Mallorca, per tal de prevenir-se del mal 
contagiós. Datada a 13 de març de 1691. 

Oval, 23 X 19 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

Escut timbrat d’una corona, amb el senyal de 
les barres. 

CANOVELLES 

1045 1729 

Rodó, 19 mm — Barcolona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

CAMPI -ROTVNDI 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una nota de 
registre d’una escriptura. 4 de març de 1809 2. 

Dintre d’un cercle la llegenda: 
CAN 1 OVEL 1 LAS 

1. N’hem vist altres exemplars al mateix Arxiu, en documents 
de 1729 i 1732. 

2. Es dubtós si aquest segell correspòn al municipi o bé al jutjat 
reial de Camprodon. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de béns que des de 1716 havien passat de mans seglars 
a eclesiàstiques. 19 de febrer de 1729. 

136 


SIGILLOGRAEÍA CATALANA 


CÀNOVES 

1046 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels Regidors de Capmany, de què en dit lloc 
no s’han traspassat béns de seglars a eclesiàstics des 

Quadrilateral, 36 X 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueolò- 
gic; matriu de coure. 

de 1716. Datada a 24 de febrer de 1729. 

En un templet, estil renaixement, Pimatge de 
Sant Mus, patró del lloc. 

CARDEDEU 

1052 1579-1764 

SM VS 

Oval, 24 X 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1590, fol. 93. 

CANTALLOPS 

1047 

Escut amb el senyal de les barres, timbrat 
d’una corona. 

Rodó, 24 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

Un llop (?). 

En una carta dels Jurats de la vila de Cardedeu als 
Consellers de Barcelona, comunicant-els-hi noves de pesta. 
Datada a Cardedeu, a 27 d’abril de 1590 h 

* CANTALLOPS 

CANYAM A KS 
1048 „„ 

CARDONA 

1053 1649-1670 

Oval, 34 X 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 438. 

Rodó, 12 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Monograma del nom Canyamàs (?). 

Escut ovalat i en forma de cartela, que porta 
per senyal tres cards. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
rebut d’En Francesc Nogueras, collector del cadastre de 
Dos-rius i Canyamàs, a favor d’En Sebastià Terescho. 
27 de juliol de 1737. 

CARDONA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels Cònsols i Consell de la vila de Cardona, de 
què N’Hermenter d’ Aguilar, cavaller de la vila d’Orga- 

CANYELLES 
1049 1850 

nyà, essent Governador del Ducat i vila de Cardona, tot 
el temps de son govern regi i governà amb rectitud i 
prudència. 29 d’octubre de 1670 2. 

Oval, 26 X 20 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Escut que porta per senyal una canya. 

10o4 í709 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1709-1710. 

Se troba usat en documents de l’any 1850. 

Tres cards. 

CAPMANY 

1050 

CARDONA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 

Rodó, 28 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

dels Cònsols de la vila de Cardona als Consellers de Bar- 
celona, referent a la recullida de la moneda d’ardits i al 

Dintre d’un cercle el mot 

remetre’ls a dita ciutat per a canviar-los amb els resse- 

CAP / MANY 

llats. Datada a 22 de gener de 1709. 

lOol 1729 

1. N’havem vist altres exemplars en documents de 1579 del ma- 
teix Arxiu municipal, i en el de la Corona d’Aragó, en documents 
de 1667 i 1764. 

Octogonal, 18 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

2. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1649 í 1651), n’havem vist altres exemplars en unes cartes dels Còn- 
sols de la vila als Consellers de Barcelona, datades en 23 de setem- 

Dibuix borrós. 

bre i 7 d’octubre de 1649 i altre de 1651. 

INVENTARI 


137 


1055 


1751-1812 


Rodó, 31 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Tres cards. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Regidors de la vila a l’Intendent General de Cata- 
lunya, Baró de La Linde, demanant perdó del cadastre 
per l’estat de misèria en que aquella es trobava i pel te- 
mor de contagi. 8 de juliol de 1783 i. 


1059 


CASSÀ DE PELRÀS 

1729 


Rodó, 15 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut amb senyal borrós. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de béns de seglars traspassats a eclesiàstics des de 
1716. Datada a 8 de febrer de 1729. 


1056 1812 

Oval, 13x12 mm. — Arx. Cor. Aragó, Junta Suprema de Catalunya; 
Guerra, 1812, llíg·. 9. 

Un cor atravessat per una fletxa, del qual 
surten tres cards. A sa dreta una C i a sa es- 
querra una I. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar. Datat a 13 de gener de 1812. 


1057 


Veïnat de Cardona 
1779 

Oval, 28 X 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Tres cards. 


CASSERRES 
1060 1786-1811 

Rodó, 17 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Dintre d’un cercle el mot CA i una serra. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de la vila de Casserres, referent 
a un afer d’interès particular. 31 de setembre de 1786 i. 


1061 


1830 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; 
matriu de boix. 


Dintre d’un cercle el nom del lloc: 
CAS / SER I RAS 


VE Y NAT 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una sú- 
plica dirigida a l’Intendent General de l’Exèrcit i Prin- 
cipat de Catalunya pels Regidors del veïnat de Cardona, 
sobre el repartiment del cadastre. Datada a 10 d’abril 
de 1729. 


1062 


CASTELL DE L’ARENY 

1802 i 1810 


Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Congrés Provincial, n.° 11. 


Dintre d’un cercle la lletra inicial C i un be- 
sant. 


CASERES 

1058 1592 

Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Un ca corrent. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats i Consell de la vila de Caseres als Diputats 
del General de Catalunya, referent a la Comanda de 
Sant Joan. Datada a 20 de juny de 1592. 

1. En el mateix Arxiu n’havem vist altres exemplars en docu- 

ments de 1751, 1763 i 1767, i en l’Arx. Cor. Aragó altres en do- 
cuments de 1809, 1810 i 1812. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de dit lloc referent al servei 
militar. Datat a 31 de juliol de 1810 1 2. 


CASTELLADRAL 

1063 

Rodó, 28 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Un escut rodejat de motius d’ornamentació. 

1. En l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta Sunrema de Ca- 
talunya), l’hem vist usat en un document de 26 de novembre de 1811. 

2. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda n’hem vist altre exemplar, en 
un document de 28 de desembre de 1802. 


18 


VolCm 11 


138 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


CASTELL • ADRAL Cor™ DE MANRESA 

CASTELLBÒ 

(Castell adral Corregiment de Manresa) 

1068 Segle xv (?) 

Rodó, 32 mm. — Balaguer, matriu en poder del notari D. Ramon 
Gramunt. 

CASTELLAR DEL RIU 
1064 1803 

Escut amb una faixa en la part superior, amb 
tres cairons o losanges. 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ S’ VN1VSITATIS CASTRIBONI 

Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 

S* / VICENS 1 DE / CASTELLA / DEL / RIV 

CASTELLCIUTAT 
1069 1773 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en la res- 
posta a un interrogatori referent al cadastre. Datada a 
Castellar del Riu, a 18 de gener de 1803. 

Quadrilàter, 25x12 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

V D S T 

1065 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una orde 
de pagament donada pel Batlle i Regidors de Castellciu- 
tat el 6 de maig de 1773.' 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

La mateixa representació del segell precedent 
n.° 1064, bé que hi ha alguna diferència en els 
tipus de les lletres i en llur collocació. 

CASTELLET 

1070 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de boix. 

Un castell i una tiara amb les claus (?)• 

CASTELLAR DE LA SELVA 

1066 

L’hem vist usat en documents de 1844. 

Rodó, 26 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de bronze. 

Una creu de Sant Joan. 

CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

1071 

* CASTELLA E) LA SELVA 

Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1334-1399. 

CASTELLBISBAL 
1067 1745 i 1758 

Un castell dintre un quadrilobat. 

ÍCASTILIOINIS IMPÜRIARUM 

Al dors d’una carta dels Cònsols de la vila de Castelló 

Oval, 27 x 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

d’ Empúries als Consellers de Barcelona, donant avís de 
pirates moros que «son intrats dins lo port apellat de la 

Un castell, amb la mitra, bàcul i capell epis- 
copals. 

lena e han discorreguda tota la val de la Selua e han 

empresonada molta gent que sen menen », datada en 

dita vila «dimenge hora de vespres», a 4 de juliol de 1395. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació del Batlle i Regidors del lloc i terme de Castell- 
bisbal, referent a què En Francesc Peregrí, familiar del 
Sant Ofici, sols posseïa en dit terme una heretat gleva- 
da. 30 de juliol de 1758 h 

10^2 1419-1440 

Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1437-1439, fol. 110. 

1. En altre certificat de 24 de maig de 1745 que posseïm en nos- 
tra collecció, veiem usat aquest mateix segell. 

Dintre d’un quadrilobat un escut en losange 
amb el senyal de les barres; rodegen dit escut 

INVENTAKI 


139 


quatre castells collocats simètricament en els arcs 
que formen els lòbuls. 

+ SIGNÜM ! CUR1E ! V1LLE CASTILIONIS 
IMPURIARUM 

Empremtat en una carta dels Cònsols de Castelló d’ Em- 
púries als Consellers de Barcelona referent a afers de la 
vila en la qüestió d’aquesta amb Lloret, datada a 7 d’a- 
bril de 1438 h 


1073 1689 i 1810 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un castell. 

+ CASTELLÓ DE ENPVRIES 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
passaport lliurat pel Batlle de la vila a favor d’En Gui- 
llem Peyre, de Figueres. Datat a7 d’agost de 1810 1 2. 


1074 


1729 


Rodó, 40 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut en losange a senyal de les barres, talla- 
des per un altre losange o cairó, que té per se- 
nyal un castell. 

+ CASTELLÓ • DE • ENPVRIES 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de béns que de mans seglars han passat a eclesiàsti- 
ques des de 1716. Datada a 5 de febrer de 1729. 


1075 


CASTELLÓ DE FARFANYA 


1657 i 1781 

Rodó. 20 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 407. 


Un castell. 


Rei, proposant per a un dels cavallerats de que tenien feta 
mercè. En Ramon Anglerill, ciutadà de Balaguer. 25 de 
maig de 1657 h 


1076 


CASTELLOLÍ 


1809 


Rodó, 36 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes. 


Un castell. 


CASTELL 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Batlle per 1809 i 1810. Datada a 25 de juny 
de 1809. 


CASTELLTERSOL 
1077 1772 

Rodó, 34 mm. — Collecció de l’autor. 

Un sol i un castell, i entremig el mot 

TER 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1 de juliol de 1772. 


1078 


COMISSIÓ POPULAR 

1811 


Rodó, 38 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1811, n.° 6. 

Un castell cimat de tres sols. A dreta i esquer- 
ra palmes. 

COMICION POPVLAR E) CASTELLTERSOL 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat de què En Ramón Payró, mestre de cases, natural 
i veí de dita vila, és fill de vídua pobre, a qui manté, i 
per consegüent ve comprès en l’exempció del servei mili- 
tar. 11 de novembre de 1811. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Paers i Consell de la vila de Castelló de Farfanya al 


1. En el mateix Arxiu n’havem vist altres exemplars en cartes 
de 1419, 1425 i 1440. 

2. N’hem vist altre exemplar en l’Arx. Cor. Aragó (Generalitat, 
correspondència), en un certificat dels Cònsols de la vila, de eòm 
N’Antoni Fortià els hi havia entregat una lletra dels Diputats del 
General de Catalunya, a les 4 de la tarda del 30 de novembre 
de 1689. 


1079 


CASTELLVELL 

1778-1847 

Rodó, 22 mm. — Collecció de l’autor. 


Un castell. 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda altre exemplar, en un certi- 
ficat referent als sobrants de propis i arbitris de 1780. Datat a 7 de 
març de 1781. 


140 SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


Empremtat amb hòstia i paper, en un document de 
1778. Encara s’usava en 1847. 

CERET 

CASTELLVÍ DE LA MARCA 
1080 ISM 

En una carta dels Cònsols de la vila de Ceret als Con- 
sellers de Barcelona, referent a la guerra amb les tropes 
castellanes. 30 d’abril de 1650. 

Rodó, 33 mm. — Barcelona, Museu Artistico- Arqueològic; 
matriu de ferre. 

CERÓ 

1085 1809 

Li ii cast Gil. 

Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

Aquest segell encara estava en ús en 1856. 

Una creu d’aspa, toscament dibuixada. 

CELMA 

1081 1633 

C E R 0 

Rodó, 20 mm. — Col·lecció de l’autor. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 20 de se- 

La creu de Sant Joan de Jerusalem. 

tembre de 1809. 

Empremtat amb hòstia i paper, en un document 
de 1633. 

CERVELLÓ 

CELRÀ 

1082 1729 

1086 . 

Oval, 14 x 10 mm. — CoRecció de l’autor. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un cérvol. 

Un sol. 

+ SALRA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta pels Regidors del lloc i terme de Sant Es- 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció dels béns que han passat de mans seglars a eclesiàs- 
tiques des de 1716. Datada a 10 de febrer de 1729. 

teve de Cervelló (Corregiment de Barcelona), de que en 
dits lloc i terme no hi havia qui hagués comprat «juros, 
ni altres puestos de renda reials». Datada a 29 de gener 
de 1749. 

■ CEL LENT 

( Corregim ent de Girona) 

1083 1729 

1087 

Oval, 13x8 mm. — Collecció de l’autor. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un cérvol. 

Escut que porta per senyal dues faixes. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat de no haver-hi hagut traspàs de béns de seglars a 
eclesiàstics des de 1716. Datat a 7 de febrer de 1/29. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors del lloc de Cervelló i la Palma. 
20 de febrer de 1805. 

CERET 

1084 1650 

Rodó, 19 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1650, fol. 131. 

CERVERA 

1088 1288 

Rodó, 44 mm. Cera natural. — Marsella, Arxs. Departamentals; 
B. 386. 

Escut amb el senyal de les barres en la part 
superior i dues claus creuades en la part inferior. 
En el centre el mot 

Un cérvol dintre d’un quadrilobat i rodejat per 
quatre escudets a senyal de les barres, collocats 
en els quatre punts cardinals. 

INVENTARI 


141 


+ S PAGIARIORVM '. ET '. VNIVERSITATIS [ 
CERVARIE 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un perga- 
mí que conté la promesa que fa la vila de Cervera d’obli- 
gar, segons son poder, al Rei d’Aragó a cumplir amb el 
d’Anglaterra lo pactat i convingut en el tractat d’Oleró. 
Datat a 23 de desembre de 1288 b 

1089 Segle xiv (?) — 1474 

Rodó, 50 mm. Cera vermella. — Cervera. Ars. Municipal. 

Dibuix i llegenda quasi iguals als del segell 
precedent n.° 1088; sols el mòdol és quelcom ma- 
jor, essent també majors les lletres de la llegen- 
da, que en aquesta són d’estil gòtic, particular- 
ment la A i la U. La baga que en el segell pre- 
cedent apareix en les interseccions dels lòbuls, en 
aquest és substituïda per una llaçada o flor de 
llir molt perllongada. 

+ S : PA Cl ARI OR U M ! ET UNIUERSITA- 
TIS CERÜARIE ! 

En un memorial de les instruccions que els prohomens 
donen a En Joan Ponç, En Berenguer Gaçó i En Miquel 
Bonjoc, ambaixadors al Rei per part de la vila. El docu- 
ment no porta data, però ha de correspondre a l’any 
1474. El segell és de placa i està desprès del document, 
però amb senyals evidents de correspondre-li 1 2. 

1. Blancard, op. cit., p. 117, publicà aquest segell. L’exemplar 
que publiquem, signat de n.° 1088a, és reproduït d’una matriu que, 
segons nostre amic N’Agustí Duran en un treball pròxim a publicar-se 
sobre el «Segell municipal de Cervera», « hauria seguit un coníús ro- 
miatge, anant a parar a la Seu d’Urgell, on l’adquirí d’un armer un 
fill de Cervera, el Sr. Agustí Serès, qui havent-lo donat a l’Arxiu 
Municipal d’aquesta ciutat, ha merescut l’agraïment de la seva pà- 
tria i dels estudiosos. Ara es conserva a l’Arxiu Històric de Cervera». 
Creiem encertada l’opinió d’En Duran de que la creació d’aquest se- 
gell deu collocar-se «entre’ls anys de 1267, en que comencen a ésser 
citats, en els documents, els Paers que figuren en la llegenda del 
segell, i 1288 data d’un document autèntic (el del Arxiu de Marse- 
lla), que porta ja aquest segell pendent». 

2. L’exemplar que reproduïm és tret d’una de les dues campanes 
més velles que es conserven en el campanar de l’església de Santa 
Maria de Cervera, la qual data correspon a 1425. En l’Arxiu Munici- 
pal de Barcelona (Cartes comunes originals, 1430-1434), n’hi hem 
vist altres dos exemplars, més o menys sencers, en cartes dels Paers 
de la vila als Consellers de Barcelona, referents al camí de carro pro- 
jectat i que des d’aquesta ciutat havia de dirigir-se a Cervera passant 
per Igualada, datades a 8 i 28 de setembre de 1433 respectivament. 
Segurament aquest segell és el que el Rei En Pere concedí, amb 
data del darrer dia de febrer de 1371, als Paers i Prohomens de Cer- 
vera, donant-els-hi facultat de tenir una matriu d’argent per sege- 
llar els instruments, lletres i altres escriptures de la vila que convin- 
gui segellar. Diu així l’esmentat document, la notícia del qual devem 
també al Sr. Duran: «Nos Petrus dei gratia Rex Aragonum, Valen- 
cie, Maioricarum, Sardinie et Corsiee, Comesque Barchinone, Rossi- 
lionis et Ceritanie. Ad humilem supplicacionem pro parte vestri pa- 
tiariorum et proborum hominum ville Cervarie súper infrascriptis 


1090 1533-1702 (?) 

Rodó, 47 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1564-1569, fol. 41. 

En el centre del camp del segell un escut a se- 
nyal d’un cérvol, rodegen l’escut quatre escudets 
amb el senyal de les barres. 

+ SIGILLVM : PA TIARIOR VM \ VILLE 
CERVARIE VIC 9 l D10C9 *. 1533 

(4- Sigillum Pciliariorum ville Cervarie Vicensis diòcesis. 1533) 

Empremtat al dors d’una carta dels Paers de Cervera 
als Consellers de Barcelona, sobre entrada i sortida de la 
vila per raó de pesta. Datada a 27 d’agost de 1564 >. 

nobis factam, tenore presentis concedimus vobis quod possitis ac 
vobis liceat facere seu fieri facere, sigillum argenteum in quo dicte 
ville signum sculptum existat, cum quo quidem sigillo, instrumenta, 
litteras et alias scripturas ac alia dicte universitati necessària sigilla- 
re, libere valeatis, quod quidem sigillum unus aut duo ex vobis di- 
ctis paciariis ac aliis qui pro tempore fuerint teneamini custodire. 
Mandantes per eandem tamquam pater et legictimus administrator 
incliti ac magnifici infantis Johannis primogeniti nostri carissimi, 
ducis Gerunde, comitisque Cervarie, eidem nostro primogenito in 
universis regiis et terris nostris generali gubernatori et eius vices ge- 
rentibus ceterisque officialibus nostris vel eorum locatenentibus pre- 
sentibus et futuris quod concessionem nostram huiusmodi gratam 
et firmam habeant, teneant et observent, tenerique et observari fa- 
ciant et non contraveniant seu aliquem contravenire permittant ali- 
qua ratione. In cuius rei testimonium presentem fieri in sigillo no- 
stro pendenti iussimus comuniri. Data Dertuse ultimo dieffebruari 
anno a nativitate domini M° ccc° lxx° primo, regnique nostri xxx° 
sexto. — P. Cants». (Arxiu Municipal de Cervera. Privilegis.) 

1. En l’Arx. Cor. Aragó (Consell d’Aragó, llig. 353), n’havem 
vist un altre exemplar, en un certificat d’interès particular, datat a 
26 de febrer de 1611 i amb el sigillo dictae domus Paciarie ct Con- 
cilii. En el mateix Arxiu Municipal (Cartes comunes originals, 1626) 
hi ha un exemplar en que s’hi veu ben clar la data de 1533 en la 
llegenda, en una carta de 4 d’abril de 1626; i en Cartes comunes 
originals, 1649, fol. 235, n’hi ha un altre, en una lletra dels Paers 
als Consellers do Barcelona, oferint-se a cooperar a la dafensa de la 
pàtria contra la invasió de los tropes castellanes, datada a Cervera 
a 30 de setembre do 1649. 

Aquest segell fou creat en 1533, com indica la llegenda, i proba- 
blement estigué en ús fins al començament del segle xvm, en què es 
feu el nou (n.° 1094), a conseqüència d’haver-se concedit a la vila de 
Cervera el títol de Ciutat. 

El motiu de fer-se aquest segell, segons s’explica en el treball del 
Sr. Duran, fou per haver-se perdut la matriu de l'anterior o sia el 
que havem descrit amb el n.» 1089. Esdevingué aquest fet, com se 
refereix en el Llibre de Consells, 1533, fol. 67-67 v. de l’Arxiu Munici- 
pal de Cervera. Diu així: «Mes ffonc proposat per lo magnifich en 
Luys Porta dient que lo segell se perde en temps que era notari e 
que no es estada culpa sua e que li han possat a la quistia quatre 11. 
e que li volen fer pagar lo sagell e quo no li sien ffetes sobres e que 
lo honorable concell y vulle proveyr e determenar. Sobro la propossi- 
cio ffeta per lo discret en Loys Porta notari per raho del sagell de 
argent ses perdut en temps que dit Lois Porta ere notari, lo magni- 
fich e honorable consell delibera e acorda que sie vist per micer Maya 
e per micer Naves e hoides les parts que facen justícia.» 

L’argenter de Cervera, En Francesc Balaguer, fou l’artífex d’a- 
questa nova matriu de l’any 1533, com ho comprova una nota del 
clavari que diu així: « Doni per manament dels senyors de pahers an 
Ffrancesch Balaguer, argenter de dita vila, sinch lliures, deu sous y 
tres diners a ell degudes, ço es per les mans del sagell de argent, 
trenta sis sous, e per lo argent que pesse quatre onzes mig quart, 
tres lliures quatorze sous y tres diners, segons que largament es con- 
tinuat en libre de Racional v x §> m. (Arx. Municipal de 

Cervera, Clavaria, 1533, fol. 20 v.) 


142 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1091 ,593 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1593-1594, fol. 42; 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
amb data de 13 d’agost de 1808 h 

Representació molt semblant a la del segell 

1095 1704 i 1732 

precedent n.° 1090. 

Rodó, 34 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; Insiculació de 
l’any 1704. 

En una carta dels Paers de la vila als Consellers de 
Barcelona, referent a provisió de blats. Cervera, 28 de 
maig de 1593. 

Representació igual a la del segell precedent 
n.° 1094. 

1092 

Rodó, 33 mm. — Ars. Cor. Aragó, Consell d’ Aragó; llig. 425. 

+ SIGILLVM • A SEC RET IS • CIVITATIS • 
CERV ARI JE 

Representació molt semblant ala segells prece- 
dents 1090 i 1091. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta per En Cristòfol Nuix, notari públic de Cer- 
vera i escrivà dels negocis de la Casa de la Paeria, de les 
entrades i emoluments que aquesta rebia. Datada a 14 
de setembre de 1669, «ab impressió del sello menor de 
dita universitat». 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta de manament dels Paers de la ciutat de 
Cervera per En Joan Montaner, burgès honrat de Perpi- 
nyà, notari públic, secretari i escrivà dels negocis de la 
Casa de la Paeria, de com En Tomàs Romeu, doctor en 
Drets, de més de 25 anys ençà, tenia casa pròpia i ver- 
tadera habitació i domicili en dita ciutat. Datada a 16 
de juliol de 1704, «ab lo sello menor de dita universitat 
sellades» 2. 

1098 1698 i 1701 

CERYIÀ 

1096 1780 

Rodó, 32 mm. — Cervera, Arx. Municipal; Sindicatures. 

Oval, 28 X 23 mm. — Barcelona, Collecció del Marquès de Dou. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 

Un cérvol. 

n.° 1092, bé que no és lobulat. 

+ SELLO • DEL • LLOCH • DE • CERVIÀ ■ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació autoritzada per En Cristòfol Nuix i Compte, 
notari públic de Cervera, en 13 de setembre de 1701, del 
nomenament del Dr. Francisco Casanoves, per assistir, 
com a Síndic de Cervera, a les Corts convocades a Bar- 
celona pel rei Felip V en 1701 h 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta de 
nomenament de Regidors de Cervià, dirigida a D. Josep 
de Sabastida en 17 de setembre de 1780. 

1094 Segle xviii. - 1821 

CÉRVOLES 
1097 1679 

Rodó, 47 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Govern, 1808, llig. 1. 

Oval, 27 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Plica de testimonis del Collegi 
d’Adroguers; llib. VI, 1660-1679. 

Escut timbrat d’una corona, a senyal de les 
barres i en primer terme un cérvol. 

Escut que porta per senyals un sol i un lleó 
rampant. 

+ SIGILLVM • A SECRET 18 • CIVITATIS ■ 
CERV ARI2E 

1. Altre exemplar l’hem vist en l’Arx. Cor. Aragó (Consell d’ Ara- 
gó, llig. 242), en una certificació de serveis fets per En Joan Monta- 
ner, de la vila de Cervera, autoritzada pel mateix notari Nuix a 8 
de novembre de 1698. 

1. En el mateix Arxiu l’havem vist usat en un document de 3 
desembre de 1821. Aquest segell fou creat a conseqüència d’haver-se 
concedit a la vila de Cervera el títol de Ciutat pel rei Felip V, se- 
gons privilegi datat a Barcelona a 14 de març de 1702. 

2. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda (llig. 102, Convent de la Mer- 
cè), n’havem vist un altre exemplar, en una certificació lliurada per 
l’Ajuntament de Cervera referent a les fires i mercats que s’hi cele- 
braven. Datada a 28 de maig de 1732. 

INVENTARI 


143 


Empremtat amb hòstia, en una lletra del Batlle de 
Cérvoles trametent una plica de declaracions de testimo- 

1102 

nis al Veguer de Barcelona, en 22 de setembre de 1679. 

Oval, 23x21 mm. — Barcelona, Museu Artistico -Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Un castell amb tres torres. 

CISQUER I MONCALP 
1098 1808 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 1. 

CLARAMUNT 

Dintre d’un cercle els noms dels llocs: 

CLARIANA 

1108 

SISQVER Y MONCALP 

. Rodó, 33 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra. 

Al peu d’una proposta de càrrecs del municipi dirigida 
a la Junta, en 5 d’octubre de 1808. 

Una creu de Sant Joan. 

CLARIANA 

CIURANA 

(Empordà) 

1099 1729 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent a l’allistament per lal reemplaç de l’exèrcit. 
Datat a 26 d’octubre de 1812. 

Una estrella. 

CLUA I AGUILAR 

1104 

+ STA COLOMA DE CIVRANA 

Elíptic, 48 X 44 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya; Guerra. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels llegidors de Ciurana, de que en dit lloc no hi 

Ocupa tot el c amper del segell la llegenda: 

havien terres ni béns que de seglars haguessin passat a 
eclesiàstics des de 1716. Datat a 11 de febrer de 1729. 

AGVILA / CAST.N 1 LA CLVA 

CLARA 

1100 1781 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent al reemplaç de l’exèrcit. Datat a Clua 
Aguilar, a 4 de novembre de 1812. 

Oval, 30 X 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu amb tres travessers. 

COLOMERS 
1105 1729 

Rodó, 15 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i llegidors del lloc de Clarà, de que en 
l’any 1780 no està sobrant de propis i arbitris. 12 de fe- 
brer de 1781. 

Un colom. 
Llegenda borrosa. 

CLARAMUNT 
1101 1404 

En una certificació dels Regidors, de que des de 1716 
no hi ha hagut traspassos de propietats de seglars a ecle- 
siàstics; datada a 12 de febrer de 1729. 

Rodó, 38 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1400-1405. 

Un mont amb una flor de llir. 

COLL DEL RAT 
1106 1810 

.... DEL [ CASTELL DW CLAiRAMION 

Rodó, 23 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

En carta als Consellers sobre embargament de blats, 
datada en el castell de Claramunt a 23 febrer de 1404. 

Una creu. 
Llegenda borrosa. 

144 SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya en 28 setembre de 1810. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat de l’informació rebuda a instància d’En Joan 
Moragues, l’li de setembre de 1684 i. 

C0LLBAT0 

1107 P24 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 

Ull 1708 i 1729 

Dintre d’un cercle de punts les lletres, enlla- 
çades, 

Rodó, 36 X 28 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el mateix senyal que el del segell 

COLL 

precedent n.° 1110. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels llegidors de dit lloc, datat a 28 de març 
de 1724. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
relació feta pel Batlle i Regidors de la vila de Constantí, 
de les finques i propietats que en 1715 foren acadastra- 
des per diferents particulars, liavent-se, des de dit any 
transferit llur domini a eclesiàstics. Constantí, 19 de 

COLLFRET 
1108 1S09 

febrer de 1729 2. 

Rodó, 20 mm. (?) — Ars. Cor. Aragó; Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Gràcia i Justícia. 

COPONS 

1112 1810 

El nom del lloc. 

Oval, 26x22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya; Guerra, any 1811, llig. 5. 

COLLFRET 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta de 
llegidors per a l’any 1810. Datada a 30 de setembre 
de 1809. 

Una copa i un lleó. 

COPONS 

COLLIURE 

1109 15M 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent als allistaments del servei militar. Datat a 17 
de desembre de 1810. 

Rodó, 52 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1551 a 1563, íol. 63. 

CORBERA 

Escut que porta per senyal un castell de tres 
torres, collocat sobre ones marines. 

(Corregiment de Tortosa) 

1113 

SEGELL DELS CONSOLS DE LA VILA 
DE COP LLIURE 

Oval, 35 x 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un corb. 

Al dors d’una carta dels Cònsols de la vila de Colliure 
als Consellers de Barcelona, referent a la pesta que hi 
havia a França. Datada en Colliure, a 12 de juliol de 1559. 

C·O·R·B-E·R·A 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de béns que de seglars havien passat a eclesiàstics 
des de 1716. Datada a 10 de febrer de 1729. 

CONSTANTÍ 
1110 1684 

1. Menescal, Sermó del rey D. Jaume II (1602), p. 63, diu que 
el segell de la universitat de Constantí, en 1597, representava la faç 

Rodó, 25 mm. — Valls, Collecció d’En Fidel de Moragas. 

de l’emperador Constantí a cavall. 

2. Aquest segell l’hem vist usat també en una certificació dels 
Jurats i Consell de dita vila, amb data de 20 de maig de 1708. (Arx. 

Escut amb un cavaller a cavall. 

Cor. Aragó, Generalitat; correspondència). 

INVENTARI 


145 


CORBERA. 

(Corregiment de Barcelona) 

1114 

Oval, 35x28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut timbrat d’un casc, que porta per senyals 
un corb, una banda amb tres estrelles o roses 
i un castell. 


CORNELLÀ 


1115 


(Corregiment de Girona) 
1729 


Oval, 29 X 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un corn. 


VALL ■ DE ■ CORNELLÀ 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels Regidors de dit lloc, de que no hi ha cases ni 
terres que hagin passat de seglars a eclesiàstics des de 
1716. Datat a 15 de febrer de 1729. 


1116 


CORNELLÀ 

(Corregiment de Barcelona) 

1756 

Oval, 20 x 17 mm. — Colleceió de l’autor. 


Un corn. 


1118 


CRESPIÀ 

1737 


Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó; Generalitat. 


Un ramatge i a l’entorn la llegenda: 


• CRESPIÀ • 


Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’una pro- 
posta per a sots-batlle del lloc de Crespià, feta pels seus 
Regidors el dia 1 d’abril de 1737. 


1119 


CRUÏLLES 

1729 


Rodó, 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una creu. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pels Regidors de dit lloc, dels béns que de se- 
glars havien passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 
9 de febrer de 1729. 


CUBELLES 

1120 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; matriu. 


Escut en losange, que porta per senyal quatre 
barres. 

CV I BE / LL I AS 


CORNALLA 


Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat d’En 
Josep Canalias, Batlle de Cornellà, d’haver rebut i publi- 
cat en dit poble un cartell del Capità General on pro- 
hibeix diferents jocs. Cornellà, 2 de setembre de 1756. 


1117 


CORNET 

1812 


Oval, 24 X 21 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya; Guerra, 1812, Uig. 9. 


1121 


CUBELLS 

1602 


Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 346. 


Un cubell cimat de la tiara i les claus. 
SIGILLVM VNI VERCITATIS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Paers de la vila de Cubells al Virrei de Catalunya, 
recomanant-li que es doni als PP. Carmelites descalços la 
Casa i Sant Crist de Balaguer. 20 d’octubre de 1602. 


Un cor collocat entre dos creus i la llegenda: 
COR / NET 


1122 


DONZELL 

1651-1808 


Oval, 25 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya. Gràcia i Justícia, llig. 2. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
-eferent al servei militar. 25 de gener de 1812. 


Un arbust. 


Volum II 


19 


146 


SIGILLOGRiAFlA CATALANA 


donset : i65i : 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta en 18 d’octu- 
bre de 1808. 


1123 


DOSQUERS 

1729 


Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta per 
a llegidors de l’any 1809; datada en dit lloc a 1 d’octu- 
bre de 1808. 


1127 


ESPARRAGUERA 

1630 


Rodó, 23 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 382. 


Creu de Sant Andreu i una esparraguera. 


Dintre d’un cercle la llegenda: 

+ DOS IQV ES 

Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació del 
Batlle i llegidors de dit lloc, de que, des de 1716, no hi 
ha hagut traspàs de béns de seglars a eclesiàstics. Data- 
da a 12 de febrer de 1729. 


S. P. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de la vila d’Esparraguera al Rei, demanant- 
li que s’hi continui la fundació del convent de PP. 
Franciscans, per a bé i profit espiritual dels seus habi- 
tants. Datada a 30 de novembre de 1630. 


1124 


DOSRIUS I CANYAMÀS 

1737 


Rodó, 14 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Dintre d’un cercle de punts la llegenda: 

+ DORI PIVS 

Al peu d’un certificat del Batlle i Regidors de Dosrius 
i Canyamàs, d’haver fet el repartiment del cadastre per 
a l’any 1737. Datat a 8 de maig de 1737. 


1125 


1781 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


1128 


ESPINALBET 

1803 


Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


ESPINA / BET 


Empremtat amb hòstia i paper, en una resposta dels 
Regidors a un interrogatori referent al cadastre, datada 
a 17 de gener de 1803. 


1129 


ESPINELVES 

1808 


Rodó, 17 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. 1, 1808 a 1812. 


Un pont de tres arcs (?). 
Llegenda borrosa. 


Dintre d’un cercle la llegenda: 
ESPI I NEL I BAS 


Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació dels 
Regidors de dit lloc, de que no hi ha sobrant en les ren- 
des de propis i arbitris de l’any 1780. Datada a 14 de 
febrer de 1781. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat de 6 d’octubre de 1808. 


ENVALL 

1126 1808 

Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 4. 

A l’entorn d’un cercle el mot: 

AMBALL 


ESPLUGA DE FRANCOLÍ 

1130 1654 i 1663 

Rodó (?), 23 mm. (?). — Collecció de l’autor. 

Un castell de tres torres. 

% 

Empremtat amb hòstia i paper, en diferents docu- 
ments de 1654 i 1663. 


INVENTARI 


147 


1131 


1657 


Oval, 23x18 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; Uig. 511. 


1136 


FALSET 

Segle xiv (?) — 1551. 


Escut en forma de cartela, que porta per se- 
nyal un castell de tres torres. 

FRA I NCO / LI 


Rodó, 43 mm. — Barcelona, Col·lecció d’En Juli Vintró; 
matriu de segell. 


Un castell amb tres torres; a dreta i esquerra 
del castell una falç. 


Empremtat amb hòstia groga i paper, en un certificat 
dels Jurats de l’Espluga de Francolí, de diversos paga- 
ments fets per la vila, per orde de D. Miquel de Çalba i 
de Vallgomera. Datat a 16 d’abril de 1657. 


1132 


ESPONELLÀ 

1729 


Rodó, 16 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una creu grega i en cada un dels quatre an- 
gles que forma, un besant. 

ESPONELLÀ 


Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat refe- 
rent a traspàs de béns de seglars a eclesiàstics des de 1716. 
Datat a 6 de febrer de 1729. 


+ S’ CONCILI : DE FALSET .' * 

En nostre collecció d’ empremtes ne tenim que havien 
estat empremtades amb paper i cera vermella, en docu- 
ments de 1551. Amb tot, creiem que aquest segell és de 
data molt anterior, potser c!el segle xiv. 


1137 


FÍGOLS 

1810 


Elíptic, 23 x 15 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta 
Superior de Catalunya; llig. Congrés Provincial, 11. 


En el camper del segell una creu de Sant 
Joan. 


FÍGOLS 


1133 


ESPUNYOLA 

1802 


Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent al reemplaç de l’exèrcit de 1806. Datat a 1 
de setembre de 1810. 


Un cercle. 

+ ESPVNYOLA 

Empremtat amb hòstia i paper, en un ofici dels Regi- 
dors de dit lloc contestant a un interrogatori; datat a 12 
de desembre de 1802. 


1138 


Segle xix 


Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; 
matriu de coure. 


Una rosa dintre d’un cercle. 


1134 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Una creu de Sant Joan dintre d’un cercle. 
ESPVNYOLA • 


FÍGOLS ■ 


1139 


FIGUERES 

Segle xiv (?). — 1521 


Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


ESTELA 

1135 

Rodó, 23 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

Una estrella. 

ESTELA 


Dintre de un quadrilobat un escut partit ver- 
ticalment en dues meitats: l.a, les barres; 2.a, dues 
fulles de figuera. 

+ SIGILLÜM i CURIE ! DE \ FIGUERIIS ! 

En un document en paper, de 1521. El tipu del segell 
sembla més antic; fins podria ésser del segle xiv. 


148 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


1140 


1588-1672 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 328. 


Escut flanquejat: en els quarters superior i in- 
ferior, el senyal de les barres; en els flancs, una 
fulla de figuera. 

+ SEGEL DELS CONSOLS DE LA VILA 
DE FIG 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació i legalització feta per En Ramon Sans, batlle de 
Figueres, de les firmes dels notaris de dita vila, En Fran- 
cesc Fajes, En Francesc Berart i En Bonaventura Prats 
i Mates, posades al peu d’un document. Datada a 8 
d’agost de 1672 b 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació feta pels Cònsols de que a les set de la matinada 
del 30 de novembre de 1689, N’Antoni Fortià els hi havia 
entregat una carta dels Diputats del General de Catalu- 
nya. 


1143 


1729 i 1737 


Rodó, 26 mm. — Arx. Cor. Aragó; Vària, papers solts. 


Escut amb els mateixos senyals que els del se- 
gell precedent n.° 1142. 

No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
proposta per a batlle, datada a 6 de març de 1737 b 


1141 


1650 


Rodó, 44 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1650, fol. 110. 


Escut flanquejat com en el segell precedent, 
amb el senyal de les barres i les fulles de figuera, 
rodejat d’un cercle format per lòbuls. 

+ SIGIL CONSOLATVS V N IV E ESCLA- 

TIS VILLE FIGUEEIIS 


1144 


1805 


Rodó, 28 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut molt semblant al dels segells precedents 
núms. 1142 i 1143. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat, d’interès particular, lliurat per En Josep Do- 
mènec Bofill, escrivà secretari de l’ Ajuntament de la vila 
de Figueres. 17 de gener de 1805. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Cònsols de la vila als Consellers de Barcelona, comu- 
nicant-els-hi noves de contagi en el camp de Tarragona, 
Tortosa i altres llocs. Datada a 17 d’abril de 1650. 


1145 


1812 


Rodó, 37 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Govern, 1812, llig. 8. 


1142 


1689 


Rodó, 43 mm. — Arx. Cor. Aragó. Generalitat; correspondència. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 
fulla de figuera: 2 i 3, les barres. Va timbrat 
d’una corona i porta per tenants dos grius. 


Escut dividit en quatre quarters i timbrat 
d’una corona. Els quarters 1 i 4 porten per se- 
nyal una fulla de figuera, el 2 i 3 quatre barres. 

SIGILLVM OFFICII CONSOLATVS . . . ITATIS 
FIGÜE ... 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1590, fol. 98), havem vist un altre exemplar d’aquest segell, em- 
premtat amb paper i cera vermella, en una carta dels Cònsols de Fi- 
gueres als Consellers de Barcelona, comunicant-els-hi dades de pesta, 
en 12 de desembre de 1588. En el mateix Arxiu n’bavem vist un 
altre, en carta dels dits Cònsols als Consellers de Barcelona, datada 
a 4 de maig de 1590, complavent-se de les bones noves que’ls bi co- 
muniquen de la sanitat de Barcelona, i diuen: «Com exa ciutat sia 

lo cap de Cathalunya y esta vila se pugue dir membre de ella 

Amb aquests exemplars havem pogut completar la llegenda del que 
pubbquem. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
atorgat pel secretari de l’Ajuntament i de la Comissió 
d’observació i defensa del Corregiment de Figueres, en 
28 gener 1812. 


FIGUEROLA DE MEYÀ 


Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1812, llig. n.» 9. 

Una branca de figuera. 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en l’Arxiu Pro- 
vincial d’Hisenda, en una relació de béns que de mans seglars ha- 
vien passat a eclesiàstiques des de 1716. Datada a Figueres, a 28 de 
febrer de 1729. 


INVENTARI 


149 


FIGUEROLA DE MEYA 

FLOREJÀCHS 

Al peu d’un certificat referent al servei militar. Datat 
a 30 de maig de 1812. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya, amb data de 11 d’octubre de 1808. 

FLIX 

1147 1596 i 1626 

FOIXÀ 

Oval, 28 X 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1595 96, fol. 129. 

1151 1729 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Uii pi cimat d’una creu. A ambdós costats del 
pi lletres que formen el mot. 

Una creu de Sant Joan. 

FL IX 

FOXA 

En una carta dels Jurats i Consell de la vila de Flix, 
dirigida als Consellers de Barcelona, referent a l’obser- 
vància dels privilegis de la vila. Datada a Flix, a 31 
juliol de 1596 i. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció del Batlle i Regidors de dit lloc, dels béns que de se- 
glars havien passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 
10 de febrer de 1729. 

1 148 Segle xvm (?) 

FONDARELLA 

Octogonal, 29x28 mm. — Collecció de l’autor. 

l 

1152 

Un arbre, i collocades entre ambdós costats 
d’aquest les lletres del mot: 

Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. n.° 3. 

FL-IX 

Un edifici. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment sense data. 

FONDARELLA 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
per a càrrecs municipals, dirigida a la Junta Superior de 

1 149 Segle xvm 

Catalunya en 8 d’octubre de 1808. 

Rodó, 30 mm. — Collecció de l’autor. 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1148. 

FONTANILLES 
H53 1729 

Oval, 22 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1700. 

Escut que porta per senyal una font i dos 
lleons (?). 

FLOREJÀCHS 
1150 1808 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció que fan el Batlle i Regidors de dit lloc, dels béns que 

Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. n.° 1. 

en sdh terme han passat de mans seglars a eclesiàstiques 
des de 1716. Datada a 8 de febrer de 1729. 

Una flor. 

1. En el mateix Arxiu (Cartes comunes originals) n’hem vist un 
altre exemplar, en una carta dels Jurats i Consell de Flix als Con- 
sellers de Barcelona, datada a 7 de juliol de 1626, en la qual hi ha 
els següents paragrafs: «tenim avis molt cert que en Fraga darago, 
a quatre llegues de Flix, hi ha mil soldats y que ían grans agravis a 
la gent darago, no sabem si entraran en Catalunya, supplicam a ses 
magnificències nos donen orde com nos avem de regir per no per- 
drens, que segons diuen atropellen molt la gent y de tot avis. » 

FONTCOBERTA 

1154 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una estrella, i en son interior tretze punts o 
besants. 

150 


SIGILLOGRAElA CATALANA 


Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat que 
fan els Regidors de dit lloc, de que en el seu terme no hi 
ha hagut traspàs de béns de seglars a eclesiàstics des 

GANDESA 

1159 1583 

de 1716. Datat a 7 de febrer de 1729. 

Oval, 25 X 19 mm. Cera vermella. — Barcelona. Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1580-84, fol. 214. 

FONTLLONGA 

Un guant i a son entorn les lletres: 

1155 

D. E. S. A. 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Guerra, Memorials, 1811, n.°4, 

Una rosa dintre d’un cercle. 

FONTLLONGA 

Al revers d’una carta dels Jurats i Consell de la vila 
de Gandesa als Consellers de Barcelona, donant-els-hi 
avís de pesta. Gandesa, 13 de juny de 1583. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un cer- 

1160 „„ 

tificat referent al reemplaç de l’exèrcit. 10 d’octubre 
de 1811. 

Oval, 34 x 26 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1159. 

FORNELLS DE LA SELVA 

1156 

Rodó, 20 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de fèrre. 

Una creu de Sant Joan. 

Empremtat amb hòstia, al dors d’una carta dels Jurats 
i Consell de la vila de Gandesa als Diputats de la Gene- 
ralitat, suplicant-els-hi alcin les censures i entredit que 
pesaven sobre la vila. Datada a 2 d’agost de 1597. 

FORNELLS ■ ■ 

GARRIGAS 
1161 ma 

GALLINERS 

1157 - 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Quadrat, 20 X 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu grega. 

Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 

GARRIGAS 

GAL LI 1 NES 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat fet pels Regidors de dit lloc, de que en ell no hi ha 
béns de seglars que hagin passat a eclesiàstics des de 1716. 
Datat a 20 (de febrer?) de 1729. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació referent als béns de seglars passats a eclesiàstics 
des de 1716. Datada a 11 de febrer de 1729. 

1158 1741 

GARRIGOLES 
1162 1729 

Oval, 28 x 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 15 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de ferre. 

En el camp del segell la llegenda: 

Dintre d’un cercle la llegenda amb el nom del 
lloc, abreviat 1. 

GALLIN 1 ES 

GAR 1 IOLS 

* 

En una certificació dels Regidors del lloc de Galliners, 
de la Baronia de Vilademuls (Corregiment de Girona), 
d’haver fet el repartiment del cadastre per a l’any 1741. 
Datada a 3 de març del mateix any. 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda n’havem vist un exemplar, 
empremtat amb hòstia vermella i paper, en una relació dels béns de 
dit lloc que de seglars havien passat a eclesiàstics des 'de 1716. Da- 
tada a 16 de febrer de 1729. 

INVENTARI 


151 


1163 

Rodó, 33 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu. 

Una estrella. 

+ GARRIOOLAS 


GARRIGUELLA 

1164 1729 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una estrella. 

GARRIGVELLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en unà rela- 
ció de béns de dit lloc, que de mans seglars havien pas- 
sat a eclesiàstiques des de 1716. Datada a 9 de febrer 
de 1729. 


1165 


GARSOLA I CLUA 

1811 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Uig. Guerra. Memorials, 1811. 

La llegenda ocupa tot el c amper del segell. 

+ GARSOLA I Y I CLVA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent al servei militar. 12 de novembre de 1811. 


1166 


GAYARRA 

1809 


Rodó, 27 mm. — Arx. Cor, Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2 . 


GAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de dit lloc, referent al paga- 
ment del tribut personal. 3 de maig de 1787. 


1168 

Rodó, 16 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. 


Una creu. 

* GAVARROS. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
del 27 de desembre de 1810. 


1169 


1811 


Rodó, 19 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. Guerra, n.° 9. 


Una creu. 

GAVARROS 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en l’allista- 
ment general que comprèn tots els homens de Gavarrós 
de 18 a 45 anys, per a l’armament general de la Provín- 
cia. Datat a 9 de setembre de 1811. 


1170 


GAYA 


Rodó, 20 mm. — Barcelona. Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut amb tres barres, rodejat de dues palmes. 


Una creu i una rosa (?) formant el dibuix amb 
punts. 


GAYA 


GAVARRA 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya, amb data de 26 de setembre de 1809. 


1171 


GER 

1809 


Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents.de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 3. 


GAVARRÓS 

1167 1787 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Ocupa tot el camper del segell el nom del lloc 
abreviat: 


El nom del lloc ocupa tot el camp del segell: 
GER 

Empremtat amb hòstia i paper, en una proposta feta 
per l’ Ajuntament del lloc de Ger, per a Regidors de 
l’any 1810. Datada a 7 d’octubre de 1809. 


152 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1172 


GERRI 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 4. 


Un gerro timbrat d’una corona. 


mètricament en els quatre punts cardinals amb 
senyal reial, ço és, les barres. 

SIGILLÜM COMUNITATIS C1UITATIS 
GERUNDE 


VILLA E> GERR1 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta per a Regidors per l’any 1809. Datada a 30 de se- 
tembre de 1808. 


En una carta dels Jurats de la ciutat de Girona als 
Diputats del General de Catalunya, encomanant-els-hi 
tinguin present, per al pròxim trieni, elegir diputat o 
oïdor de comptes a algun ciutadà de Girona, «tenint en 
compte que dita ciutat e bisbat son en lo Terç grau de 
valor o cullita de les altres ciutats e viles del principat 
de Catalunya, ço es, apres Barchinona e Perpenya». Da- 
tada a 5 de juliol de 1425 h 


1173 


GIRONA 

1289 


Rodó, 40 mm. (?) Cera bruna. — Marsella. Arxius Departamentals. 
C. C. Q. L. 9. 1. 


En el camp del segell un escut amb quatre 
faixes onejants o vairs. A dreta i esquerra de 
l’escut un escudet a senyal de les barres i cimat 
d’una estrella de vuit raigs. 

VNITATIS CIVIT AT IS \ GERVNDE 

( [Sigillum com]unitatis civitatis Gerunde) ? 

Penjava per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que contenia la promesa feta per la ciutat de Girona 
d’obligar, en tant que li serà possible i en els casos pre- 
vistos pel tractat d’Oleron i convenis posteriors, al Rei 
d’ Aragó a restituir les sumes depositades en ses mans pel 
Rei d’ Anglaterra per a rescat del comte de Provença i a 
deslliurar els fiadors donats per aquest príncep. Datat a 
Girona, a 30 de gener de 1289, e. m. (3 de les kalen- 
des de febrer de 1288) b 


1174 


1383 i 1425 


Octogonal, 57 X 57 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, 
Generalitat. 


1175 


1434 


Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals. 1430-1434. 


Un escut, amb senyal borrós dintre d’un lo- 
sange. 

+ SIGILLUM I CIVITATIS \ GERUNDE 

Al dors d’una carta dels Jurats de Girona als Conse- 
llers de Barcelona, « sobre lo fet dels Creedors de la vila 
de Castelló dempuries». Datada a 27 de juliol de 1434. ' 


1176 


1459 i 1493 


Rodó, 60 mm. Cera vermella. — París, Arxius Nacionals; n.° 11,327 
de l’Inventari Douèt d’Arcq. 


Un àngel sosté un escut amb senyal de la 
ciutat. 

Llegenda illegible. 

Penja per cintes de seda groga i vermella, de la ratifi- 
cació d’un tractat entre Ferran II el Catòlic i Carles VII 
de França. Datada a 1 d’octubre de 1493 2, 


En el centre del octògon un escut a senyal de 
la ciutat, o siguin faixes horitzontals de vairs. 
Rodegen dit escut quatre escudets collocats si- 

1. Aquest segell el va publicar en 1860, Blancard, op. cit., p. 117. 
Quan en 1900 vàrem visitar els Arxius Departamentals de Marsella 
per primera vegada, per a estudiar-hi alguns segells que ens interes- 
saven per a la nostra obra, no hi trobàrem ja aquest segell, amb tot 
í les recerques que feu fer, pera complaure’ns, el propi M. Blancard, 
aleshores encara arxiver, essent possible s’extraviés en els quaranta 
anys transcorreguts d’ençà que el va publicar. És per això que no’l 
podem reproduir de l’original, fent tan sols una reproducció del gra 
vat que va publicar M. Blancard en la làmina 62, n.° 13, del seu in- 
teressantíssim treball. 


1. Altre exemplar, també empremtat amb paper i cera vermella, 
l’havem vist en l’Arxiu del Reial Patrimoni (Col·lecció sigillogràfica) 
en una carta dels Jurats de la ciutat de Girona a En Pere Ça Costa, 
Batlle General da Catalunya, participant-li haver escollit per al càr- 
rec de Mostaçaf, els ciutadans En Jacme Çatorra, En P. de Bordils 
i En Narcís Vilella, i que nombri al qui bé li plagui dels tres desig- 
nats. Girona, 1 de gener de 1383. 

2. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1459, fol. 53), n’havem vist un altre exemplar, empremtat amb cera 
vermella i paper, al dors d’una carta dels Jurats de Girona als Con- 
sellers de Barcelona, manifestant-els-hi que al Veguer, Batlle i altres 
oficials reials de Girona els hi havia sigut comunicada una prohibi- 
ció reial de guiatge en certs crims, sots pena de x florins, i pregun- 
tant-els-hi si a ells els hi havia sigut ordonat també, i demanant 
llur parer respecte a aquesta prohibició. Datada a 16 d’abril de 1459. 


INVENTARI 


153 


1177 í564 

Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1564-1569, fol. 18. 

rona era franca de pagar maridatge i gaudia d’altres drets 
llargament expressats en dit privilegi. Datada a 30 de 
juny de 1684 i. 

Escut en losange amb el senyal de la ciutat. 

1180 1654 i 1672 

+ CIVIT AS GERVNDA 

Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 438. 

Empremtat al dors d’una carta del Jurats de Girona 
als Consellers de Barcelona, mani£estant-els-hi que la 
ciutat es troba en bona sanitat. Datada a 22 de febrer 
de 1564 i. 

• 

Composició de dibuix molt semblant a la del 
segell n.° 1178. S’hi noten diferències en els ra- 
matges que rodejen l’escut, en la creu de la lle- 
genda i en ésser quelcom major el diàmetre. 

H78 1571-1581 

+ SIGILVM CIVIT ATIS '. GERVNDE 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1570-1575, fol. 7. 

Escut en losange amb cinc barres, i en primer 
terme, tallant les barres, altre escut a senyal de 
la ciutat. 

Empremtat al peu de la legalització de la firma del 
notari de Girona En Pere Roselló, feta pels notaris 
N’Isidor Vila i En Salvi Regordera, en 10 de febrer de 
1672 2. 

+ SIGILVM : CIVIT ATIS GERVNDE 

1181 1687-1811 

Al dors d’una carta dels Jurats als Consellers de Bar- 

Rodó, 50 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

celona, consultant-els-hi sobre reclamacions dels peraires 
de Girona. 28 de març de 1571 2. 

Dibuix molt semblant al del segell n.° 1179, 
sols que en aquest l’escut va timbrat d’una corona. 

11 1 7<l 

A A ° 1652-1684 

SIGIL ■ FIDELISS • CIVI • GERVNDIE 

Rodó, 62 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 210. 

(Sigillum fiddissimce civiialis Gerundce ) 

Escut en losange, rodejat de motius ornamen- 
tals i portant per senyal cinc barres. En el cen- 
tre, i tallant dites barres, altre escut a senyal 
de la ciutat, ço és, faixes de vairs. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat d’interès particular datat a Girona a 21 d’octubre 
de 1811 s. 

+ SIGILLVM ■ MAIVS ■ CIVIT ATIS ■ GERVNDAE 

1182 Segle xviii (1 ) 

Rodó, 44 mm. — Girona, Arx. Municipal; matriu de bronze. 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’una 
1 certificació d’un privilegi, segons el qual la ciutat de Gi- 

Composició de dibuix semblant a la del segell 
precedent n.° 1181, però molt incorrecte. 

1. En l’Arxiu del Reial Patrimoni (Collecció sigillogràflca), n’hem 
1 .7ist un altre exemplar en una carta dels Jurats de Girona, datada a 
|l9 d’abril de 1564. 

IGIL • FIDELISS CIVI ■ GERVNDE 

| 2. En el mateix Arxiu municipal (Cartes comunes originals, 1580 

1 1 1584, fol. 90), havem vist un altre exemplar d’aquest segell, en una 
E :arta dels Jurats, datada a Girona a 8 de feurer de 1581, consultant 

I ils Consellers de Barcelona sobre la demanda que el Virrei i el Gober- 

II íador els hi havien fet, «que donem a nostras proprias despeses 
H .'ent homens pera la prossecutio del somatent declarat en la regia 
1 mdiencia criminal contra mossèn Thomas de banyulls y los de sa 
1 íuadrilla y per aportarlos en Conflent en las parts hont conuindra.» 
1 Consulten als Consellers sobre si això està d’acord amb les Consti- 
1 ucions, pragmàtiques i drets municipals de la terra, «com Vostres 
j Jagnificencies sien los caps mes principals delia*. 

1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, flig. 407), altres exem- 
plars en documents de 1652, 1662 i 1664. 

2. Altre exemplar l’hem trobat en el mateix Arxiu (Consell d’Ara- 
gó, llig. 310), en un document datat a 7 d’abril de 1654. 

3. D’aquest segell n’hem vist altres exemplars en l’Arx. Cor. Ara. 
gó (Consell d’Aragó, lligs. 210 i 211, i Generalitat, correspondència), 
en documents de 1687 i 1702. Demés n’hem vist també altres exem. 
plars, en una certificació de 25 de novembre de 1754 (Arxiu Provin- 
cial d’Hisenda), i en documents de 1808 i 1809. (Arx. Cor. Aragó, 
Documents de la Junta Superior de Catalunya.) 

VOLUM II 


20 


154 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1188 1711 i 1811 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

GISCLARENY 

1187 

Escut en losange a senyal de la ciutat, tim- 
brat d’una corona. 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

SIGIL ■ FI DE LIS - Cl ■ VI -GERVND/E 

Imatge de Sant Miquel. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 

S MIQVEL DE GISCLAREN ■ 

tificació del registre format per inscriure els caps de fa- 
mília de la ciutat de Girona que prestaren jurament 
d’obediència al Govern de Catalunya, en virtut del que 
manà el Mariscal de l’imperi, Augereau, Governador 

GRANERA 

1188 

que fou de Catalunya, en 8 de març de l’any 1811. Da- 
tada dita certificació a 28 de maig del mateix any i. 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de íerre. 

1184 1830 

Un cercle que conté un punt radiant. 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ GRANERA 

Escut en losange, timbrat d’una corona, amb 
el senyal de la ciutat. 

M. N. Y M. L. Y F. CIUDAD E) GERONA 

GRANOLLERS 
1189 1447 

( Muy Noble y Muy Leal y Fidelísima ciudad de Gerona) 
Empremtat en una certificació lliurada pels Regidors, 

Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1447. 

Diputats i Síndics que al present formaven l’Ajunta- 
ment de Girona, referent al cadastre. Datada a 26 d’abril 
de 1830. 

Set barres, i en el centre, tallant-les, un cercle 
amb un ocell, gralla (?). 

GIRONELLA 

1185 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. Guerra. 

En una carta dels Jurats de Granollers als Consellers 
de Barcelona, queixant-se pel pas dels carros que con- 
dueixen fusta per al pont de Sant Boy. 24 de juliol 
de 1447. 

La creu de Santa Eulària, patrona del lloc. A 

1190 

ambdós costats de la creu un raïm (?). 

VILA DE GI ROM LLA 

Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Carte 
comunes originals, 1564-69, fol. 21. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació referent a l’allistament per al reemplaç de l’exèrcit. 
Datada a 7 d’agost de 1812. 

Escut amb tres barres. A ambdós costats de 
l’escut un ocell. 

1 186 Segle xix 

Oval, 30 X 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de coure. 

Al dors d’una carta dels Jurats de Granollers als Con- 
sellers de Barcelona, comunicant-els-hi noves de la pesta, 
particularment la mort del germà del batlle de Carde- 
deu; «aquest batlle es diu Laurador de la Coma «Datada % 
28 de febrer de 1564. 

Imatge de Santa Eulària. 

VILLA DE GIRONELLA 

1191 

1. Aquest segell el trobem usat ja en 1711 (Arxiu Municipal de 
Barcelona, Cartes comunes originals, 1711-12), en una carta de 15 

Rodó, 23 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. del Capítol do 
la Seu. 

de gener de dit any, dels Jurats de Girona als Consellers de Barce- 
lona, agraint-els-hi les disposicions que han pres per socórrer aque- 
1 la plaça. 

Escut amb el senyal de les barres i a dreta i 
esqlierra de l’escut un ocell. 

INVENTARI 


155 


Emprentat amb paper i cera vermella, al peu d’un cer- 
tificat de 1590. 


H92 I583-1C17 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Colleeció de l’autor. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 1191. 

En un document la data del qual no podem precisar, 
per estar-ne separat i. 

1198 1723 i 1729 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb quatre barres, timbrat d’una corona 
i portant una gralla (?) a cada costat. 

GRANOLLERS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
iió feta pels Regidors de la vila de Granollers, de les ter- 
res i cases d’eclesiàstics que hi existien procedents de 
seglars des de 1716. Datada a 9 de febrer de 1729 1 2. 


GRATALLOPS 
1194 mi 

Oval, 24 X 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una escala cimada d’una creu (senyal de la 
Dartoixa de Scala-Dei, senyora de dit lloc), i a 
imbdós costats de l’escala un llop rampant. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
ificació de l’ Ajuntament de dit lloc referent a sobrants de 
iropis i arbitris de l’any 1780. Gratallops, 2 d’abril 
le 1781. 


1. N’hem vist exemplars iguals en documents de 1583 i 1608. En 
Arxiu Municipal (Cartes comunes originals, 1600-1603, fol. 122), 
’hem vist un en una carta dels Consellers de la vila de Granollers 
,ls de Barcelona, datada a 19 de març de 1603. Altre exemplar eor- 
esponent al 13 d’octubre de 1617,' posat al peu d’una certificació 
e l’acord pres en el Consell de la vila, convocat i reunit a 25 d’abril 
e 1602, en el qual comparegué devant dels Consellers i Consell el 
\ Lluis Prado, sacerdot del Collegi de Betlem, de la Companyia de 
esús, de Barcelona, i referí de part del rei ï n Felip III la necessitat 
n què aquest se trobava de present, per bé i defensa de sos vassalls 
regnes, i que per dita raó anava dit P. Lluis Prado per les ciutats, 
iles i universitats, perquè donin o prestin a Sa Magestat. Els Con- 
ellers de Granollers prometen prestar-li, de béns de la universitat, 
úl lliures, les quals deposaran en la Taula de Canvis o Depòsits de 
larcelona, per tot el mes de setembre de dit any 1602. (Arx. Cor. 
.ragó, Consell d’Aragó, llig. 361.) 

2. En el mateix Arxiu n’hem vist un altre exemplar, en uh do- 
ument de 4 d’agost de 1723. 


, _ GREIXA 

1195 1756 

Oval, 26 X 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el senyal borrós. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació del Batlle i Regidors del lloc de Sant Andreu de 
Greixa (abadiat de Ripoll i corregim ent de Manresa), 
de com N’Esteve Casals està comprès en el privilegi d’im- 
munitat per què és pare de dotze fills. Datada a 11 de 
setembre de 1756. 


1196 


GUALRA 

1828 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó. 


Imatge de Sant Vicens. 

GOLBA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació lliurada per En Tomàs Camps, batlle del lloc de 
Sant Vicens de Gualba, referent a delmes. 13 d’abril 
de 1828. 


GUARDIA 

1197 

Rodó, 16 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 443. 

Una creu i un monograma format amb les lle- 
tres S M A. 

En una certificació feta pels Cònsols de la vila de 
Guàrdia (Pavordiat de Mur). Datada en dita vila, a 20 
de març de 1672. 

H98 1808 i 1824 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un castell i un àngel. 

VILA DE GVARDIA 

Empremtat en una certificació del preu de les racions 
de pà, vi, ordi, etc. Datada en la vila de Guàrdia, a 26 
de maig de 1824 h 


1. Altre exemplar l’hem vist en l’Arx. Cor. Aragó (Documents 
de la Junta Superior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia, Propos- 
tes, n.° 4), empremtat en una proposta per a Batlle de l’any 1809. 
Datada a 3 d’octubre de 1808. 


156 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1199 


GUISSONA 

1732-1809 

Rodó, 38 mm. — Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut ovalat, rodejat de motius ornamentals i 
cimat d’una testa d’àngel. L’escut porta per se- 
nyal faixes horitzontals de vairs (?). 


+ : S : .NIU ERSI TAT 18 .ILLE \ DE OR.A \ 

(+ S[igillum v]niversUatis [v]ille de Or[t]a) 

Empremtat amb hòstia, en una carta dels Jurats i 
Consell de la vila d’Horta als Diputats del General de 
Catalunya, referent a la comanda de l’Orde de Sant Joan 
de Jerusalem. Datada a 26 de juny de 1592 i. 


+ SIGILLVM — VILL/E — GVISSONM 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
recurs dels Regidors de Guissona a l’Intendent General 
de Catalunya, Josep de Contamina, sobre imposicions. 
11 de març de 1750 i. 


1203 


HOSTALRICH 

1590 i 1628 


Oval, 30 X 22 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1590, fol. 102. 


Un castell amb tres torres. 


1200 


GUIXERS I CASTELLTORT 

1808 


Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. 


Dintre d’un cercle la llegenda: 


+ SAGILVM * VILLJE * HOSTALRICI 

Al dors d’una carta dels Jurats de la vila d’Hostalrich 
als Consellers de Barcelona, notificant-els-hi que per tal 
com la ciutat és lliure de pesta, donaran lliure entrada 
en la vila als que vinguin de Barcelona. Datada a 7 de 
maig de 1590 2. 


GUI / XES 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya en 5 d’octubre de 1808. 


1204 


1669-1800 


Oval, 27 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un castell cimat d’una estrella. 


GURB 

1201 1753 i 1754 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

El nom del lloc amb lletres enllaçades. 

GVRB 

Empremtat en un certificat d’interès particular, lliu- 
rat pel Batlle i Regidors del lloc de Sant Julià Sassorba, 
terme de Sant Andreu de Gurb. Datat a 20 de novembre 
de 1754. 


HORTA 

1202 1589 i 1592 

Rodó, 42 mm.— Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

Un arbre. 

1. En el mateix Arxiu, altres exemplars en documents de 1732 
i 1754, i en l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta Superior de 
Catalunya) un altre en una proposta per a càrrecs municipals, da- 
tada a 24 de setembre do 1809. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Regidors d’Hostalrich a l’Intendent General de Ca- 
talunya, referent a allotjaments. Datada a 6 de maig 
de 1778 3. 


IGUALADA 

1205 1400-1564 

Losange, 49 x 43 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1435. 

Dintre d’un doble losange, en el qual hi ha la 
llegenda del segell, apareix un escut a senyal de 

1 . En l’Arxiu Municipal de Tortosa en veièrem un altre exem- 
plar, empremtat en un document de 22 de maig de 1589. 

2. En l’Arxiu Municipal de Girona (correspondència) hi ha un 
altre exemplar, en una carta dels Jurats d’Hostalrich als de Girona, 
pregant-els-hi deixin passar sens pagar lleuda, ni altre imposició. En 
Miquel Carbonell, arrendatari del dret de peix i oli de dita vila, que 
havia de passar a l’Empordà. Hostalrich, 13 de febrer de 1628. 

3. Altre exemplar es guarda en el mateix Arxiu, en una relació 
dels béns i terres que de seglars havien passat a eclesiàstics dea de 
1716. Datada a 11 de febrer de 1729 i sotserita per Los Regidores de 
ïa vüla de Hostairique (sic). També s’usava en documents de 1669 
i 1800. 


INVENTARI 


157 


la ciutat de Barcelona, i en la part inferior fai- 
xes onejants de vairs. 

+ SEGELL ; D LA VILA D \ AGU ALADA 
CARRER D BARCHNA 

En una carta dels Consellers i Prohoms de la vilp, als 
Consellers de Barcelona, credencial a favor d’En Pere 
Bosseta, notari. 16 de març de 1435 i. 


1206 


Segle xvrn 

Losange, 44 x 44 mm. — Collecció rle ’autor. 


Representació molt semblant a la del segell pre- 
cedent n.° 1205, sols que les lletres de la llegenda 
en lloc de gòtiques, són romanes en aquest. 

SAGELL ■ GE LA • VILA • (7 E ■ IGUALAGA - 
CARRER aE BARCE. . . . 

No podem precisar la data d’aquest segell, perquè està 
separat del document on anava empremtat, però creiem 
que estigué en ús en el segle xviii, i fins potser abans, o 
sigui en el xvn. 


1. Demés d’aquest exemplar n’havem vist d’altres; un en el vo- 
lum de Cartes comunes originals de 1400 a 1405 (Arx. Municipal de 
Barcelona), empremtat també amb cera vermella, al dors d’una 
carta credencial dels Consellers i Prohoms de la vila als Consellers de 
Barcelona, en 20 d’abril, sens indicar l'any; i altre en una carta refe- 
rent a un camí de carro que havia de construir-se en el terme de la 
vila, datada a 15 d’octubre de 1433 (Arx. Municipal, Cartes comunes 
originals, 1430-1434). Altre exemplar l’havem vist encara usat en 6 de 
març de 1564, cn una carta dels Consellers d’Igualada al Vicecance- 
ller i Consell de Sa Magestat, remembrant-li ço que li havien dema- 
nat de que procurés que Sa Magestat fos servit de cobrar i restituir 
el castell, terme i rendes d’Odena a la corona reial i unir-lo a la uni- 
versitat d’Igualada, de conformitat amb els privilegis reials, pagant 
«nosaltres (o sia la vila) lo preu en que està venut, lo qual és molt 
poc a respecte del que val». (Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; 

« Mercedarios. » ) Aquest segell degué conslruir-se i començar-se 
a usar després que Igualada obtingué el privilegi que li atorgà el 
| rei En Pere III, cn 1381, d’agregar-la a la ciutat de Barcelona i 
ésser considerada com a carrer d’ella. Abans d’aquesta data degué, 
usar-ne un altre que ens és desconegut, puix consta que en 1326 
Jaume II concedí i autoritzà als Jurats i Prohoms de la vila per 
| fer un segell, ad opus universitatis, i segellar amb ell lletres i altres 
escriptures pertinents a la vila. Diu així l’esmentat privilegi: 
NosJacobus&· Tenore presencium concedimus et auctoritatem impen. 
dimus uobis juratis et próbis hominibus vniuersitatis villé Aqual ate quod 
possitis Jacere sigillum ad opus vniuersitatis prcdiele, quod quidem si- 
gillum teneat scriptor seu nolarius Curie ba: ilorum eiusdem ville, de 
quo ad uestri mandatum sigillet ac sigillare possit litteras et alias scri- 
pluras pertinentes vniversitati predicte. Mandantes per presentes, baiu- 
lis dicte ville, ceterisque officialibus nostris, presentibus et fuluris, quod 
presentem concessionem nostram uobis obseruent et obseruari faciant,ut 
superius continetur , et nom comtraueniant nec aliquem contrauenire per- 
mittant. In cuius rei testimornium presentes vobis fieri jussimus nostro 
sigillo munitas. Date Barchinone pridie nonas Octobris anno Domini 
M° ccc° xx° sexto ■ Bertrandus de Vallo mandato regio facto per G. de 
Mora. (Arx. Cor. Aragó. Reg. 229, fol. 189 v.) 


1207 


ILLA. 

1643 


Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 


Ea un quadrat la llegenda: 

YLLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en la carpeta, 
d’una carta dirigida als Diputats del Principat de Cata- 
lunya i comtats de Rosselló i Cerdanya. En la dita car- 
peta hi ha la data de 31 de juliol de 1643, que fa referèn- 
cia a la transmissió de la carta. 


1208 


JAFRE 

1729 i 1741 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un castell dintre d’un cercle. 

+ JAFRA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels Regidors de Jafre (Corregiment de Girona), de 
que en dit lloc, d’ençà de 1716 no hi havia hagut traspàs 
de béns seglars a eclesiàstics. Datat a 8 de febrer de 1729 i. 


1209 


JUNEDA 

1781 i 1808 


Oval, 33 X 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta 
Superior de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 3. 


En una cartela, unes flors. 

JVNEDA 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Batlle dirigida a la Junta Superior de Catalunya, el 6 
d’octubre de 1808 1 2. 


1210 


LA BAELLS 


Rodó, 30 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Motius ornamentals i en el centre el nom del 
lloc: 


BAELS 


1. En el mateix Arxiu en veièrem altre exemplar, en un docu- 
ment de 8 de març de 1741. 

2. S’en troba un exemplar en l’Arxiu Provincial d’Hisenda, en 
un certificat lliurat pels Regidors de dit lloo en 21 de febrer de 1781. 


158 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


LÀ BAJOL 

1211 

LA GRANADELLA 
1216 1653 

Rodó (?), 25 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu d’esquist. 

Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 

Oval, 26 X 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Plica de testimonis del Col- 
legi d’Adroguers, llibre V, 1648-1659. 

LA BAIOL 

Escut partit verticalment en dues meitats: 
l.a, un lleó rampant i coronat; 2.a, una mola (?). 

1212 

Rodó, (?) 25 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de pòrfir. 

Molt semblant al precedent, diferenciant-se’n 
en el tamany de les lletres que són majors. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de declaracions de testimonis, remesa al Veguer 
de Barcelona i autoritzada per En Josep Amigó, notari 
de la Cort de la vila de La Granadella, «ab lo sagell de 
dita Cort», el 5 de setembre de 1653. 

LA BISBAL 
1218 1564 

LA JUNQUERA 

1917 

1729-1799 

Rodó, 13 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1564-1569, fol. 22. 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut a senyal de faixes onejants. 

Un feix de joncs (?). A sa dreta una /, a la 
esquerra una O. 

Al dors d’una carta dels Jurats de la vila de La Bisbal 
(Girona) als Consellers de Barcelona, comunicant-els-hi 
que la vila se troba lliure de pesta i en bona sanitat. 6 de 
març de 1564. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació referent al cadastre, lliurada pel Batlle i Regi- 
dors de la vila de La Junquera, amb data de 3 de març 
de 1741 i. 

LA CANONJA 
1214 1809 

Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 

LA LLACUNA 

1218 

de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 7. 

La tau o creu de Santa Tecla. A la dreta 

Forma d’escut (?), 20 x 15 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1590, fol. 73. 

una L. (La) i a l’esquerra una C. (Canonja). 

Un cérvol. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Regidors per a l’any 1810. Datada a La Canon- 
ja, a 10 d’octubre de 1809. 

Empremtat amb hòstia vermella, en una carta dels Ju- 
rats de La Llacuna als Consellers de Barcelona, referent 
a l’entrega del forment que la ciutat hi tenia comprat. 
Datada a 27 de març de 1590. 

LA COBBIU 
1215 1808 

Rodó, 21 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 1. 

LA NOU I MALANYEU 

1219 

Dintre d’un cercle de granets el nom del lloc. 

Rodó, 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de bronze. 

LAICORI RIV 

Creu de Malta o de Sant Joan. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta Superior de 

+ LA NOV Y MALANYEV 

• 

Catalunya, en 6 d’octubre de 1808. 

1. Al mateix Arxiu altres exemplars en documents de 1729 i 1799. 

INVENTARI 


159 


LA PALMA 

1220 

Rodó, 11 mm. Cera verdosa. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1400 -1405. 

Un quadrat formant reixa que termena en una 
creu. 

En una carta dels Batlle i Jurats als Consellers de 
Barcelona, fent-els-hi avinent que han posat guardes per 
privar l’entrada a la gent que vingui de part sospitosa 
de pesta, i demanen que els hi restitueixin el permís d’en- 
trada a la ciutat, que els hi havien llevat per no haver 
pres dites precaucions. 18 de juny de 1592. 

Al dors d’una carta dels Jurats i Prohomens de la 
Palma als Consellers de Barcelona, referent a privilegis i 
franqueses de dit lloc. 1 de juny de 1404. 

LA SELYA DEL CAMP 

1225 1494 

Rodó, 30 mm. Cera vermella — Colleeció de l’autor. 

1221 1598 i 1630 

Rodó, 36 mm. Cera vermella. — • Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1598 i 1599, fol. 4. 

Escut en losange dividit en quatre quarters: 

Un arbre amb dos ocells en les branques i ci- 
mat d’una tau o creu del Capítol de la Seu de 
Tarragona, dita vulgarment de Santa Tecla. 

1 i 4, la creu; 2 i 3, les barres, o sia a senyal 

+ S SILÜA 

] de la ciutat de Barcelona, senyora de dit lloc. 
+ SEGELL DEL LOCH DE LA PALMA 

En un document del qual sols ne sabem la data: 1494. 

En una carta d’En Pau Ros, Batlle de la baronia de 
Flix, dirigida als Consellers de Barcelona, sobre afers 

1226 

] de dita baronia. Datada a 6 de gener de 1598 L 

Oval, 32 X24 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; Cartes de 170S. 
Part. 2.1 

LA PEDRA I LA COMA 
1 1222 1808 

Rodó. 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justicia, llig. 1. 

La mateixa representació del segell precedent 
n.° 1225. 

Llegenda borrosa. 

Una creu. 

+ LA PEDRA 1 LA COMA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una acta 
del Consell de dita vila, datada a 18 d’abril de 1708. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 

1227 1802 

le càrrecs del municipi, dirigida a la Junta Superior de 
Ipatalunya en 5 d’octubre de 1808. 

Rodó, 24 mm. (?) — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

LA QUART I LA PORTELLA 

L223 

Dibuix molt semblant al del segell n.° 1225, 
però de proporcions menors. 

Oval, 34 x 27 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Empremtat en una certificació referent a delmes, da- 
tada a 3 de març de 1802. 

Tres pinyes (?). 

1228 

LA ROCA 

||L224 1592 

Oval, 32 X 26 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents procedents de 
l’Arx. Provincial d’Hisenda de Tarragona, plica n.° 70. 

I Oval, 20 x 16 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1592, fol. 83. 

Escut que porta per senyal un arbre. 

j Senyal borrós; sembla un cor. 

j| 1. Aquest segell l’havem vist usat també en un document de 1630. 

Al peu d’un requiriment d’interès particular fet per En 
Josep Batlle, regent la vara del municipi de La Selva, a 
5 de març de 1819. 

160 


SIGILLOGït AFÍ A CATALANA 


LA SELVA DE LA MAR 
1229 1729 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de la vila al Virrei de Catalunya, recoma- 
nant que’s doni als PP. Carmelites descalços la casa del 

Oval, 23 x 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Sant Crist de Balaguer, on volen fundar. Les Borges, 
2 d’octubre de 1602. 

Escut a senyal d’una creu de doble travesser 
ï les lletres S. E. collocades, respectivament, a 
dreta i esquerra de la creu. 

V 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una re- 
lació de béns eclesiàstics procedents de seglars des de 1716. 
Datada a 12 de febrer de 1729, 

1234 • 1771 i 1809 

Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 3. 

Escut timbrat d’una corona i collocat en una 
cartela. Porta per senyal, en el fons, quatre ba- 
rres, i en primer terme un bou. 

1230 Segle xvni (?) 

Oval, 31 X 27 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

+ SIGILLVM CVRIM BAIVLI VIL ■ BOR -AL • 

( + Sigïllum Curice baiuli villca Borgiis albis) 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1229. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Regidors per a 1810, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya el 22 de setembre de 1809 h 

LA SERRA 

1231 

1235 

Rodó 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, 7. 

Oval, 31 X 26 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya. Gràcia i Justícia, llig. 3. 

Una serra. 

Escut timbrat d’una corona, portant per senyal 
un bou. 

Empremtat en una proposta de Regidor de La Serra 
(Corregiment de Tarragona) per a l’any 1809. Datada a 
8 d’octubre de 1808. 

BORGES BLANC AS 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Batlle dirigida a la Junta Superior de Catalunya en 
14 d’octubre de 1808. 

LES AVELLANES 
1232 18c9 

LES CORTS 

Oval, 27 X 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia, n.° 5. 

1235 Segle xvm (?) 

Un avellaner. 

Oval, 37 X 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic 
matriu de broDze. 

AVELLANES 

Una corona, un ceptre i dues palmes. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 17 de se- 
tembre de 1809. 

* POBLE DE LAS CORS- 

LES BORGES 
1 233 1602 

LES ESCAULES 
1237 1729 

Rodó, 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 346. 

Un mont amb una flor de llir (?). 

Tres flors de llir. 

1. Altre exemplar l’hem vist en l’Arxiu Provincial d’Hisenda, en 
una certificació referent al cadastre, datada a 6 de novembre de 1771. 
Encara que la llegenda del segell indica que pertany a la Cort del 

2 AGELL DE LEZ BOJRGE Z 

Batlle, és usat pel Consell municipal de la vila. 

INVENTARI 


161 


+ LAS ESCAVLAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació referent als béns del terme de Les Escaules, que 
d’ençà de 1716 havien passat de mans seglars a eclesiàs- 
tiques. 9 de febrer de 1729. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pel Batlle i Regidors de la vila i terme del cas- 
tell de Llagostera, dels béns de dit terme que de seglars 
havien passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 14 de 
febrer de 1729. 

1242 


1238 


LES PILES 

1808 


Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
, de Catalunya; Uig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 7 


Escut, 28 X32 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 


i 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1241. 


Monograma del nom del lloc. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Regidors per a l’any 1809. Datada a 14 d’octu- 
bre de 1808. 


1243 


LLEYDA 

1288 


Octogonal, 45 x43 mm. Cera natural. — Marsella, Arxius Departa- 
mentals; B. 386. 


Tres llirs o flors de llir. 


1239 


LES PUELLES 

1S11 


Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, any 1811, llig. 5. 


Escut dividit horitzontalment en dues meitats. 
En la l.a, hi ha la llegenda; en la 2.a, quatre 
barres. 

P DE LAS i PVELLAS 


+ i SIGILLVM VNIVERS1TAT .. . . ERDE '. 

( + Sigillum universitat[is Il]erde ) 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que conté la promesa que fà la ciutat de Lleyda, 
d’ésser fiadora pel Rei d’ Aragó, per al compliment de 
lo convingut entre aquest i el Rei d’ Anglaterra en el 
tractat de Oleron. Datada a Lleyda, a 21 de desembre 
de 1288. 


Empremtat al peu d’un certificat referent al reemplaç 
de l’exèrcit. 30 de novembre de 1811. 


1244 


1344-1382 


Rodó, 58 mm. Cera vermella. — Lleyda, Arx. del Capítol de la Seu; 
armari H, calaix G. 


1240 


LLADÓ 

1729 


Tres llirs o branques que termenen en una flor 
de llir. 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un escudet en losange amb la creu de Sant 
Jordi i dessota el nom del lloc: 

LLEDO 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pels Regidors de dit lloc, dels béns de seglars 
passats a eclesiàstics des de 1716. Datada a 10 de febrer 
de 1729. 

LLAGOSTERA 

1241 

Escut, 30 x 33 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un escut que porta per senyal una llagosta i 
les lletres E. R. A. disposades formant triangle. 


+ SIGILLUM \ UNIUERCITATIS \ 
CIUITATIS •: YLERDE 

Penja de la concòrdia atorgada entre el Bisbe, Degà i 
Capítol de Lleyda, d’una part, i d’altre els Paers de la 
ciutat, referent als llocs de Suchs i Raymat, estipulant 
que per algunes coses sien del veinatge de Lleyda i per 
altres no. Datada a 9 de setembre de 1382 i. 

1. D’aquest interessant segell n’havem trobat tres exemplars més: 
un en l’Arxiu de la Corona d’Aragó, separat, però, del document; 
altre en el del Capítol de la Seu d’Urgell, empremtat amb cera groga 
i paper, al dors d’una carta dels Paers i Prohoms de Lleyda, al Bisbe 
d’Urgell, Pere de Narbona, al Capítol de la Seu i al Pavorde de la 
Vall de Tost, queixant-se sobre el fet de la « roberia de dos muls e 
una mula den Andreu Raig, vchí nostre dins la jurisdicció e destreta 
de la esglesia vostra de Urgell, y quel batlle de Moncay fo negligent 
en aturar la dita malafeyta,» datada a Lleyda, a 12 de maig de 1344; 
finalment, l’altre exemplar el veièrem en l’Arxiu Histórico-Nacional 
(Caixa. Vària), empremtat amb cera vermella sobre cera bruna, no 
podent precisar sa data per trobar-se separat del pergamí d’on 
penjava. 


Volúm II 


21 


160 


SIGILLQGRAFÏA CATALANA 


LA SELVA DE LA MAR 
1229 1729 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de la vila al Virrei de Catalunya, recoma- 
nant que’s doni als PP. Carmelites descalços la casa del 

Oval, 23 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Sant Crist de Balaguer, on volen fundar. Les Borges, 
2 d’octubre de 1602. 

Escut a senyal d’una creu de doble travesser 
í les lletres S. E. collocades, respectivament, a 
dreta i esquerra de la creu. 

1234 . 1771 i 1809 

Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 3. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una re- 
lació de béns eclesiàstics procedents de seglars des de 1716. 
Datada a 12 de febrer de 1729, 

Escut timbrat d’una corona i collocat en una 
cartela. Porta per senyal, en el fons, quatre ba- 
rres, i en primer terme un bou. 

1230 Segle xviii (?) 

Oval, 31x27 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

+ SIGILLVM GVR1M BA1VLI VIL ■ BOR -AL • 

( + Sigillum Curice baiuli villce Borgiis aïbis ) 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1229. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Regidors per a 1810, dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya el 22 de setembre de 1809 b 

LA SERRA 

1231 

1235 

Rodó 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, 7. 

Oval, 31 X 26 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya. Gràcia i Justícia, llig. 3. 

Una serra. 

Escut timbrat d’una corona, portant per senyal 
un bou. 

Empremtat en una proposta de Regidor de La Serra 
(Corregiment de Tarragona) per a l’any 1809. Datada a 
8 d’octubre de 1808. 

BORGES BLANC AS 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Batlle dirigida a la Junta Superior de Catalunya en 
14 d’octubre de 1808. 

LES AVELLANES 

1232 

LES CORTS 

Oval, 27 X 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia, n.° 5. 

1230 Segle xviii (?) 

Un avellaner. 

Oval, 37 X 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic 
matriu de bronze. 

AVELLANES 

Una corona, un ceptre i dues palmes. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 17 de se- 
tembre de 1 809. 

* POBLE DE LAS CORS- 

LES ESCAULES 

1237 

LES R0RGES 
1233 1602 

Rodó, 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 346. 

Un mont amb una flor de llir (?). 

Tres flors de llir. 

1. Altre exemplar l’hem vist en l’Arxiu Provincial d’Hisenda, en 
una certificació reíerent al cadastre, datada a 6 de novembre de 1771. 
Encara que la llegenda del segell indica que pertany a la Cort del 

4- ZAGELL DE LEZ BORGEZ 

Batlle, és usat pel Consell municipal de la vila. 

INVENTARI 161 


+ LAS ESCAVLAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pel Batlle i Regidors de la vila i terme del cas- 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació referent als béns del terme de Les Escaules, que 
d’ençà de 1716 havien passat de mans seglars a eclesiàs- 
tiques. 9 de febrer de 1729. 

tell de Llagostera, dels béns de dit terme que de seglars 
havien passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 14 de 
febrer de 1729. 

1242 

LES PILES 

1238 

Escut, 28 X 32 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

i 

Representació molt semblant a la del segell 

Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 7 

precedent n.° 1241. 

Monograma del nom del lloc. 

LLEYDA 

1243 1288 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Regidors per a l’any 1809. Datada a 14 d’octu- 
bre de 1808. 

Octogonal, 45X43 mm. Cera natural. — -Marsella, Arxius Departa- 
mentals; B. 386. 

Tres llirs o flors de llir. 

LES PUELLES 

1239 

+ i SIGILLVM VNIVERS1TAT . . . . ERDE *. 

( + Sigillum universitat[is Il]erde ) 

Rodó, 35 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, any 1811, llig. 5. 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un per- 
gamí que conté la promesa que fà la ciutat de Lleyda, 

Escut dividit horitzontalment en dues meitats. 
En la l.a, hi ha la llegenda; en la 2.a, quatre 
barres. 

P DE LAS i PV ELL AS 

d’ésser fiadora pel Rei d’ Aragó, per al compliment de 
lo convingut entre aquest i el Rei d’ Anglaterra en el 
tractat de Oleron. Datada a Lleyda, a 21 de desembre 
de 1288. 

Empremtat al peu d’un certificat referent al reemplaç 
de l’exèrcit. 30 de novembre de 1811. 

1244 1344-1382 

Rodó, 58 mm. Cera vermella. — Lleyda, Arx. del Capítol de la Seu; 
armari H, calaix G. 

LLADÓ 

1240 

Tres llirs o branques que termenen en una flor 
de llir. 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ SIGILLUM \ UNIUERCITATIS \ 

Un escudet en losange amb la creu de Sant 
Jordi i dessota el nom del lloc: 

CIUITATIS i YLERDE 

Penja de la concòrdia atorgada entre el Bisbe, Degà i 

LLEDO 

Capítol de Lleyda, d’una part, i d’altre els Paers de la 
ciutat, referent als llocs de Suchs i Raymat, estipulant 
que per algunes coses sien del veinatge de Lleyda i per 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pels Regidors de dit lloc, dels béns de seglars 
passats a eclesiàstics des de 1716. Datada a 10 de febrer 
de 1729. 

altres no. Datada a 9 de setembre de 1382 i. 

1. D’aquest interessant segell n’havem trobat tres exemplars més: 
un en l’Arxiu de la Corona d’Aragó, separat, però, del document; 
altre en el del Cjpítol de la Seu d’Urgell, empremtat amb cera groga 
i paper, al dors d’una carta dels Paers i Prohoms de Lleyda, al Bisbe 

LLAGOSTERA 
1241 1729 

d’Urgell, Pere de Narbona, al Capítol de la Seu i al Pavorde de la 
Vall de Tost, queixant-se sobre el fet de la « roberia de dos muls e 
una mula den Andreu Raig, vcbí nostre dins la jurisdicció e destreta 

Escut, 30 x 33 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

de la esglesia vostra de Urgell, y quel batlle de Moncay fo negligent 
en aturar la dita malafeyta,» datada a Lleyda, a 12 dc maig de 1344; 
finalment, l’altre exemplar el veièrem en l’Arxiu Histórico-Nacional 

Un escut que porta per senyal una llagosta i 
les lletres E. R. A. disposades formant triangle. 

(Caixa. Vària), empremtat amb cera vermella sobre cera bruna.no 
podent precisar sa data per trobar-se separat del pergamí d’on 
penjava. 

VOLÚM II 


21 


162 


SIGILLOGRAEÍ A CATALANA 


1245 


1564 


Rodó, 35 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1564-69, fol. 51. 


Escut a senyal de les barres i en primer terme 
tres llirs. 


que diu: En 12 Diziembre de 1629. — Desse a mx G'ermo 
Salla !. 


1248 


1629-1641 


Rodó, 37 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1641-1642, fol. 5. 


+ SIGILLVM + CIVIT ATIS + ILLERDE 

Empremtat amb hòstia i paper, en una carta dels 
Paers de Lleyda als Consellers de Barcelona, referent a 
la lliure entrada en la ciutat per raó de pesta. 20 de se- 
tembre de 1564. 


1246 


1582-1638 


Rodó, 36 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; Uig. 499. 


Representació molt semblant al segell prece- 
dent n.° 1245. 

+ SIGILLVM • CIVIT ATIS - ILERDE 


Empremtat al peu de la certificació i transcripció del 
privilegi de Jaume II, de 1300, fundant els Estudis de 
Lleyda i cedint-los a la ciutat. La transcripció no porta 
data; està autenticada per En Geroni Felip Renyina, no- 
tari públic de Lleyda i regent la escrivania principal de 
la casa dfe la Paeria. Per la lletra es dedueix que pertany 
al segle xvii i consta que el segell es el menor, cum im- 
pressione sigilli minoris h 


Dibuix i llegenda iguals als del segell n.° 1246, 
diferenciant-se en la forma del llir. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una carta dels 
Paers de Lleyda als Consellers de Barcelona, referent al 
procés començat contra el capità Mitjans. Datada' a 
Lleyda, a 28 d’agost de 1641 1 2. 


1249 


1645 í 1647 


Rodó, 60 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 295. 


Tres llirs. Dibuix inspirat en el del segell del 
segle xiv, n.° 1244. 

+ SIGILLVM • MAGNVM - CIVIT ATIS • 
ILLERDAE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
de creença dels Paers en favor del doctor en lleis Joan 
Babtista Ruffes, ciutadà honrat de Lleyda, datada en 
aquesta ciutat a 22 de març de 1645 3. 


1250 


1647 


1247 


1620 i 1629 


Rodó, 59 mm. — Arx. Cor. Aragó. Consell d’Aragó; llig. 379. 


Rodó, 38 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 316. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 1246. 


Dibuix i llegenda molt semblants al segell 
n.° 1244. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Paers de la ciutat al Rei, presentant-li la terna per 
al nomenament d’assessor de la Cort i Veguer de dita 
ciutat per al trienni venider, amb data de 3 de novembre 
de 1629. Dita tema se compon dels doctors i ciutadans de 
Lleyda micer Francesc Baffart, micer Hierònim Salla i 
micer Didac Cisteller, i al dors de la carta hi ha una nota 

1, En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes ccmunes originals, 
1580-1584, fol. 162), n’hem vist un altre exemplar, empremtat amb 
cera vermella i paper, al dors d’una carta dels Paers de Lleyda als 
Consellers de Barcelona, datada a 22 de febrer de 1582. Altre exem- 

plar en l’Arx. Cor. Aragó (Generalitat, correspondència, volum ui), 
en una carta dels Paers al Lloctinent i Capità General de Catalunya 
sobres d’un crim que s’havia comès a Lleyda. 22 de febrer de 1638. 


+ SIGILLVM CIVIT AITIS ILERDVE 


1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, llig. 363), n’havem vist 
un altre exemplar en carta dels Paers, datada a 16 d’octubre de 1620, 
Amb tot i usar-se en eixes dates, creiem que aquest segell és molt 
anterior al segle xvii, essent molt semblant al segell n.° 1244, que. 
com havem vist, pertany al xiv. El dibuix d’aquest segón segell, 
encara que, com diem, és molt semblant al del xiv, és quelcom més 
correcte. 

2. En el mateix Arxiu (Cartes comunes originals, 1627-1629) 
n’hem vist un altre exemplar, en una lletra dels Paers, datada a 
Lleyda, a 16 de maig de 1629, referent a que en la ciutat de Barce- 
lona se continuava «la guarda delMorbo,» i pregunten als Consellers 
si hi ha algun perill de contagi, per, en aquest cas, pandre provi- 
dències per evitar-lo. 

3. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, llig. 511), hi ha un 
altre exemplar en una carta dels Paers al Rei suplicant-li sia servit 
manar escriure a l’embaixador de Roma en recomanació de les Con- 
fraries de Sant Salvador i Santa Maria i del « Sant panyal de Crist», 
instituïdes en els claustres de la Catedral de Lleyda. Datada a 25 de 
gener de 1647. 


INVENTARI 


163 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en la trans- 
cripció i legalització d’un acte de Sa Magestat, concedint 
privilegi de ciutadà honrat de Barcelona a En Josep Mar- 
torell i En Josep Aparicio, notaris de Lleyda. Datada 
dita legalització en 8 d’octubre de 1647, cum impressio- 
no sigilli comunis Domus Patiarice einsdem Civitatis. 


1669 

Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 524. 


1251 

Rodó, 35 mm. — 


Tres llirs. 

+ CAGEL • DE LA • GIVTAT DE ....DA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat i legalització de la firma d’En Pere Albert Simelís, 
notari de Lleyda, posada al peu d’una sentència dels 
Paers de dita ciutat, datada a 28 d’agost de 1669, auto- 
ritzada dita firma per En Plàcid de Montoliu, Veguer de 
Lleyda, a 1 de setembre del mateix any. 


1690 

Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d'Aragó; llig. 438. 

Representació igual a la del segell precedent 
n.° 1251. 

+ SIGILLVM + CIVITATIS + ILERDJE 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació feta per En Josep Querol, notari públic de Lleyda 
i regent la escrivania de la Casa Paeria i Consell general 
de dita ciutat, d’un privilegi d’ Alfons IV atorgat a aquesta 
en 23 d’octubre de 1424. La certificació no porta data, 
però apar del segle xvn i s’hi consigna el segell amb 
aquesta fórmula: cum impressione sigilli minoris dicte ci- 
vitatis L 


1253 


Segle xvni (?) 


Rodó, 64 mm. — Lleyda, Collecció d’En Agustí Prim. 


Escut amb el senyal de les barres i en primer 
terme tres llirs, timbrat d’una corona i rodejat 
de palmes. 

+ SIGILLVM ■ MAGNVM ■ CIVITATIS ■ 
ILLERDAE 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, separat del 
document. 


1. En el mateix Arxiu (Consell d’Aragó, llig. 511), n’hem vist un 
altre exemplar empremtat en un certificat d’interès particular, lliu- 
rat pels Paers de Lleyda l’li de setembre de 1690. 


1254 


1702-1809 


Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; Processos de gravà- 
mens. Vol. V, 1.* part. 


Dibuix quasi igual al del segell precedent 
n.° 1253. 

+ SIGILLVM ■ MINVS • CIVITATIS ■ 
ILLERDAE 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en un certi- 
ficat o plica de declaracions de testimonis, autoritzat per 
En Francesc de Cubells Gavàs i Monsuar, regent l’ofici 
de la Cort i Vegueria de Lleyda, Pallars i terra del mar- 
quesat, el 9 d’agost de 1702 1. 


LLIMIANA 

1255 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. 

Dintre d’un cercle el nom de la vila. 

LLIMI / ANA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Síndic Procurador General, per al trienni de 
1809 a 1811. Datada a 29 de setembre de 1808. 


1256 


LLINYOLA 

1781 


Oval, 20 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una garba (?). 

+ LLINYOLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent al sobrant d’arbitris i propis, datat a 5 de 
març de 1781. 


LLISSÀ DE MUNT 

1257 

Rodó, 15 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de íerre. 


Dintre d’un cercle el nom del lloc: 

LISSA I DE I MVNT 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda es conserva un altre exemplar, 
en una certificació de les fires i mercats que’s celebraven en la ciutat 
de Lleyda, datada a 18 de maig de 1732, i en l’Arx. Cor. Aragó (Do- 
cuments de la Junta Superior de Catalunya), un altre, d’empremtat 
en una certificació de 14 de setembre de 1809. 


164 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


LLISSA de vall 

1258 

+ AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE LLORET DE MAR 

Kodó, 22 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, i separat 
d’un document de 1823. 

Un peix. 

LLISSA DE VALL 

LLUSSA 

1263 iiso 

1259 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de coure. 

Un cercle i a son entorn la llegenda: 

Un peix, com en el segell precedent n.° 1258, 
però de major tamany. 

LLVSSA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 

LLISSA DE VALL 

ficat datat a 27 de març de 1780. 

LLÍVIA 

1260 1809 

Oval, 27 X 24 mm. — Arx. Cor. Aragó; Documents de la Junta 
Superior de Catalunya; Govern, any 1810, llig. 5. 

MAFET 

1264 1651-1809 

Oval, 23 X 19 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 1. 

Un castell. 

Una mà entre dues palmes. 

LLÍVIA 

MAFET . . 1651 * 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una exposició 
dirigida a la Junta Superior de Catalunya pel Batlle i 
Regidors de Llívia, en 30 d’octubre de 1809. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya el 30 de setembre de 1809. 

LLORET DE MAR 
1261 1689 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 

MALDA 

1265 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un llorer. 

LLORET 

Una mà: a la dreta una M i a la esquerra 
una A. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat fet pels Jurats de la vila de Lloret, d’haver rebut 
■per mans de N’Antoni Fortià, soldat del tercio de la Di- 
putació, de la companyia d’En Joan Moragas, tres cartes 
dels Diputats; una per a la dita vila, altre per als Jurats 
de Tossa i altre per als de Sant Feliu de Guíxols. Datat 
a 26 novembre de 1689. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de Maldà, referent als sobrants 
de propis i arbitris de 1781. 

MALLA 

1266 i.78i 

1262 1823 

Rodó, 36 mm. — Collecció de l’autor. 

Rodó 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Dintre d’un cercle el nom del lloc. 

Un llorer. 

MA I LLA 

INVENTARI 


165 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels Regidors de Malla de que no hi ha sobrants de 
propis i arbitris de l’any 1780. Datat a Sant Vicens 
de Malla, a 14 de febrer de 1781. 


1270 


Segle xv (?) — 1597 


Rodó, 43 mm. — Sant Vicens de Sarrià, Museu Arqueològic 
del Collegi Màxim dels PR. Jesuïtes; matriu de coure. 


1267 


MANLLEU 

1770 


Octogonal (?), 22 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut dividit horitzontalment; en la part su- 
perior quatre barres, en la inferior una creu. 

+ !£’:• VN1VERSITATIS .' VRBIS i 
MINORISE i 


Una mà. 


MANLLEV 


És molt possible que aquesta matriu correspongui al 
segle xv i. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors referent als individus de la 
vila de Manlleu subjectes al pagament del tribut perso- 
nal. Datat a 21 de febrer de 1770. 


1271 


1564 i 1592 


Rodó, 32 mm. Cera bruna. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1564-69, fol. 48. 


1268 

Rodó, 40 mm. — Barcelona, Collecció del Marquès de Dou. 

Una mà. 

MAN + LLEV 

Empremtat al peu d’un certificat d’En Manuel Munt, 
japità de la Companyia de 100 homes de dita vila. Da- 
;at a 21 de febrer de 1809. 


Escut amb cinc barres en el terç superior, i 
una creu dessota ocupant dos terços de l’escut. 
Llegenda borrosa. 


Al dors d’una carta dels Consellers de Manresa als de 
Barcelona comunicant noves de pesta. Datada a 4 de 
setembre de 1564 2. 


1272 


1598 


Rodó, 45 mm. — Manresa, Arx. Municipal, matriu de plata. 


MANRESA 

■269 Segle xiv.— 1430 i 1467 

Rodó, 50 mm. Cera negra. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1467-1469, fol. 99. 

Una creu grega. 

+ : s : consíulutus : giuitatis : 

MINORISIE i] 

Al dors d’una carta dels Consellers de Manresa als de 
larcelona, credencial a favor d’En Pere Segui, Síndic 
.'aquella ciutat. Datada a 2 de maig de 1467 ]. 

1. Un altre exemplar d’aquest segell l’havem vist en el mateix 
.rxiu Municipal (Cartes comunes originals, 1430-1434), empremtat 
mb cera vermella, al dors d’una carta dels Consellers de Manresa, 
i què diuen als de Barcelona que no saben «que al honrat en Joan 
i Plana ciutada nostre sie íete per los culli ors de les imposicions 
e aquesta (ciutat) questio alguna»; i per si així fos, manifesten que 
an parlat al Batlle perquè’l tinga per recomanat; datada a 11 de 
,brer, sens expressar l’any, però’s considera de 1430. Amb eix se- 
m exemplar havem pogut completar la llegenda. 

Aquest senyal de la creu, sola, i sense les barres, apareix flns al 
resent com el més antic i primitiu de la ciutat, i encara que’l se- 
ïll el trobem empremtat en documents del segle xv, és indubtable, 
sr son estil i particularment per les lletres de la llegenda, que cor- 
spon a data anterior, probablement al segle xiv. Que aquest fou 


Escut amb els senyals de les barres i la creu, 

el primitiu senyal de Manresa, ho confirma també el segell de la Cort 
del Batlle reial que havem descrit amb el n.° 492. En aquest segell, 
que correspon a l’any 1321, hi ha en el centre un escut a senyal de 
les barres, o sigui el de l’autoritat reial que representava el Batlle, i 
a l’entorn la creu com a senyal de la ciutat. Encara en 1379 usava el 
Batlle els mateixos senyals, puix havem trobat a l’Arxiu de la Seu 
de Manresa un pergamí d’aquesta data, amb un segell de la Cort de 
la Batllia reial molt semblant al del n.° 492, variant quelcom la lle 
genda que en aquest diu: + S : Baivli domini : Regis : civitatis 
Minorise. 

El P. Jaume Pasqual ( Sacrce Cathalonice antiquitatis monumenta, 
vol. XI, p. 40) i el P. Villanueva ( Viaje literario a las Iglesias de Es- 
•pana, vol. VII, p. 180), transcriuen una làpida sepulcral d’un cava- 
ller anomenat Bernat de Manresa, que morí a 9 de juny de 1278, 
colocada sobre’l portal que desde els claustres de la Seu de Manresa 
donava pas a la casa del Paborde. Segons el P. Pasqual, dita làpida, 
que pertany al segle xm, porta esculpit en la pedra i repetit a dreta 
i esquerra l’escut del cavaller, quin senyal és la mateixa creu que 
figura en aquest segell. 

1. Encara era usada en 1597, puix havem trobat un exemplar d’a- 
quest segell a l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes ori- 
ginals, 1597, fol. 102), empremtat amb cera vermella i paper, en una 
carta dels Consellers de Manresa als de Barcelona, comissionant a 
En Joan Torres per a conduir a aquella ciutat dues càrregues de 
plom per a municions i provisió de guerra. Datada a 25 d’agost 
de dit any 1597. 

2. Altre exemplar en una carta dels Consellers de Manresa als de 
Barcelona, referent a les noves de mal contagiós que hi havia a Riu- 
doms i Montroig; datada a 3 de juny de 1592 (Arx. Municipal, Car- 
tes comunes originals, 1592, f. 69). 


166 


SIGrILLOGRAFÍA CATALANA 


timbrat d’una corona i rodejat de motius orna- 
mentals 1. 

En una carta dels Consellers de Manresa als de Bar- 
celona, oferint-se en llur servei per trobar-se la armada 
naval enemiga enfront de la ciutat. Datada a 9 de juliol 

MIN ORI SA CIVIT AS 

de 1691 i. 

1278 

12 7 7 1697-1706 

Rodó, 33 mm. — Manresa, Arx. Municipal; matriu de plata. 

Rodó, 60 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1703-1704. 

Dibuix i representació iguals als del segell pre- 
cedent n.° 1272. 

Escut amb les armes de la ciutat, timbrat 
d’una corona i rodejat de motius d’ornamentació. 

CIVIT AS MINORIS M 

* SIOILLVM MAGNVM CIV1TATIS 

1274 Segle xvi ( 1 ) 

MINORISAE 

Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Manresa, Arx. Municipal; 
Documents segellats. 

En una carta dels Consellers de la ciutat als de Bar- 
celona, congratulant-se de les noves de la guerra. Datada 
a 2 de juny de 1704 2. 

Escut amb les barres i la creu: 

..N ORI SA 

1278 

Empremtat en una coberta de carta dels Consellers de 
Manresa (?) a En Joan Sala, de Barcelona. En aquest 
full blanc hi ha escrit, amb lletra de les darreries del se- 
gle xvi: «Memorial del que ha pagat lo Sf Joan Sala, 
Sindic de la ciutat de Manresa, per la expedició de les 
lletres de contencio de Jurisdicció a instancia de dit Sin- 
dic, contra lo Veguer y Batlle de la ciutat de Vich.» 

Rodó. 44 mm. — Manresa, Arx. Municipal; Documents segellats. 

Dibuix i estil molts semblants als del segell 
precedent n.° 1277. 

♦ SIGILLVM PARVVM C1VITATIS 
MINORIS M 

12/5 Segle xvii (?) 

Empremtat amb hòstia i paper, en una carta dels 
Consellers de Manresa al Dr. Thomas Josep Rovira, sobre 

Rodó, 33 mm. — Manresa, Arx. Municipal; matriu de bronze. 

afers de la ciutat. Datada a 12 de juny de 1712. 

Representació semblant a la del segell prece- 
dent n.° 1273. 

1279 

Rodó, 44 mm. — Manresa, Arx. Municipal; matriu de boix. 

MIN ORI SA CIVIT AS 

Escut rodejat de motius ornamentals, amb el 
senyal de la ciutat, les barres i la creu. 

12/6 1691 i 1721 

CIVIT AS MINORI SE 

Rodó, 43 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1691. 

1. Aquest mateix segell l’havem vist usat en 24 de juliol de 1721, 
empremtat al peu d’un certificat d’aquesta data. (Arx. Cor. Aragó, 

Escut a senyal de la ciutat, tal com se repre- 
senta en els segells precedents. 

Generalitat) . 

2. D’aquest segell n’hem vist altres exemplars en el mateix Ar- 
xiu Municipal, en lletres de 1697 i 1698, i un a l’Arx. Cor. Aragó 
(Consell d’Aragó, Uig. 547), en una carta dels Consellers de Manresa 

M1NORISA •: * :• CIVIT AS 

suplicant al Rei que en consideració de que fa vuit anys que’l Ve- 
guer reial de dita ciutat exerceix el càrrec, contra les Constitucions 

1. Aquesta matriu i la del segell següent (n.° 1273), son obra del 
argenter manresà N’Andreu Cucurella, segons fa constar D. Joa- 
quim Sarret i Arbós ( L’Escut heràldic de Manresa, Manresa, 1915, 
p. 22), en una nota que diu: «1598. — 19 agost. — A Andreu Cucu- 
rella argenter, por los segells de plata ha fet per la ciutat entre plata 
y mans — 5 lliures 10 sous. — Llibre del Clavari. — Arxiu Munici- 
pal.» El propi Sr. Sarret consigna en la esmentada nota, que aquesta 
matriu serveix encara per a segellar la sagrada urna el Dijous Sant. 

del Principat que prohibeixen que cap oficial reial no pugui residir 
un càrrec més de tres anys, nomeni per a ocupar-lo subjecte que’l 
pugui obtenir. Datada a Manresa, als 16 d’abril de 1699. Altre exem- 
plar el veiérem en el mateix Arxiu (Generalitat, Cartes rebudes del 
1 d’agost 1705 a 31 juliol 1706, part 2.a), en una lletra dels Conse- 
llers als Diputats del General de Catalunya, datada a Manresa a 12 
de juliol de 1706, consignant que aquesta ciutat formà una Coro 
nela de 400 homens, que fou enviada i entrà a Barcelona, on estigué 
tot el temps del setge. 

INVENTARI 


167 


En l’Arxiu Provincial d’Hisenda, de Barcelona, l’hem 
ist empremtat amb hòstia vermella i paper, en un cer- 
iflcat autoritzat per l’Ajuntament de Governador, Re- 
idors. Diputats i ambdós Síndics de la ciutat de Man- 
esa, de què dintre del terme de la mateixa s’hi troba 
adicat el mas Culla, expresant-se també sa cabuda. 
1 de juny de 1825. 


MARGALEF 

l280 1812 

i lodó, 17 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. Guerra. 

í Una mà amb un escut en losange, amb la creu 
,e Sant Jordi. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Jurats de la vila als Consellers de Barcelona, referent 
a noves de sanitat, i a fer quarentena o purga en dita 
vila N’ Antoni Joan Pujol. Datada a 23 d’agost de 1592. 

1284 

Oval, 30x24 mm. — Col·lecció de l’autor. 

Una mà collocada entre dues torres, cimades 
d’una creu grega. Al peu de les torres quatre 
ratlles horitzontals onejants. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper i separat del 
document, que portava la data de 1792. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- MASSANET DE CABRENYS 

cació referent al reemplaç de l’exèrcit. Datada a 10 de 
iliol de 1812. 

Oval, 35 X 28 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


1285 


1802 


MARTORELL 

281 1440 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1440. 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, un cas- 
ïll; 2 i 3, un martell. En la part inferior de 
escut tres ratlles horitzontals onejants. 
Llegenda illegible. 

Al revers d’una carta dels Jurats de la vila de Marto- 
>11 als Consellers de Barcelona. Datada a 6 de febrer 
3 1440. 


Una mà; a la dreta la lletra S i a l’esquerra 
la A; dessota la mà el mot NET. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció referent a delmes. Datada a 29 de maig de 1802. 


MATADEPERA 

1286 

Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
d,e Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. 

Un castell repetit quatre vegades formant creu. 


.282 


1575 


Rodó, 17 mm. Cera vermella. — Collecció de l’autor. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Síndic Procurador general per al trienni de 1809 
a 1811, presentada a la Junta Superior de Catalunya pel 
Batlle i Regidors de Matadepera, en 10 d’octubre de 1808. 


Escut a senyal d’una mà i les lletres M. S. 

Empremtat amb cera i paper, en una certificació de 
iny 1575. 


283 


1592 


Jval, 26 X 20 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1592, fol. 130. 


1287 


MATARÓ 

1449 


Fragment de segell rodó, 45 mm. (?). Cera vermella. — Barcelona, 
Arx. Munioipal; Cartes comunes originals, 1449. 


Un escut amb el senyal de les barres i en pri- 
mer terme un castell. 


Escut heràldic amb diversos senyals, entre ells 
s reials d’ Aragó i el de Requesens. 

No porta llegenda. 


..GILLU ONI . . .. 

Al dors d’una carta dels Jurats i Prohomens de la vila 
i terme del castell de Mataró als Consellers de Barcelona, 


168 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


participant-els-hi «com vuy al sol exit dues galees e un 
balener han pres un leny açi en las mars del dit castell y 
no sabem quina gent son.» Datada a 16 de setembre 
de 1449. 


Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una carta 
dels Jurats de la vila als Consellers de Barcelona, comu- 
nicant-els-hi noves referents a la pesta. 16 de maig 
de 1619 i. 


1288 


1571 i 1572 


Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1570-1575, fol. 58. 


Escut en losange, amb tres barres. 

Empremtat amb cera vermella, al dors d’una carta 
dels Jurats de la vila als Consellers de Barcelona, pre- 
guntant-els-hi si deuen dar la «pràtica» a un navili d’En 
Ferrer d’ Arenys que ha arribat procedent de Marsella, 
«y segons diuen aporta certificacions de sanitat de aquesta 
ciutat y també de Roses». Datada a 12 de setembre 
de 1572 i. 


1291 


1679 


Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 438. 


Escut amb els mateixos senyals que el segell 
precedent n.° 1290. 

OPIDVM MATARONIS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat fet pel notari públic de Mataró, En Salvador Sauri, 
de la declaració dels metges En Joan Roig i En Marc 
Rosselló, referent a l’estat de salut del reverent En Rafel 
Batlle, Ardiaca de Besalú i canonge de Girona. 3 de ge- 
ner de 1679. 


1580 i 1676 

Rodó, 25 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1580-1584. fol. 23. 

Escut amb el. senya] de les barres. 

+ LO SAGELL - DE MATARÓ 

{Lo sagéll de [la vila de] Mataró) 

Empremtat amb cera vermella i paper, al dors d’una 
carta dels Jurats de la vila als Consellers de Barcelona, 
donant-els-hi avís d’haver fet quarentena una nau pro- 
cedent de Marsella. Datada a 28 de febrer de 1580 2. 


1292 


1706-1752 


Oval, 30 x 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut timbrat d’una corona i rodejat de mo- 
tius ornamentals, que porta els mateixos senyals 
que’ls segells precedents n.os 1290 i 1291. 

+ S1GILLVM MINVS C1VITATIS 
MATARONIS 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, en una rela- 
ció de béns de seglars passats a eclesiàstics desde 1716. 
Datada a 5 de març de 1727 2. 


1290 


1619-1649 


Rodó, 34 mm. — Barcelona. Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1618-1619. 


Escut timbrat d’una corona i partit vertical- 
ment; a la dreta, quatre barres, a l’esquerra, una 
mà que sosté un ram o mata. 


1293 


1808 i 1809 


Rodó, 47 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 1. 


Escut oval, timbrat d’una corona i partit ver- 
ticalment, a la dreta, a senyal de les barres, a 
l’esquerra, una mà que sosté una mata amb 
arrels. 


+ LO SEGELL DE LA VILA DE MATARÓ 


1. En el mateix Arxiu (Cartes comunes originals, 1570-1575, f. 24) 
n’havem vist un altre exemplar en una carta dels Jurats de la vila 
als Consellers de Barcelona, en la qual manifesten «que en aquesta 
vila de Mataró y llochs circunveliins de aquella y ha molt bona sa- 
nitat y esta preservada de qualsevol mal infecte y contagi os.» Da- 
tada a 26 de maig de 1571. 

2. En l’Arxiu Corona Aragó (Plica de testimonis del Collegi d’a- 
droguers, llibre V), n’hem vist un altre d’empremtat en una plica 
de testimonis enviada per En Pere Thomas, Batlle reial de la vila i 
terme de Mataró, a En Geroni de Miquel, Veguer de Barcelona, Igua- 
lada, Vallés, Moyà i Moyanès, amb data de 20 de maig de 1676. 


* * SIGILLUM * * * Cl VITATIS * * 

* MATARONIS * 

1. En el mateix Arxiu Municipal n’havem vist d’altres, en lletres 
de 1626, 1640 i 1649. 

2. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1705-1706), havem vist un altre exemplar d’aquest segell en una 
carta dels Jurats de Mataró als Consellers de Barcelona, notiflcant- 
els-hi que l’Arxiduc d’Àustria (Carles III) els hi havia concedit el 
títol i privilegi de ciutat. Datada a 8 de gener de 1706. En l’Arxiu 
Corona Aragó i en el Provincial d’Hisenda n’hem vist d’altres en 
documents de 1706, 1728, 1744, 1748 i 1752. 


INVENTARI 


169 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta per a Síndic Procurador general de la ciutat, que 
fa l’Ajuntament a la Junta de Govern del Principat, en 
10 d’octubre de 1808 1. 


+ MADIONA 

Empremtat en el repartiment del cadastre del terme 
de Mediona. 18 d’agost de 1723. 


1294 


1811 


Rodó, 47 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. 9. 


Escut de forma ovalada, amb els mateixos se- 
nyals dels segells precedents i molt semblant al 
de n.° 1293. 


1298 


MIÀNEGUES 

1729 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 


* * SIGILLUM * * * * CIVIT ATI 8 * * 

* * MATARONIS * * 

Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’un certificat 
lliurat per En Bonaventura Llobet, secretari de la Co- 
missió corregimental de Mataró, referent als preus corrents 
de diversos queviures. 8 de novembre de 1811. 


1295 


1812 i 1819 


Rodó, 47 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut molt semblant al del segell precedent 
n.° 1294. La llegenda és igual a la dels se- 
gells n.os 1293 i 1294. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent als preus corrents de diversos grans, fruits, 
vins, etc., en el mes de febrer de 1819. Datat a 4 de 
març del mateix any 2. 


MIA I NAG I AS 

En un certificat referent als béns de seglars passats a 
eclesiàstics des de l’any 1716. Datat a 9 de febrer de 1729. 


MIERES 

1299 „„ 

Rodó, 19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Generalitat; correspondència. 

En el camp del segell la llegenda: 

MIE I RAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pel Batlle i Regidors del lloc de Mieres, de les 
persones hàbils i capaces per a exercir el càrrec de Batlle. 
Datada a 8 de juny de 1729. 


1296 


MAYALS 

1808 


1800 


MIRALLES DE COPONS 

1811 


Oval, 25 X 19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya. 


Rodó, 17 mm. — 'Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1811, llig. 3. 


Una mà. 


Tres calderes. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta el 30 de se- 
tembre de 1808. 


MEDIONA 

1297 1723 

Qval, 25 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Emblema borrós. 


MIRA .... 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar. Datat a 28 d’octubre de 1811. 


1801 


MIRAVET 

1498 


Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Processos. 


1. Al mateix Arxiu n’havem vist un altre exemplar en un docu- 
ment de 1809. 

2. Altre exemplar a l’Arx. Cor. Aragó (Documents deia Junta 
Suprema de Catalunya, llig. Guerra, 1812), en un certificat referent 
al servei militar. Datat a 20 de gener de 1812. 


Escut que porta per senyal un ocell. 
IHS MIRAVET II (1) 


Volum IX 


22 


170 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


Empremtat en una lletra d’Abdalla Guasc, alamí del 
lloc de Miravet (Castellania d’ Amposta), a Joan d’ Aragó, 
comte de Ribagorça, Lloctinent del Principat de Catalu- 
nya i comtats de Rosselló i Cerdanya, trametent-li una 
plica de declaracions de testimonis. Datada a Miravet.... 
de juliol de 1498. 

delmes que hi tenien els PP. Jesuïtes. Datada a 17 de 
febrer de 1776. 

MONISTROL DE NOYA 

1306 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

MOLINS DE REY 

1302 1749 

Un pont i un castell (?). 

Kodó, 20 mm. — Collecció de l’autor. 

Empremtat en una certificació del Batlle i Regidors 
del lloc de Monistrol de Noya, posada al peu del cadas- 

Escut a senyal d’una mola. 

tre de dit lloc i terme en 24 d’agost de 1723. 

+ MOLINS • DE ■ REI 

Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat dels 
Regidors de la vila de Molins de Rey referent a la publi- 
cació d’un edicte. 20 de gener de 1749. 

MONTRLANCH 
1307 128s 

Rodó, 47 mm. Cera bruna. — Marsella, Arxius Departamentals. 
B. 386. 

MOLNARS 

1303 1729 

Un mont amb tres faixes verticals, cimat d’una 
flor de llir. 

Kodó, 44 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ s D’ ls : pro : omes : u moblac 

Escut dividit en quatre quarters. Els 2 i 3 un 
lleó rampant. 

( Segell deis prohomes de Moriblanc) 

Penja, mitjançant cintes de seda groga i vermella, d’un 
pergamí que conté la promesa que fa la vila de Mont- 

Empremtat en una certificació que en el terme no 
hi ha terres de seglars traspassades a eclesiàstics des 
de 1716. Datada a 24 de febrer de 1729. 

blanch d’obligar-se pel rei d’ Aragó per a complir, amb el 
d’ Anglaterra i el comte de Provença, totes les clàusules 
del tractat d’ Oleron. En el document consta haver-se con- 
vocat el Consell per a aquest objecte en l’església de 
Sant Miquel, more solito, i està datat a 30 de desembre 
de 1288, essent-hi presents com a testimonis En P. de 

MOLLET 

1304 

Cardona, de casa del senyor rei; Mestre Tomàs Romeu, 
metge; En Guillem de Bordell i N’ Arnau d’Agremunt i. 

Kodó, 29 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

1308 1320-1606 

Un peix (moll). 

Rodó, 47 mm. Cera verda en cera natural. — Madrid, Arx. Històric 
Nacional; V. 48-38. 

+ SELLO DE S • V • DE MOLLET 

En el fons del camper del segell les barres, i 
en primer terme o sigui sobreposat, tallant dites 

MONISTROL DE CALDERS 
1305 1776 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

barres, un mont amb una flor de llir. 

+ S .' UNIUERSITATIS \ ÜILLE I MÍONTIS 
A\LBI I IUARTO 

Una caldera dessota de la llegenda: 

Penja per cintes de seda groga i vermella, d’un perga- 
mi que conté el trasllat d’una concessió de Pere III al 

MONI 1 STROL 

monestir de Poblet, datada a Tortosa a 12 de març 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada pels Regidors de dit lloc referent als 

1. Blancard (Op. cit., p. 82), va publicar aquest segell, atri- 
buint-lo, equivocadament, al comú de Montblanc (Hérault). 

INVENTARI 


171 


de 1371. La data del trasllat, i per consegüent del segell, 
és de 9 de juliol de 1467 L 


1309 


1564 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1564-1569, f. 65. 

Escut que porta per senyal una campana. 

Empremtat al dors d’una carta dels Cònsols de la vila 
als Consellers de Barcelona, queixant-se per haver-se ve- 
dat l’entrada en la ciutat al poblats de la vila, i pregant 
que els hi retornin perquè «som molt certs que nigun 
maltracte per nosaltres es stat fet als de aquexa Ciutat». 
Datada a 12 de desembre de 1564. 


1310 


1569, 1657 i 1737 

Rodó, 25 mm. — Collecció de l’autor. 


Representació molt semblant a la del segell 
n.° 1308. 

+ 8 * UILLE MONT IS ALUI 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de l’any 1737 2. 


MONTBRIO DEL CAMP 
1311 

Rodó, 19 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’ Aragó; Uig. 366. 

Un mont i una creu. 


MONTBRIO 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats de la vila de Montbrió al Rei, vindicant els 
PP. Recolets de Sant Francesc del monestir d’Escomal- 
bou. Datada a 12 de juliol de 1622. 


1312 1781 

Oval, 28 X25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el senyal de les barres, i en primer 
terme un mont cimat amb la creu, dessota del 
qual hi ha una estrella. 

En una certificació atorgada per l’Ajuntament de 
Batlle i Regidors, de no haver restat sobrants en els rè- 
dits de propis i arbitris de l’any 1780. Datada a 14 de 
febrer de 1781. 


1313 


MONTBUY 


Rodó, 36 mm. — Barcelona. Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Un bou en un prat. 

+ MONTBUY 


MONTCADA I REXACH 
1314 1723 

Oval, 25 X 18 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


1. Aquest segell estigué en ús per espai de molts anys, puix l’ha- 
vem trobat penjant d’un pergamí que conté un trasllat d’un privi- 
legi del rei En Jaume II, datat en la vila de Montblanch a 15 d’abiil 
de 1320 (Balaguer, Arx. Municipal, pergamins). Altre exemplar va 
empremtat amb cera vermella i paper, en una carta dels Cònsols de 
dita vila als Consellers de Barcelona, datada a 22 de juny de 1593 
(Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes originals, 1593-1594, 
fol. 49). Finalment, encara el trobem en ús en 17 d’abril de 1606, en 
una carta d’aquesta data, també dels esmentats Cònsols als Conse- 
llers de Barcelona, credeneial d’En Francesc Jori, qui devia infor- 
mar-los de la necessitat que tenien de que els hi proporcionessin cinc- 
cente9 quarteres de blat, prometent pagar-lo al preu que ordenaran 
o tornar-lo a la collita. (Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1604-1607, f, 123.) 

2. En l’Arx. Cor. Aragó (Doci ments procedents de l’Arxiu Pro- 
vincial d’Hisenda de Tarragona, llig. 4) n’havem vist un altre exem- 
plar, en una carta dels Cònsols de la vila a l’Abat de Poblet, quei- 
xant-se de que ja hi havia dies que les eugues del monestir herbejaven 
en el terme de dita vila, i li preguen ordeni al majoral les en tregui; 
datada a Montblanch, a 8 de gener de 1569. En una certificació de 
5 de gener de 1576 se l’anomena sigilli parvi dicte ville. (Arxiu Cor. 
Aragó, Generalitat; correspondència. ) Altre exemplar l’havem vist 
usat en una certificació de 30 d’abril de 1657. (Arx. Corona Aragó, 
Consell d’Aragó; llig. 518.) 


El monograma del nom de Jesús, cimat d’una 
creu de Sant Joan i dues estrelles. Dessota, una I 
i una B. 

Empremtat amb hòstia vermella, al peu del reparti- 
ment del cadastre dels llocs de Montcada i Rexacb de 
l’any 1723. 

1315 1736 

Oval, 17 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Representació semblant a la del segell prece- 
dent n.° 1314. 

Al peu d’un certificat del Batlle i Regidors de Mont- 
cada i Rexach, datat a 4 de gener de 1736. 


172 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


1816 1V39 

Oval, 27 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

MONTOAY 

1321 

Escut amb el senyal borrós. 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 346. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper en un certi- 
ficat d’interès particular. Montcada, 20 de juny de 1739. 

Un ca (?). 
Llegenda borrosa. 

1817 1842 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
súplica que dirigeixen els Paers de la vila de Montgay al 
Virrei de Catalunya, perquè doni als PP. Carmelites des- 
calços la casa del Sant Crist de Balaguer. Datada a 20 
d’octubre de 1602. 

Una ermita dalt d’un turó. 

1322 1808 

MONCADA Y REIXACH 

Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. 

Aquest segell era usat encara en 1842. 

Un mont i un gall dibuixats molt toscament. 

MONTCLAR 

• MV * NG * AI • - 

1818 i8ii 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Uig. Guerra. Direcció General d’Armament, n.° 4. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Síndic dirigida a la Junta en 6 d’octubre de 1808. 

Un mont amb una creu. 

MONTCLAR 

MONTÏRÓ 

1323 , 1729 

Rodó, 14 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

En un certificat referent al reemplaç de l’exèrcit, datat 
a 26 de desembre de 1811. 

Una creu. 

MONTIRO 

1319 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Un cercle. 

En una certificació dels Regidors de dit lloc, que en 
son terme no hi ha cases ni terres de seglars traspassades 
a eclesiàstics des de 1716. Datada a 11 de febrer de 1729. 

+ MONCLAR 

MONTJUICH 

1324 

Rodó, 31 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de boix. 

MONTFERRER 
1320 1808 

Un mont i el mot: 

Quadre, 38 X 16 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 3. 

IÜIC 

El camp del segell és ocupat per la llegenda: 
MONFARE 

MONTMAJOR 

1325 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

En una proposta dels dos regidors de dit lloc que han 
de servir en 1809. 

El camp del segell conté la llegenda: 

INVENTARI 


173 


MON I MAJOR 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un ofici 
dels Regidors de dit lloc, amb data de 13 de desembre 
de 1802. 


1326 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; matriu 
de bronze. 

Representació molt semblant a la clel segell 
precedent n.° 1325. 


1327 


MONTMANEU 

1829 


Oval, 30 x 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Escut amb el senyal de les barres. 

MONMANEV 

Era usat en 1829. 

MONTNEORE 

1328 1.729 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Representació borrosa. 

DE • 8N ■ MATEV • 

En una relació feta pels Regidors de dit lloc, dels béns 
de seglars que havien passat a eclesiàstics des de 1716. 
Datada a 10 de febrer de 1729. 


1329 


1781 


Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Ocupa tot el camp del segell una creu, col·lo- 
cada entre les lletres B i A; i dessota hi ha el 
mot : 

MON 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de dit lloc, referent a propis i 
arbitris. Datat a 1 de març de 1781. 


1330 


1817 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Molt semblant al precedent n 0 1329. El mòdul 
és més petit i les lletres són quelcom diferents. 

Empremtat en una certificació datada a 13 d’agost 
de 1817. 


1331 


MONTROIG 

1622 


Rodó, 23 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 366. 

Un mont amb una flor de llir. 

MO...O.. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Jurats i Consell de Montroig, del Camp de Tarra- 
gona, vindicant els PP. Recolets d’ Escornalbou que ha- 
vien estat separats de l’observància de Sant Francesc 
del Provincialat de Catalunya pel rnotu proprio de Gre- 
gori XV. Datada a 11 de juliol de 1622. 

1332 1639 

Oval, 27 X 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un mont amb una flor de llir; i dessota, el mot: 
ROG 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació feta per En Francesc Escoda, notari de la vila de 
Montroig, d’un requeriment del Dr. Joan Baptista Ber- 
tran, Hospitaler i Canonge de Tortosa, per a cobrar els 
censos i parts de fruits corresponents a la Hospitaleria. 
17 de juny de 1639. 


1333 


1708 i 1729 


Oval, 30 x 25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; Cartes de 
l’any 1708, part 2.* 

El mateix senyal del segell precedent n.° 1332. 
+ MONTROIG 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació de l’acte d’un Consell de 19 d’abril de 1708, 
donada per En Joan Llebaria, escrivà dels Jurats i Con- 
sell de la vila de Montroig, amb la mateixa data i. 

1. Altre exemplar l’havem vist en l’Arxiu Provincial d’Hisenda 
de Barcelona, en una relació de terres pel cadastre, datada a 12 de 
febrer de 1729. 


174 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


1384 


1781 


Oval, 36 X27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1333. 

+ MONTROIG 


1338 


MOYA 

1594-1625 


Escut, 20 X 15 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1593-1594, f. 159. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 
creu; 2 i 3, les barres. 


En una certificació feta pel Batlle i Regidors de la 
vila, referent als sobrants dels rèdits de propis i arbitris 
de l’any 1780. Datada a 17 de febrer de 1781. 


En una carta dels Jurats de la vila als Consellers de 
Barcelona, invocant un privilegi i la circumstància d’ésser 
carrer de Barcelona, a fi que els protegissin contra una 
providència del Mestre Racional. Datada a 11 de juliol 
de 1594 i. 


1335 


MONTUDÒ 

1812 


Oval, 24 x 18 mm. — Arx. -Cor. Aragó; Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; llig. Guerra. Oficis i AUistaments, n.° 22. 


Escut dividit en quatre quarters: 1, una creu 
de Malta; 2, sis besants; 3, faixes horitzontals 
ondulades; 4, un castell. 


1339 


MURA 

1848 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Un cercle i diversos ornaments. 

MURA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels Regidors de Montudó ( Corregiment de Girona), 
referent al reemplaç de 1’ exèrcit. 18 d’octubre de 1812. 


Aquest segell era usat encara en 1848. 


1336 


MORA D ERRE 

1747 


Oval, 30 x 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un arbre (morer). 


1340 


OIX 

1729 


Oval, 30 X 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Diversos motius ornamentals combinats simè- 
tricament. 


MOI RA 

Empremtat amb hòstia vermella, al peu d’una certifi- 
cació referent als individus del poble que havien sortit 
pel servei de les armes, des del mes d’octubre de l’any 
anterior fins al primers del corrent mes i any. Mora, 26 
de maig de 1747. 


En una certificació que en el terme de dit lloc no hi 
ha hagut traspassos de béns de seglars a eclesiàstics des 
de 1716. Datada a 7 de febrer de 1729. 


OLESA DE MONTSERRAT 
1341 1737 


MOROR 

1337 1812 

Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra. Memorials. 

Dintre dos cercles concèntrics i varis motius 
ornamentals, la llegenda: 


MORO 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Representació de la muntanya de Montserrat. 

+ OLESA • 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
certificació autoritzada pel Batlle i Clavari de la vila 
d’ Olesa de Montserrat, d’haver fet el repartiment del ca- 
dastre de 1737 amb tots els requisits i solemnitats pre- 
vinguts en les instruccions reials. 18 d’abril de 1737. 


En una certificació referent al reemplaç de l’exèrcit, 
datada en maig de 1812. 


1. N’havem vist altres exemplars en documents de 1619, 1621 
i 1625. 


INVENTARI 


175 


1342 1810 

En una proposta feta per l’Ajuntament dels llocs 
d’Olopte, Cortàs i Casa d’Alf, dels càrrecs de Batlle, Re- 

Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 1. 

gidors i Síndic per a l’any 1809. Datada a 20 d’octubre 
de 1808. 

La llegenda i dues creus de besants ocupen tot 
el camper del segell. 

OLOST 

OLESA 

1735 i 1812 

Empremtat en una proposta de Regidors de la vila 
d’Olesa de Montserrat per a 1810. Datada a 19 d’octubre 
de 1809. 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1812, llig. n.° 10. 

Una estrella i a l’entorn la llegenda: 

OLOST 

OLIANA 

1343 1384 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar. 4 d’octubre de 1812 i. 

Rodó, 21 mm. — Seu d’Urgell, Arx. del Capítol de la Seu. 

Imatge d’un Sant amb una creu de Santa 
Tecla. 

OLOT 

1347 

■ 0 - L ■ I ■ A ■ N ■ A ■ 

Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes original^, 1590, f. 154. 

Empremtat amb hòstia blanca, en una carta dels Còn- 
sols i Prohoms de la vila d’ Oliana als canonges de la Seu 
d’Urgell. Datada a 1 de juliol de 1584. 

Escut partit verticalment: a la dreta, les bar- 
res; a l’esquerra, una ala. 

No porta llegenda. 

OLIOLA 

1344 1809 

Al revers d’una carta dels Cònsols dè la vila als Con- 
sellers de Barcelona, queixant-se per haver-los tret la 
lliure «pratica,» segurament per estar mal informats, puix 

Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. n.° 2. 

gosen de bona salut. Olot, 21 de juliol de 1590. 

Escut partit en dues meitats. La de la dreta 
porta tres cards, çò és, el senyal de la casa de 
Cardona, Senyora jurisdiccional que fou del po- 
ble; la de l’esquerra, tres faixes horitzontals. 

Sense llegenda; sols dues lletres, una a cada 
costat de l’escut: la del dret, borrosa; la de l’es- 
querre, una I. 

1348 1605 

Oval, 19 X 15 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comuna: 

‘ originals, 1604-1607, f. 53. 

Escut amb el senyal de les barres i una ala. 
Sense llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Cònsols d’Olot als Consellers de Barcelona, pre- 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta en 27 de se- 
tembre de 1809. 

gant-los que no els posin obstacle a una sort de blat 
que micer Joan Canter havia comprat a Urgell per a la 
vila. Datada a 10 de febrer de 1605. 

0L0PTE 

1345 1808 

1349 1619 i 1631 

Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 492. 

Quadrat, 19 X 19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documenta de la Junta 
Superior de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia, propostes n,° 3. 

Escut igual al del segell n.° 1347. 

La llegenda ocupa el camp del segell. 

1. Al mateix Arx. Cor. Aragó (Plica de testimonis del Collegi 
d’Adroguers, 1727-1739), n’havem vist altre exemplar en un docu- 

OL: ACTE 

ment de 8 d’octubre de 1735. 

176 


SIGILLQGRAFÏA CATALANA 


+ S DELS : CONSOLS .' DE OLOT 


• VILLA DE OLOT • DEP T0 DEL TER 


Empremtat amb hòstia i paper, en una certificació que 
fa En Joan Ferrer, notari públic d’Olot i escrivà dels 
Cònsols i Consell de dita vila, de les imposicions i sises 
fetes en els anys de 1610 a 1618. No porta data, però del 
document es dedueix que és posterior a 1618 i anterior , 
al 2 de juliol de 1619. El segell s’indica amb aquesta 
fórmula: sigillum comune dictorum Consulum i. 


1850 


1781-1809-1811 


Oval, 36 x 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Empremtat amb tinta negra, al front d’un passaport 
concedit per el Mere de la Comuna de Olot, a En Joan 
Ferrarons, comerciant de la vila, per anar a Puigcerdà. 
Datat a 11 de gener de 1814. 


1858 


OLVAN 

1833 i 1849 


Oval, 27 X 21 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut timbrat d’una corona i partit vertical- 
ment en dues meitats. En la primera, tres bar- 
res; en la segona, una ala. 

No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació referent a sobrants de propis i arbitris en l’any 
1780. Datada a 30 d’abril de 1781 1 2. 

1813 

Oval, 37 X 22 mm. — Arx.Provincial d’Hisenda; Documents de la 
dominació francesa. 

Una àguila coronada i amb les ales esteses. 

+ MAIRE D’ LA VILLE D’ OLOT 

Empremtat amb tinta negra, al peu d’un pour copie 
conforme, posat pel maire Soler a una lletra que li diri- 
geix En Dullié, datada a Olot el 8 d’abril de 1813, pre- 
venint-li que S. E. el Governador General de Catalunya 
li ha ordenat de seguir sense la menor dilació la cobrança 
de les contribucions en la vila per l’exercici de 1812, i li 
diu: je vous préviens en conséquence que si sous huit jours 
la somme de 53,166 fr. 73 c. redues pour neuf mois de cette 
année n’a point été acquitée, je me verrois forcé quoiquil 
puisse me’n couter de deplasis à requerir le secours de la 
force armèe. 


1852 


1814 


Oval, 37 X 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda; Docu- 
ments de la dominació francesa. 


Una àguila coronada i amb les ales esteses des- 
cansant sobre un feig de raigs. 


Monograma del nom de Maria. 

+ STA MARIA DE OLVAN. 

Aquest segell l’hem vist usat en documents de 1833 
i 1849. 


1854 


0LZINELLES 

1737-1853 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Museu Artistico-Arqueològic; matriu. 


Un arbre (?). 

Aquest segell l’hem vist usat al peu d’un repartiment 
del cadastre, autoritzat pel Batlle i Regidors del lloc de 
Sant Esteve d’Olzinelles, amb data de 8 de maig de 1737 
(Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona). Encara es- 
tava en ús en 1853. 


1855 


0LLERS 

1729 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


El camp del segell està ocupat per la llegenda: 
0 I LLE I S 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció feta pels Regidors de dit lloc, referent als béns que 
dels seglars havien passat a mans d’eclesiàstics des de 
l’any 1716. Datada a 19 de febrer de 1729. 

ORGrANYÀ 
1856 1G08 


1. Altre exemplar l’havem vist en l’Arxiu Municipal de Girona 
(Correspondència), en una carta dels Cònsols d’Olot als Jurats de 
Girona, certificant que no saben que a Camprodon i llocs circum- 
veïns hi hagi mort cap persona de mal contagiós. Datada a 24 de 
setembre de 1631. 

2. Altres dos exemplars els havem vist en el mateix Arxiu d’Hi- 
senda i en el deia Corona d’Aragó, en documents de 1809 i 1811 
respectivament. 


Rodó, 33 mm. — Seu d’Urgell, Arx. del Capítol de la Seu. 

Les flautes d’un orgue (?). 

+ S’ CONSULUM UNIVERSITAT IS 
ORCANIAN1 (?) 


INVENTARI 


177 


En una carta dirigida pels Cònsols i Consell de la vila 
d’Organyà al Capítol de la Seu. Datada en dita vila a G 
de juliol de 1608. 


1357 


1651 

Rodó, 16 mm. — Colleccló de l’autor. 


Representació molt semblant al precedent 
n.° 1356. 

+ O-R-G-A-N-Y-A 

En una carta dels Cònsols de la vila d’Organyà als de 
la ciutat d’Urgell, referent a noves de mal contagiós. 
Organyà, 6 de febrer de 1651. 


1358 


1731 


Oval, 21 x 18 mm. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; correspondència. 


Un escut que porta per senyal quatre espa- 
ses (?). 

Sense llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una co- 
municació dels Regidors de la vila d’Organyà, parti- 
cipant el nomenament de càrrecs del municipi per a 
l’any 1732. Datada a Organyà, a 25 de novembre de 1731. 


1361 


PALAFRUGELL 

1629 


Oval, 31 x 24 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1627-1629. 


Un castell de tres torres. A ambdós costats 
del castell una garba. 

+ ES DE LA VILA DE PALAFRVGELL 

En una carta del Batlle i Jurats de Palafrugell als Con- 
sellers de Barcelona, sobre quarentena per causa de mal 
contagiós. 7 de maig de 1629. 


1362 


1729-1786 


Oval, 32 x 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Representació molt semblant al segell prece- 
dent n.° 1361. Les garbes que acompanyen el 
castell apareixen més assenyalades. 

+ ES DE LA VILA E) PALAFRVGELL 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació lliurada pels Regidors de la vila referent als béns 
que de seglars havien passat a eclesiàstics des de 1716. 
Datada a 7 de febrer de 1729 i. 


1359 


ORSA VINYA 

1833-1840 


Forma de cor, 24 X 19 mm. — Barcelona, Museu Artístieo-Arqueolò 
gic; matriu de ferre. 


Un cor i la llegenda ocupant tot el camper: 
ORSA / VIN I A 


1363 


PALAMÓS 

1441 


Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1441. 


En el centre del camper del segell un escut a 
senyal d’un castell. En els quatre punts cardi- 
nals un escudet a senyal de les barres. 

Llegenda destruïda. 


Era usat en els anys 1833 i fins 1840. 


1360 


OS 

1808 


Rodó, 30 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. n.° 3. 


Empremtat en una carta dels Jurats de la vila de Pa- 
lamós als Consellers de Barcelona, donant-els-hi avís 
d’una nau de genovesos. «Scrita a Palamors diluns a vi 
hores apres mig die», any 1441. 


1364 


1454 


Rodó, 42 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1454, f. 102. 


Un os i a la dreta una O i una S a l’esquerra. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya, amb data de 27 de setembre de 1808. 


Un castell amb tres torres i en la del mig un 
ocell. 

1. Altres exemplars en documents de 1781 (Arx. Provincial d’Hi- 
senda), i de 1775 i 1786 (en nostra collecció). 


VOLtM II 


23 


178 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


Al dors d’una carta dels Jurats de la vila al Batlle i 
Síndics de Blanes, els quals la trameten als Consellers de 
Barcelona «sobre avís de fustes de moros». Datada el ju- 

PALAU SATOR 
1368 1729 

liol de 1454. 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

136o 1590, 1678 i 1729 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1590, f. 122. 

Una estrella rodejada de dos cercles concèn- 
trics i besants. 

Sense llegenda. 

Un castell, i a son costat dret una Pia l’es- 
querre una A. 

En una relació de béns de seglars passats a eclesiàs- 
tics des de 1716, en el lloc i terme de Palau Sator. 10 de 
febrer de 1729. 

En una carta dels Jurats de la vila dirigida als Conse- 
llers de Barcelona, queixant-se per negar-los-hi la entrada 
lliure per raó de mal contagiós. 24 de maig de 1590 h 

PALAU SAVERDERA 
1369 1729 

Rodó, 20 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

1^66 1700 i 1781 

Oval, 32 X 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

El camper del segell apareix ocupat per la lle- 
genda: 

Un castell cimat d’una bandera i una orla. A la 

PA /LAV 

dreta del castell una Pia l’esquerra una A. 
No porta llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de béns de seglars passats a eclesiàstics desde 1716, 
en el lloc de Palau Saverdera. 6 de febrer de 1729. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una de- 
claració del Batlle i Regidors de la vila, acusant rebut 
d’una orde del Consell reial referent al cadastre. Datada 
a 14 de febrer de 1781 2. 

PALAUSOLITAR I PLEGAMANS 
1370 1581 

Rodó, 26 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1580-1584, fol. 147. 

PALAU D’ANGLESOLA 
1367 1808 

Rodó, 26 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 

Escut timbrat d’una corona, amb el senyal de 
les barres. 

de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 3. 

+ PALAV • I • PLEGAMANS 

Representació gràfica d’un casal. 

P A L A V 

En un «Memorial de tota la gent y armes abtes pera 
guerra que se han trobades en les parròquies de Palau 
Solitar y Plegamans». 15 d’octubre de 1581. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una pro- 
posta de càrrecs del municipi dirigida ala Junta. 8 d’oc- 
tubre de 1808. 

PALMEROLA 

1371 

1. Aquest segell l’hem vist usat també en una carta dels Jurats 
als Consellers, demanant-els- h i cinquanta quarteres de blat, per a 

Rodó, 19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Congrés Provincial de Tarragona, llig. 2. 

provisió de la vila, per estar «a la frontera del enemich». Datada 
a 23 de maig de 1678 (Arx. Municipal de Barcelona, Cartes comunes 
originals, 1678). Altre exemplar es troba en una relació de béns de 
seglars passats a eclesiàstics des de 1716, datada a Palamós a 11 

Una P. 

de febrer de 1729 (Arx. Provincial d’Hisenda). 

2. En una carta dels Jurats de la vila als Diputats de la Genera- 
litat de Catalunya, datada a Palamós a 10 de març de 1700, hi ha- 
vem vist usat aquest mateix segell (Arx. Cor. Aragó, Generalitat. 
Correspondència.) 

En un document dels Regidors de Palmerola (corregi- 
ment de Manresa, partit de Berga), que fa referència à 
la suspensió del cobrament del vintè, segons l’acord del 
Congrés Provincial. Datat a 18 d’octubre de 1810. 

INVENTARI 


179 


1372 


1811 


Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Guerra. Direcció General d’Armament, llig. 4. 

Molt semblant al precedent n.° 1371. 

En una certificació referent al reemplaç de l’exèrcit, 
de 3 de desembre de 1811. 


1373 


PALOL D’ONYÀ 


Rodó, 16 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de ferre. 

Rodejada de besants apareix la llegenda del 
segell: 

PA / LOL 


1374 


PALOU 


Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Ocupa el camper del segell la llegenda: 
PAI LOV 


1375 


PALLEJA 

1834-1848 


Oval, 33 X 26 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de bronce. 

La creu de Santa Eulària i dues palmes. 

+ SANTA EÜLARIA DE PALLEJA 

L’havem vist usat en documents de 1834, 1841 i 1848. 


1376 


PAPIOL 

1834 i 1850 


Oval, 30 X 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de bronze. 

La creu de Santa Eulària, una corona i la 
palma del martiri. A dreta i esquerra un ramell 
amb flors. 

PAPIOL 

Era usat en 1834 i 1850, segons documents d’aquestes 
dates. 


1377 


PARDINES 

1729 i 1809 


Quadrilàter, 19 X 12 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta 
Superior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, llig. 3. 

PARDI / NAS 


En una proposta de Regidors per a l’any 1810; datada 
a 7 d’octubre de 1809 b 


1378 


PARRÒQUIA DE RIPOLL 


1736-1812 


Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya, llig. 3. 

Escut a senyal de les barres, timbrat d’una 
corona. 

No porta llegenda. 

En una certificació referent a haver-se taxat a la vila 
de Ripoll, per l’Alcalde major de Camprodon, 7 quarte- 
res i 3 quartans de blat i 505 quintars i 3 arrobes de pa- 
lla, que devien portar-se a Busa. Datada a Ripoll, a 10 
d’agost de 1812 2. 


1379 


1812 


Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1812, llig. 9. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1378. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar. 14 de gener de 1812. 


1380 


PEGUERA 

1802 


Rodó, 23 mm.— Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

El camper del segell està ocupat per la lle- 
genda: 

P. G. A. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una comunicació 
referent al cadastre. Datada a 8 de desembre de 1802. 


1. Altre exemplar en l’Arxiu Provincial d’Hisenda, en una rela- 
ció de béns de seglars passats a eclesiàstics des de 1716. Datada a 4 
de març de 1729. 

2. Altre exemplar l’havem vist en un repartiment de cadastre 
per a l’any 1736, datat a 19 de maig d’aquest mateix any (Arxiu 
Provincial d’Hisenda, de Barcelona). 


180 


SIGIL LOGRAFlA CATALANA 


PERALADA 
1381 1590 

Rodó, 18 mm. — Barcelona, Ars. Municipal: Cartes comunes origi- 
nals, 1590, f. 92. 

Un roc d’escacs (senyal de Requesens), una 
creu i dessota d’aquestes figures una P, inicial 
de Peralada. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Cònsols de la vila als Consellers de Barcelona, supli- 
cant-els-hi deixin passar un carregament de blat desti- 
nat a dita vila, per la gran carestia que tenen. Datada a 
a 23 d’abril de 1590. 


1382 


1608 


Oval, 24 x 19 mm. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1608-1611, f. 4. 


Escut en losange amb una creu grega. 
PERALADA 

Empremtat en una carta dels Cònsols de la vila als 
Consellers de Barcelona, comunicant-els-hi noves de con- 
tagi. 9 de gener de 1608. 


1383 


1702 


Oval, 27 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó. Generalitat; correspondència, 
1701-1702. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1382, 

La mateixa llegenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
dels Cònsols de Peralada als Diputats del General de Ca- 
talunya, manifestant estar promptes en satisfer ço que 
se’ls ha taxat en el donatiu voluntari ofert al Rei. 5 
d’abril de 1702. 

PERPINYÀ 
1384 1386 

Rodó, 52 mm. Cera groga. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1334-1399. 


Imatge de Sant Joan. A dreta i esquerra un 
escut amb el senyal de les barres. 

Llegenda borrosa. 


En una carta dels Cònsols de la vila de Perpinyà als 
Consellers de Barcelona, referent a una galera comprada 
a Marsella per un missatger del comte d’Empúries. Per- 
pinyà, 2 d’agost de 1386. 


1385 


1397 


Rodó, 28 mm. (?) Cera bruna — Barcelona, Arx. del Reial Patri- 
moni; colleceió sigillogràfica. 


Representació molt semblant ala del segell pre 
cedent n.° 1384. 


En un manament d’En G. Gavella, En Joan Dalbert, 
N’ Arnau Pons i En Bernat Garrius, Cònsols de la vila 
de Perpinyà, en representació del seu Consell, fet al tre- 
sorer del Consolat, perquè pagui a En Berenguer Oliver, 
donzell, «de casa del senyor Rei», 2,227 sous i 6 diners 
barcelonesos, que li devien ésser pagats per sou de tres 
llances i tres pillarts per a En R. Çagarriga, Governa- 
dor dels comtats de Rosselló i Cerdanya, qui’ls tenia en 
servei del Rei, en la execució que aquest feia fer sobre’l 
vescomtat de Castellbò. Datat a 26 de desembre de 1397. 


1386 


1419 i 1456 


Rodó, 50 mm. Cera groga. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1410-1419. 


Les barres, i en el centre, tallant dites barres, 
l’imatge de Sant Joan. 

+ SAGEL • DEL ■ CONSOLAT • DE LA • 
VILA ■ DE ■ PERPEYA 


En una carta dels Cònsols de Perpinyà als Consellers 
de Barcelona, interessant-se per què siguin deslliurats al- 
guns homes dels llocs de la frontera, que havien sigut 
empresonats per uns patrons de galeres i galiotes. 9 de 
setembre de 1419 h 


1387 


1580 i 1582 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; 
Cartes comunes originals, 1580-1584, f. 37. 


Escut en losange amb cinc barres; la del mig 
partida i substituïda per l’imatge de Sant Joan. 

+ S1G • PERPINIANI 


1. En l’Arxiu Municipal de Girona (Correspondència), hi veièrem 
un altre exemplar d’aquest segell, en una carta dels Cònsols de Per- 
pinyà als Jurats de Girona, donant-els-hi avís de quatre galiotes 
que’s trobaven a Agde i ht eren per a passar a Catalunya. Datada a 
16 d’abril de 1456. 


INVENTARI 


181 


Empremtat en una carta dels Cònsols de Perpinyà als 
Consellers de Barcelona, suplicant-els-hi permetin l’en- 
trada a la ciutat als naturals de Narbona, puix els hi 
consta gaudeixen de bona sanitat i no hi ha perill de 
contagi. 7 d’abril de 1580 h 


1388 1597 

Rodó, 31 mm. Cera groga. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1597, f. 142. 


Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 1387. 

SIGILLUM VILLE PERPINIANI 

En una carta dels Consols de la vila als Consellers de 
Barcelona, manifestant-els-hi llur agraïment pel socors 
que per a la protecció i defensa de Perpinyà els hi havien 
donat. Datada a 12 de novembre de 1597. 


1389 


1610 


Rodó, 31 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 489. 


És quasi igual al segell precedent n.° 1388, 
diferenciant-se en els motius ornamentals inter- 
polats en la llegenda, que és també la mateixa. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una lletra dels Còn- 
sols de Perpinyà al Rei, de creença a favor del Dr. Jaume 
Manalt, datada a 29 de desembre de 1610. 


1390 


lfel2-1621 


1391 


PINELL 

1781 i 1809 


Rodó, 42 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut de forma barroca, timbrat d’una corona 
i rodejat de palmes. Entre altres senyals, en un 
quarter hi ha les barres i en altre un castell i 
un lleó. En el centre apareix un escudet amb 
un pi. 

+ FIDELISSIMA • VILLA • DEL • PINELL • 

En una certificació lliurada pel Batlle i Regidors de la 
vila, referent a sobrants de propis i arbitris en l’any 1780. 
Datada a 2 de març de 1781 i. 


1392 


PINS 

1729 


Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu de Sant Joan i uns pins, i entremig 
la llegenda: 


PINS 


En un certificat dels Regidors de dit lloc, de que en 
son terme no hi ha eclesiàstics ni comunitats que hi tin- 
guin terres. 13 de febrer de 1729. 


1393 


PLA DE CABRA 

1674-1808 


Oval, 19x16 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes n.° 7. 


Rodó, 32 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 359. 


Un castell. 


Representació molt semblant a la dels segells 
precedents n.os 1387, 1388 i 1389. 

* SIGIL ■ VNIVERSITATIS • FIDELISSIME • 
VILLE • PERPI 

( Sigülum universitatis fidelissime ville Perpiniani) 

Empremtat amb hòstia blanca i paper, en una carta 
dels Cònsols de Perpinyà al Rei, donant-li compte de 
com en la vigília de Sant Joan Baptista s’ha fet extrac- 
ció de Cònsols per al regiment de la vila. Datada a 27 de 
juny de 1616 2. 

1. Altre exemplar es troba en l’Arx. Cor. Aragó (Consell d’Aragó, 
llig. 342), en una carta de creença a favor de N’Andreu Reart, bur- 
gès de Perpinyà, dirigida pels Cònsols de la vila al Rei, amb data 
de 5 de juny de 1582. 

2. Altres exemplars en documents de 1612 i 1621 (Arxiu Munici- 
pal de Barcelona; Cartes comunes originals, 1612-1613, f. 51) i (Ar- 
xiu Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 359) respectivament. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Regidors i Síndic per a l’any 1809. No porta 
data, però correspon al 1808 2. 

. PLA DE GIRONA 
1394 mr 

Rodó, 27 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de bronze. 

Tot el camper del segell està ocupat per la 
llegenda: 

1. Altre exemplar és a l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta 
Superior de Catalunya, Gràcia i Justícia, Propostes, 8 ), empremtat 
en una proposta de Regidors per a l’any 1810. Datada a 10 d’octu- 
bre de 1809. 

2. N’havem vist un altre exemplar en un document de 1674, i en 
l’Arx. Provincial d’Hisenda, de Barcelona, altre en una certificació 
referent a béns de seglars traspassats a eclesiàstics des de 1716. Da- 
tada a 20 de febrer de 1729. 


182 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


PLA I DE I GERONA 


L’hem vist usat en documents de 1837. 


PLA DE SANT TIRS 
1395 1809 

Rodó, 15 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes n.° 3. 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

PLA 

En una proposta de Regidors per a l’any 1810. Datada 
a 8 d’octubre de 1809. 


1396 


PLANOLES 

1809 


Oval, 27 X 22 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes n.° 3. 

No conté altre representació que la llegenda: 
PLAN / OLAS 

En una proposta de Regidors per a l’any 1810, datada 
a 8 d’octubre de 1809. 


1397 


POBLA DE LILLET 

1791 i 1810 


Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Congrés Provincial, n.° 11. 

Imatge de la Verge, coronada, i portant Jesús- 
Nen al braç, i un ramell de flors a la mà dreta. 

LILLET 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció jurada que presenten el Batlle i Regidors de la vila 
de la Pobla de Lillet, del nombre d’bomes que se’ls as- 
senyalaren per al servei militar. 3 d’agost de 1810 i. 


POBLA DE SEGUR 
1398 im 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Motius ornamentals formant una estrella. 
POBLA D SEGVR 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda, de Barcelona, n’hi veièrem 
un altre exemplar, en una certificació de 22 de maig de 1791. 


En una certificació referent als sobrants de propis i 
arbitris en l’any 1780. Datada a 10 de març de 1781. 


1399 


PONS 

Segle xvi (?) 

Rodó. 33 mm. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; llig. 478. 


Un pont de dues arcades. 

+ PO PONS + PONS + PONS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un memo- 
rial per a En Joan Vilella, secretàri del Rei, referent als 
treballs que feia la vila de Pons per retornar al domini 
de la corona. No porta data, però el segell sembla per- 
tànyer a darrers del segle xvi o començaments del xvii. 


1400 


1622 


Rodó, 37 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 367. 


Un pont. 


+ PO + N S 


En un manifest dels Paers, Síndics i Consell de la vila 
de Pons, referent a les moltes pertorbacions que hi havia 
causat l’agutzir Monredó. No porta data, però al marge 
diu: y assi hasta hoy que somos a 25 de Junio de 1622. 


1401 


1700-1809 

Rodó, 34 mm. — Collecció de l’autor. 


Un pont de quatre arcades, cimat d’una creu 
i una corona. Entre les pilastres del pont la lle- 
genda: 

PONS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1700 i. 


1402 


PONS 


1809 


Octogonal, 14 X 14 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta 
Superior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, 2. 

Una figura semblant a una M gòtica. 


1. En l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta Superior de Ca- 
talunya), n’havem vist altres dos exemplars en una informació diri- 
gida a la Junta, amb data de 21 d’agost de 1809, i altre en una pro 
posta de càrrecs del municipi, de 29 de setembre del mateix any. 
Altre exemplar, en un document de 22 de novembre de 1780 (Arxiu 
Provincial d’Hisenda). 


INVENTARI 


183 


Empremtat en una proposta de Regidors per a l’any 
1810, feta pel terme forà o rònec de Pons (Corregiment 
de Cervera), i datada a 27 de setembre de 1809. 


1407 


PRADES 

1294 


1403 


PONTILS 

Segle xv (?) 


Rodó, 35 mm. — Reus, Collecció del Sr. Font de Rubinat; matriu. 


Rodó, 42 mm. Cera vermella en cera natural. — Madrid, Arx. His- 
tòric Nacional; Secció Sigillogràflca, caixa 15. A, 1272, P. 

Escut amb el senyal de les barres, rodejat de 
brancatges amb flors. 


Escut que porta per senyal un cérvol. 

+ AQUEST ES LO SAGEL DEL CAST EL 
DE PONTILLS 


1404 


1809 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, n.° 8. 

Un pont de tres arcades. 


+ : S : VNIVERS1TATIS : VILLE DE 
PRATIS : 


Penja per cordill de cànem, d’un pergamí que conté el 
trasllat d’una sentència sobre drets de Poblet, donada a 
2 de setembre de 1272. El trasllat és autoritzat per En 
Guillem de Camarada, Batlle de Prades, qui huic trans- 
lato auctoritate vice bajulie prebui et eum sigillari feci cum 
sigillo cereo pendenti de universitate ville de Pratis. 23 d’oc- 
tubre de 1294. 


PON / TILS 


1408 


1740 


Empremtat en una proposta de Regidors per a l’any Rodó’ 32 mm- ~ Ars’ Cor’ Aragó' Documents procedents de l’Arxiu 
1810, datada a 10 d’octubre de 1809. Provincial d’Hisenda, de Tarragona; liig. 74. 


1405 


PORQUERES 

1729 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Dintre d’un cercle la llegenda: 
POR / QVER / AS 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de que en dit terme no hi ha béns que hagin pas- 
sat de seglars a eclesiàstics des de 1716. Datada a 10 de 
febrer de 1729. 


1406 


PRADELL 

1808 


Oval, 29X24 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia, liig. 1. 


Escut heràldk dividit en quatre quarters, amb 
diversos senyals borrosos. 

E)L POBLE DE PRADELL 


Escut flanquejat, a senyal de les barres i flors 
de llir. 

+ SIG1LLVM -MOTANE 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
rebut de sis lliures, atorgat pels Regidors de la vila de 
Prades a favor de la Comunitat de Preveres de Tarra- 
gona, per raó del cadastre. Datat a 10 de setembre 
de 1740. 


PRADES 


1409 


(ROSSELLÓ) 

1633 


Rodó, 24 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes origi- 
nals, 1632-1633. 


Escut en losange, flanquejat. En els quarters 
superior i inferior una creu de Sant Joan amb 
quatre besant s; en els dels flancs la llegenda: 

PRA-DES 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi, dirigida a la Junta l’li d’octu- 
bre de 1808. 


Empremtat en una carta dels Jurats de Prades als Con- 
sellers de Barcelona, comunicant-els-hi haver complert 
una orde que havien rebut. 27 d’agost de 1633. 


184 


n 

SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


PRAT DE LLOBREGAT 
1410 1781 

PRATS DE REY 
1415 1603 i 1609 

Oval, 23 X 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Oval, 33 x 26 mm. — Collecció de l’autor. 

Imatges de Sant Pere i Sant Pau. 

Escut dividit en quatre quarters; 1 i 4, tres 

DEL ■ PRAT 

roses; 2 i 3, les barres. 

DELS PRATS DEL REY 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un recurs 
presentat pel Batlle i Regidors, referent a un Reial decret 
sobre aument d’un terç en el repartiment de la contribu- 
ció de l’any. Datat a 25 de febrer de 1781. 

Empremtat en un manament fet al Batlle del terme 
de Vallmanya, per raó del sometent general que havia 
d’alçar-se en la sots-vegueria dels Prats. Datat en aquesta 
vila, a 6 de setembre de 1609 h 

1411 

D Tro 1 Ofi S/ 0 Q TYITY1 Dol Inooi/l d a I ’gnior 

1416 1780 j 1808 

v Valj aO a uO 111111» vUllcbbJU (lc 1 aUtUí» 

Hodó, 26 mm. — Collecció de l’autor. 

Imatges de Sant Pere i Sant Pau. 

Escut amb els mateixos senyals del segell pre- 

S. PERE S. PAV DEL PRAT 

cedent n.° 1415, però amb collocació inversa, 

Al peu d’un certificat de 2 d’abril de 1805. 

ço és, quarters: 1 i 4, les barres; 2 i 3, tres roses. 
PRATS DEL REY 

PRATDIP 

1412 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
memorial o recurs presentat per l’Ajuntament de la vila 

Oval, 33 X28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològie; 
matriu de boix. 

de Prats de Rey, el 3 de desembre de 1780 2. 

Escut timbrat d’una corona, que porta per se- 
nyal un lleó rampant. 

PREMIÀ DE DALT 

14 1 7 1737-1792 

PRAT 1 DIP 

Rodó, 24 mm. — Collecció de l’autor. 

PRATS DE LLUSSANÉS 
1418 1780 

La tiara i les claus; a la dreta una Pia l’es- 
querra una A. 

Quadrat, 20 X 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment de 1792 3. 

Ocupa tot el camper del segell la llegenda: 

PRA 1 TS 

PUIGCERDÀ 

1418 Segle xv (?) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’interès particular, lliurada pel Batlle i Regi- 
dors de la vila, en 24 de juny de 1780. 

Rodó, 54 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó; Consell d’Aragó; 
llig. 367. 

Un puig cimat d’una flor de llir. 

1414 1812 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 

Quadrat, 20 X 20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta 
Suprema de Catalunya; Guerra, any 1812. 

1603, f. 118), n’havem vist un altre exemplar, empremtat en una 
carta dels Consellers de la vila als de Barcelona, en 10 de març 
de 1603. 

Representació quasi igual a la del segell pre- 
cedent n.° 1413. 

PRA 1 TS 

2. En l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta Suprema de Ca 
talunya. Gràcia i Justícia, llig. n.° 1), n’havem vist un altre exem- 
plar, en una proposta de càrrecs del municipi, datada a 12 d’octubre 
de 1808. 

3. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda, de Barcelona, hi havem vist 
altres dos exemplars d’aquest segell; l’u en una certificació del repar 
timent per menor del cadastre de l’any 1737, datada a 13 d’abril 

Al peu d’un certificat referent al servei militar, de 5 
de maig de 1812. 

del mateix any; l’altre en un certificat referent als sobrants de 
propis i arbitris de 1780, datat a 14 de febrer de 1781. 

INVENTARI 


185 


+ SEGILLUM NÜM \ PODII 

CERITANI 

En unes instruccions fetes pels Cònsols i Consell de la 
vila de Puigcerdà per a Pere Quintana, Cònsol i Síndic, 
qui devia presentar-se com embaixador al Rei. No porta 
data, però per la lletra es dedueix que correspon al se- 
gle xvi. El segell sembla és més antic, potser del segle xv. 


1419 


1423-1521-1614 


Rodó, 42 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 355. 


El puig i la flor de llir. 


+ S* DE * LA* UI LA * DE * PUGX * CER * DA 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació lliurada pels Cònsols de la vila, en 4 de juny 
de 1614 (sigillo communi eiusdem universitatis impresso)1. 


1420 


1528-1597 


Rodó, 24 mm. Cera groga. — Seu d’Urgeli, Arx. de Capítol 
de la Seu. 


El mateix senyal del segell precedent n.° 1419. 
+ SAGEL DELS CONSOLS DE PVIGCERDA 

Empremtat en una carta dels Cònsols de la vila al Ca- 
pítol de Canonges de la Seu d’ Urgell. Datada «lo mati de 
pasqua» de 1528 (que correspon al 12 d’abril) 2. 


1. El segell n.° 1419* és un altre exemplar d’aquest, i el publi- 
quem per contenir el senyal de la vila perfectament marcat. L’ha- 
vem vist en l’Arx. Cor. Aragó (Consell d’Aragó, llig. 478). emprem- 
tat en una legalització de la firma i signe del notari En Tomàs 
Mauri, autoritzada per En Jaume Vinyola, Veguer de la Cerdanya, 
Batlle i Cònsol en primer grau de dita vila, juntament amb els Còn- 
sols En Miguel Pera, En Benet Bruguera i En Joan Casas, 11 d’abril 
de 1600. El segell ve indicat amb aquesta fórmula: et sigillo communi 
Domus consulalus eiusdem ville sigillata. Altres exemplars n’havem 
vist en documents do 7 de febrer de 1423 (Barcelona, Arxiu Muni- 
cipal, Cartes comunes originals, 1420-1429), 28 de juliol de 1521 (al 
mateix Arxiu, Cartes comunes originals, 1503-1538, f, 62) i 6 de fe- 
brer de 1590 (Ibid., Cartes comunes originals, 1590, f. 37 ) 

2. Demés d’aquest exemplar, n’havem vist un altre d’emprrmtat 
amb cera vermella i paper, en una carta dels Cònsols de la vila als 
Consellers de Bar- elona, dient-els-hi que amb tot i ésser a la fron- 
tera i haver pesta i fam a França, no tenen novetat en la sanitat. 
Datada a 6 de juny de 1573 (Barcelona, Arx. Municipal, Cartes co- 
munes originals, 1570-1575, í. 63). Altre exemplar l’hem vist en 
aquest mateix Arxiu (Cartes comunes originals, 1597, f. 129), em- 
premtat amb cera vermella, en una carta dels Cònsols als Consellers 
de Barcelona, datada a Puigcerdà a 30 de setembre de 1597, dema- 
nant-els-hi socors per estar en gran perill « de la entrada del inimic 
francès*: demanen 3 càrregues de pólvora, 200 arcabussos i 6 quin- 
tars de plom, prometent restituir-los-hi a son temps. Amb aquests 
exemplars hem pogut completar la llegenda. 


1421 


1727 i 1746 


Oval, 19 x 16 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


El mateix senyal dels segells precedents n. 08 1419 
i 1420. 

+ S * D * L * V * DE * PVIGCERDA 

( + Segell de la vila de Puigcerdà ) 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un mana- 
ment dels Regidors a En Josep Coder, clavari, perquè 
pagui 44 lliures barceloneses a En Joan Bta. Sagués i 
En Pau Degollada. Datat a Puigcerdà, a 15 de desembre 
de 1727 J. 


1422 


1726 


Rodó, 45 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


El mateix senyal dels segells precedents n.os 1 420 
i 1421. 

+ • SELLO ■ MAI OR • DE ■ PVICERDAN - 

En una carta dels Regidors de la vila de Puigcerdà al 
Contador principal N’ Andreu Pérez Bracho, referent al 
cadastre. Datada a 9 de juliol de 1726. 


1423 


1808 


Rodó, 43 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 3. 


El puig i la flor de llir que porta per senyal, 
són dibuixats molt toscament. 

SELLO MAIOR D LA VILLA D PÍVIGCERDA1 


Empremtat en una proposta de l’ofici de Síndic Procu- 
rador General per a 1809. Datada a 22 d’octubre de 1808. 


1424 


1809 


Rodó, 50 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Guerra. Oficis n.° 7. 


El puig i la flor de llir timbrats d’una corona 
reial i rodejats de trofeus militars (senyeres, llan- 
ces i canons.) 


VILLA DE PVIG-DA 


1. Altre exemplar l’hem vist en el mateix Arxiu, en un docu- 
ment datat a 28 de novembre de 1746. 


Volum II 


24 


186 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


Empremtat en una certificació de la Junta Corregi- 
mental de la vila de Puigcerdà, referent al reemplaç de 
l’exèrcit. 21 de maig de 1809. 


Aquesta creu és senyal del monestir de Santes 
Creus, que tenia jurisdicció sobre aquest lloc. 

+ SAGELL ■ DE • PVIGTINIOS 


PUIRDALBA 

1425 

Oval, 18 X 15 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de coure. 

Escut que porta per senyal un puig cimat 
d’una creu. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació datada a 29 de desembre de 1803. 


1430 


PUKxVERT 

1651-1809 


Oval, 24 x 20 mm. — Arx. Cor. Aragó, Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Gràcia i Justícia, Uig. n.° 1. 


1426 


PUKxREKx 

1718 i 1740 


Oval, 30x24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Dos claus. 

PVGVERT . 1651 


Escut amb una creu de Sant Joan. 
No porta llegenda. 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 25 de se- 
tembre de 1809. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
memorial sotscrit pel Batlle i llegidors del terme de 
Puigreig, referent a les families que hi tenien alberg. Da- 
tat a 3 d’agost de 1718 b 


1427 


1811 


Rodó, 22 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. Guerra, n.° 3. 

Escut en losange, amb la creu de Sant Joan. 
PVIG RETG 

En una certificació referent al reemplaç de l’exèrcit, 
datada a 25 de novembre de 1811. 


1431 


PUJALT 

1844 


1428 


Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


La creu de Sant Joan. 

* PVIGRETG 


1429 


PUKtTINYOS 

1803 


Oval, 29 x 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un puig amb una creu de doble travesser. 

1. En el mateix Arxiu havem vist un altre exemplar d’aquest 
segell, en un document de 29 de maig de 1740. 


Rodó, 32 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de coure. 

Escut a senyal de les barres, timbrat d’una 
corona. 

No porta llegenda. 

L’havem trobat usat en documents de 1844. 


1432 


QUADRA DE BUYDASACHS 

I BORRALLAS 

1802 


Rodó. 40 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Tot el camper del segell és ocupat per la lle- 
genda: 

Q. DE BVIDASACH Y B. 

( Quadra de Buidasach y Borrallas ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un docu- 
ment contestant a un interrogatori sobre’l cadastre. 10 de 
desembre de 1802. 


1438 


QUADRA DE CLARA 

1822 


Rodó, 30 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Quatre castells posats en forma de creu grega. 


INVENTARI 


187 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació de l’Alcalde de dita Quadra, de que no hi ha 
cap capellania vagant. Datada a 29 de març de 1822. 


QUADRA I CASTELL DE VILAGELANS 
1484 1781 

Rodó, 20 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

Representació borrosa; sols se distingeixen tres 
estrelles. 

Empremtat en una certificació del Batlle i Regidors de 
dit lloc, de que en l’any 1780 no hi ha sobrants de pro- 
pis. Datada a 15 de febrer de 1781. 


1485 


RAJADELL 

1840-1849 


Oval, 32 X 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Un astre radiant. 

RAJADELL 

L’havem vist usat en documents de 1840 i 1849. 


1436 


RASQUERA 

1734 


Rodó, 28 mm. — Collecció de l’autor. 

Una R i una S dintre d’un cercle. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de terna de Regidors per a 1735. 


1437 


REUS 

1590 i 1653 


1438 


1593 


Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1593-1594, f. 36. 

El mateix senyal del segell precedent n.° 1437. 

En una carta dels Jurats de la vila [de Reus als Con- 
sellers de Barcelona, referent a la lliure entrada en la 
ciutat. 16 de maig de 1593. 


1439 


Segle xvui (?) 


Rodó, 40 mm. — Reus, Collecció del Sr. Font de Rubinat; 
matriu de coure. 


Escut que porta per senyal una àguila, que té 
en el pit un altre escudet amb una rosa. L’escut 
va timbrat d’una corona i sostingut per dos 
lleons rampants. 

No porta llegenda. 

(jFou creat aquest segell, durant la guerra de successió, 
pels partidaris de l’Arxiduc d’ Àustria? 

1440 1781-1825 

Oval, 43 X 36 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut que porta per senyal una rosa, timbrat 
de la tiara i les claus. 

Empremtat en una certificació lliurada per l’Ajunta- 
ment reial de la vila de Reus, referent al cadastre de la 
casa d’En Joan Bautista Torroja. 11 d’octubre de 1825 i. 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Cor. Aragó; Consell 
d’Aragó, llig. 215. 

Una rosa. 

No porta llegenda. 

En una certificació dels Jurats de la vila de Reus, re- 
ferent al comportament d’En Rafel Fortuny, que era Ju- 
rat primer quan l’exèrcit del marquès de los Vélez entrà 
a Catalunya. Datada a 10 de febrer de 1653 i. 


1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals; 
1590, f. 112), n’hem vist un altre exemplar, empremtat amb cera 
vermella i paper, en una carta dels Jurats i Consell de la vila als 
Consellers de Barcelona, queixant-se per haver-los-hi retirat la lliure 
entrada per raó de mal contagiós. Datada a 20 de maig de 1590. 


1441 


RIALP 

1720-1808 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, ilig. 2. 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

17 XX / DEL I RIALP / + 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’una 
proposta de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, en 
13 d’octubre de 1808. 


1. Altres exemplars en un certificat dels sobrants d’arbitris i 
propis de l’any 1780, fet pel Batlle En Bonaventura de March, amb 
data de 25 de febrer de 1781 (Arx. Provincial d’Hisenda, de Bar- 
celona), i en documents de 1808, 1810 i 1812. (Arx. Cor. Aragó. Do- 
cuments de la Junta Suprema de Catalunya.) 


188 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1442 


1808 


Oval, 33x27 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 4. 

Escut timbrat d’un casc. El senyal apareix 
quelcom borrós, no veient-s’hi sinó un griu. 

En una proposta de regidors per a l’any 1809, datada 
a 30 de setembre de 1808. 


1446 

Oval, 28 X 20 mm. ■ 


1811 

Ars. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya. 


Escut a senyal de les barres i escacs, fet molt 
toscament. 

RIBAS 

Empremtat en un estat dels suministres fets a l’exèr- 
cit per les Justícies de la vila i valls de Ribes en els 
anys 1809, 1810 i 1811 fins a la data. 18 de febrer de 1811. 


RIBERA 

DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
1448 1809 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 3. 

Una creu dintre d’un cercle. 


1447 


RIPOLL 

Segle xiv (?) — 1736 


Rodó, 38 mm. — Collecció de l'autor; matriu de coure. 


Escut dintre d’un quadrilobat. Porta per senyal 
un poll i a ambdós costats ratlles ondulades. 


RIVERA D ST IN LAS ABADESSAS • 


+ SIGILLUM ! UNIVERSITAT IS \ UILLE 
RIUIPULLI 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de regidors per a l’any 1810. Datada a 11 d’octu- 
bre de 1809. 


1444 


RIBES 

1482 


Aquest segell degué començar-se a usar en el segle xiv. 
En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona n’havem 
vist un exemplar, empremtat amb hòstia vermella i pa- 
per, en una certificació del Batlle i Regidors de la vila 
de Ripoll, referent al repartiment per menor del cadas- 
tre de 1736. Datada a 14 de maig de 1736. 


Rodó, 30 mm. Cera vermella. — La Garriga, Arx. de ca’N Tarrés. 


Escut en forma de triangle, a senyal d’escacs. 
Llegenda borrosa. 


Al revers d’una requesta feta per En Jaume de Ribes, 
Veguer i Batlle de la vila i vall de Ribes, a En Pere Joan 
Poblet, Sots-Veguer i Sots-Batlle de Vich i Ausona, Ri- 
poll i Ripollès. Datada a 16 de desembre de 1482. 


1445 


1654 


1448 


1628 


Oval, 19 x 17 mm. — Ripoll, Arx. de la Comunitat de preveres 
de Sant Pere. 


Un poll i un bàcul. 


Empremtat amb hòstia i paper, en un testament en- 
tregat clos per Na Caterina Lluçà, de Ripoll, a 17 d’agost 
de 1628. Aquest segell pertany a un dels testimonis i s’hi 
consigna en la següent forma: «.Jo Antoni Joan Gau, pre- 
vere, me sotescrich per testimoni en lo present testament 
y poso per senyal un gall y una crossa. » 


Rodó, 25 mm. — Arx. Cor. Aragó, Processos. 


1449 


1666 


Escut partit verticalment en dues meitats: 
l.a, les barres; 2.a, escacs. 

RIBAS 

Empremtat amb hòstia groga i paper, en una certifi- 
cació feta pels Cònsols de la vila i valls de Ribes, en 31 
de juliol de 1654. 


Rodó, 7 mm. — Ripoll, Arx. de la Comunitat de preveres 
de Sant Pere. 

Un poll. 

Empremtat amb hòstia i paper, en el testament de 
mossèn Josep Puig, prevere de la vila de Ripoll, entregat 
tancat a 6 de març de 1666, al notari de dita vila Onofre 
Pont. Aquest segell el posa un dels testimonis amb aques- 


INVENTARI 


189 


ta fórmula: «Jo Joan Cases, prevere, me sota scrich en lo 
present testament per testimoni y poso per senyal lo sello 
de Ripoll.» 


1454 


RIPOLLET 

1737 


Kodó, 19 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


1450 


1773 i 1781 


Rodó, 40 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Un pollet. 

No porta llegenda. 


Representació borrosa. Un poll (?). 


SIGILLVM • VNI VERS SI TAT 18 • VILLE • 
EIVIPVLLI • - 


En una certificació dels Regidors de Ripollet, d’haver 
fet el repartiment del cadastre per a l’any 1737. Datada 
a 20 de maig de 1737. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat del Batlle i Regidors de la vila de Ripoll referent 
als sobrants de propis i arbitris de l’any 1780. Datat a 6 
d’abril de 1781 h 


1455 


RIUDOMS 

1657 


Oval, 26 X 21 mm. — Arx. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; Uig. 518. 


1451 


1808-1813 


Dos arbres (oms) al marge d’un riu. 


Oval, 52 X 45 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.« 3. 


DE LA VILA DE RIVDOMS 


Un poll rodejat de branques de roure (?) 


SIGILLVM • VNIVERSITATIS ■ VILLJE • 
RIVIPVLLI • 


Empremtat en una proposta feta a la Junta Superior 
del Principat de Catalunya per l’Ajuntament, de Batlle, 
Regidors, Diputats i Síndics de la vila de Ripoll, per al 
càrrec de Síndic Procurador general per a 1809, 1810 
i 1811. Datada a 13 d’octubre de 1808 1 2. 


Empremtat en un «memorial» de les despeses que ha 
fet i fa la vila de Riudoms en la gent de guerra i capo- 
rals, fins el dia de la data, 10 d’abril de 1657 i. 


1456 


1809 


Oval, 42X38 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya, Gràcia i Justícia. Propostes n.° 9. 


Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1455, però més ornamentada. 


1452 


+ DE LA VILA DE RIVDOMS 


Rodó, 23 mm. — Colleccló d’En Juli Vintró; matriu de bronze. 

Escut que porta per senyal un poll sobre ones. 


En una proposta de Regidors i Síndic de la vila. 16 de 
febrer de 1809. 


1453 


1810 


Oval, 34 X 27 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya, llig. «Todos Ramos,» anys 1808 a 1812. 


1457 


R0CAC0RRA 

1729 


Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Escut amb un poll, sobre ratlles horitzontals 
ondulades. 

Empremtat a nb hòstia i paper, al peu d’un decret de 
l’Ajuntament de Ripoll concedint passaport al Dr. Josep 
Font i Macià l’li de març de 1810. 

1. L’exemplar d’aquest segell corresponent a l’any 1773, l’havem 
vist en l'Arxiu de la Comunitat de preveres de Sant Pere de Ripoll, 
en un document de 28 d’abril de dit any. 

2. N’hem vist altres exemplars en el mateix Arxiu i en el Provin- 
cial d’Hisenda, en documents de 1813 i 1812 respectivament. 


Una creu i dessota la llegenda: 

ROCA I CORBA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació de que en el terme no hi ha béns de seglars que 
hagin passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 10 de 
febrer de 1729. 

1. N’hem vist altres exemplars en documents de 1658 i 1719, i 
amb ells havem pogut completar la llegenda. 


190 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


1458 


ROCAFORT 

1847 


En una proposta de Batlle per al bienni de 1809 i 1810. 
Datada a 30 de setembre de 1808. 


Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Una flor o ram. 

. ROCAFORT . 

Era usat encara en 1847. 


1459 


RODA 

1841 i 1846 


Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de ferre. 


Entre dos ratlles ornamentals la llegenda: 
RODA 

L’hem vist usat en documents de 1841 i 1846. 


1460 


R0DERS 

1810 


Rodó, 36 mm. — Collecció de l’autor. 

Dintre d’un cercle les lletres: RS 


i 


Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat ator- 
gat per 1’Ajuntament, de Batlle i Regidors de dit lloc, 
el 12 de desembre de 1810. 


1463 


ROSES 

1437 


Rodó, 22 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Generalitat; 
correspondència. 


Una àguila amb les ales esteses. 
Llegenda borrosa. 


En una carta del Cònsols i Prohomes de la vila i pa- 
rròquia de Roses als Diputats del General de Catalunya 
residents a Barcelona, referent a unes bregues que ha- 
vien ocorregut en la dita vila. «Scrita ab cuyta», a 27 de 
juny de 1437. 


1464 


1581 


Rodó, 27 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1580-84, íol. 94. 


Escut amb tres roses i dessota ratlles formant 
ones. 


Al peu d’una certificació del Batlle i Cònsols de la vila 
de Roses dirigida als Consellers de Barcelona, referent 
a les diligències practicades en una nau procedent de 
Gènova, arribada al port de la vila, i sospitosa de mal 
contagiós. Datada a 18 de febrer de 1581 i «segellada ab 
lo segell comú de dita vila de Roses». 


1465 


1729 i 1792 


RODONYÀ 

1734 

Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un castell: a la dreta una R i a l’esquerra 
una A. 

En un certificat referent a un censal d’interès particu- 
lar. Datat a 21 de setembre de 1734. 


Oval, 30 X 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Escut amb el mateix senyal del segell prece- 
dent n.° 1464, çò és, tres roses. 

VILA DE ROSAS 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció de les cases, terres, etc., que de mans seculars havien 
passat a eclesiàstics des de 1716. Roses, 10 de febrer 
de 1729 i. 


1461 

Rodó, 28 mm. — 


1462 


RONI 

1808 


Rodó, 33 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia. Propostes n.° 4. 

Una creu grega i en cadascun dels quatre quar- 
ters que forma, una lletra de la llegenda: 

RONI 


1466 


R0SSELL0 

1808 


Rodó, 40 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya, llig. Gràcia í Justícia. 

Una rosa. 

ROSELLO 

1. Encara en 1792 s’usava aquest segell. 


INVENTARI 


191 


Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de Síndic. Datada a 10 de novembre de 1808. 


1467 


RUBÍ 

1809 


Oval, 29 X 26 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Imatge de Sant Pere. 

+ COMV DE RVBI • 

L’hem vist usat en un sindicat fet per l’ Ajuntament 
de Rubí a favor d’Isidre Roig, en 20 de juliol de 1809. 
(Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior de 
Catalunya. ) 

RUBIÓ D’ARDESA 
1468 1807 

Rodó, 27 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Una M i altres lletres dintre d’un cercle. 
RVBIO + DE ARDESA 

Estava en ús en 1807. 


SABADELL 

1469 1560-1619 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Documents de 
Sant Cugat del Vallès. 


Una ceba. A la dreta una S i a l’esquerra 
una A. Dessota, tres punts o besants. 

En una requesta que fa En Jaume Llobet, Procurador 
reial de la vila i terme de Sabadell, al Batlle de la vila i 
terme de Sant Cugat. 27 d’agost de 1582 i. 


1470 1623 i 1650 

Oval, 37 x30 mm. Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, Consell 
d’ Aragó; llig. 494. 

Una ceba. 

VILA • D • SABADELL ■ 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1551-1563, f. 84), n’havem vist un altre exemplar, empremtat amb 
cera vermella i paper, en una carta dels Jurats de la vila als Conse- 
llers de Barcelona, demanant-els-hi entrada franca per estar lliures 
de mal contagiós. Datada a 8 d’octubre de 1560. N’hem vist altres 
exemplars en documents de 1579, 1601, 1610 i 1619. 


Empremtat en una certificació i legalització de la firma 
d’En Joan Feu, notari de la vila de Sabadell, autorit- 
zada per En Pascasi Moret, En Pau Feu i N’Antic Co- 
maderan, Consellers de la universitat i terme de dita 
vila, amb data de 31 de juliol de 1623, sigilloque Vniver- 
■sitatis nostre in calse earundem impresso munitas i. 


1471 


1737 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Representació molt semblant a la del segell 
n.° 1469. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu de la 
certificació feta pels Regidors de Sabadell, a 3 de maig 
de 1737, del repartimiento legal por menudo de las tierras 
de cultivo, vinas, huertos, casas y demàs que los vezinos de 
la villa de Sebadell y su termino, corregimiento de Mataró 
y sus tierrathenientes, al presente tienen y poseen dentro la 
expresada villa y su termino, ordonat per l’Intendent Ge- 
neral D. Antoni de Sartine, a 15 de gener de 1731. 


1472 


1812 


Oval, 21 x 19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya. 


Molt semblant al precedent n.° 1471, sols que 
les inicials S i A tenen una col·locació inversa, 
apareixent la A a la dreta i la S a l’esquerra. 

Al peu d’un certificat referent al servei militar, datat 
a 11 de febrer de 1812. 


SABASSONA 

1775 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un castell. A la dreta la lietra S i a l’esquerra 
una A. 

Empremtat amb hòstia i paper, en una súplica dels 
Regidors de dit lioc, exposant que’l terme es compon de 
les dues esglésies de Sabassona i Tavèrnoles, i demanen 
que en avant, de les dues se’n formi un sol cadastre amb 
la denominació del lloc i terme de Sabassona. Datada a 
18 de novembre de 1775. 

1. En el mateix Arxiu (Plica de testimonis del Collegi d’Adro- 
guers, llibre V, 1648-1659), n’havem vist un altre exemplar en una 
lletra d’En Joan Pujades, lloctinent de Procurador reial de la vila i 
terme de Sabadell, castell d’Arrahona i quadra de Sant Pau de Riu- 
sec, al Veguer de Barcelona, trametent-li una plica de declaracions 
do testimonis. Datada a Sabadell, a 27 de juliol de 1650. 


192 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


, SAGrAS 

1474 

Oval, 37 X 29 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
certificat referent al servei d’armament i defensa. 21 d’oc- 
tubre de 1811. 

Creu de Sant Andreu amb una palma. 

1479 

DISTRITO MUNICIPAL DE SAGAS 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Museo Artístico-Arqueològic; 
matriu de boix. 

H75 SALls 

165.. -1812 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1478. 

Oval, 29 X 25 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
prema de Catalunya; llig. 3. 

SALLENT 

1480 1724-1744 

Escut que porta per senyal una àguila de dos 

Escut, 27 X 20 mm. — Collecció d’En Juli Vintró. 

caps. 

SALAS 1 165.. 

Dues claus encreuades. 

Empremtat en una certificació de l’Ajuntament de la 
vila de Salàs, declarant que’ls benifets de la Comunitat 

SALLENT 

de preveres de l’esglèsia parroquial quedarien incongrus 
si se’ls subjectava a la prestació del mig delme. 15 de 
febrer de 1812. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en varis do- 
cuments de 1724 i 1727 i. 

SALDES 

14/6 i8ii 

SANAHUJA 
1481 1568 

Rodó, 24 mm. — Arx. Cor. Aragó- Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra 1811, llig. 3. 

Rodó, 40 mm. Cera vermella. — Seu d’Urgell, Arx. del Capítol 
de la Seu. 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

S / MARTI 1 D • E 1 SALDAS 

La Verge amb Jesús-Nen, en un templet gòtic; 
té a la dreta un bàcul i a l’esquerra un escut. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’un certificat 
referent al servei militar. Datat a 5 de novembre de 1811. 

• SIGILLVM DE SANAVGIE 

1477 1836 

En una carta dels Cònsols i Consell de la vila al Capí- 
tol de Canonges de la Seu d’Urgell. Datada a 8 de no- 
vembre de 1568. 

Oval, 33 x 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de ferre. 

SANS 

1482 1744 

Imatge d’un Sant-bisbe, dibuixada toscament. 

Rodó, 16 mm. — Collecció de l’autor. 

SALDES Y MASANES 
Encara era usat en 1836. 

Una creu semblant a la del Capítol de la Seu 
de Barcelona. 

SANS 

SALSELLES 

1478 

Rodó, 34 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, any 1811, llig. 3. 

Tres cercles concèntrics i a son entorn la lle- 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en unà cer- 
tificació del Batlle, del lloc de Sans, de que en tot el 
temps transcorregut del present any, no ha tingut de 
denunciar cap multa ni altres penes pecuniàries. Datada 
a 10 de setembre de 1744. 

genda: 

SALSELLAS 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona (llig. 238, Se- 
minari), n’havem vist un exemplar en una carta d’En Valentí Riera, 
Batlle de la vila de Sallent, datada a 26 de setembre de 1744. 

INVENTARI 


193 


SANT ANDREU DE LA BARCA 
1483 1761 

En una certificació referent als béns de seglars que 
havien passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 26 de 
febrer de 1729. 

Oval, 31 X 25 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 

Imatge de Sant Andreu. 

Cl 77} T T Fi 77T Cl A ~\T T\ T) 77T T 7 T\ T71 TA T> A A 

1487 1812 

Rodó, 30 mm. — Ars. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Govern, llig. 18. 

aS ÍíL·LO DE S. A.ND HE V DE EA EAJtiiy A 

Empremtat al peu d’un certificat fet pels Regidors de 
dit lloc i referent al pagament de l’impost personal. 
Datat a 25 de març de 1761. 

Una campana. 

+ VILA DE SANT CELONI 

1484 1816 

En una certificació autoritzada pel Batlle i Ajunta- 
ment de Sant Celoni, de que el convent dels PP. Caput- 
xins de dita vila se trobava inhabitable per mor de la 

Rodó, 31 mm. — Barcelona, Museu Art ístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 

devastació causada per l’exèrcit enemic. 17 de juliol 
de 1812. 

Creu de Sant Andreu i en cadascun dels qua- 
tre angles que forma, un ramatge. 

SANT CLIMENT D’AMER 
1488 i729 

S. ANDREV. DE. LA. BARCA. 

Oval, 26 x 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona hem vist 
un exemplar d’aquest segell, empremtat en una certifi- 
cació feta per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, 
de que en dit lloc no hi havia cap persona que s’hagués 
ausentat de la població amb el govern intrús. Datada a 
24 de maig de 1816. 

Escut dividit horitzontalment en dues meitats. 
En la inferior, les barres; en la superior: 

AMER 

Empremtat en una certificació dels Regidors de dit 
lloc, de que no hi ha béns de seglars que hagin passat a 
eclesiàstics des de 1716. Datada a 9 de febrer de 1729. 

SANT ANDREU DE LLAVANERES 
1485 1780 i 1812 

SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Rodó, 16 mm. — Ars. Cor. Aragó, Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. n.° 3. 

1489 1773-1812 

Oval, 35 X 29 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

La creu de Sant Andreu: a la dreta una L i a 
l’esquerra una S. 

Imatge de Sant Pere amb la tiara i les claus. 
+ S ■ PERA ■ D • OCTAVI A • DEL • VALLÈS 

Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat de 17 
de gener de 1812 h 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’baver-se fet la proposta del càrrec de Regi- 
dor per a l’any pròxim venider. Datada a 31 d’agost 

SANT CELONI 
1486 1729 

de 1806 i. 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda 

SANT DANIEL 
1490 1729 

Una campana. 

Rodó, 22 mm. — Barcelona Arx. Provincial d’Hisenda 

SANT XALONI 

Ocupa tot el camper del segell la llegenda: 

1. En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona n’hem vist un 
altre exemplar, en un recurs presentat a l’Intendent General pel 
Batlle i Regidors de Sant Andreu de Llavaneres, referent a la situa- 
ció precària en que’s trobava el poble, per a sufrir un augment en 
el cadastre. Datat a 15 de maig de 1780. 

1. En el mateix Arxiu n’hem vist un altre exemolar, empremtat 
al peu d’un allistament general de individus de 17 a 36 anys, sots- 
crit pel Batlle i Regidors en 2 d’agost de 1773. Demè3 l’hem vist 
usat en documents de 1794, 1810 i 1S12, també en el mateix Arxiu. 

VOLÚM II 


26 


194 


SIGILLOGRAFÍA CATALANA 


ST / DANI I * EL * 

Empremtat en una certificació donada pels Regidors 
de dit lloc, referent als béns de seglars traspassats a ecle- 
siàstics des de 1716. Datada a 10 de febrer de 1729. 


SANT ESTEVE SESROVIRES 


1491 


1781 


Rodó, 19 mm. — Barcelona, Ars. Provincial d’Hisenda. 


Una palma. 


S. E. A . S. R. 

{ Sant Esteva Sesrovires) 

En una certificació dels Regidors del lloc, referent a 
un impost per satisfer les cargues de la universitat, de 
l’any 1780. Datada a 18 de febrer de 1781. 


1492 


SANT FELIU DE GUÍXOLS 

1466 


Rodó, 18 mm. Cera vermella. — Barcelona, Ars. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1465-1466, f. 226. 


Escut dividit en tres quarters: en el superior, 
quatre barres. Dels dos inferiors, en el de la dreta 
hi ha una creu; en el de l’esquerra, escacs (?). 

Al dors d’una carta dels Jurats i Consell de la vila de 
Sant Feliu de Guíxols als Consellers de Barcelona, do- 
nant-els-hi noves de la guerra, que la reina Joana havia 
passat a l’Empordà amb gran gent d’armes, que volien 
venir a posar setge a la vila i que’ls vulguin prestar «una 
de aquexes bombardes den Mayans. » Datada a 6 d’octu- 
bre de 1466. 


1493 1475-1580 

Rodó, 43 mm. Cera bruna. — Girona, Arx. Municipal; 
correspondència. 

Escut dividit horitzontalment. En la meitat 
superior, les barres. En la inferior, dos quarters, 
en el primer dels quals ratlles en zig-zag i en el 
segon una creu grega. 

+ 8 1 DEL. .URATS \ FELIV \ 

D GUÍXOLS • 

(+ Segell dcl\s J]urats [de la vila de Sant] Feliu de Guíxols) (?) 

Empremtat en una carta de creença dels Jurats de la 
vila als de Girona, a favor d’En Nicolau Pla i En Fran- 


cesc Salelles, habitants de dita vila i missatgers dels seus 
Jurats. Datada a 27 de setembre de 1475 i. 


1494 


Segle xvin (?) 

Rodó, 45 mm. — Collecció de l’autor. 


Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, una 
creu grega; 2, les barres; 3, ratlles horitzontals 
onejants. 

+ SIGILLV M VILLE SANCTI FELICIS 
GVIXOLENSIS 


Empremtat amb hòstia vermella i paper. 


1495 


1808 


Rodó, 13 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. 


Un escudet amb els mateixos senyals que’ls del 
segell precedent n.° 1494. 

No porta llegenda. 


En una certificació d’En Narcís de Domènech, Batlle 
reial, declarant que En Miquel Nadal fou nomenat Sin- 
dic segon de la vila. 3 d’octubre de 1808. 


SANT FELIU DE LLOBREGAT 


1496 


1768 i 1781 

Oval, 27 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una palma i unes graelles. 

S. F. D. LL. 

( Sant Feliu de Llobregat ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació referent al cadastre, sotscrita pels Regidors de 
Sant Feliu de Llobregat en 24 de febrer de 1781 2. 

1. En l’Arxiu del Priorat de Santa Anna, de Barcelona, hi veié* 
rem un altre exemplar d’aque9t segell en cera natural, penjant, per 
cintes de seda groga i vermella, d’un pergamí que conté una requesta 
feta per En Joan Castellà, Batlle reial i Jurat de la vila de Sant Fe- 
liu de Guíxols, als Veguers, Batlles i altres oficials del regne, perquè 
reconeguin el privilegi de Pere III, fent francs i lliures de tota ser- 
vitut i impost els naturals i habitants de dita vila, i en conseqüèn- 
cia en favor d’En Nicolau Dam, mariner i natural d’ella; datada a 
4 de juny de 1495. Encara l’hem vist usat en 1580, en una carta dels 
Jurats de la vila als Consellers de Barcelona, demanant-els-hi avís 
de les noves que tinguin de mal contagiós en les costes de França, 
Gènova i altres parts d’Itàlia; datada a 15 de maig del dit any 1580 
(Arx. Municipal de Barcelona, Cartes comunes originals, 1580-1584, 
f. 51). 

2. En el mateix Arxiu en veiérem un altre exemplar, en un cer- 
tificat de 3 de setembre de 1768; «sellat ab lo sello acostumat de dit 
poble *. 


INVENTARI 


195 


1497 1834 i 1840 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Museu Artístieo-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

n’hem vist un exemplar, empremtat en una comunicació 
de l’ Ajuntament de Sant Feliu Sasserra al dit Congrés. 
Datada a 11 d’octubre de 1810. 

Unes graelles. 

SANT GENÍS D’AGTJDELLS 

+ S. FELIU DE LLOBREGAT 

1501 

Rodó, 28 mm. — Collecció de l’autor. 

En documents de 1834 i 1840. 

Tres ocells. 

SANT FELIU SASSERRA 
1498 „„ 

+ DE S. GEN1Z DE AGVDELLS DE HORTA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 

Rodó, 10 mm. — Ars. Cor. Aragó, Consell d’Aragó; llig. 368. 

ficat lliurat pel Batlle i Regidors d’Horta (Sant Genis 
d’Agudells), referent al servei militar, i datat a 22 de 

Una serra. 

maig de 1745. 

En una carta del Lloctinent de Veguer del Llussanés i 
els Jurats de Sant Feliu Sasserra al Duc d’ Alcalà, Lloc- 
tinent i Capità General de Catalunya, comunicant-li no- 
ves de l’estat de pau i quietud de la vegueria, «com aje 
estat molts anys ha sens averse sucseit ninguns robos, 
ni tampoch ninguna mort, ni bandolers, etc.» Datada a 
26 d’agost de 1622. 

SANT ISCLE D’EMPORDÀ 
1502 1729 

Oval, 21 X 16 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu i dues lletres (una C i altre que apa- 
reix borrosa) i dues creus més petites. 

1499 1655 i i73i 

En una relació feta pels Batlle i Regidors de dit lloc, 
referent a les terres o béns que de seglars havien passat 
a eclesiàstics des de 1716. Datada a 11 de febrer de 1729. 

Rodó, 18 mm. — Arx. Cor. Aragó, Plica d© testimonis del Collegi 
d’Adroguers, llibre V, 1648-1659. 

Les barres i una serra. A la dreta d’aquesta 
una S, a l’esquerra una F, i una A dessota. 

SANT ISCLE DE LLINÀS 

1508 

Empremtat en una lletra de remissió de declaracions 
de testimonis, datada en la vila de Sant Feliu Sasserra, 
a 4 d’agost de 1655 h 

Rodó, 28 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. n.° 1. 

La llegenda del segell collocada dintre d’un 
cercle: 

1500 isio 

ST / ISCLE 1 DE 1 LLINÀS 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Museu Artístieo-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Al peu d’una proposta de càrrecs del municipi, dirigida 
a la Junta el 8 d’octubre de 1808. 

Representació semblant al segell precedent 
n.° 1499, sols que no porta les lletres inicials al 
costat de la serra i té una corona i llegenda. 

Cl A 117/77 77T 77T T T 17 CT A /A TA Z> D A 

SANT ISCLE DE VALLALTA 
1504 1768-1850 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístieo-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

íSAJS 1 JbÚLl V tSAUUjKiiA 

En l’Arx. Cor. Aragó (Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya, Congrés Provincial de Tarragona, llig. 2), 

Un cercle engraellat. 

S, ISCLA, 

1. En el mateix Arxiu n’hem vist un altre exemplar, en una 
lletra de 12 d’agost de 1731. 

L’hem vist usat en documents de 1768, 1799, 1819, 
1828 i 1850. 

196 


SIGILLOGRAFÏA CATALANA 


SANT JAUME DE FRONTANYÀ 

1^05 1836-1842 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Ocupa tot el camper del segell la llegenda; 

ST I JAVME I D FRVNT / ANYA 

Era usat en 1836, 1840 i 1842. 


Al peu de les firmes del Batlle i llegidors, que certifi- 
quen el repartiment del cadastre per a l’any 1736. Datat 
a 3 d’abril de 1736. 


1510 


1812 


Rodó, 33 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; llig. 3. 


Una àguila coronada i amb les ales esteses. 

+ VILA ■ DE ■ ST JOAN LAS • ABADESSAS 


1506 


SANT JOAN DESPÍ 

1781 


Rodó, 16 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat referent als suministres fets per la vila d’ençà del 
juliol de 1811. Datat a 18 d’abril de 1812. 


Un pi; a la dreta una Pia l’esquerra una I. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una co- 
municació del Batlle i Regidors de Sant Joan Despí a 
l’Intendent General de Catalunya, referent a l’augment 
del terç del cadastre. Datada en febrer de 1781. 


SANT JULIA DE CERDANYOLA 
1511 


1804 


Rodó, 27 mm. — Arx. Cor. Aragó. Congregació Benedictina, 
fons de Bagà. 


SANT JOAN DE LES ARADESSES 
1507 

Rodó, 28 mm. (?). Cera vermella. — Arx. Cor. Aragó, papers solts. 


Una àguila amb las ales esteses. 


Ocupa tot el camp del segell la llegenda; 

SAN JVLIA / DE I CERDÀ I NOLA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una pro- 
posta de Batlle i Regidors per al bienni de 1805-1806. 
Datada a 14 de novembre de 1804. 


Al peu d’una patent de sanitat, datada a 10 d’octu- 
bre (?) de 1560. 


1508 1681 i 1781 

Oval, 28 x 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Una àguila amb les ales esteses. 


SANT JULIÀ DE SALT0R 

1512 

Rodó, 21 mm. — Barcelona, Collecció del Marquès de Dou. 

Una creu. 

SALTOR 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en la certifi- 
cació u’un acta, amb data de 13 de maig de 1681 i. 


1509 1736 

Oval, 29 X 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
n.° 1508. 

1. En el mateix Arxiu n’hem vist un altre exemplar, en un cer- 
tificat del Batlle, Regidors, Diputat i Sindic procurador de la vila, 
referent al sobrant de propis i arbitris en l’any 1780. Datat a 4 de 
març de 1781. 


Empremtat per senyal del testimoni En Joan Falsi- 
nas, en el testament clos de N’Agnès Coronas, de Ripoll, 
entregat a N’Onofre Pont, notari de dita vila, als 12 
d’abril de 1653. 


SANT JULIÀ DE LÒRIA 

1518 

Oval, 22 x 17 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1614. 

Escut partit verticalment en dues meitats. En 
la primera, escacs, i en la segona tres coltells (?). 


INVENTARI 


197 


Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una carta 
del Batlle i Cònsols i el Rector de Sant Julià de Lòria 
{Vall d’ Andorra), als Consellers de Barcelona, certificant- 
els-hi que’l lloc està lliure de pesta i de tot altre mal 
contagiós. Datada a 14 d’agost de 1614 l. 


1514 


SANT JUST DESVERN 

1740-1838 


Oval, 32 X 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico- Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Una campana. 

+ ST JUST Y ST PASTOR DESVERN 

En l’Arxiu Provincial d’Hisenda de Barcelona l’hem 
vist, empremtat amb hòstia i paper, en una còpia del 
cadastre del lloc i terme de Sant Just Desvern, correspo- 
nent a 1740. També l’hem vist usat en documents de 
1829 i 1838. 


SANT LLORENÇ 


1515 


1804 


DE PROP RAGA 

i 1812 


Rodó, 29 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, llig. 4. 


Unes graelles. 

+ SANT LLORENS 

Empremtat en una certificació de que en dit lloc no 
hi havia cap subjecte concorrent al reemplaç de l’exèr- 
cit que' tingués exenció concedida. 8 de novembre de 1812. 


1516 


1811 


Oval, 25 X 20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta 
Suprema de Catalunya; Guerra, llig. 4. 


Imatge de Sant Llorenç, portant la palma a la 
mà dreta i les graelles a l’esquerra. 

No té llegenda. 


Al peu d’un certificat referent al reemplaç de l’exèr- 
cit, datat a 15 de desembre de 1811. 

1. No podem precisar si aquest segell correspon al Consell Muni- 
cipal, puix el document no ho expressa. Al final de la carta es diu; 
«y per no saber d’escriure fas jo Thoni Nagual, consol, fer la present 
a Ramon Marestany, prebere.» Lletra d’aquest és la de tot el docu- 
ment, aixi com també le3 firmes de «Joan Marti, balle» i d’« Antoni 
Pere Nalt y Vila, cònsol.» 


SANT LLORENÇ DELS MORUNYS 

1517 1786 i 1808 

Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 1. 

Imatge de Sant Llorenç amb hàbits de diaca i 
portant unes graelles a la mà dreta i la palma a 
l’esquerra. 

-S’A LOREN 


AI peu d’una proposta de càrrecs del municipi, dirigi- 
da a la Junta en 7 d’octubre de 1808 b 


SANT LLORENÇ SAVALL 

1518 

Rodó, 31 mm. Cera vermella — Col·lecció de l’autor. 

Unes graelles amb dues palmes i dues roses. 

+ LO SAGEL • DE • SANT ■ LORENS • 
SE VALL ■ 

Empremtat en un document de 1595. 


1519 


SANT MARTÍ DEMPÚRIES 

1637 


Oval, 23X18 mm. — Barcelona, Arx. del Reial Patrimoni; 
Col·lecció sigillogràflca. 


Un castell. 

AMPVR I IAS 

En una certificació lliurada pels Cònsols d’ Empúries, i 
per ells, el Batlle Jaume Rebassa, de còm en el dia de 
la data En Pere Correu ha descarregat en el port de l’Es- 
cala una partida de quitrà. 10 de maig de 1637. 

1747 

Oval, 32 X 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Un castell. 

ENPV / RIAS 

En una instància dels Regidors de la vila d’ Empúries 
i Port de l’Escala, perquè sien reintegrats de la quantitat 
que indegudament tingueren de satisfer pel reial cadas- 
tre. Datada al Port de l’Escala, a 3 de maig de 1747. 


1. En l’Arx. Provincial d’Hisenda de Barcelona n’havem vist un 
altre exemplar, empremtat en una certificació de Batlle i Regidors 
de la vila de Sant Llorenç dels Morunys, d’haver fet el repartiment 
del cadastre. Datada a 15 de març de 1786. 


198 


SIGILLOGRAFÍ A CATALANA 


1521 1781 i 1808 

1525 

Oval, 42x35 mm. — Barcelona. Arx. Provincial d’Hisenda. 

Oval, 24 x20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, 7. 

Escut que porta per senyal un castell. 
EMPVRIAS I LA ESCALA 

Una creu grega. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, al peu d’un 
recurs endreçat al Baró de la Linde referent al cadastre; 

En una proposta de Regidors per a l’any 1810, da- 
tada a 30 d’octubre de 1809. 

datat a La Escala, a 6 de març de 1781 i. 

SANT MARTÍ DE TORRUELLA 
1526 1844 i 1849 

SANT MARTÍ DEL BAS 

1522 

Oval, 26 X 20 mm. — Barcelona, Museu Artistico- Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Museu. Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Escut amb un bust d’àngel i una reixa. 

Dintre d’un cercle i rodejada de motius orna- 
mentals, una mitra. 

L’hem vist usat en documents de 1844 i 1849. 

SANT MARTI DEL BAS 

SANT MIQUEL DE FLUVIÀ 

1527 

1523 1816-1835 

Rodó, 25 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de coure. 

Semicercle, 29 X 24 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una espasa i unes balanses. 

Motius ornamentals; dessota la llegenda: 
B ■ A ■ S 

S o T o MIQVEL o DE ° FLVBA 

Al peu d’una certificació referent als subjectes que 
s’havien passat al govern intrús. Datada a 7 de juny 

SANT PERE DE RIBES 
1528 1722 

de 1816 2. 

Oval, 33 x 26 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

SANT MARTÍ SARROCA 
1524 1808 

Escut dividit en quatre quarters: 1 i 4, dues 
torres (?); 2 i 3, tres faixes. 

Oval, 25x19 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya; Gràcia i Justícia. Propostes, 5. 

Escut dividit en quarters, amb els senyals bor- 
rosos. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels Regidors de Sant Pere de Ribes, referent 
als béns que en dit terme posseïa el comte de Torralba. 
13 d’abril de 1722. 

Empremtat en una proposta del càrrec de Síndic Pro- 
curador General per a l’any 1809. Datada a 12 de no- 

SANT PERE DE VILAMAJOR 

1529 

vembre de 1808. 

Rodó, 15 mm. — Collecció de l’autor. 

1. Altre exemplar l’hem vist en l’Arx. Cor. Aragó (Documents 
de la Junta Superior de Catalunya, llig. Gràcia i Justícia, propostes 
n.° 2), en una proposta de Regidors de L’Escala per a l’any 1809; 
datada a 18 de setembre de 1808. 

Una clau; a la dreta una Fia l’esquerra 
una M. 

2. També l’hem vist usat en documents de 1833 i 1835. 

En una certificació de 26 de març de 1761. 

INVENTARI 


199 


SANT PERE DESPUIO 

1530 

Rodó 27 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de bronze. 

La tiara i les claus. 

SN PERE ESPVIG D BIANYA 


SANT PERE PESCADOR 
1531 1729 

Oval, 27 X 21 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


+ S. QÜIRSE DE TARRASSA 

Era usat, entre altres, en documents de 1844. 


,BOK SANT SADURNÍ 
15o5 1529 

Rodó, 20 mm. Cera vermella. — Col·lecció de l’autor. 

Una campana. 

+ D LA CORT D SAN SADURNÍ 


La tiara i les claus. A la dreta una <Sia l’eS' 
querra una P. 


En un document de 1529. 


Empremtat al peu d’una relació feta pels Regidors de 
Sant Pere Pescador, referent als béns de seglars traspas- 
sats a eclesiàstics des de 1716. Datada a 11 de febrer 
de 1729. 


„„„„ SANT SADURNÍ DE NOYA 
1586 

Rodó, 17 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de íerre. 


SANT PERE SALAYINERA 

1532 

Rodó, 23 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


La tiara i les claus. 

S. P. SALLAB1NERA 


Aquest segell l’hem vist usat en documents de 1848. 


Un cercle i la llegenda: 

• 1 • ST SEDORNI 


1537 


1833 


Oval, 29 X 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Escut amb el senyal de les barres. 

SANT SADVRNI 


1533 


SANT POL DE MAR 

1840 


L’hem vist usat en documents de 1833. 


Rodó, 28 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 


Ocupa el camp del segell la llegenda: 
SIPO/L 

L’hem vist usat en documents de 1840. 


SANT UUIRZE DE TERRASSA 
1534 

Rodó, 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 


Una serra, rodejada de dues palmes entrellas- 
sades. 


SANT SALVADOR DE TOLÓ 
1538 1811 

Rodó, 26 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Suprema 
de Catalunya; Guerra, 1811. 

Una S i una A (?) 

Empremtat amb paper i hòstia vermella, al peu d’un 
certificat referent al reemplaç de l’exèrcit. 12 de novem- 
bre de 1811. 


1539 


SANT SILVESTRE 

1729 


Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 


Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 


200 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


• 8NT • / SILVES 1 TRA 

+ STA COLOMA • DE • CERVELLÓ * • 

En un certificat dels Regidors del lloc, referent als 
béns de seglars venuts a eclesiàstics des de 1716. Datat 
a 9 de febrer de 1729. 

En una certificació autoritzada pel Batlle i Regidors, 
a 31 de desembre de 1804 i. 

SANT TOMÀS DE FLUYIÀ 

1540 

1544 

Oval, 29 X 24 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Rodó, 24 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de ferre. 

» 1 1 i 1 i i li . i i i || 

Dibuix molt semblant al del segell precedent 
U.° 1543. 

lot el camp del segell esta ocupat per la lle- 
genda: 

Llegenda igual. 

ST TOMAS 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 
1545 

SANT VICENS DE SARRIÀ 

1^41 1791 i 1800 

Rodó, 21 mm. — Collecció de l’autor. 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una coloma. 
Llegenda borrosa. 

Una petxina. 

Empremtat amb hòstia i paper, en un certificat dels 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una certi- 
ficació del Batlle i Regidors de la vila de Sant Vicens de 
Sarrià, referent a l’ Hospital de la Santa Creu. Datada a 
12 de febrer de 1800 i. 

Regidors referent a les despeses i gratificació dels soldats 
que’s feren de recluta en el mes de desembre de 1744. 
Datat a 20 de maig de 1745. 

1546 1776 

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 
1542 1794 i 1808 

Oval, 28 X 24 mm. — Collecció de l’autor. 

Una coloma volant. 

Rodó, 13 mm. — Collecció de l’autor. 

+ STA COLOMA ■ DE • GRAMANET 

Escut que porta per senyal una coloma. 

En un document de 1776. 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certificat 
referent a diversos terratinents del terme de Santa Co- 
loma de Cervelló, fet pel Batlle i Regidors de dit lloc en 
4 de juny de 1794 2. 

SANTA COLOMA DE QUERALT 
1547 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes comunes 
originals, 1614. 

154B 1802 i 1804 

Oval, 29 X 24 mm. — Collecció de l’autor. 

Escut que porta per senyal una coloma. 

Una coloma volant. 

+ SANTA COLOMA • DE • CARAT 

1. Altre exemplar el veièrem empremtat al peu d’un conveni en* 
tre’l Batlle i Regidors de Sarrià, d’una part, i d’altre En Jaume Xa- 
tart, pagès de dita vila, en 29 de juny de 1791. (Barcelona, Collec- 
ció del Marquès de Dou.) 

2. En l’Arxiu Corona Aragó (Documents de la Junta Superior de 

Catalunya), n’hem vist un altre exemplar en una proposta de Regi- 
dors per a l’any 1809, datada a 18 de setembre de 1808. 1 

En una carta dels Jurats de Santa Coloma de Queralt 
als Consellers de Barcelona, participant-els -hi haver sa- 
nitat en la vila. 18 de juliol de 1614. 

1. Altre exemplar d’aquest segell l’hem vist en l’Arxiu Provin- 
cial d’Hisenda de Barcelona, en una relació de delmes, amb data de 
2 de juny de 1802. 

INVENTARI 


201 


SANTA CREU D'OLORDE 
1548 im 

SANTA MARIA DE MARLÈS 

1553 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisendc. 

Dintre d’un cercle una creu de Sant Joan. 

Oval, 30x26 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

+ SANTA CREV DEL ORDE 

Monograma de Maria. 

STA MARIA E) MARLES 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació dels Regidors de dit lloc referent a que el comú 
de dit terme no té sobrants de propis i arbitris. 19 de 
febrer de 1781. 

SANTA MARIA DE MEYA 

1554 

1549 

Rodó, 33 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya. 

Oval, 28 x 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic; 
matriu de bronze. 

Una estrella. 

Imatge d’una Santa. 

SANTA MARIA 

+ SANTA CREU DE OLORDE 
L’hem vist usat en documents de 1845. 

Al peu d’una proposta de Regidors i Síndics, dirigida 
a la Junta en 6 d’octubre de 1808. 

SANTA EUGÈNIA DE RERGA 

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 
1555 

1550 

Oval, 28 X 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Rodó, 30 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de ferre. 

Dibuix ornamental. 

Un castell sobre la Tordera. 
No porta llegenda. 

STA EVGENIA E> BERGA 

En una relació referent als béns que de seglars havien 
passat a eclesiàstics des de 1716. Datada a 24 de febrer 
de 1729. 

SANTA LLOGAYA D’ALGAMA 
1551 

Rodó, 33 mm. — Girona, Museu Arqueològic; matriu de boix. 

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGUDA 
1556 1848 

Una creu de Sant Joan. 

Oval, 30 x 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

S. LEOCADIA DE ALGAM 

Una corona i una palma. 

+ S ■ TA PERPETUA • 

SANTA MARGARIDA DE MONJOS 
1552 

L’hem vist usat en documents de 1848. 

Rodó, 19 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de bronze. 

SANTENYS 
1557 1729 

Una palma. 

Rodó, 20 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

+ SA MARGARIDA. 

Dintre d’un cercle la llegenda: 

VOLUM II 


26 


202 


SIGILLOGRAEÍ A CATALANA 


SEN 1 TENYS 1 + 

SERCHS I BLANCAFORT 

1812-1837 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en un certi- 
ficat dels Regidors de dit lloc, de que no hi ha cases ni 
terres que de mans seglars hagin passat a eclesiàstiques 
des de 1716. Datat a 8 de febrer de 1729. 

Rodó, 29 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueológic; 
matriu do ferre. 

Ocupa tot el camp del segell la llegenda: 

SANTPEDOR 
1558 1571 i 1811 

SERCHS 1 Y [ BLANCA / FORT 
En l’Arxiu Corona Aragó (Documents de la Junta Su- 

Rodó, 34 mm. Cera vermella. — Barcelona, Arx. Municipal; Cartes 
comunes originals, 1571-1575, f. 31. 

prema de Catalunya, llig. Guerra), hem vist un exemplar 
d’aquest segell, empremtat amb hòstia vermella i paper, 
en una certificació que fan els Regidors del lloc, d’ha- 

Escut a senyal de les barres, i a dreta i es- 
querra de l’escut dues claus. 

ver- se presentat per a la revista de comissari el capo- 
ral 2. on N’ Antoni Sandoval; datada a 1 de maig de 1812. 
També l’hem vist usat en documents de 1828, 1830 
i 1837. 

+ S’ VNI VERSITATIS SANCTI PETRO 
DE AVRO 

Al dors d’una carta del Batlle i Consellers de la vila 
de Santpedor als de Barcelona, referent a l’embarc d’oli 
per als pobres del poble; hi fan constar que d’antic ha 
sigut considerat Santpedor com a carrer de Barcelona. 
2 de setembre de 1571 h 

SERINYÀ 

1562 1729 

Rodó, 22 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Creu de Sant Andreu (patró del lloc). 

1559 

+ * SERINYÀ * 

Rodó, 20 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Superior 
de Catalunya; Gràcia i Justícia, llig. 2. 

En una relació dels béns de seglars que han passat a 
eclesiàstics des de 1716. Datada a 13 de febrer de 1729. 

Els mateixos senyals que’ls del segell prece- 
dent n.° 1558. 

No porta llegenda. 

1563 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta Superior de 
Catalunya, en 13 d’octubre de 1809. 

El mateix senyal del segell precedent n.° 1562. 
+ SERINYÀ 

1560 1829 i 1844 

En una certificació dels Regidors del lloc de Serinyà, 
d’haver fet un repartiment segons les regles que’ls hi 
havien sigut donades per l’Intendent General del Prin- 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueológic; 
matriu de coure. 

cipat. Datada a 2 de març de 1741. 

L’escut amb les barres i a dreta i esquerra 
d’ell dues claus. 

SERRATEIX 

1564 

L’hem vist usat en documents de 1829 i 1844. 

Rodó, 28 mm — Barcelona, Col·lecció d’En Juli Vintró; 
matriu de coure. 

1. En l’Arxiu Corona Aragó ( Documents de la Junta Suprema de 
Catalunya, llig. 8), n’havem vist un altre exemplar, empremtat amb 
hòstia vermella i paper, en un recurs dirigit a la Junta pels Regi- 
dors do la vila, amb data de 20 d’octubre de 1811. 

Un arbre (teix?) encreuat amb una serra. 
SERRATEIX. 

INVENTARI 


203 


SETCASES 

1565 1822 

1568 1648-1748 

Rodó, 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d'Hisenda. 

Rodó, 20 mm. -—Collecció de EflUtor. 

Una estrella. 

SETCASAS ■ 

Representació semblant a la dels segells prece- 
dents n.os 1566 i 1567. 

En una certificació del nombre de veïns (40) i d’àni- 

* CIVIT AS o VRGELLII 

mes (206) que hi havia en la data, 11 de març de 1822. 

SEU D’URGELL 
1566 1493 

Rodó, 33 mm. Cera vermella. — París, Arxius Nacionals; 

J. 686, n.° 10. 

En un manament fet pels Regidors de la ciutat d’Ur- 
gell a En Josep Saló, clavari dels rèdits i emoluments 
d’ella, perquè pagui a En Francesc Berga onze lliures, 
quatre sous; que són per tantes com ne té pagades al 
Pare predicador de la Quaresma, i era ço que acostu- 
mava donar la ciutat cada any a dit predicador. Datat 
a 24 d’abril de 1747 ’. 

Imatge de la Verge amb Jesús-Infant al braç, 
asseguda en un banc i portant un ram florit a 
la mà dreta i un bàcul a l’esquerra. 

SEYA 

1569 

+ 8’ PROBOR OMINV. CIVIT ATI 

Rodó, 26 mm. — Barcelona, Museu Artístico-Arqueològic; 
matriu de coure. 

SED’VRGELL 

Monograma de Maria. 

Penja per cintes de seda groga i vermella, de la ratifi- 
cació d’un tractat atorgat entre Ferran 11 d’Aragó i 
Carles VIII de França, amb data de 1 d’octubre de 1493. 

SEVA 

1567 1595-1827 

SITGES 

1570 1722-1824 

Rodó, 32 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Oval, 30 x 23 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

La mateixa representació que la del segell pre- 
cedent n.° 1566. 

Un castell cimat d’una creu. 

SIC + CON + ET + PROCE + Cl VITATIS + 

SITGES 

VRGELEN + 

( Sigiílum Consulum et procerorum civitatis Urgelensis ) 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una rela- 
ció del preu que tenien en la ciutat d’Urgell els grans i 
llegums, que s’hi expressen, en el mes de setembre de 1822. 

En una certificació dels Regidors de Sitges referent a 
la llista o relació que s’ha fet de totes les persones, parti- 
culars i habitants de dita vila que perceben censals. Da- 
tada a 17 de gener de 1722 2. 

Datada a 31 de març de 1827 i. 

1571 1825 

1. D’aquest segell n’hem vist diversos exemplars corresponents 
a diferents dates, des de 1595 a 1827. Així en l’Arxiu Municipal de 
Barcelona (Cartes comunes originals, 1595-1596, fol. 81), n’hem vist 

Oval, 30x23 mm. — Barcelona, Arx. de l’Institut d’Estudis Cata- 
lans; documents procedents de l’Hospital de la Santa Creu. 

un d’empremtat amb cera vermella i paper, en una carta dels Còn- 
sols de la ciutat d’Urgell als Consellers de Barcelona, consultant-els- 
hi sobre la incapacitat dels familiars de la Inquisició per a exercir 
càrrecs del Consell municipal. Datada a 19 de setembre de 1595. 

Representació molt semblant a la del segell 
precedent n.° 1570. 

Altre d’empremtat en una certificació feta pels Cònsols de la ciutat 
d’Urgell, en 30 de maig de 1646, de còm en partien 25 homes per 
anar a la «armada del siti de Lleyda,» el tenim en nostra collecció 

SIT / GES 

d’originals. També l’hem vist en cartes dels Cònsols als Consellers 
de Barcelona, datades en 1683, 1690 i 1693 (Arxiu Municipal de 
Barcelona, Cartes comunes originals). Finalment, en l’Arxiu Pro- 
vincial d’Hisenda de Barcelona en veièrem dos exemplars, en do- 
cuments corresponents als anys 1729 i 1781 respectivament. 

1. Altres exemplars d’aquest segell en documents de 1648, 1708, 
1725, 1734, 1743 i 1748. 

2. En el mateix Arxiu n’hem vist un altre exemplar en un do- 
cument de 9 de gener de 1735, i finalment un altre en un document 
de 1824. 

204 


SIGILLOGRAFlA CATALANA 


Empremtat al peu d’una certificació del Batlle i Ajun- 
tament reial de la vila, de que En Francesc Jacas, veí 
d’ella, és subjecte de bona fama, vida i costums. 20 de 
novembre de 1825. 


1572 


SOBREMUNT 

1837 i 1842 


Rodó, 20 mm. — Barcelona, Museu Artístico -Arqueològic, 
matriu de ferre. 

La llegenda rodejada d’arcs invertits, ocupa 
tot el camp del segell. 

S ■ / MAR I TI 

L’hem vist usat en documents dels anys 1837 i 1842. 

SOLSONA 

1^73 1709-1811 

Oval, 31 x 25 mm. — Barcelona, Arx. Provincial d’Hisenda. 

Una creu llatina posada sobre un sòcol de 
graons. A la dreta hi té un castell i a l’esquerra 
els cards. 

+ SOLSONA 

Empremtat amb hòstia vermella i paper, en una cer- 
tificació d’interès particular, datada en la ciutat de Sol- 
sona a 24 de desembre de 1811 i. 


1574 


1809 


Oval, 30 X 25 mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Supe- 
rior de Catalunya; Uig. Govern, n.° 5. 

Escut que porta per senyal un castell cimat 
d’un sol. 

En una certificació de la Junta de Govern de la ciutat 
i partit de Solsona, de 26 d’abril de 1809. 


1575 


SURIA 

1808 


Oval, 29x22. mm. — Arx. Cor. Aragó. Documents de la Junta Su- 
perior de Catalunya, llig. 1. 

Representació borrosa. 

SVEIA 

Empremtat amb hòstia i paper, al peu d’una proposta 
de càrrecs del municipi dirigida a la Junta, el 3 d’octu- 
bre de 1808. 

1. En l’Arxiu Municipal de Barcelona (Cartes comunes originals, 
1709-1710), n’hem vist un altre exemplar, empremtat en una carta 
dels Cò